เราได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมรักษาการใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้เมื่อใช้บริการของลีเรคโกย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิดหน้านี้


ปิดหน้านี้

Error


ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่


เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง (คำแปล) ข้อกำหนดทั่วไปของการใช้ ข้อมูลทั่วไป "ลีเรคโก" หมายถึง บริษัทลีเรคโก ตั้งอยู่ที่ ถนนมาร์ 19 1962 -59770 มาร์ลี่ (ประเทศฝรั่งเศส) รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทสาขา "ผู้ใช้" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆผู้ซึ่งเข้า เรียกข้อมูล หรือใช้เว็บไซต์ "ผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์หลายรายการ" หมายถึง สินค้าใดๆที่เสนอขายในเว็บไซต์ "เว็บไซต์" หมายถึง www.lyreco.com และค่าใดๆที่เกี่ยวข้องกับชื่อเว็บไซต์นี้ "เครื่องมือปรับแต่ง" หมายถึง โปรแกรมใดๆที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดทั่วไปของการใช้นี้ให้ครอบคลุมถึงการเข้า การเรียกข้อมูล หรือการใช้เว็บไซต์ ในการเข้า, การเรียกข้อมูล หรือการใช้เว็บไซต์นี้ในแต่ละครั้งและทุกครั้ง ผู้ใช้ตกลงผูกพันต่อข้อกำหนดทั่วไปของการใช้, คำแนะนำเพิ่มเติม, ข้อจำกัด หรือกฎเกณฑ์ใดๆที่อาจแสดงอยู่ในหมวดหรือบริการใดๆในเว็บไซต์นี้ และตกลงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่บังคับใช้ ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าและใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ (ดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม, การประเมิน และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านลีเรคโกเท่านั้น ลีเรคโกขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม, การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข หรือการยกเลิกใดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้รวมทั้งเนื้อหาใดๆ (ดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) และข้อกำหนดทั่วไปของการใช้ ในเวลาใดก็ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ใช้ควรที่จะตรวจสอบข้อกำหนดทั่วไปของการใช้นี้เป็นประจำ การใช้ที่ถูกห้าม ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้กระทำการฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องไม่และสัญญาว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ในทางใดๆที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือทำให้เสียหายต่อการเข้าใช้หรือการมีอยู่ของเว็บไซต์ หรือในประการใดๆที่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย, ฉ้อฉล, เป็นอันตราย หรือเป็นการเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจการใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, ฉ้อฉล หรือเป็นอันตราย ผู้ใช้ต้องไม่และสัญญาว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ในการคัดลอก, การเก็บข้อมูล, การใช้พื้นที่รับฝากเว็บ, การถ่ายทอด, การส่ง, การใช้, การตีพิมพ์ หรือการกระจายข้อมูลใดๆซึ่งประกอบไปด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์, ไวรัสคอมพิวเตอร์, โทรจัน, เวอร์ม, โปรแกรมลอกรหัส, รูทคิท (โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับการบุกรุกหรือโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นภัยอันตราย ผู้ใช้ต้องไม่กระทำการใดๆในการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือแบบมีระบบ (รวมทั้งการกู้ข้อมูล, การทำเหมืองข้อมูล, การสกัดข้อมูล และการเก็บข้อมูล) ต่อหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลีเรคโกก่อน ลิขสิทธิ์ เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยกราฟิก, ภาพถ่าย, รูปถ่าย, รูปภาพ, โลโก, การออกแบบเอกสาร, งานด้านศิลปะ, ข้อความ, ตัวอักษร, แผ่นแบบ, เครื่องมือโปรแกรม และข้อมูลอื่นๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา") เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินอันเป็นลิขสิทธิ์ของลีเรคโก หรือเป็นทรัพย์สินอันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ซึ่งเป็นคู่สัญญากับลีเรคโกและลีเรคโกเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในทรัพย์สินดังกล่าว สิทธิทั้งหมดในเว็บไซต์นี้และเนื้อหาถูกสงวนสิทธิไว้ทั่วโลก