Používame cookies, aby sme zlepšili naše služby a aby sme vám vedeli dať ponuky, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, budeme to považovať za súhlas s ich používaním. Ak chcete zmeniť vaše nastavenia alebo získať viac informácií, kliknite sem - Podmienky používania & Cookies Policy

Zatvoriť


OK
Zatvoriť

Error


Čakajte prosím...


Podmienky použitia

general_terms_of_use_cookies_policy

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA


Všeobecné informácie
 

Lyreco“ znamená spoločnosť LYRECO SAS, rue du 19 mars 1962 - 59770 MARLY (FRANCÚZSKO), jej dcérske a pridružené spoločnosti.

 

„Používateľ“ znamená každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webovú lokalitu, bude si ju prezerať alebo ju bude používať.

 

Produkt/Produkty“ znamená produkty ponúkané na predaj na webovej lokalite.

 

„Webová lokalita“ znamená www.lyreco.com a všetky tvary tohto názvu domény.

 

„Nástroje na prispôsobenie“ znamená akýkoľvek softvér, ktorý používateľovi umožňuje prispôsobenie produktov.

 

Tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA regulujú prístup na túto webovú lokalitu, jej prezeranie a používanie.

 

Prístupom na túto webovú lokalitu, jej prezeraním alebo používaním používateľ zakaždým vyjadruje svoj súhlas byť viazaný týmito VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, ďalšími usmerneniami, obmedzeniami alebo pravidlami, ktoré môžu byť uvedené v konkrétnych častiach alebo službách tejto webovej lokality, a zaväzuje sa dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.

 

Používatelia získavajú povolenie na prístup k tejto webovej lokalite a jej obsahu (ako je definovaný nižšie) a na ich používanie výlučne na účel prípravy, hodnotenia a objednávania produktov alebo služieb prostredníctvom spoločnosti Lyreco.


Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA vrátane obsahu (ako je definovaný nižšie) kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia doplniť, zmeniť, upraviť alebo zrušiť. Používatelia by preto mali tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA pravidelne sledovať.

 

Zakázané použitie

Používateľ nesmie narušiť alebo sa snažiť narušiť bezpečnosť webovej lokality. 

Používateľ nesmie a zaväzuje sa, že nebude používať webovú lokalitu spôsobom, ktorý spôsobí alebo môže spôsobiť poškodenie webovej lokality alebo zhoršenie jej dostupnosti alebo prístupnosti a nesmie ju používať spôsobom, ktorý je protizákonný, ilegálny, podvodný alebo škodlivý alebo v súvislosti s nejakým protizákonným, ilegálnym, podvodným alebo škodlivým účelom alebo činnosťou.

Používateľ nesmie a zaväzuje sa, že nebude používať webovú lokalitu na kopírovanie, uchovávanie, hosting, prenášanie, odosielanie, používanie, publikovanie alebo šírenie nejakého materiálu, ktorý obsahuje (alebo odkazuje na) nejaký spyware, počítačový vírus, trójskeho koňa, keystroke logger, rootkit alebo iný škodlivý počítačový softvér.

Používateľ nesmie bez nášho výslovného písomného súhlasu vykonávať žiadne systematické alebo automatizované činnosti zberu údajov (okrem iného ani scraping, hĺbkovú analýzu údajov, extrakciu údajov a harvesting údajov) alebo vo vzťahu k webovej lokalite.

 

Autorské práva

 

Táto webová lokalita obsahuje grafiku, fotografie, obrázky, logá, schémy dokumentov, predlohy, text, fonty, šablóny, softvérové nástroje a iné informácie (v tomto dokumente sa označujú ako „obsah“).

 

Táto webová lokalita a všetok obsah tvoria autorským právom chránený majetok strán, od ktorých spoločnosť Lyreco získala na takýto majetok licenciu.

 

Všetky práva na túto webovú lokalitu a jej obsah sú na celom svete vyhradené. Je prísne zakázané uchovávať, kopírovať, šíriť, publikovať alebo používať nejakú časť obsahu s výnimkou toho, ako to výslovne povoľujú tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA.

 

Nástroje na prispôsobenie poskytnuté na webovej lokalite využívajú obmedzený počet grafických prvkov.

