Používame cookies, aby sme zlepšili naše služby a aby sme vám vedeli dať ponuky, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, budeme to považovať za súhlas s ich používaním. Ak chcete zmeniť vaše nastavenia alebo získať viac informácií, kliknite sem - Podmienky používania & Cookies Policy

Zatvoriť


OK
Zatvoriť

Error


Čakajte prosím...


Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ‘VOP´) vydáva spoločnosť Lyreco CE, SE so sídlom Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35 958 120, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka číslo 1311/B (ďalej len ‘Lyreco’). VOP sa vydávajú za účelom zadefinovania pojmov a úpravy Obchodných vzťahov medzi Lyreco a kupujúcimi. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi Lyreco a kupujúcim v prípade, ak sa miesto dodania tovaru nachádza na území Slovenskej republiky. Lyreco si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP. Aktuálne znenie VOP Lyreco je uvedené na webovom sídle Lyreco: www.lyreco.sk. Nové znenie VOP nadobúda vždy účinnosť jeho zverejnením na webovej stránke www.lyreco.sk.

I. ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

1. Kupujúci je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná v súlade s čl. II VOP a v súlade s čl. III VOP doručí určeným spôsobom (prostredníctvom internetovej stránky www.lyreco.sk, e-mailom, prostredníctvom mobilnej aplikácie Lyreco alebo telefonicky) objednávku tovaru Lyreco.

2. Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané Lyreco s uvedením ich názvu, objednávacieho čísla a popisu tovaru, určené výlučne pre vlastné potreby a internú spotrebu kupujúceho.

II. REGISTRÁCIA

1. Prvotná registrácia kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.

2. Súčasťou registrácie kupujúceho sú tieto údaje:

 • A) obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,
 • B) adresa sídla alebo miesta podnikania kupujúceho,
 • C) adresa dodania a fakturačná adresa, ak sú odlišné,
 • D) telefónne číslo a emailová adresa – kontakty pre overenie objednávky, prípadne pre doručenie tovaru a inú komunikáciu ohľadom plnenia na základe objednávky,
 • E) registračné čísla (IČO a DIČ) kupujúceho,
 • F) špeciálne požiadavky na doručovanie tovaru (otváracie hodiny, oprávnené osoby na prevzatie tovaru).

3. Kupujúci je povinný bezodkladne e-mailom alebo telefonicky informovať Lyreco o akýchkoľvek zmenách v h údajoch špecifikovaných v bode 2 tohto článku zmluvy.

4. Registráciu vykoná Lyreco bezodkladne po splnení podmienok a to uvedenie požadovaných údajov pri prvotnej registrácii zo strany kupujúceho. Kupujúci sa môže zaregistrovať sám online na webovej stránke www.lyreco.sk, alebo telefonicky kontaktovaním zákazníckeho servisu na telefónnom čísle 0800 10 14 14.

5. Kupujúci prehlasuje, že je oprávnený na poskytnutie osobných údajov, ktoré Lyreco v priebehu registrácie a počas trvania obchodnej spolupráce poskytol/poskytne v súlade so zákonom a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR), pre účely plnenia a zvyšovania kvality plnenia poskytovaného na základe objednávok podľa týchto VOP a informovania kupujúceho o propagačných akciách Lyreco. Informácie o spracúvaní získaných osobných údajov sú uvedené na webovej stránke https://www.lyreco.com/webshop/SKSK/personalData/view.

III. OBJEDNÁVKA TOVARU

1. Objednávka je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného na webovej stránke www.lyreco.sk, za cenu uvedenú v aktuálnych cenových podmienkach Lyreco, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Súčasne je objednávka aj návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka musí obsahovať údaje minimálne v rozsahu: názov a identifikačné údaje kupujúceho, názov tovaru, objednávkové číslo tovaru, objednané množstvo tovaru, miesto dodania tovaru.

2. Dodaním požadovaného tovaru kupujúcemu, prípadne prvému prepravcovi v súlade s objednávkou dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na dodanie tovaru za podmienok stanovených v objednávkach a/alebo v týchto VOP.

3. Objednávka sa doručuje, prostredníctvom internetovej stránky www.lyreco.sk, e-mailom, mobilnou aplikáciou Lyreco alebo telefonicky na zákazníckom servise na telefónnom čísle 0800 10 14 14.

4. Objednaním tovaru kupujúci potvrdzuje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného na webovej stránke www.lyreco.sk.

5. Lyreco je oprávnené objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a odmietnutím objednávky nevzniká kupujúcemu žiadne právo.

