Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at browse på vores hjemmeside, betragter vi det som din tilladelse til at bruge dem. Du kan ændre opsætningen eller få mere information på vores Brugsbetingelser og cookie-politik

Luk


OK
Luk

Error


Vent venligst...


Persondatapolitik

 

BESKYTTELSE AF

PERSONOPLYSNINGER

Det er vigtigt for Lyreco, at vores kunders personoplysninger er beskyttet godt som muligt hos os. Derfor har vi oprettet omfattende procedurer til at gøre dette, blandt andet et Global Privacy Office og stillingen som Dataansvarlig, der skal sørge for, at vi beskytter vores kunders personoplysninger godt som muligt.

 

For at beskytte de personoplysninger håndterer Lyreco dem udelukkende via sikre kanaler, og vi gør kun brug af disse oplysninger måder, der bliver skitseret i de følgende afsnit. Her uddybes det,

hvilke former for personoplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem til at målrette kampagner med, og hvilke forholdsregler vi tager for at beskytte dem.

 

Skrivelsen her viser vores engagement ift. at beskytte personoplysninger, og den indeholder de bestem- melser, vi arbejder efter, når det kommer til vores behandling af vores klienters og kunders person- oplysninger. Disse bestemmelser kaldes herefter “Persondatapolitik”

 

I denne Persondatapolitik refererer termerne “I” og “jeres” til Datasubjekt, hvis personoplysninger behandles af eller vegne af Lyreco, og termerne “vi”, “vores”, “os” refererer til Lyreco.

 

LYRECO et forenklet aktieselskab (société par actions simplifié), der er organiseret efter og underlagt fransk lovgivning, og hvis hovedsæde er adressen rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Frankrig) og alle Lyrecos søsterselskaber (refereres herefter til under ét som Lyreco”) er en virksomhed, der har specialiseret sig i løsninger til arbejdspladsen, heriblandt kontorartikler, personlige værnemidler og pakkelevering. Lyreco leverer udelukkende til andre virksomheder et business-to-business-grundlag (disse virksomheder refereres herefter til som Kunde og Kunder“).

 

1  Definitioner

1.1               Termen Tilknyttede Selskaber bruges om virksomheder, der kontrolleres af eller sammen med Lyreco.

1.2               Termen Gældende persondatalovgivning” bruges om den relevante, lokale lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, datasikkerhed, datalagring og om den lovgivning om databeskyttelse, der gælder det pågældende sted, inklusiv GDPR.

1.3               Termen Dataansvarlig” bruges om den fysiske eller juridiske person, den offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der foretages behandling af personoplysninger.

1.4               “Datasubjekt” er enhver ansat, konsulent, repræsentant eller bemyndiget fysisk person, der kan foretage køb hos Lyreco vegne af en Kunde.

1.5               “Kundepersondata” er de personoplysninger, som et datasubjekt oplyser til Lyreco, og som Lyreco behandler for at kunne levere den af Kunden efterspurgte service.

1.6               Termen General Data Protection Regulation eller GDPR bruges om EUROPA-PARLAMEN- TETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

1.7               Termen Personoplysninger bruges om enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

1.8               Termen Behandling bruges om enhver aktivitet eller række af aktiviteter med eller uden brug af automatisk behandling som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

1.9               Termen Service bruges om forsyning og salg af produkter og alle tilknyttede services udbudt globalt eller lokalt plan af Lyreco.

1.10            Termen Tredjepart(er)” bruges om Lyreco bemyndigede revisorer, bogholdere, entreprenører, sælgere og serviceudbydere, der håndterer personoplysninger for Lyreco.

 

2  Anvendelsesområde

Denne persondatapolitik gælder kun for Kunders personoplysninger, der bliver behandlet af eller på vegne af Lyreco.

 

Lyreco behandler personoplysninger retfærdigt og lovligt i overensstemmelse med gældende person- datalovgivning.

 

I tilfælde af, der er en uoverensstemmelse mellem denne persondatapolitik og gældende persondata- lovgivning, vil den gældende persondatalovgivning stå ved magt.

 

Hvilke personoplysninger indsamler og bruger vi?

For at kunne levere produkter og services til vores Kunder er det nødvendigt, at Lyreco indsamler visse af vores Kunders ansattes personoplysninger. Dette er nødvendigt, da disse ansatte agerer vegne af vores Kunder, og det, at vi har disse basisoplysninger dem, gør, at vi kan følge op de ordrer, de lægger ind via vores hjemmeside.

