เราได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมรักษาการใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้เมื่อใช้บริการของลีเรคโกย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิดหน้านี้


ปิดหน้านี้

Error


ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่


ข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย

ข้อตกลง และเงื่อนไขการขาย

 

1. เงื่อนไขที่กำหนด

1.1 บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย หมายเลขทะเบียน และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ 0105544109337 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601-1608 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

1.2 เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้ในสัญญาขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) โดย บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) มีต่อผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการดำเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

1.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกันการบริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.4 บริษัทฯ จะขายสินค้าตามคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อที่บริษัทฯ ตกลงจะประกอบธุรกิจด้วย และบริษัทฯ จะไม่รับคำสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจอุปกรณ์สำนักงาน หรือธุรกิจค้าส่ง หรือธุรกิจค้าปลีกอื่นใด

1.5 หากบริษัทฯ ทราบหรือได้รับแจ้งหรือสงสัยว่าผู้ซื้อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์สำนักงานหรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน บริษัทฯ จะไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และสามารถยกเลิกการดำเนินธุรกิจใดๆ ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อ และสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

1.6 คำสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทฯ ตอบรับ และปฏิเสธ ให้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่กระทำโดยผู้ซื้อในอันที่จะซื้อสินค้าตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ และบริษัทฯ จะจำหน่ายสินค้าให้ตามจำนวนที่บริษัทฯ พึงจัดให้ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในอันที่จะกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ต่อการสั่งซื้อสินค้าครั้งใดๆ ก่อนที่บริษัทฯ จะตอบรับการสั่งซื้อนั้น

1.7 แม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแค็ตตาล็อก เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ถือว่าแค็ตตาล็อก เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาขายใดๆ และเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคภาพสีที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก เว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์จึงถือเป็น เพียงการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น

1.8 ข้อบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ จะได้รับการแก้ไข โดยไม่ถือเป็นความผิดที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

1.9 วันทำการในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเรียนให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

 

2. การสั่งสินค้า รายละเอียดสินค้า

2.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า และในการส่งสินค้า แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้สั่งมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะส่งสินค้าที่มีรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้า และเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ และผู้จำหน่าย บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าในปริมาณที่แตกต่างจากที่ได้สั่งซื้อ ทั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม  ถ้าหากสินค้าไม่สามารถจัดหาได้เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจะทดแทนสินค้าอื่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกัน หรือจะเร่งจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดทันทีที่สินค้ามาถึง

2.2 บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดประเภทสินค้าที่จำหน่าย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

(i) สินค้าคงคลังประเภทเครื่องเขียน ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ

(ii) สินค้าคงคลังประเภทเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง

(iii) สินค้าที่มิได้เก็บไว้ในคลังสินค้า บริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ ในอันที่จะแบ่งประเภทสินค้า และเพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ผู้ซื้อ บริษัทฯ ได้กำหนดประทับสัญลักษณ์  Icon

Description automatically generated   สำหรับสินค้าประเภทที่มิได้มีเก็บในคลังสินค้า

2.3 สินค้าประเภทที่ไม่สามารถรับคืนได้   การยินยอมรับคืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯที่สามารถรับคืนได้ หรือ เป็นสินค้าที่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ในขณะที่ส่งสินค้า

2.4 บริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียนเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ก็ต่อเมื่อได้ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาของบริษัทฯ เท่านั้น

 

3. ราคา และการชำระเงิน

3.1 บริษัทฯ มีนโยบายดังนี้ กล่าวคือ บริษัทฯ จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ซื้อหากอยู่ใน สภาวการณ์ที่สามารถกระทำได้ และราคาที่ ระบุในเอกสารการขายของบริษัทฯ นับว่า เป็นราคาขายที่บริษัทฯ ได้ปรับให้เหมาะสม เท่าที่บริษัทฯ พึงกระทำได้ อนึ่ง จากสภาวการณ์ของตลาดอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น

บริษัทฯ จึงสงวนสิทธิ์ในอันที่จะปรับราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อล่วงหน้ายกเว้นกรณีที่ได้มีการกำหนดราคาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นอกจากนี้ ราคาของสินค้าเป็นราคาที่กำหนดใช้ ณ วันส่งสินค้า และหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาจริง

3.2 ราคาที่บริษัทฯ เสนอเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ลีเรคโกนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบของกรมสรรพกร สามารถนำไปใช้ในการขอคืนภาษีหรือเป็นเอกสารบัญชีได้ตามกฎหมาย

หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรับสำเนาใบกำกับภาษีในรูปกระดาษเพิ่มไปกับการส่งสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทผ่านใบสมัครออนไลน์หรือติดต่อมาทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการสั่งซื้อสินค้า

3.3 ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นยังมิได้ตกเป็นของผู้ซื้อก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดเวลาชำระเงินถือเป็นสาระสำคัญของสัญญา

3.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะอนุญาต ปฏิเสธเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำหนดเวลาการให้สินเชื่อชำระเงิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตาม กำหนดเวลาชำระเงินที่บริษัทฯ และผู้ซื้อได้ ตกลงกันไว้

3.5 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ขัดต่อสิทธิของบริษัทฯ   บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อได้ดังต่อไปนี้

(i) ดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินค้างชำระจนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินค้างชำระ จนครบ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ของการคำนวณดอกเบี้ย เศษของเดือน คิดเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้โดยเริ่มคิดค่าดอกเบี้ยทั้งก่อนและหลังศาลมีคำตัดสิน

 

4.  การจัดส่งสินค้า

4.1 สำหรับผู้ซื้อที่ขึ้นทะเบียนลูกค้า และมีบัญชีกับบริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด แผนกลูกค้าสัมพันธ์

4.1.1 หากมิได้ประสบปัญหาการจราจรติดขัดหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งมิได้ขัดต่อข้อตกลง และ เงื่อนไขในสัญญานี้ บริษัทฯ จะจัดส่ง สินค้าดังนี้

4.1.1.1 บริษัทฯ จะส่งสินค้าประเภทเครื่องเขียนที่มีอยู่ในคลังสินค้า จำหน่ายไปให้แก่ผู้ซื้อ (ในพื้นที่ที่บริษัทฯกำหนด*) ภายในเวลา 18.00 น. ในเวลาทำการถัดไปหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ บริษัทฯและผู้ซื้อมีสิทธิที่จะกำหนดวันส่งสินค้าให้แตกต่างไปจากนี้ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

4.1.1.2 กรณีสินค้าที่สั่งซื้อไปมีอยู่ในคลังสินค้าไม่ว่าจะเกิดจากผู้ผลิต หรือ สาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการส่งสินค้านั้นๆ ให้กับผู้ซื้อทราบโดยประมาณ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าใดๆ อันเกิดจากเหตุ ข้างต้น ได้ ทั้งนี้กำหนดการส่งสินค้าจะไม่นำมาเป็นสาระสำคัญในข้อตกลง ยกเว้นกรณีที่ได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนแล้ว

4.1.1.3 หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของผู้ซื้อ หรือผู้ผลิตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหากสำหรับการส่งมอบที่ผู้ซื้อร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ และบริษัทฯ ตกลงที่จะทำการส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกัน

4.3 การรับคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์ อีเมล์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาของวันทำการของบริษัทฯ ก่อนเวลา 18.00 น.  หากบริษัทฯได้รับใบสั่งซื้อหลังเวลา 18.00 น. ให้ถือว่าได้รับคำสั่งซื้อในวันถัดไปแทน

 

5. ความเสี่ยงและทรัพย์สิน

5.1 ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือต่อการสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ เมื่อสินค้าได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

5.2 แม้ว่าสินค้าจะได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการที่ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อสินค้าตลอดจนเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ถือว่าเป็นของผู้ซื้อจนกว่าบริษัทฯ จะได้ รับชำระค่าสินค้าครบตามจำนวนและตาม กำหนดเวลาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยจากผู้ซื้อ ตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ

5.3 บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเรียกเก็บสินค้าคืนเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังมิได้ตก เป็นของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องอนุญาตให้ บริษัทฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าเพื่อตรวจ หรือเข้าไป เพื่อนำสินค้ากลับคืน หากกรรมสิทธิ์ยังมิได้เป็นของผู้ซื้อ

5.4 ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะใช้สินค้าในธุรกิจจนกว่าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้า

 

6. การรับประกัน การคืนสินค้าและความรับผิดชอบ

6.1 บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้หากพบว่ามีสินค้าเสียหายขณะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและหากจัดส่งสินค้าหรือแจ้งค่าสินค้าผิดซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเป็นผู้ไปรับสินค้าคืน หรือคืนเงินให้โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พึงพอใจใน ตัวสินค้า ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้านั้นๆ กับ บริษัทฯ ได้ภายใน 30 วัน** นับจากวันที่บริษัทฯ ส่งสินค้าให้ แต่สินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณา และผู้ตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายในการรับคืนสินค้าเมื่อบริษัทฯ พิจารณารับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ แผนกขนส่งของบริษัทฯ จะรับคืนสินค้าจากผู้ซื้อโดยผู้ซื้อมิต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จากนั้นบริษัทฯ จะทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้

