Používame cookies, aby sme zlepšili naše služby a aby sme vám vedeli dať ponuky, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, budeme to považovať za súhlas s ich používaním. Ak chcete zmeniť vaše nastavenia alebo získať viac informácií, kliknite sem - Podmienky používania & Cookies Policy

Zatvoriť


OK
Zatvoriť

Error


Čakajte prosím...


Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ‘VOP´) vydáva spoločnosť Lyreco CE, SE so sídlom Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35 958 120, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1311/B (ďalej len ‘Lyreco’). VOP sa vydávajú za účelom zadefinovania pojmov a úpravy Obchodných vzťahov medzi Lyreco a kupujúcimi. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi Lyreco a kupujúcim v prípade, ak sa miesto dodania tovaru nachádza na území Slovenskej republiky. Lyreco si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP. Aktuálne znenie VOP Lyreco je uvedené na webovom sídle Lyreco: www.lyreco.sk.

I. ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Kupujúci je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, prostredníctvom internetovej stránky www.lyreco.sk, mobilnej aplikácie lyreco, poštou) objednávku tovaru Lyreco.

2. Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané Lyreco s uvedením ich názvu, objednávacieho čísla a popisu tovaru, určené výlučne pre vlastné potreby a internú spotrebu kupujúceho.

II. REGISTRÁCIA

1. Prvotná registrácia kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.

2. Súčasťou registrácie kupujúceho sú tieto údaje:

 • A) obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,
 • B) adresa sídla alebo miesta podnikania kupujúceho,
 • C) adresa dodania a fakturačná adresa, ak sú odlišné,
 • D) telefónne číslo, fax alebo emailová adresa – kontakty pre overenie objednávky, prípadne pre doručenie tovaru a inú komunikáciu ohľadom plnenia na základe objednávky
 • E) registračné čísla (IČO a DIČ) kupujúceho,
 • F) bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho,
 • G) výpis z obchodného registra, príp. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácii platcu DPH,
 • H) špeciálne požiadavky na doručovanie tovaru (otváracie hodiny, oprávnené osoby na prevzatie tovaru).

3. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo telefonicky informovať Lyreco o akýchkoľvek zmenách v horeuvedených údajoch.

4. Registráciu vykoná Lyreco bezodkladne po splnení horeuvedených podmienok zo strany kupujúceho. Kupujúci sa môže zaregistrovať sám na www.lyreco.sk, alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu či obchodného zástupcu. Realizáciou registrácie kupujúci vyjadruje svoj súhlas s VOP.

5. Kupujúci prehlasuje, že je oprávnený na poskytnutie osobných údajov, ktoré Lyreco v priebehu registrácie a počas trvania obchodnej spolupráce poskytol/poskytne v súlade so zákonom a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR), pre účely plnenia poskytovaného na základe objednávok podľa týchto VOP a informovania upujúceho o propagačných akciách Lyreco. Informácie o spracúvaní získaných osobných údajov sú uvedené na webovej stránke https://www.lyreco.com/webshop/SKSK/personalData/view

III. OBJEDNÁVKA TOVARU

1. Objednávka je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného v katalógu Lyreco, za cenu uvedenú v aktuálnych cenových podmienkach Lyreco, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Súčasne je objednávka aj návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2. Dodaním požadovaného tovaru kupujúcemu, prípadne prvému prepravcovi v súlade s objednávkou dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na dodanie tovaru za podmienok stanovených v objednávkach a/alebo v týchto VOP.

3. Objednávka sa doručuje telefonicky, prostredníctvom internetovej stránky www.lyreco.sk, mobilnou aplikáciou Lyreco alebo iným dohodnutým spôsobom.

4. Objednaním tovaru kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného v katalógu Lyreco.

5. Lyreco je oprávnené objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.

6. Nekatalógový tovar, alebo produkty zhotovené či upravené podľa želania kupujúceho sa dodávajú výhradne na základe kupujúcim potvrdenej špeciálnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Termín dodania, uvedený na objednávke, je len predpokladaný.

IV. DODANIE TOVARU

1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu. Dodanie tovaru sa v prípade prijatia objednávky medzi 8.00 až 17.00 hod. uskutoční v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak. Pri celopaletových dodávkach tovaru si predávajúci vyhradzuje právo dodania tovaru do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.

2. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania – adresu dodania v rámci Slovenskej republiky.

3. Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo/miesto podnikania kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar jednorazovo na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť písomne alebo telefonicky upozorniť pri doručení objednávky Lyreco. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo telefonicky informovať Lyreco o zmene sídla alebo miesta podnikania/adresy miesta dodania. Oznámená zmena bude zohľadnená v prvej najbližšej ojednávky. Lyreco si svoj záväzok dodať tovar riadne splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že Lyreco nie je schopné plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad).