 

Lyreco indsamler følgende personoplysninger om nuværende og potentielle Kunders ansatte:

    Navn, telefonnummer og e-mailadresse

 

    Virksomhedsnavn, CVR-nummer og virksomhedsadresse

 

    Kreditkortinformation

 

    Oplysninger om placering (IP-adresse)


 

Obligatoriske informationer på onlineformularer er markeret med en stjerne (*).

 

Hvad bruger vi personoplysningerne til?

Lovgivningen tillader os at indsamle personoplysninger, længe det foregår lovlig basis. Selvsamme lovgivning kræver dog også af os, at vi informerer om, hvad ‘lovlig basis’ betyder. Vi har lovlig basis til at indsamle personoplysninger under følgende betingelser:

    Opfyldelse af kontrakt: Vi indsamle personoplysninger, når vi har brug for de oplysninger for at kunne opfylde en indgået kontrakt

    Juridisk forpligtelse: Vi indsamle personoplysninger, når vi er juridisk forpligtet til det, dvs. når vi f.eks. skal bruge de oplysninger i skattemæssig henseende, eller når de oplysninger skal bruges af en offentlig myndighed

    Legitime interesser: Vi indsamle personoplysninger, når det at have de pågældende oplysninger er i vores legitime interesse ift. at overholde loven, og længe at det at have de oplysninger er i “jeres” interesse

    Jeres samtykke: I specifikke tilfælde vil vi bede om jeres samtykke, før vi indsamler visse af jeres personoplysninger, og vi indsamler kun disse oplysninger, hvis I tillader os at gøre det. Dette gælder f.eks., når vi spørger, om I vil modtage vores nyhedsbrev eller informationer om vores produkter eller services. I kan til enhver tid trække jeres samtykke tilbage ved at kontakte os som udspecificeret i sektionen herunder

 

Jeres personoplysninger bliver af Lyreco brugt til at:

    Oprette en profil vores hjemmeside

 

    Svare Kunders forespørgsler

 

    Lave kundestyring når det kommer til ordrer, leveringer, fakturaer, regnskab (forvaltning af kundefordringer)

 

    Gennemføre marketingkampagner og informere Kunder om vores produkter og services

 

    Vedligeholde kunderelationer

 

    Udføre kundetilfredshedsundersøgelser

 

    Udarbejde salgsstatistikker

 

    Håndtere ubetalte fakturaer og tvister med vores Kunder

 

    Undersøge vores Kunders oplevelse af vores hjemmeside

 

Vi bruger også cookies for at forbedre jeres kundeoplevelse af vores hjemmeside. Hvis der er yderligere spørgsmål, til Cookie-sektionen i dokumentet her. Det er at finde nederst.

 

Hvor længe opbevarer vi jeres personoplysninger?

Vi opbevarer jeres personoplysninger, længe vi arbejder sammen og op til 3 år efter jeres sidste kontakt med eller ordre hos Lyreco, medmindre gældende persondatalovgivning forhindrer os i det.

Oplysninger bliver gemt med arkiveringsformål for øje. Personoplysninger på fakturaer bliver gemt i en længere periode, også i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.


 

Hvem deler vi personoplysninger med?

Personoplysninger bliver indsamlet og behandlet af bemyndigede personer, der enten arbejder i en kommerciel afdeling eller i en økonomi- eller supportafdeling i Lyreco. Personoplysningerne bliver ind- samlet og behandlet af de grunde, der er beskrevet ovenfor.

 

Lyreco deler ikke personoplysninger med ikketilknyttede tredjeparter, med mindre det er nødvendigt af legitime faglige og erhvervsmæssige grunde, for at kunne efterleve Kunders forespørgsler eller hvis

det er juridisk påkrævet af os.