ห้ามมิให้มีการสงวน, การคัดลอก, การกระจาย, การเผยแพร่ หรือการใช้ส่วนใดๆของเนื้อหานี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งไว้ในข้อบังคับทั่วไปของการใช้ เครื่องมือปรับแต่งที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะใช้จำนวนที่จำกัดขององค์ประกอบกราฟิก ลีเรคโกสงวนสิทธิในการใช้องค์ประกอบกราฟิกข้างต้นทั้งหมดและในการจัดทำองค์ประกอบดังกล่าวทั้งหมดสำหรับการใช้ของผู้ใช้อื่นในอนาคต ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิหรือมีสิทธิเรียกร้องในองค์ประกอบของการออกแบบปรับแต่งซึ่งผ่านการสร้างสรรค์การออกแบบเนื้อหาและ/หรือการรวมกันของการออกแบบเนื้อหาสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือมากกกว่า ผู้ใช้อาจใช้เครื่องมือปรับแต่งในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับเนื้อหา และลีเรคโกไม่รับประกันว่าการสร้างดังกล่าวจะไม่มีความคล้ายคลึงกับการสร้างที่ถูกออกแบบและใช้โดยบุคคลภายนอก ลีเรคโกไม่รับประกันว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือปรับแต่งนั้นไม่ฝ่าฝืน หรืออยู่ภายใต้สิทธิเรียกร้องการฝ่าฝืนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก ถ้าผู้ใช้จัดหาเนื้อหาด้วยตนเอง รวมทั้งโลโก, ข้อความ หรือตัวอักษร หรือสิ่งอื่นใดนอกจากนี้ ผู้ใช้รับประกันต่อลีเรคโกว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรับแต่งสร้างสรรค์ขึ้นนั้นจะไม่อยู่ภายใต้สิทธิใดๆของบุคคลภายนอก ในการสั่งซื้อในเว็บไซต์ ผู้ใช้รับประกันว่าได้รับอนุญาต, มีสิทธิ และอำนาจเท่าที่จำเป็นในกรณีที่รวมไปถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอกและในการสั่งซื้อ ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อค่าใช้จ่ายในการฝ่าฝืนต่อลิขสิทธิ์, สิทธิส่วนตัว หรือสิทธิในการใช้ชื่อ ผู้ใช้จะปลดเปลื้องความต้องการและข้อเรียกร้องทั้งหมดให้แก่ลีเรคโกซึ่งเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนต่อสิทธิของบุคคลภายนอก เท่าที่ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนดังกล่าว ผู้ใช้ต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวให้แก่ลีเรคโก ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลีเรคโกแนะนำให้ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการใช้ของผู้ใช้ และต้องไม่ฝ่าฝืนต่อสิทธิของบุคคลภายนอก ถ้าผู้ใช้ประสงค์ที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บร้านค้าของลีเรคโก ผู้ใช้อนุญาตให้ลีเรคโกผลิตผลิตภัณฑ์ในนามแทน คำสั่งซื้อต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขของการขายของลีเรคโก การเข้าและการทำให้ทันสมัยของข้อมูลส่วนตัว ลีเรคโกสงวนสิทธิโดยใช้ดุลพินิจในการจำกัดการเข้าเว็บไซต์ไม่ว่าในพื้นที่ใดๆหรือในพื้นที่ทั้งหมดของเว็บไซต์ ลีเรคโกเสนอการให้บริการเพิ่มเติม รวมถึงการสั่งและการจัดการในรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้ หรือสิ่งอื่นใดนอกจากนี้ ผ่านทางเว็บ โดยการใช้ระบบป้องกันแบบ "ชื่อ/รหัสผ่าน" ถ้าลีเรคโกเป็นผู้จัดหาชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่อใช้ในการเข้าพื้นที่ที่ถูกจำกัดในเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือบริการอื่นใด ผู้ใช้สัญญาว่าชื่อและรหัสผ่านจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้จะถูกเรียกว่า "หลักฐานประจำตัว" ผู้ใช้ตกลงว่าจะเป็นผู้ใช้หลักฐานประจำตัวเพียงผู้เดียวเท่านั้น และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆในเว็บไซต์ที่ใช้หลักฐานประจำตัวนั้น ผู้ใช้มีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวที่ต้องรักษาความลับสำหรับหลักฐานประจำตัว ลีเรคโกขอแนะนำอย่างเคร่งครัดให้ผู้ใช้ปิดการใช้เว็บไซต์โดยบันทึกการออกจากเว็บไซต์และปิดหน้าต่างโปรแกรมเมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้หลักฐานประจำตัว ถ้าผู้ใช้จัดหาข้อมูลส่วนตัวให้แก่ลีเรคโก ผู้ใช้มีสิทธิในการร้องขอการตรวจสอบ, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, หรือลบซึ่งข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว (เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ) ทั้งนี้ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำแนะนำเกี่ยวกับการขอตรวจสอบ, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือลบซึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จะให้เมื่อถึงเวลาเก็บข้อมูล