 

Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo používať všetky takéto prvky a v budúcnosti ich sprístupniť na používanie ostatným používateľom.

 

Používateľ na základe toho, že vytvoril návrh obsahu a/alebo ho začlenil do jedného alebo viacerých prvkov, nezískava žiadne právo ani nárok na žiadne prvky prispôsobeného návrhu.

 

Nástroje na prispôsobenie môžu používať ostatní používatelia na vytváranie prispôsobených produktov, ktoré obsahujú rovnaké alebo podobné kombinácie obsahu, a spoločnosť Lyreco nezaručuje, že vaše diela nebudú obsahovať podobné prvky ako výtvory, ktoré navrhli a používajú iné strany.

 

Spoločnosť Lyreco neposkytuje žiadnu záruku, že návrhy produktov vytvorené pomocou nástrojov na prispôsobenie nebudú porušovať ochrannú známku alebo iné práva tretej strany alebo že nebudú predmetom nároku v dôsledku porušenia ochrannej známky alebo iných práv tretej strany.

Ak používateľ poskytne svoj vlastný obsah, okrem iného aj logá, text alebo fonty, poskytuje spoločnosti Lyreco záruku, že na vytvorený prispôsobený produkt sa nevzťahujú žiadne práva tretích strán.  Používateľ zadaním objednávky na túto webovú lokalitu zaručuje, že má všetky potrebné povolenia, práva a oprávnenia na začlenenie materiálu tretej strany a zadanie objednávky.  Náklady na porušenie autorského práva, osobných práv alebo práv na používanie názvu bude v takom prípade hradiť výlučne používateľ.

Používateľ oslobodzuje spoločnosť Lyreco od všetkých požiadaviek a nárokov vznesených kvôli porušeniu takýchto práv tretej strany za predpokladu, že je za porušenie zodpovedný. Používateľ nahradí spoločnosti Lyreco všetky náklady na obhajobu a iné škody, ktoré jej v dôsledku takéhoto konania vzniknú.

Spoločnosť Lyreco v každom prípade používateľom odporúča, aby sa poradili s odborníkom, pokiaľ ide o to, či je prispôsobený návrh produktu zákonne dostupný na použitie zo strany používateľa a neporušuje práva tretích strán. 

Ak by používateľ chcel zadať objednávku na prispôsobené projekty prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Lyreco, povoľuje spoločnosti Lyreco vyhotoviť produkty v jeho mene. Objednávky sa budú riadiť podmienkami predaja spoločnosti Lyreco.

 

Prístup k osobným údajom a ich aktualizácia 

Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia obmedziť prístup do ktorejkoľvek časti webovej lokality alebo na celú webovú lokalitu.

Spoločnosť Lyreco ponúka rozšírené služby, okrem iného aj objednávanie a správu osobných údajov používateľa prostredníctvom internetu na základe menom/heslom chráneného systému.

Ak spoločnosť Lyreco poskytne používateľovi ID používateľa a heslo, aby mohol mať prístup do zakázaných častí webovej lokality alebo k inému obsahu či službám, používateľ musí zaistiť utajenie ID používateľa a hesla. 

Používateľské meno a heslo sa označujú ako „identifikácia“.


Používateľ súhlasí s tým, že bude jediným používateľom tejto identifikácie a bude výlučne zodpovedný za všetky činnosti vykonané na webovej lokalite pomocou svojej identifikácie.

Používateľ nesie výlučnú zodpovednosť za utajenie svojej identifikácie. Spoločnosť Lyreco používateľovi dôrazne odporúča, aby sa po ukončení relácie z webovej lokality odhlásil a zatvoril okno prehliadača, čím zabráni prístupu neoprávnených osôb k svojej identifikácii.

Ak používateľ poskytne spoločnosti Lyreco osobné údaje, bude mať právo na základe predchádzajúceho primeraného oznámenia v písomnej forme požiadať o kontrolu, zmenu, doplnenie alebo vymazanie takýchto osobných údajov (ako to vyžaduje platný zákon o ochrane údajov). S osobnými údajmi budeme nakladať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. Pokyny k tomu, ako požiadať o kontrolu, zmenu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov používateľa budú poskytnuté v čase ich získania a ak v tom čase poskytnuté nebudú, používateľ ich dostane na vyžiadanie.


Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť Lyreco bude získavať len osobné údaje, ktorých získavanie je povinné, ak to bude potrebné na vykonanie jednej alebo viacerých požadovaných funkcií alebo činností, alebo aby používateľ získal prístup k produktom alebo službám spoločnosti Lyreco, a spoločnosť Lyreco bude osobné údaje získavať len zákonnými a čestnými prostriedkami.

Údaje, ktorých zadanie na webovej lokalite je povinné, sú označené * alebo podobným symbolom. Spoločnosť Lyreco môže používateľa požiadať o ďalšie, nepovinné informácie, aby si rozšírila vedomosti o svojich zákazníkoch. Používateľ sa bude môcť rozhodnúť, či na takéto žiadosti o ďalšie informácie zareaguje. Hoci spoločnosť Lyreco postupuje mimoriadne obozretne, aby zachovala bezpečnosť osobných údajov používateľa, nemôže zaručiť, že nikdy nedôjde k neoprávnenému prístupu k nim a nebude môcť zodpovedať za použitie podvodne získaných osobných údajov treťou stranou.

Webová lokalita v prípade každého používateľa automaticky rozpoznáva a ukladá informácie, ktoré sa za normálnych okolností nepovažujú za osobné údaje, napríklad IP adresa a názov domény používateľa.

Spoločnosť Lyreco používa informácie používateľa na to, aby sa oboznámila s modelmi jeho prenosov prostredníctvom webovej lokality na taký účel, ako je napríklad zlepšenie jej použiteľnosti.

Ak používateľ neaktivoval technológiu blokovania, ktorá je v niektorých prehliadačoch dostupná, počítač používateľa poskytuje tieto informácie používateľa automaticky, vždy keď sa používateľ prihlási. Keď používateľ navštívi webovú lokalitu, spoločnosť Lyreco môže použiť tzv. súbory „cookies“, aby v počítači používateľa uložila určité informácie o používateľovi a aby mohla prispôsobiť jeho zážitok, a tak lepšie uspokojiť jeho záujmy a prednostné voľby, alebo aby mu jednoducho uľahčila prihlasovanie sa na používanie služieb. Väčšina prehliadačov umožňuje používateľovi vymazať súbory cookies zo svojho počítača, zablokovať ich prijatie alebo dostať oznámenie pred uložením takéhoto súboru. Ak však používateľ súbory cookies zablokuje alebo vymaže, spoločnosť Lyreco možno nebude schopná obnoviť žiadne prednostné voľby alebo nastavenia prispôsobení, ktoré používateľ v minulosti zadal, a jej schopnosť personalizovať zážitky používateľa na internete bude obmedzená.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookies“ vo forme textových súborov uložených v počítači používateľa, aby spoločnosti Lyreco pomohla analyzovať spôsob používania webovej lokality zo strany používateľov. Informácie o tom, ako používateľ používa webovú lokalitu (vrátane IP adresy používateľa), ktoré súbor cookie vygeneruje, budú prenesené do spoločnosti Google, ktorá ich bude uchovávať na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely hodnotenia toho, ako používateľ používa webovú lokalitu, na vytváranie správ o činnosti na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb spojených s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu. Spoločnosť Google môže takéto informácie odosielať tretím stranám, ak to prikazuje zákon alebo v prípadoch, keď tretie strany spracúvajú informácie v jej mene. Spoločnosť Google nebude IP adresu používateľa spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré eviduje. Používateľ môže používanie súborov cookies odmietnuť výberom príslušných nastavení svojho prehliadača, avšak v takom prípade možno nebude môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Používateľ používaním tejto webovej lokality vyjadruje svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Google spracúvala jeho údaje spôsobom a na účely opísané vyššie.


Používanie a sprístupňovanie osobných údajov

S osobnými údajmi poskytnutými spoločnosti Lyreco na webovej lokalite sa bude zaobchádzať primeraným a vhodným spôsobom. Bez obmedzenia predchádzajúcej vety bude spoločnosť Lyreco používať a sprístupňovať osobné údaje na účely požadovanej funkcie alebo činností, aby používateľ získal prístup k predmetným produktom alebo službám spoločnosti Lyreco alebo na účel, ktorý bude konkrétne uvedený v príslušnej časti webovej lokality.