 

Tredjeparter med adgang til personoplysninger kan være:

  Tredjepartsleverandører: Lyreco kan give følgende tredjeparter adgang til personoplysninger:

    Vores service-udøvere eller entreprenører: Vi videregiver personoplysninger til tredjepartsservice-udøvere såsom vores IT-systemudbydere, vores lønudbydere, konsulenter, entreprenører og andre udbydere af varer og tjenesteydelser. Lyreco arbejder sammen

med udbydere, der håndterer personoplysninger Lyrecos vegne. Lyreco vil først videregive personoplysninger, når disse udbydere lever op til vores høje standarder, når der kommer til databehandling og -sikkerhed. Vi videregiver kun oplysninger, der gør det muligt for dem at levere deres services. Ikke andre

 

    Når I indgår i transaktioner med andre eller foretager betalinger Lyrecos hjemmeside, deler vi transaktionsoplysningerne med de tredjeparter, det er nødvendigt at dele oplysninger med for at kunne gennemføre transaktionen. Vi kræver af de tredjeparter, at de respekterer jeres rettigheder, og at de beskytter jeres personoplysninger i det omfang de skal beskyttes

 

*       Domstole, retshåndhævende organer og tilsynsorganer: Lyreco forbeholder sig retten til at dele jeres personoplysninger med offentlige myndigheder, når det er juridisk påkrævet af os. I sjældne tilfælde, hvor national eller virksomhedens sikkerhed er spil (f.eks. ved terrorangreb), forbeholder Lyreco sig retten til at udlevere hele vores database over kunder og kunders personoplysninger til de passende statslige myndigheder

 

*       Interne revisorer, professionelle bogholdere, juridiske rådgivere og lignende kan adgang til f.eks. fakturaer, der indeholder personoplysninger, hvis det hjælper dem i deres arbejde

 

*       Lyreco kan videregive personoplysninger til en potentiel Kunde, en køber, en fusionspartner eller til en sælger og deres rådgivere i forbindelse med et reelt eller potentielt salg af dele eller hele Lyrecos forretning eller aktiver, de dertilhørende rettigheder, eller for at opkøbe en virksomhed eller fusionere med den. Det samme gør sig gældende i forbindelse med en reel eller potentiel fusion af dele eller hele Lyrecos forretning eller aktiver

 

Lyreco sælger ikke personoplysninger videre til tredjeparter såsom telemarketingselskaber og lignende. Lyreco videregiver ikke personoplysninger til tjenester såsom Krak, De Gule Sider og lignende.


 

Lokalisering – Videregivelse af data

Lyreco videregiver udelukkende persondata til lande I EØS og/eller til lande, der yder tilstrækkelig beskyttelse, og som er godkendt af Europa-Kommissionen. Undtagelser hertil specificeres i det følgende.

 

Hvis behandlingen af data involverer, at data sendes til et land uden for EU, som ikke giver tilstrækkelig beskyttelse som bekræftet af Europa-Kommissionen, skal Lyreco sørge for en sikker overførsel en af de følgende måder:

    Via standardkontraktbestemmelser godkendt af Europakommissionen (f.eks. Standard Contractual Clauses for Data Controllers 2004/915/EC eller Standard Contractual Clauses for Data Processors 2010/87/EU eller enhver efterfølgende version)

 

    Via Bindende Virksomhedsregler (BCR): Hvis tredjeparten har vedtaget EU’s Bindende Virksomhedsregler (BCR), der omhandler persondata, som tredjeparter håndterer

 

    Via enhver anden mekanisme, som ifølge gældende persondatalovgivning sikrer en passende beskyttelse af personoplysninger

 

Lyreco deler udelukkende personoplysninger med lande inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejds- område (EØS) og med lande, der yder tilstrækkelig beskyttelse via bindende virksomhedsregler (BCR), eller som er godkendt af Europakommissionen. Undtagelser hertil udspecificeres herunder.

Lyreco sørger for, at tredjeparter håndterer personoplysninger lovlig vis, som defineret af gældende persondatalovgivning. Gældende persondatalovgivning er lovgivning i lande i EØS og i lande, som Eu- ropakommissionen anerkender som værende lande, der sørger for et passende beskyttelsesniveau. (For yderligere information se (“Commission Decisions on the Adequacy of the Protection of Personal Data in Third Countries.”)

 

Beskyttelse af personoplysninger:

Lyreco vil implementere økonomisk rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedskontroller for at sikre personoplysninger mod tyveri, tab og misbrug. Personoplysninger skal opbevares i sikre driftsmiljøer, der ikke kan tilgås uden bemyndigelse. Lyreco vil gøre brug af afhjælpende foranstaltninger som følge af periodiske risikoanalyser for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, når det kommer til at beskytte personoplysninger.


