เราได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมรักษาการใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้เมื่อใช้บริการของลีเรคโกย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิดหน้านี้


ปิดหน้านี้

Error


ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์ของการจัดทำนโยบายฉบับนี้  

          ลีเรคโก ตระหนักดีถึงความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเราจึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสิทธิส่วนบุคคลอันเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่การจัดตั้งฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนกลาง และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทฯจะดำเนินงานด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯได้รับ จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยนโยบายฉบับนี้แจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง รายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  การนำไปใช้ และวิธีการที่บริษัทใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มุ่งเน้นด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งอาจกระทำโดยหรือกระทำในนามของลีเรคโก (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ท่าน” หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลนั้นได้รับการประมวลผลโดยหรือกระทำในนามของลีเรคโก  “เรา” หมายถึง ลีเรคโก

“ลีเรคโก” หมายถึง บริษัท ลีเรคโก ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศฝรั่งเศส จดทะเบียนที่ ถนน 19 มาร์ 1962   59770 เมืองมาร์ลี่ (ประเทศฝรั่งเศส) รวมถึงบริษัทลูกและบริษัทสาขา ในที่นี้ รวมถึง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย

ลีเรคโกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เราดำเนินธุรกิจโดยการค้าขายสินค้าแก่ บริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคล ในลักษณะความสัมพันธ์แบบคู่ค้าระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ [Business-to-Business relationships (B2B) ] ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “บริษัทคู่ค้า” หรือ “องค์กรของท่าน”

 

1     คำนิยาม

1.1 “บริษัทลูก” “บริษัทสาขา” หรือ “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทที่ถูกบริหารจัดการหรืออยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกันกับลีเรคโก

1.2 “ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล” กล่าวถึง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยของข้อมูล ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล และกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว รวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

1.3 “ผู้ควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผู้มีอำนาจ หน่วยงาน หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้กำหนดหรือร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.4 “บุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้า” หมายถึง พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือบุคคลธรรมดาที่ได้รับอนุญาตให้ส่งคำสั่งซื้อมายังลีเรคโก หรือ มีหน้าที่ปฏิบัติงานในนามของลูกค้า

1.5 “ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้าที่ถูกประมวลผลโดยลีเรคโกในฐานะผู้ควบคุมในขณะที่ให้บริการแก่ลูกค้า

1.6 “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.7 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ (“เจ้าของข้อมูล”) บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการอ้างอิงถึงการระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัว ข้อมูลสถานที่ ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย สรีรวิทยา พันธุกรรม จิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้น

1.8 “การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัด การประกอบ การจัดเก็บ การดัดแปลง การสืบค้น การพิจารณา การใช้ การเปิดเผย โดยการส่ง การเผยแพร่ หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดวาง หรือการประมวล การจำกัด การลบหรือการทำลาย

1.9 “การบริการ” หมายถึง การจัดหาและจำหน่ายสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่ลีเรคโกนำเสนอทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

1.10 บุคคลที่สาม” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจจากลีเรคโกให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้รับเหมา ตัวแทน และผู้ให้บริการอื่นๆ

 

2    ขอบเขต

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คลอบคลุมเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ประมวลผลโดยหรือในนามของลีเรคโกเท่านั้น             ลีเรคโกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลย่อมมีผลบังคับที่เหนือกว่า

 

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ในการจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า (บริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคล เป็นต้น) ลีเรคโกมีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้นบุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้าจึงเป็นผู้ใช้ และ/หรือ เป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของลีเรคโก ซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้าอันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลีเรคโก ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่นำมาประมวลผลนั้น โดยหลักแล้วคือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการลูกค้า เช่น การสั่งซื้อและการติดตามการสั่งซื้อสินค้า

ลีเรคโกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้

·    ชื่อ นามสกุล หมายเลข โทรศัพท์ อีเมล

·    ชื่อและที่อยู่บริษัท  องค์กร หรือ นิติบุคคล และ เลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของลูกค้า

·    ข้อมูลบัตรเครดิต

·    ข้อมูลสถานที่ ( เช่น IP address )

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ข้อมูลที่จำเป็น จะถูกกำกับด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) บนหน้าเว็บ

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยหลักการและวัตถุประสงค์ใดบ้าง

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักพื้นฐานสิทธิในการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย เราจึงขอเรียนแจ้งถึงฐานแห่งการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน และด้วยเหตุนี้เราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักพื้นฐานสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

·   เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา

·   เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและประมวลผลข้อมูลตามข้อกำหนดด้านภาษีหรือวัตถุประสงค์ด้านภาษี การเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