6. Produkty zhotovené alebo upravené pre kupujúceho, alebo produkty obstarané na základe špecifickej požiadavky kupujúceho. (ďalej len „Nekatalógový tovar“) sa dodávajú výhradne na základe kupujúcim potvrdenej špeciálnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Termín dodania, uvedený na objednávke, je len predpokladaný.

IV. DODANIE TOVARU

1. Doručením tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na dohodnuté miesto dodania. Doručenie tovaru sa v prípade prijatia objednávky do 17.00 hod. uskutoční v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po prijatí objednávky a úhrady platby za objednaný tovar cez platobnú bránu alebo bankovým prevodom, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak. Pri celopaletových dodávkach tovaru si predávajúci vyhradzuje právo dodania tovaru do 2 pracovných dní od prijatia objednávky a úhrady platby za objednaný tovar cez platobnú bránu alebo bankovým prevodom, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak. Lyreco môže umožniť overeným kupujúcim zaplatiť tovar až po jeho doručení na základe faktúry vystavenej spoločnosťou Lyreco v lehote splatnosti podľa čl. V bod 3 VOP. V prípade opakovaného omeškania s úhradami platieb alebo z akýchkoľvek iných dôvodov si Lyreco vyhradzuje právo pozastaviť kupujúcemu možnosť objednávať tovar spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

2. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania – adresu dodania v rámci Slovenskej republiky.

3. Lyreco doručuje objednaný tovar prostredníctvom svojich zazmluvnených prepravcov, ktorí doručia tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto dodania. V prípade opätovného doručovania tovaru z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy miesta dodania je Lyreco oprávnené účtovať kupujúcemu poplatok za opätovné doručenie vo výške 4,95 EUR. V prípade, že má kupujúci záujem doručovať objednávky na viacero prevádzok, je povinný zaregistrovať adresy týchto prevádzok / ďalších miest dodania, na ktoré plánuje v budúcnosti objednávať tovar; za prevádzku sa nepovažuje domáca adresa kupujúceho alebo zamestnanca kupujúceho. Ak kupujúci neuvedie pri zadaní objednávky miesto dodania, platí, že miestom dodania je sídlo/miesto podnikania kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar jednorazovo na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť e-mailom alebo telefonicky upozorniť pri doručení objednávky Lyreco. Kupujúci je povinný bezodkladne e-mailom alebo telefonicky informovať Lyreco o zmene sídla alebo miesta podnikania/adresy miesta dodania. Oznámená zmena bude zohľadnená v prvej najbližšej objednávke. Lyreco si svoj záväzok dodať tovar riadne splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že Lyreco nie je schopné plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad).

4. Kupujúci je povinný skontrolovať stav a počet balení dodaného tovaru okamžite po doručení dodávky pred jej prevzatím. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie obalu alebo chýbajúce množstvo balení dodaného tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a zabezpečiť, aby prepravca uviedol túto skutočnosť do mobilnej aplikácie SITI, v ktorej sa podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru kupujúcim; v opačnom prípade je Lyreco oprávnené reklamáciu odmietnuť.

5. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom v mobilnej aplikácii SITI alebo na dodacom liste určenom pre potreby Lyreco. Kupujúci zodpovedá za to a je povinný zabezpečiť, aby bol tovar prevzatý oprávnenou osobou; bez ohľadu na to, kto za kupujúceho tovar prevezme, tovar sa považuje za prevzatý.

6. Dodací list je súčasťou dodávky tovaru. Okrem údajov o Lyreco ako dodávateľovi obsahuje označenie kupujúceho a jeho identifikačné údaje, údaje o dodanom tovare (objednávacie čísla, názvy tovaru, dodané množstvá).

V. CENA TOVARU A ÚHRADA ZA DODANÝ TOVAR

1. Cena tovaru je uvedená v aktuálnych cenových podmienkach Lyreco a Lyreco si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky. Informácie o aktuálnych cenových podmienkach tovaru sú dostupné, na webovej stránke www.lyreco.sk po prihlásení do klientského účtu.

2. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený Lyreco na základe dodacieho listu. Lyreco spravidla vystaví súhrnnú mesačnú faktúru na konci mesiaca za všetky riadne realizované objednávky, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Elektronická fakturácia je kupujúcemu automaticky aktivovaná v súlade s právnymi predpismi.