4. Kupujúci je povinný skontrolovať stav a počet balení dodaného tovaru okamžite po doručení dodávky pred jej prevzatím. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie obalu alebo chýbajúce množstvo balení dodaného tovaru, je potrebné zaznačiť túto skutočnosť do mobilnej aplikácie SITI, ktorá nahrádza dodací list a v ktorej sa podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru kupujúcim a/alebo dodacieho listu. Neskoršiu reklamáciu týchto vád dodaného tovaru je Lyreco oprávnené odmietnuť.

5. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom v mobilnej aplikácii SITI alebo na dodacom liste určenom pre potreby Lyreco. Kupujúci zodpovedá za to, aby bol tovar prevzatý oprávnenou osobou.

6. Dodací list je súčasťou dodávky tovaru. Okrem údajov o Lyreco ako dodávateľovi obsahuje označenie kupujúceho a jeho identifikačné údaje, údaje o dodanom tovare (objednávacie čísla, názvy tovaru, dodané množstvá).

V. CENA TOVARU A ÚHRADA ZA DODANÝ TOVAR

1. Cena tovaru je uvedená v aktuálnych cenových podmienkach Lyreco a Lyreco si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky. Informácie o aktuálnych cenových podmienkach tovaru sú dostupné na zákazníckom servise Lyreco, webshope alebo sú doručované na základe požiadavky zákazníka na kontaktné miesta uvedené v katalógu.

2. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený Lyreco na základe dodacieho listu. Lyreco spravidla vystaví súhrnnú mesačnú faktúru na konci mesiaca za všetky riadne realizované objednávky, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Elektronická fakturácia môže byť kupujúcemu aktivovaná na základe samostatnej dohody o elektronickej fakturácii alebo v súlade s právnymi predpismi.

3. Termín splatnosti je deň stanovený Lyreco ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar alebo poskytnuté služby. Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena vrátane dph pripísaná na účet Lyreco. Štandardný termín splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry Lyreco, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar alebo poskytnuté služby, Lyreco je oprávnené od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, je Lyreco oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstvúpenia prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť Lyreco nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné vopred dohodnúť písomne alebo telefonicky na zákazníckom servise Lyreco. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, vyhradzuje si Lyreco právo vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

5. Pokiaľ kupujúci reklamuje faktúru alebo jej časť, je povinný urobiť tak písomne a to poštou alebo emailom. Súčasne je kupujúci povinný uhradiť časť faktúry, na ktorú sa reklamácia nevzťahuje do dátumu splatnosti. V opačnom prípade je Lyreco oprávnené od kupujúceho požadovať úrok z omeškania.

6. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim.

VI. PREPRAVNÉ NÁKLADY

1. V prípade, že hodnota objednaného tovaru presiahne čiastku 49,95 eur bez dph, sú prepravné náklady spojené s doručením tovaru na adresu dodania hradené v plnej výške Lyreco. V prípade že cena objednaného tovaru je nižšia ako 49,95 eur bez dph, Lyreco si vyhradzuje právo fakturovať paušálne prepravné náklady vo výške 4,95 eur bez dph. Paušálne prepravné náklady je Lyreco oprávnené fakturovať aj v prípade, že tovar vrátený Kupujúcim nespĺňa podmienky podľa čl. VII.

VII. VRÁTENIE TOVARU

1. Kupujúci má právo do 30 dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar bez udania dôvodu na náklady Lyreco za predpokladu, že tovar bude vrátený bez akéhokoľvek poškodenia, v pôvodnom stave vhodnom na opätovný predaj aj so všetkými sprievodnými dokladmi (napr. návod na použitie, technická špecifikácia/parametre, ...) a v originálnom nepoškodenom balení. Špeciálne upozorňujeme, že najmä príslušenstvo pre tlačiarne (tonery, cartridge a pásky) je možné vrátiť iba v pôvodnom, nerozbalenom balení, s neporušenou ochrannou páskou pri toneroch. Pri splnení uvedených podmienok Lyreco tovar prevezme späť a vystaví kupujúcemu dobropis. V opačnom prípade Lyreco vráti tovar Kupujúcemu na jeho náklady. Kupujúci nie je oprávnený podľa tohto ustanovenia vrátiť:

 • A) produkty zhotovené či upravené podľa jeho želania a nekatalógový tovar,
 • B) produkty typu kancelárskeho nábytku, u ktorých už bola zahájená alebo dokončená montáž,
 • C) potraviny.

2. Fyzické vrátenie tovaru prebehne po podaní žiadosti o vrátenie tovaru písomnou formou, cez e-shop alebo telefonicky na oddelení zákazníckeho servisu spoločnosti Lyreco. Tovar prevezme na základe návratky tovaru prepravca Lyreco pri prvej príležitosti.

3. Bez vystavenej návratky tovaru nie je možné tovar vrátiť. Bez návratky tovaru prepravca nemôže prebrať tovar na vrátenie Lyreco.