·   เพื่อการดำเนินงานภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทพึงกระทำเพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย ตราบเท่าที่ไม่เกินขอบเขตหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

·   เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้

ในบางกรณี เราอาจขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ กรณีเช่น การขอความยินยอมในการรับจดหมาย ข่าวสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราได้ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในหัวข้อด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

-       การเปิดบัญชีลูกค้ากับลีเรคโกและบนเว็บไซต์

-       การตอบคำถามหรือให้ข้อมูลแก่ลูกค้า

-       การจัดการหรือดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น การสั่งซื้อ การจัดส่ง การออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน งานด้านบัญชีและการเงิน การจัดการบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น

-       การจัดแคมเปญการตลาด การนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้า

-       การบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า การสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติและงานขาย

-       การบริหารจัดการยอดค้างชำระ ข้อพิพาทระหว่างบริษัทคู่ค้า

-       การตรวจสอบและสังเกตการณ์เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์

นอกจากนี้เรายังใช้ "คุกกี้" (Cookies) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถอ่านส่วนนโยบายคุกกี้ ได้ที่ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

 

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดช่วงระยะเวลาที่บริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลที่ท่านปฎิบัติหน้าที่ในนามอยู่นั้น ยังเป็นคู่ค้ากับลีเรคโก และ/หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา และไม่เกิน 3 ปี หลังจากการติดต่อหรือสั่งซื้อครั้งสุดท้ายเกิดขึ้น เว้นแต่จะมีข้อกำหนดทางกฎหมายห้ามมิให้ดำเนินการดังกล่าว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุอยู่บนใบกำกับภาษีอาจต้องมีการจัดเก็บไว้นานกว่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษี บัญชี การเงิน เป็นต้น

 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่ใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเข้าถึงได้และอาจประมวลผลโดยสมาชิกผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบหมาย ในฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน และฝ่ายสนับสนุนงานส่วนอื่นๆของลีเรคโก ตามวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือไม่ใช่บริษัทในเครือ เว้นแต่จะมีความจำเป็นด้านวิชาชีพหรือความจำเป็นด้านธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าหรือตามคำขอของท่าน และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ซึ่งรวมถึง

·         บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ลีเรคโกอาจให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

o   กรณีเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ได้รับการว่าจ้าง ลีเรคโกอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการระบบ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทส (IT)  ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามที่ได้รับมอบหมาย และเราจะถ่ายโอนข้อมูลให้กับผู้ให้บริการดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่เรากำหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

o   เมื่อคุณทำธุรกรรมกับผู้อื่นหรือชำระเงินบนเว็บไซต์ของลีเรคโก เราจะเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมนั้นกับบุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ เราจะกำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านั้นเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย

·         ศาล ผู้มีอำนาจรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือ ผู้บังคับใช้กฎหมาย

o   ลีเรคโกสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีเหตุเกี่ยวข้องความมั่นคงปลอดภัยระดับชาติหรือบริษัท (เช่น เหตุโจมตีจากผู้ก่อการร้าย) ลีเรคโกสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลลูกค้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ

·         ผู้ตรวจสอบภายใน  นักบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย

o   บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวสามารถเข้าถึงเอกสารได้ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

·         ลีเรคโกอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับซื้อ ผู้รับโอน พันธมิตรผู้ควบรวมกิจการ หรือ ผู้ขายและที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน การควบรวมกิจการหรือสินทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด หรือการได้มาซึ่งธุรกิจหรือการควบรวมกิจการ

ลีเรคโกไม่เคยขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เช่น นักการตลาด และ ลีเรคโกไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเว็บไซต์ค้นหาบุคคล หรือ ไดเรกทอรีสาธารณะ

 

เรามีการส่งหรือโอนย้านยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่

ลีเรคโกอาจมีการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความคุ้มครองด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือ เป็นประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งมีกฎหมาย GDPR และข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีมาตรฐานและเพียงพออยู่แล้ว เพื่อเป็นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเหมาะสม

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทยหรือประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการและการถ่ายโอนนั้นปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 

เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ลีเรคโกบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม ทั้งมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหาร เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการโจรกรรม สูญหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่ได้รับอนุญาต ลีเรคโกมีมาตรการในการลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ

หาดท่านมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)  เราจะทำการเข้ารหัสข้อมูลนั้นเพื่อป้องกันการลักลอบดักจับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล SSL ข้อมูลนี้จะได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมโดยการเข้ารหัสในที่เก็บข้อมูล นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติ เราอาจจำกัดการใช้เว็บไซต์บางส่วน หากพบสัญญาณการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น หรือ อาจทำการลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และอาจระงับหรือปิดการใช้งานบัญชี หากตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