 

Når en Kunde indtaster personfølsomme oplysninger (såsom kreditkortnumre og -adgangskoder):

   Vi krypterer informationer som disse for at beskytte mod SSL-overvågning

 

    Informationerne bliver yderligere beskyttet via kryptering, når de er lagret

 

    Vi højner også sikkerhedsniveauet ved at være udkig efter kontoadfærd, der virker bedragerisk eller unormal

 

    Vi begrænser kontofunktioner, hvis der er indikationer misbrug, vi fjerner upassende indhold eller links til ulovligt indhold, og vi suspenderer eller lukker konti, der bryder vores vilkår og betingelser

 

Jeres rettigheder:

Du har følgende rettigheder vedrørende behandling af dine personoplysninger foretaget af eller vegne af Lyreco:

       Adgang: I tillæg til de informationer, der er tilgængelige Lyrecos hjemmeside, har

I ret til at adgang til de personoplysninger, Lyreco har om jer, og som er omfattet af undtagelserne i den gældende persondatalovgivning. Hvis I anmoder om dataene, vil Lyreco være jer behjælpelige. Gyldig legitimation skal dog fremvises, før der gives adgang til personoplysningerne. Generelt set vil Lyreco ikke kræve betaling for at fremskaffe

oplysninger, men hvis en anmodning om oplysninger åbenlyst er ubegrundet eller overdrevet, især hvis den fremsættes igen og igen, forbeholder Lyreco sig ret til at opkræve et gebyr.

En anmodning om informationer skal fremsættes skrift. En adgangsformular er til- gængelig Lyrecos hjemmeside og findes også i fysisk form i vores filialer, hvor I kan møde op og udfylde den. I fald I vælger at skrive et brev frem for at udfylde vores adgangsformular, inkluder da følgende informationer i brevet:

 

1     Jeres fulde postadresse

2     Et telefonnummer, vi kan ringe jer op i løbet af arbejdsdagen

3     Navnene de specifikke optegnelser I beder om adgang til, også gerne de specifikke datoer optegnelserne, hvor muligt

 

Giv så mange detaljer som muligt.


 

Alle formelle forespørgsler vil blive håndteret af den dataansvarlige, der gennemgår hver modtaget forespørgsel og vurderer, om Lyreco skal fremskaffe de ønskede oplysninger. Den dataansvarlige kan nås direkte privacy.office@lyreco.com

 

       Korrektion:

Hvis I mener, der er fejl i jeres personoplysninger, har I ret til at bede om at fejlen(e) korrigeret. Vi vil bede jer om at fremlægge dokumentation for, at Lyrecos optegnelser er ukorrekte. Herefter vil vi inden for en måned korrigere oplysningerne og derefter underrette jer, når fejlen(e) er udbedret. GDPR giver jer ret til at anmode om korrektion af de persono- plysninger, Lyreco har om jer, hvis I mener, de indeholder fejl eller udeladelser. I har ret til at vedhæfte en uenighedserklæring til oplysningerne; dette er en erklæring, der underretter om jeres korrektionsanmodning og om, at Lyreco ikke valgte at

efterkomme jeres anmodning. Inden for et år efter jeres korrektionsanmodning vil Lyreco underrette alle de personer eller organisationer, som har jeres personoplysninger, om den foretagne korrektion eller jeres uenighedserklæring

 

       Dataportabilitet:

I har ret til at udleveret og til at genbruge alle personoplysninger, Lyreco har om jer,

og I har ret til at bruge dem til eget formål tværs af forskellige domæner. Lyreco tillader jer at transmittere eller kopiere personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er sikkert, teknisk muligt og ikke hindrer brugervenligheden. Denne ret gælder for de personoplysninger, Lyreco har om jer, hvor databehandlingen er automatiseret, hvor oplysningerne bliver brugt i overensstemmelse med den kontrakt, Kunden har med Lyreco, eller hvor en sådan databehandling er i overensstemmelse med det samtykke, I har givet Lyreco

 

   For at transmittere personoplysninger skal I logge ind Lyrecos webportal og downloade informationen, der er at finde i portalens “Eksport”-sektion

 

       Sletning:

Lyreco lagrer ikke personoplysninger uden et foruddefineret og dokumenteret formål. Vi følger lovgivningen, der kræver, at vi sletter personoplysninger, hvis formålet med indsamlingen eller lagringen af dem ikke længere eksisterer. Vi lever dermed op til privatlivsprincippet “Retten til at blive glemt”.