และหากไม่ได้ให้ขณะเก็บข้อมูล คำแนะนำดังกล่าวจะจัดหาให้เมื่อมีการร้องขอข้างต้น การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ลีเรคโกจะเก็บข้อมูลส่วนตัวอยู่โดยขึ้นอยู่กับคำสั่งเท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกร้องขอหนึ่งครั้งหรือมากกว่า หรือเพื่อสำหรับให้ผู้ใช้เข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของลีเรคโก ลีเรคโกจะเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย การเข้าข้อมูลในเว็บไซต์สำหรับข้อมูลคำสั่งข้างต้นจะถูกทำเครื่องหมายด้วย * หรือสัญลักษณ์ที่ใกล้เคียงกัน ลีเรคโกอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ลักษณะคำสั่งจากผู้ใช้ เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงความรู้ของลูกค้าของลีเรคโกให้ดีขึ้น ผู้ใช้ยังคงมีอิสระในการตอบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว ในขณะที่ลีเรคโกมีหน้าที่สำคัญในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ลีเรคโกไม่สามารถรับประกันการเข้าใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตว่าจะไม่เกิดขึ้นและไม่สามารถรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับมาจากการฉ้อฉล สำหรับการใช้เว็บไซต์สำหรับผู้ใช้แต่ละท่าน เว็บไซต์จะจดจำและเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวตามปกติไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ของหมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และชื่อเว็บไซต์ ลีเรคโกใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อเข้าใจถึงรูปแบบการใช้ข้อมูลของผู้ผ่านเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อาทิเช่นเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้ให้ดีขึ้น คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ถือเป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีขัดขวางปิดกั้นไม่ให้ข้อมูลเสียเองโดยใช้บราวเซอร์ (โปรแกรมท่องเว็บ) เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ลีเรคโกอาจใช้สิ่งที่เรียกว่า คุกกี้ (ข้อมูลข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ต่างๆซึ่งจะถูกบันทึกไว้ที่เว็บบราวเซอร์) เพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บางข้อมูล และต้องอนุญาตให้ลีเรคโกปรับแต่งพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อทำให้ตรงตามผลประโยชน์และความชอบของผู้ใช้มากขึ้น หรือเพื่อทำให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บริการง่ายขึ้น บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ลบคุกกี้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือปิดกั้นการรับคุกกี้ หรือรับคำเตือนก่อนที่จะมีการจัดเก็บคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ปิดกั้นหรือลบคุกกี้ ลีเรคโกอาจจะไม่สามารถเก็บข้อมูลความชอบหรือค่าการปรับแต่งที่ผู้ใช้เคยกำหนดใช้ก่อนหน้านี้ และความสามารถของลีเรคโกในการปรับแต่งข้อมูลให้เป็นส่วนตัวของลูกค้าสำหรับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ทางออนไลน์นั้นจะถูกจำกัดลง เว็บไซต์นี้ใช้กูเกิ้ล อนาไลติค เพื่อช่วยลีเรคโกวิเคราะห์ว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง กูเกิ้ล อนาไลติค เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือพฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ให้บริการโดยบริษัทกูเกิ้ล (กูเกิ้ล) กูเกิ้ล อนาไลติค ใช้ "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลข้อความที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ในการใช้เว็บไซต์ (รวมทั้งหมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้) ที่เกิดขึ้นจากคุกกี้ จะถูกส่งไปและจัดเก็บอยู่ในเครื่องของกูเกิ้ลซึ่งเป็นผู้ให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกา กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ รวบรวมเป็นรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ และเป็นการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ กูเกิ้ลอาจส่งข้อมูลเหล่านี้ให้บุคคลภายนอกเมื่อถูกร้องขอตามกฎหมาย หรือเมื่อเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกจัดการข้อมูลแทนกูเกิ้ล กูเกิ้ลจะไม่นำหมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เข้าร่วมกับข้อมูลอื่นที่เก็บไว้ที่กูเกิ้ล