 

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกประมวลผลโดยหรือในนามของลีเรคโก ซึ่งสิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ ดังต่อไปนี้

·         สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการถือครองของลีเรคโก นอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์อยู่แล้วนั้น โดยเป็นไปตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านร้องขอข้อมูลดังกล่าว เราจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งผู้ร้องจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วเราไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากท่านในการเข้าถึงข้อมูล แต่หากคำขอนั้นเกินกว่าเหตุ เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินมาตรการอื่นเพิ่มเติม เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอดังกล่าวหากไม่ขัดต่อกฎหมาย

หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว ขอให้ท่านส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของลีเรคโก หรือ หากท่านไม่ประสงค์กรอกแบบฟอร์มดังกล่าว ท่านสามารถส่งจดหมายพร้อมระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

-       ชื่อ ที่อยู่ ที่จะใช้ในการรับเอกสาร

-       หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในเวลาทำการ

-       ระบุชื่อไฟล์ บันทึกข้อมูลหรือชุดข้อมูลเฉพาะเจาะจง ที่ท่านต้องการขอสิทธิการเข้าถึง รวมถึงระบุช่วงวันเวลาของจ้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ถ้าทราบ

ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนและครบถ้วนที่สุด

คำขอใช้สิทธิดังกล่าวจะถูกส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อดำเนินการตรวจสอบคำขอ และพิจารณาว่าลีเรคโกจะสามารถเปิดเผยข้อมูลที่ร้องขอได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ อีเมล  th.pdpa@lyreco.com

·         สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล

หากท่านเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเราอาจขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงว่าข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลภายในหนึ่งเดือน และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ และเราจะแจ้งให้บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน ดำเนินการเช่นเดียวกันภายในหนึ่งปี

 

·         สิทธิในการขอถ่ายโอนข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับและนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ลีเรคโกจัดเก็บ ไปใช้ตามความประสงค์ของท่าน โดยท่านสามารถย้าย คัดลอก หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างง่ายดาย จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งด้วยวิธีที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน สิทธินี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ลีเรคโกจัดเก็บ ซึ่งการประมวลผลข้อมูลนั้นอาจกระทำโดยอัตโนมัติและนำไปใช้ในแง่ของการให้บริการของลีเรคโก ภายใต้สัญญาที่ลูกค้ามีกับลีเรคโก หรือ ในกรณีที่การประมวลผลนั้นได้รับความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ให้ไว้จากเมนู "Export" เว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

 

·         สิทธิในการขอให้ลบ / ทำลายข้อมูล

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายไว้ล่วงหน้าอย่างมีลายลักษณ์อักษร ลีเรคโกปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่กำหนดให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่มีเหตุอันสมควรหรือชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ก่อนระยะเวลาการเก็บรักษาที่ระบุไว้ในส่วน "เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใดท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ อีเมล  th.pdpa@lyreco.com

หากท่านลงทะเบียนให้ข้อมูลส่วนตัวไว้กับเรา ท่านสามารถปิดการใช้งานบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา และเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ระบบจะให้เวลาอีกเจ็ดวันหลังจากที่ท่านปิดการใช้งานบัญชีของท่านในการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง หลังจากครบกำหนดเวลาดังกล่าว  บัญชีของท่านจะถูกระงับ โดยไม่สามารถเรียกคืนได้ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้าง หรือ เข้ามาใช้บัญชีของท่านอีก

·         สิทธิในการขอคัดค้าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเห็นว่าเราไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เช่น กรณีที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติงานในบริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคลของลูกค้า หรือไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้าอันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลีเรคโกแล้ว ในกรณีนี้เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของดังกล่าวของท่านอีกต่อไป เว้นแต่เราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอันสมควรและชอบด้วยกฎหมายถึงการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อไป ยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ประมวลผลข้อมูลนั้น มีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้า ซึ่งอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์แบบคู่ค้าระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจกับลีเรคโก และเนื่องจากในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการแก่ลูกค้า (บริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคล เป็นต้น) ลีเรคโกมีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้นบุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้าจึงเป็นผู้ใช้ และ/หรือ เป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของลีเรคโก ซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้าอันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลีเรคโก ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่นำมาประมวลผลนั้น โดยหลักแล้วคือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การสั่งซื้อและการติดตามการสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคลของท่าน และไม่ให้เกิดความเสียหานต่อการดำเนินกิจการขององค์กรของท่าน ท่านจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนขอใช้สิทธิการคัดค้าน