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Na všetky produkty predávané Lyreco, s výnimkou produktov s definovanou dobou spotreby/expirácie stanovenou priamo na obale tovaru, poskytujeme záruku na tovar v dĺžke trvania 12 mesiacov, pokiaľ nie je v katalógu alebo na webshope www.lyreco.sk stanovené inak. Na vybrané druhy tovaru je poskytovaná predĺžená záručná doba. Táto je vždy viditeľne uvedená v Lyreco katalógu v popise daného produktu.

2. Záruka sa vzťahuje na všetky vady vyhotovenia tovaru vrátane vád materiálu, pokiaľ existovali v čase dodania bez ohľadu na to, kedy sa stali zjavnými.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku používania tovaru v rozpore s účelom, na ktorý bol vyrobený alebo v rozpore s návodom na použitie ani na zhoršenie kvality tovaru spôsobenej kupujúcim (napríklad v dôsledku nevhodného skladovania, nadmerného opotrebenia, vystavenia nepriaznivým podmienkam alebo vplyvom rozpúšťadiel).

4. Za vhodnosť vybraného tovaru ako aj za jeho kompatibilnosť zodpovedá Kupujúci.

IX. PRODUKTY OCHRANY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

1. Informácie o produktoch ochrany zdravia a bezpečnosti sú Lyrecom poskytované len za účelom informovania a nenahrádzajú informácie o použití poskytnuté výrobcom ako sú uvedené na obaloch, etiketách alebo príbalových upozorneniach a pokynoch, návodoch na použitie, dodávaných s výrobkom. Kartu bezpečnostných údajov (MSDS) poskytuje Lyreco v elektronickej podobe na www.lyreco.sk, kde si ju kupujúci môže stiahnuť. Kupujúci je povinný skontrolovať produkt ochrany zdravia a bezpečnosti vždy bezprostredne pred každým použitím. Za vhodnosť produktu ochrany zdravia a bezpečnosti pre účely/použitie zamýšľané kupujúcim zodpovedá výlučne kupujúci, nie Lyreco.

X. REKLAMÁCIE

1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou a zaslaná na mailovú adresu reklamacia@lyreco.com.

2. Reklamácia na zjavné vady (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru.

3. Reklamácia musí obsahovať:

 • A) číslo objednávky alebo objednávacie číslo zákazníka,
 • B) číslo výrobku podľa katalógu,
 • C) chýbajúce množstvá a/alebo špecifikácie kvalitatívnych chýb tovaru.

4. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar dodaný pri prvej príležitosti.

5. V prípade akceptovania reklamácie na zjavné kvalitatívne vady bude pri prvej príležitosti vadný tovar nahradený tovarom spĺňajúcim požiadavky Kupujúceho.

6. Reklamácia na skryté vady, t.j. vady, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru, musí byť písomne uplatnená kupujúcim v záručnej dobe na mailovej adrese reklamacia@lyreco.com. Záručné skryté vady budú odstránené spôsobom stanoveným Lyreco a to:

 • A) opravou a/alebo
 • B) výmenou tovaru, a to v prípade, že reklamované vady nie je možné odstrániť v 30 dňovej lehote alebo by ich odstránenie vyžadovalo neprimerané náklady.

7. Reklamované vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstránime najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie v súlade s týmito VOP. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

XI. SLUŽBA DORUČENIE NA DOMÁCU ADRESU

1. Kupujúci je oprávnený objednať tovar a jeho doručenie aj na domácu adresu. Požiadavku na doručovanie na domácu adresu uvedie kupujúci pri zadávaní každej jednotlivej písomnej objednávky. Domácou adresou sa rozumie adresa pobytu a/alebo zdržiavania sa zamestnancov kupujúceho počas výkonu práce z domu. Objednaný tovar bude doručený na domácu adresu do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Na doručenie na domácu adresu sa vzťahujú prepravné náklady vo výške 4,95 eur bez dph, ktoré budú kupujúcemu fakturované bez ohľadu na hodnotu tovaru v jednej objednávke.

2. Tovar doručený na domácu adresu je možné vrátiť, pokiaľ spĺňa podmienky článku VII., bod 1. vyššie, avšak len prípade, že je tovar doručený späť na adresu Lyreco do 10 dní odo dňa prevzatia tovaru a to na náklady kupujúceho.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy medzi Lyreco a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa týchto VOP predovšetkým dohodou.

3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a Lyreco, budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.

4. Pre odstránenie pochybností a odchylne od ustanovení uvedených v týchto VOP, Kupujúci zbavuje Dodávateľa akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z porušenia ustanovení týchto VOP, ktoré by bolo priamo alebo nepriamo vyvolané akoukoľvek vojnovou lebo pandemickou situáciou (definovanou WHO) vrátane, ale nielen, COVID-19, akýmkoľvek rozhodnutím štátnych orgánov obmedzujúcim slobodu pohybu alebo akoukoľvek inou s tým súvisiacou alebo následnou udalosťou a/alebo by poskytnutie plnenia bolo/mohlo byť v rozpore s rozhodnutiami medzinárodných inštitúcií (napríklad sankciami uloženými v súvislosti s vojnovým stavom).

5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. 1. 2023.