Obmedzenie záruky

Neexistuje prísľub alebo záruka, že informácie vrátane obrázkov a fotografií produktov na webovej lokalite sú správne, aktuálne či úplné a táto webová lokalita môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.

Spoločnosť Lyreco neposkytuje žiadne záruky, vyhlásenia ani nepreberá žiadne záväzky, pokiaľ ide o obsah webovej lokality, okrem iného aj o kvalitu, presnosť, úplnosť takéhoto obsahu alebo jeho vhodnosť na daný účel.

Informácie na tejto webovej lokalite ani žiadny obsah inej webovej lokality, na ktorú odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej lokalite alebo ktorý používateľ navštívi prostredníctvom takýchto odkazov alebo iným spôsobom, nepredstavujú poradenstvo ani odporúčanie.

 


Oslobodenie od zodpovednosti

Spoločnosť Lyreco nebude zodpovedná za škody, straty (priame, nepriame ani následné), výdavky, záväzky, stratené zisky alebo náklady vyplývajúce z používania informácií, ktoré poskytli jej zamestnanci v súvislosti s jej webovou lokalitou, boli na tejto webovej lokalite uvedené alebo dostupné jej prostredníctvom, či v dôsledku prístupu k takýmto informáciám alebo spoliehania sa na ne.

Spoločnosť Lyreco nepodporuje ani neschvaľuje obsah žiadnej webovej lokality tretej strany ani v súvislosti so žiadnou z nich nebude niesť žiadnu zodpovednosť, okrem iného ani zodpovednosť vyplývajúcu z tvrdenia, že obsah nejakej webovej lokality tretej strany porušuje nejaký zákon alebo práva nejakej osoby alebo je obscénny, urážlivý alebo hanebný.

Spoločnosť Lyreco nezaručuje, že funkcie, materiály a informácie dostupné na tejto webovej lokalite (a/alebo prepojené na túto webovú lokalitu) budú neprerušené alebo bezchybné, že chyby budú opravené alebo že webová lokalita alebo jej server neobsahujú vírusy alebo chyby či iné prvky deštrukčného charakteru.

Používateľ webovej lokality zodpovedá za vykonanie dostatočných postupov a antivírusových kontrol (vrátane antivírusových a iných bezpečnostných kontrol) s cieľom uspokojiť konkrétne požiadavky na presnosť a bezpečnosť vstupu a výstupu údajov.

Spoločnosť Lyreco nemôže niesť zodpovednosť za žiadne chyby alebo zlú kvalitu, ak používateľ používa vlastný obsah, predovšetkým text a logá.

 

Bez obmedzenia platí, že žiadna časť obsahu nesmie byť použitá ako ochranná alebo servisná známka, na žiadny nezákonný účel alebo použitie, na nemorálny účel alebo použitie, na ohováranie nejakej osoby, na porušenie práva nejakej osoby na súkromie alebo publicitu či na porušene nejakého práva duševného vlastníctva nejakej osoby alebo subjektu.

 

Používateľ sa zaväzuje, že webovú lokalitu nebude používať na vytváranie produktov, ktoré sú protizákonné, nemorálne, urážajúce, obťažujúce, hanlivé, zastrašujúce, škodlivé, obscénne, zlovoľné alebo proti nim možno inak namietať.

 

Používateľ sa zaväzuje spoločnosť Lyreco a všetky strany, od ktorých spoločnosť Lyreco získala licenciu na časti obsahu, a ich riaditeľov alebo zamestnancov odškodniť a ochrániť vo vzťahu ku všetkým nárokom, zodpovednosti, škodám, nákladom a výdavkom vrátane výdavkov na právne zastupovanie a výdavkov, ktoré vzniknú alebo budú súvisieť s (i) porušením týchto VŠEOBECNÝCH PODMIENOK POUŽÍVANIA zo strany používateľa, alebo (ii) nejakým súdnym konaním, nárokom alebo požiadavkou v dôsledku alebo v súvislosti s nejakým textom, fotografiou, obrázkom, grafickým alebo iným materiálom, ktorý používateľ začlenil do produktov, ktoré neboli súčasťou štandardného obsahu webovej lokality.