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย

·         สิทธิขอถอนความยินยอม

หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราไว้  ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การถอนความยินยอมนั้นจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้า เช่น หากบริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคลที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ยังคงสถานะเป็นลูกค้า หรือ อยู่ในลักษณะความสัมพันธ์แบบคู่ค้าระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจกับลีเรคโกอยู่ การถอนความยินยอมนั้น อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรของท่านให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ดียิ่งขึ้น หรือ ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรของท่าน เป็นต้น   เนื่องจากในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการแก่ลูกค้า (บริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคล เป็นต้น) ลีเรคโกมีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้นบุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้าจึงเป็นผู้ใช้ และ/หรือ เป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของลีเรคโก ซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้าอันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลีเรคโก ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่นำมาประมวลผลนั้น โดยหลักแล้วคือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การสั่งซื้อและการติดตามการสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท องค์กร หรือ นิติบุคคลของท่าน และไม่ให้เกิดความเสียหานต่อการดำเนินกิจการขององค์กรของท่าน ท่านจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนขอใช้สิทธิถอนความยินยอม

·         สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน หรือ อยู่ระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าในการการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 

·         สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เราอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้  เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ สิทธิอันชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Legitimate interest) หรือ การใช้สิทธินั้นอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากเราปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอข้างต้นของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธด้วย

 

ท่านจะติดต่อ สอบถาม ขอใช้สิทธิ หรือ ร้องเรียนต่อลีเรคโกได้อย่างไร

หากท่านต้องการจะติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม ขอใช้สิทธิ หรือ ร้องเรียนต่อลีเรคโก เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถส่งอีเมลพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมาได้ที่ th.pdpa@lyreco.com

เราจะดำเนินการตอบคำขอของคุณภายในหนึ่งเดือนและไม่เกินสามเดือนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำขอและ/หรือจำนวนคำขอที่เราได้รับ

 

เราจะมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไร?

ลีเรคโกอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีเหตุอันควร

โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการแจ้งเตือนในหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ หากมีความจำเป็นตามกฎหมาย เราอาจส่งการแจ้งเตือนนี้ถึงท่านโดยตรง ลีเรคโกสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่ลีเรคโกที่เก็บรวบรวมไว้ การใช้บริการลีเรคโกอย่างต่อเนื่องของท่านเป็นการยอมรับต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

นโยบายคุกกี้

1.  คำนิยาม

คุกกี้ หรือ ตัวติดตามอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน คือ ไฟล์ที่เซิร์ฟเวอร์ใช้เพื่อโต้ตอบกับเบราว์เซอร์ (ในที่นี้เรียกว่า “คุกกี้”) คุกกี้จะใช้เพื่อส่งข้อมูลสถานะเมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลสถานะอาจหมายถึง เช่น session ID ภาษา วันหมดอายุ โดเมน หรืออื่น ๆ คุกกี้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสถานะในระหว่างที่มีการเข้าถึงหน้าต่างๆบนเว็บไซต์ และเมื่อเบราว์เซอร์นี้กลับสู่เว็บไซต์ดังกล่าวในภายหลัง

2.  การเก็บรักษา

คุกกี้ที่ลีเรคโกใช้มีหลายประเภท ดังต่อไปนี้

·         คุ้กกี้ประเภทชั่วคราว คือ คุ้กกี้ที่จะหายไปทันทีที่ท่านออกจากเบราว์เซอร์หรือเว็บไซต์

·         คุ้กกี้ประเภทถาวร เช่น คุกกี้ที่ใช้วิเคราะห์ ซึ่งจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกว่าจะหมดอายุ (สูงสุดไม่เกิน 13 เดือน) หรือจนกว่าท่านจะดำเนินการลบออกจากเบราว์เซอร์ด้วยตนเอง

3.  Google analytics cookies และการใช้งานบนเว็บไซต์

ลีเรคโกใช้ Google Analytics (ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ที่เราใช้ได้จากที่นี่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html และเพื่อเป็นการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีทางเลือกมากขึ้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลโดย Google Analytics  ทางGoogle ได้พัฒนาโปรแกรม Google Analytics Opt-out Browser Add-on ขึ้น โดยตัว Add-on นี้จะทำหน้าที่สื่อสารกับ Google Analytics JavaScript (ga.js) เพื่อช่วยระบุว่าไม่ควรส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยัง Google Analytics โปรแกรม Google Analytics Opt-out Browser Add-on นี้ ไม่ได้ป้องกันการส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์ที่ใช้งานหรือweb analytics services ตัวอื่นๆ

 

คู่ค้าของเรา