ผู้ใช้อาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยการเลือกค่าที่เหมาะสมในเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้ อย่างไรก็ตามในการกระทำการดังกล่าว ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้หน้าที่ของเว็บบราวเซอร์ได้เต็มที่บนเว็บไซต์นี้ ในการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยินยอมให้กูเกิ้ลจัดการข้อมูลในลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวที่ให้ต่อลีเรคโกในเว็บไซต์จะถูกจัดการในรูปแบบที่เหมาะสมและอย่างรอบคอบ ลีเรคโกจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจการและหน้าที่ต่างๆตามที่ร้องขอเท่านั้น หรือเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของลีเรคโกตามที่ต้องการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เฉพาะในเว็บไซต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้น ลีเรคโกอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์กับข้อมูลอื่นๆได้ ลีเรคโกอาจเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หรือจากบุคคลภายนอกเพื่อที่จะปรับแต่งเว็บไซต์, การทำงาน, กิจกรรม, ผลิตภัณฑ์, บริการ และการเสนอต่างๆให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกส่งและถูกจัดเก็บและจัดการที่ปลายทางซึ่งอยู่นอกอาณาเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการส่งข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว ผู้ใช้ตกลงให้ส่ง, เก็บ และจัดการข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้ ข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อมูล รวมทั้งรูปภาพและภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ นั้น ไม่สามารถสัญญาหรือรับประกันได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง, ปัจจุบัน หรือครบถ้วน และเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่เที่ยงตรงทางเทคนิค หรือมีข้อผิดพลาดในการเรียงพิมพ์ได้ ลีเรคโกไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนหรือไม่ดำเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ในแง่ที่เกี่ยวกับคุณภาพ, ความเที่ยงตรง, ความครบถ้วน หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของเนื้อหาดังกล่าว ข้อมูลในเว็บไซต์จะไม่มีข้อแนะนำหรือความเห็นในเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่อ้างถึง หรือเข้าโดยไฮเปอร์เท็กซ์ ลิงค์ (ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บเพจโดยที่เมื่อคลิกในส่วนที่เป็นลิงค์แล้ว บราวเซอร์จะทำการเปิดไฟล์หรือเว็บเพจที่ถูกอ้างถึงนั้นขึ้นมาใช้) หรือโดยวิธีอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ การปลดเปลื้องความรับผิด ลีเรคโกไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย, ความสูญหาย (ไม่ว่าโดยผลทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นผลต่อเนื่อง), ค่าใช้จ่าย, ภาระหน้าที่รับผิด, การสูญเสียกำไรหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้, การเข้า หรือการอาศัยข้อมูลที่ลูกจ้างของลีเรคโกให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, บรรจุอยู่ หรือมีอยู่ในเว็บไซต์ ลีเรคโกไม่สนับสนุนหรืออนุญาตในเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ทั้งลีเรคโกจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเลย รวมทั้งลีเรคโกจะไม่รับผิดชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลใดๆ หรือเป็นเนื้อหาที่ลามกอนาจาร, ทำให้เสียชื่อเสียง หรือเป็นที่อื้อฉาว ลีเรคโกไม่รับประกันว่าการทำงาน, เนื้อหา หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (และ/หรือที่เชื่อมมายังเว็บไซต์นี้) จะไม่มีการถูกรบกวนหรือไม่มีข้อผิดพลาด, ข้อบกพร่องจะถูกแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือผู้ให้บริการจะปลอดภัยจากไวรัสหรือความบกพร่องทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการทำลายล้างข้อมูล ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเพียงพอ และการตรวจสอบไวรัส (รวมทั้งการป้องกันไวรัส และการตรวจสอบความปลอดภัยอื่นๆ) เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่กำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับความปลอดภัยและความเที่ยงตรงสำหรับข้อมูลที่ได้รับและถูกส่งไป ลีเรคโกไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือคุณภาพที่ไม่ดี ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้เนื้อหาของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับข้อความหรือโลโก เนื้อหาไม่ว่าจะส่วนใดๆก็ตามไม่อาจนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย, ผิดศีลธรรม, ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง, ฝ่าฝืนต่อสิทธิส่วนตัวหรือสาธารณะของบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือองค์กรใดๆ ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย, ผิดศีลธรรม, เสื่อมเสียงชื่อเสียง, ก่อให้เกิดการรบกวน, หมิ่นประมาท, ข่มขู่, ทำให้เป็นอันตราย, ลามกอนาจาร, มุ่งร้าย หรือเพื่อสิ่งอื่นใดที่เป็นที่น่ารังเกียจ ผู้ใช้ตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย และจะปกป้องลีเรคโกและคู่สัญญาทั้งหมดของลีเรคโกซึ่งเป็นผู้ซึ่งลีเรคโก ได้รับอนุญาตให้เกี่ยวข้องในเนื้อหา รวมทั้งกรรมการหรือลูกจ้าง ต่อข้อเรียกร้อง ความรับผิด, ค่าเสียหาย, ค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าบริการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจาก (1) การฝ่าฝืนของผู้ใช้ต่อข้อบังคับทั่วไปของการใช้ หรือ (2) คดีความ ข้อเรียกร้อง หรือความต้องการที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหา, ภาพถ่าย, รูปภาพ, กราฟิก หรือเนื้อหาอื่นๆที่ผู้ใช้ได้นำมารวมไว้ในผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นมาตรฐานของเนื้อหาในเว็บไซต์ การเชื่อมต่อ ลีเรคโกไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆที่ลีเรคโกไม่ได้เข้าร่วมด้วย ซึ่งอาจเชื่อมโยงมายังหรือไปจากเว็บไซต์ การเชื่อมโยงเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้นและผู้ใช้ต้องรับความเสี่ยงเอง เว็บไซต์อื่นใดที่ถูกเข้าจากเว็บไซต์ถือเป็นอิสระจากลีเรคโก และลีเรคโกไม่มีการควบคุมเหนือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น นอกจากนั้น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นไม่อาจอนุมานได้ว่าลีเรคโกสนับสนุนหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์อื่นดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การอ้างอิงถึงบุคคลภายนอกหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกไม่สามารถนำไปตีความได้ว่าเป็นการให้ความยินยอมหรือการสนับสนุนจากลีเรคโกต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวหรือต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวของบุคคลภายนอก คำแปล ข้อความบางข้อความในเว็บไซต์นี้อาจทำขึ้นในภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ข้อความอาจถูกแปลขึ้นโดยบุคคล หรือโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือการแทรกแซงของมนุษย์เลยแม้แต่น้อย คำแปลเหล่านี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ และลีเรคโกไม่ขอเป็นตัวแทนหรือผูกพันกับความครบถ้วนหรือความถูกต้องของคำแปล ไม่ว่าจะโดยการแปลทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโดยตัวบุคคล คำแนะนำ ลีเรคโกขอเชื้อเชิญให้ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าเยี่ยมชมคำแนะนำทางเทคนิคได้ ที่นี่ การละเมิดเงื่อนไขและข้อบังคับ โดยที่ไม่กระทบต่อสิทธิอื่นๆของลีเรคโกตามข้อกำหนดทั่วไปของการใช้ ถ้าผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไปของการใช้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ลีเรคโกอาจจะกระทำการตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้ถ้าลีเรคโกเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะจัดการเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว รวมทั้งระงับการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้, ห้ามผู้ใช้จากการเข้าเว็บไซต์, ขัดขวางไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์, ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้เพื่อร้องขอให้ขัดขวางการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ และ/หรือนำคดีขึ้นสู่ศาลต่อผู้ใช้ กฎหมาย ข้อกำหนดทั่วไปของการใช้ต้องเป็นไปตามและตีความตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และให้ศาลแห่งวาล็องเซียนส์มีเขตอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดทั่วไปของการใช้

คู่ค้าของเรา