3. Termín splatnosti je deň stanovený Lyreco ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena vrátane dph pripísaná na účet Lyreco. Štandardný termín splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry Lyreco, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar alebo poskytnuté služby, Lyreco je oprávnené od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, je Lyreco oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou alebo elektronicky a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty (e-mailu) na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť Lyreco nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky na zákazníckom servise Lyreco. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, je kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti Lyreco kúpnu cenu za tovar v plnej výške bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia; v opačnom prípade má Lyreco právo vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak faktúra predávajúceho nebude mať náležitosti ustanovené právnymi predpismi, alebo ak faktúra bude obsahovať nesprávne údaje, kupujúci je oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia faktúry, vrátiť faktúru predávajúceho s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo vyznačením nesprávnych údajov, pričom môže tak urobiť písomne alebo emailom; pôvodná lehota splatnosti faktúry ostáva zachovaná.

6. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim.

VI. PREPRAVNÉ NÁKLADY

1. V prípade, že hodnota tovaru uvedeného v danej objednávke presiahne čiastku 49,95 eur bez dph, sú prepravné náklady spojené s doručením tovaru na adresu dodania hradené v plnej výške Lyreco. V prípade že cena tovaru uvedeného v jednej objednávke je nižšia ako 49,95 eur bez dph, Lyreco si vyhradzuje právo fakturovať paušálne prepravné náklady vo výške 4,95 eur bez dph. Paušálne prepravné náklady je Lyreco oprávnené fakturovať aj v prípade, že tovar vrátený Kupujúcim nespĺňa podmienky podľa čl. VII.

VII. VRÁTENIE TOVARU

1. Kupujúci má právo do 30 dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar bez udania dôvodu na náklady Lyreco za predpokladu, že tovar bude vrátený bez akéhokoľvek poškodenia, v pôvodnom stave vhodnom na opätovný predaj aj so všetkými sprievodnými dokladmi (napr. návod na použitie, technická špecifikácia/parametre, ...) a v originálnom nepoškodenom balení. Príslušenstvo pre tlačiarne (tonery, cartridge a pásky) je možné vrátiť iba v pôvodnom, nerozbalenom balení, s neporušenou ochrannou páskou pri toneroch. Pri splnení uvedených podmienok Lyreco tovar prevezme späť a vystaví kupujúcemu dobropis. V opačnom prípade Lyreco vráti tovar Kupujúcemu na jeho náklady. Kupujúci nie je oprávnený podľa tohto ustanovenia vrátiť:

 • A) Nekatalógový tovar, podľa čl. III bod. 6.
 • B) produkty typu kancelárskeho nábytku, u ktorých už bola zahájená alebo dokončená montáž,
 • C) potraviny.

2. Fyzické vrátenie tovaru prebehne po podaní žiadosti o vrátenie tovaru písomnou formou, e-mailom, alebo telefonicky na oddelení zákazníckeho servisu spoločnosti Lyreco. Tovar prevezme na základe návratky tovaru vystavenej predávajúcim prepravca Lyreco pri prvej príležitosti

3. Bez vystavenej návratky tovaru nie je možné tovar vrátiť. Bez návratky tovaru prepravca nemôže prebrať tovar na vrátenie Lyreco.

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Na všetky produkty predávané Lyreco, s výnimkou produktov s definovanou dobou spotreby/expirácie stanovenou priamo na obale tovaru, poskytujeme záruku na tovar v dĺžke trvania 12 mesiacov, pokiaľ nie je na webovej stránke www.lyreco.sk stanovené inak. Na vybrané druhy tovaru je poskytovaná predĺžená záručná doba. Táto je vždy viditeľne uvedená v popise daného produktu na webovej stránke www.lyreco.sk.

2. Záruka sa vzťahuje na všetky vady vyhotovenia tovaru vrátane vád materiálu, pokiaľ existovali v čase dodania bez ohľadu na to, kedy sa stali zjavnými.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku používania tovaru v rozpore s účelom, na ktorý bol vyrobený alebo v rozpore s návodom na použitie ani na zhoršenie kvality tovaru spôsobenej kupujúcim (napríklad v dôsledku nevhodného skladovania, nadmerného opotrebenia, vystavenia nepriaznivým podmienkam alebo vplyvom rozpúšťadiel).