6.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ หากมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อสัญญา ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เพราะมีสาเหตุอัน เนื่องมา จากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า หากความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผล อันสมควร ข้อความต่อไปนี้ถือ เป็นสาเหตุที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับเงื่อนไข และข้อตกลงทั่วไปที่กล่าวมาทั้งหมด

(i) เหตุสุดวิสัย สภาพการจราจรติดขัด สภาพ อากาศที่ไม่ดี การระเบิด น้ำท่วม พายุรุนแรง ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ

(ii) สงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อการกบฏ การก่อความไม่สงบใน บ้านเมือง การเรียกทรัพย์สินโดยรัฐ

(iii) พระราชบัญญัติ ข้อห้าม ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่งห้าม หรือมาตรการของรัฐ รัฐสภา หรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

(iv) ข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้า หรือส่งออก การห้ามส่งสินค้าไปประเทศอื่น

(v) การหยุดงานประท้วง การพักงาน หรือ เหตุการณ์ในภาคอุตสาหกรรม หรือความ ขัดแย้งทางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกจ้างของบริษัทฯ หรือลูกจ้างของบุคคลที่สาม)

(vi) อุปสรรคในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ คนงาน พลังงาน ส่วนประกอบหรือเครื่องจักร

(vii) ภาวะขาดพลังงานไฟฟ้า หรือพาหนะ เสียหาย หรือเครื่องจักร หรือระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

(viii) การออกข้อกำหนดเรื่องการหยุด ชะลอ และการจอดยานพาหนะ หรือข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ โดยสมเหตุผล

 

7. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลีเรคโกตระหนักดีถึงความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเราจึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสิทธิส่วนบุคคลอันเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้า ลีเรคโกมีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้นบุคคลที่ได้รับมอบหมายในนามของลูกค้าจึงเป็นผู้ใช้ และ/หรือ เป็นผู้ใช้เว็บไซต์ของลีเรคโก ซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในนามของลูกค้าอันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลีเรคโก ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่นำมาประมวลผลนั้น โดยหลักแล้วคือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการลูกค้า เช่น การสั่งซื้อ การติดตามการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงการรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่น เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่พึงจะได้จากเรา ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากลีเรคโกหลังจากกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว โดยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-      การเปิดบัญชีลูกค้ากับลีเรคโกและบนเว็บไซต์

-      การตอบคำถามหรือให้ข้อมูลแก่ลูกค้า

-      การจัดการหรือดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น การติดต่อ การสั่งซื้อ การจัดส่ง การออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน งานด้านบัญชีและการเงิน การจัดการบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น

-      การจัดแคมเปญการตลาด การนำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้า

-      การบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า การสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติและงานขาย

-      การบริหารจัดการยอดค้างชำระ ข้อพิพาทระหว่างบริษัทคู่ค้า

-      การตรวจสอบและสังเกตการณ์เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์

-      นอกจากนี้เรายังใช้ "คุกกี้" (Cookies) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถอ่านส่วนนโยบายคุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรับข้อมูลข่าวสารจากลีเรคโก ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ของเรา ที่เมนู “โปรไฟล์ของฉัน” ในกรณีที่ท่านมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว  หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่อีเมล th.orders@lyreco.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงวิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lyreco.com/webshop/THTH/personalData/view

 

8. เรื่องทั่วไป

8.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ที่อยู่บริษัทฯ

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด

4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601-1608

ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

 

*พื้นที่ที่บริษัทกำหนด: จังหวัด กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, ราชบุรี, อยุธยา, ปทุมธานี,

นนทบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, ปราจีนบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะหัวหิน)

 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์ที่เปิดแล้ว และสินค้าที่ประทับตราสัญลักษณ์ Icon

Description automatically generated

 

จากข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปของบริษัทลีเรคโก บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกทั้งหมด ไม่จำกัดเพียง COVID-19 (ตามที่ระบุไว้โดยองค์กรอนามัยโลก) รวมถึงการตัดสินใจของรัฐบาลที่จำกัดขอบเขตการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น

คู่ค้าของเรา