Prepojenia

Spoločnosť Lyreco nezodpovedá za obsah nepridružených webových lokalít, ktoré môžu odkazovať na webovú stránku alebo na ktoré môže odkazovať webová stránka. Tieto prepojenia sú uvedené len v záujme pohodlia používateľa a používateľ k nim pristupuje na vlastné riziko. Všetky webové lokality navštívené z webovej stránky sú od spoločnosti Lyreco nezávislé a spoločnosť Lyreco nemá kontrolu nad ich obsahom. Prepojenie na inú webovú lokalitu navyše neznamená, že spoločnosť Lyreco podporuje alebo prijíma zodpovednosť za obsah alebo požívanie takejto inej webovej lokality. Žiadny odkaz na tretiu stranu alebo jej produkt či službu sa v žiadnom prípade nebude interpretovať ako schválenie alebo podpora danej tretej strany či produktu alebo služby, ktorú daná tretia strana poskytuje, spoločnosťou Lyreco.


Preklady

Určitý text na tejto webovej lokalite môže byť sprístupnený v iných jazykoch ako v angličtine. Takýto text môže preložiť nejaká osoba alebo len počítačový softvér bez zásahu človeka alebo kontroly. Takéto preklady sa uvádzajú ako pomôcka pre používateľa a spoločnosť Lyreco neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záväzky, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť prekladu, bez ohľadu na to, či bol preklad generovaný počítačom alebo ho vyhotovila nejaká osoba.

Odporúčania

Bezpečnosť

Webová lokalita používa 128-bitové šifrovanie pomocou SSL (Secure Sockets Layer).

Skontrolujte, či ste vo svojom prehliadači povolili používanie protokolov SSL 2.0 a SSL 3.0, pretože inak nebudete môcť skontrolovať svoje objednávky.

Komunikácia medzi našou aplikáciou a vaším internetovým prehliadačom v objednávacej časti je šifrovaná, preto musia byť protokoly SSL 2.0 a SSL 3.0 povolené.

Rozlíšenie obrazovky

Veľkosť tejto obrazovky je optimalizovaná pre 1024 x 768 pixlov.

Prehliadače

Na prezeranie všetkého obsahu na tejto webovej lokalite odporúčame používať prehliadač s povolením jazyka JavaScript. Webová lokalita je kompatibilná s programami Microsoft Internet Explorer 7.0 alebo vyšším, Mozilla Firefox 3.0 alebo vyšším, Google Chrome 7 a vyšším a Safari  5.0.0 a vyšším.

Ak budete používať iné prehliadače ako vyššie uvedené, rozloženie stránky môže byť zmenené a/alebo niektoré funkcie zablokované.

V záujme najlepšieho výkonu sa odporúča aktualizácia prehliadača na najnovšiu verziu.

Ďalší softvér

V záujme riadneho fungovania vyžaduje táto webová lokalita ďalší softvér ako Adobe Acrobat Reader alebo Adobe Flash (verzia 10 alebo vyššia). Všetok softvér je dostupný bezplatne a môžete ho získať u vydavateľa:

Flash Player

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

Acrobat Reader

http://get.adobe.com/reader/
 

Porušenie týchto podmienok

Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie práva spoločnosti Lyreco podľa VŠEOBECNÝCH PODMIENOK POUŽÍVANIA platí, že ak používateľ nejakým spôsobom poruší tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA, spoločnosť Lyreco môže vo vzťahu k takémuto porušeniu prijať v súlade s platným zákonom opatrenia, ktoré bude považovať za primerané, vrátane prerušenia prístupu používateľa na webovú lokalitu, zakázania prístupu používateľa na webovú lokalitu, zablokovania prístupu počítačov používajúcich IP adresu používateľa na webovú stránku, kontaktovania poskytovateľa internetových služieb používateľa s cieľom požiadať ho o zablokovanie prístupu používateľa na webovú lokalitu a/alebo iniciovania súdneho konania proti používateľovi. 

Právo

Tieto VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA sa budú riadiť a interpretovať podľa právneho poriadku Francúzska a výlučnú súdnu príslušnosť, pokiaľ ide o prerokúvanie akejkoľvek záležitosti, ktorá vyplynie na základe týchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK, budú mať súdy vo Francúzsku.