4. Za vhodnosť vybraného tovaru ako aj za jeho kompatibilnosť zodpovedá Kupujúci.

IX. PRODUKTY OCHRANY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

1. Lyreco poskytuje kupujúcim informácie o predávaných tovaroch v súlade s platnou legislatívou podľa typu predávaného tovaru. Tovary, na predaj ktorých sa vyžaduje splnenie osobitnej povinnosti vo forme poskytnutia karty bezpečnostných údajov (MSDS), EU prehlásenie o zhode a pod., sa považujú za produkty ochrany zdravia a bezpečnosti (ďalej len „produkty ochrany zdravia a bezpečnosti“). Informácie o produktoch ochrany zdravia a bezpečnosti sú Lyrecom poskytované len za účelom informovania a nenahrádzajú informácie o použití poskytnuté výrobcom ako sú uvedené na obaloch, etiketách alebo príbalových upozorneniach a pokynoch, návodoch na použitie, dodávaných s výrobkom. Kartu bezpečnostných údajov (MSDS), ako aj EU prehlásenie o zhode, poskytuje Lyreco v elektronickej podobe na www.lyreco.sk, kde si ju kupujúci môže stiahnuť. Kupujúci je povinný skontrolovať produkt ochrany zdravia a bezpečnosti vždy bezprostredne pred každým použitím. Za vhodnosť produktu ochrany zdravia a bezpečnosti pre účely/použitie zamýšľané kupujúcim zodpovedá výlučne kupujúci, nie Lyreco.

X. REKLAMÁCIE

1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná e-mailom a zaslaná na e-mailovú adresu reklamacia@lyreco.com.

2. Reklamácia zjavných vád (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) sa musí uskutočniť najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru okrem vád podľa čl. IV bod 4 VOP; v opačnom prípade je Lyreco oprávnené odmietnuť reklamáciu.

3. Reklamácia musí obsahovať:

 • A) číslo objednávky alebo objednávacie číslo zákazníka,
 • B) číslo výrobku ako je uvedené na www.lyreco.sk alebo na faktúre,
 • C) chýbajúce množstvá a/alebo špecifikácie kvalitatívnych chýb tovaru,
 • D) fotografiu v prípade poškodeného alebo nesprávne dodaného tovaru.

4. V prípade akceptovania reklamácie kvantitatívnych rozdielov (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar dodaný pri prvej príležitosti.

5. V prípade akceptovania reklamácie zjavných kvalitatívnych vád bude pri prvej príležitosti vadný tovar nahradený tovarom spĺňajúcim požiadavky Kupujúceho.

6. Reklamácia skrytých vád, t. j. vady, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru, musí byť písomne uplatnená kupujúcim v záručnej dobe na e-mailovej adrese reklamacia@lyreco.com. Záručné skryté vady budú odstránené spôsobom stanoveným Lyreco a to:

 • A) opravou a/alebo
 • B) výmenou tovaru, a to v prípade, že reklamované vady nie je možné odstrániť v 30 dňovej lehote alebo by ich odstránenie vyžadovalo neprimerané náklady.

7. Reklamované vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstráni Lyreco najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie na vlastné náklady v súlade s týmito VOP; v opačnom prípade je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

XI. SLUŽBA DORUČENIE NA DOMÁCU ADRESU

1. Kupujúci, príp. jeho zamestnanec je oprávnený objednať tovar a jeho doručenie aj na domácu adresu zamestnanca kupujúceho. Požiadavku na doručovanie na domácu adresu uvedie kupujúci pri zadávaní každej jednotlivej písomnej objednávky. Domácou adresou sa rozumie adresa pobytu a/alebo zdržiavania sa zamestnancov kupujúceho počas výkonu práce z domu. Objednaný tovar bude doručený na domácu adresu do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri doručení na domácu adresu je Lyreco oprávnené účtovať prepravné náklady vo výške 4,95 eur bez dph, ktoré budú kupujúcemu fakturované bez ohľadu na hodnotu tovaru v jednej objednávke.

2. Tovar doručený na domácu adresu je možné vrátiť, pokiaľ spĺňa podmienky článku VII., bod 1. vyššie, avšak len v prípade, že je tovar doručený späť na adresu Lyreco - Panholec 20, 902 01 Pezinok alebo na zaregistrovanú adresu prevádzky podľa čl.IV bod 3 VOP do 10 dní odo dňa prevzatia tovaru a to na náklady kupujúceho.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy medzi Lyreco a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa týchto VOP predovšetkým dohodou.

3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a Lyreco, budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.

4. Pre odstránenie pochybností Lyreco nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa týchto VOP, ak je toto omeškanie priamo alebo nepriamo spôsobené akoukoľvek vojnovou alebo pandemickou situáciou (definovanou WHO) vrátane, ale nielen, COVID-19, akýmkoľvek rozhodnutím štátnych orgánov obmedzujúcim slobodu pohybu alebo akoukoľvek inou s tým súvisiacou alebo následnou udalosťou a/alebo by poskytnutie plnenia bolo/mohlo byť v rozpore s rozhodnutiami medzinárodných inštitúcií (napríklad sankciami uloženými v súvislosti s vojnovým stavom).

5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 15. 4. 2024.