Hvis I ønsker at blive fjernet fra vores systemer hurtigere, end I normalt ville blive, og som står beskrevet i sektionen “Hvor længe beholder vi jeres personoplysninger”, kontakt vores dataansvarlige på privacy.office@lyreco.com.

I kan til hver en tid deaktivere jeres konto hos os. Af sikkerhedsårsager vil der 7 dage, fra I beder om at en konto lukket, til den bliver lukket. Hvis I logger ind jeres konto i løbet af de 7 dage, bliver kontoen genaktiveret. For at undgå svindel, er det ikke muligt at genaktivere kontoen efter sikkerhedsperioden de 7 dage. efter de 7 dage er kontoen permanent deaktiveret

 

       Indsigelse mod databehandling:

I har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler jeres personoplysninger, hvis vi ikke læn- gere har ret til at gøre det. Herefter vil Lyreco ikke længere behandle jeres personoplysninger, med mindre Lyreco kan fremføre overbevisende legitime argumenter herfor, som dermed tilsidesætter jeres interesser og rettigheder eller jeres udøvelse eller forsvar af juridiske krav.


 

Kontakt, Spørgsmål & Klager

For at udøve jeres rettigheder, give udtryk for bekymringer, stille spørgsmål, klage eller for at yderligere informationer om behandlingen af jeres personoplysninger af Lyreco, kan I sende en e-mail til følgende mailadresse: privacy.office@lyreco.com eller kontakt Lyrecos kundeservice med gyldig legitimation.

 

Lyreco påtager sig at svare jeres henvendelser inden for 1 til 3 måneder, alt efter hvor kompliceret jeres forespørgsel er og/eller efter antallet af forespørgsler, I foretager.

 

I tilfælde af en uoverensstemmelse kan I indgive en klage hos den relevante, nationale myndighed, i Danmark er det Datatilsynet.

 

Ændringer af privatlivsvilkår:

Lejlighedsvist opdaterer vi vores privatlivsvilkår. Sådanne opdateringer vil blive bekendtgjort på vores hjemmeside, og ellers, hvis det er juridisk påkrævet, underretter vi jer direkte ved at sende jer en noti- fikation herom. Lyreco opfordrer jer til at holde jer ajour med vores privatlivsvilkår, I ved, hvordan vi arbejder at beskytte de oplysninger, vi indsamler. Jeres fortsatte brug af vores services udgør jeres samtykke til vores privatlivsvilkår og opdateringer deraf.

 

Cookiepolitik:

       Definition:

Cookies, eller andre lignende sporingsenheder, er filer, der bruges af en server til at interagere med en brugers browser (disse filer kaldes herefter Cookies”).

Cookies bruges til at sende information om en bruger, der besøger en hjemmeside. Informa- tion kan for eksempel være et Session-ID, sprog, sessionens udløbsdato, domænerespons osv. Cookies gør det muligt at lagre information i deres gyldighedsperiode, når en bruger går ind på forskellige sider, der hører under en hjemmeside, eller hvis brugeren i en senere session vender tilbage til hjemmesiden.

 

       Lagring:

Lyreco bruger forskellige cookies:

Sessioncookies, der forsvinder, snart brugeren klikker over en anden hjemmeside eller lukker browseren ned.

Permanente cookies såsom analytiske cookies, der forbliver enheden, til de udløber (op til 13 måneder efter sessionen er endt), eller til brugeren sletter dem via browseren.

 

       Hvad med Google Analytics-cookies og brugen vores hjemmeside?

Lyreco bruger Google Analytics. Mere information, om hvordan Lyreco bruger Google Analytics, kan findes her: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

For at give besøgende vores hjemmeside mere viden om, hvordan deres data indsamles af Google Analytics, har Google udviklet tillægsprogrammet “Google Analytics Opt-out Browser”, der findes her: “https://tools.google.com/dlpage/gaoptout”. Tillægsprogrammet kommunikerer med Google Analytics’ JavaScript (ga.js) for at vise, at information om hjemmesidebesøg ikke skal sendes til Google Analytics. Tillægsprogrammet “Google Analytics Opt-out Browser” forhindrer ikke information i at blive sendt til Google Analytics eller til andre netanalysetjenester.

Verdenskendte mærker ... og vores eget brand, Lyreco