Používame cookies, aby sme zlepšili naše služby a aby sme vám vedeli dať ponuky, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, budeme to považovať za súhlas s ich používaním. Ak chcete zmeniť vaše nastavenia alebo získať viac informácií, kliknite sem - Podmienky používania & Cookies Policy

Zatvoriť


OK
Zatvoriť

Error


Čakajte prosím...


Ochrana osobných údajov

 ZÁSADY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spolocnosti Lyreco považujeme ochranu súkromia za dôležitú, a preto sme zaviedli komplexný program ochrany súkromia vrátane Oddelenia globálnej ochrany súkromia a Zodpovedných osôb s cielom zabezpecit právo na súkromie.

V záujme ochrany vášho súkromia spolocnost Lyreco zabezpecí, aby všetky osobné údaje boli bezpecne spracované a použité iba v súlade s nižšie uvedenými zásadami. Tieto zásady o ochrane osobných údajov vás informujú o tom, aké osobné údaje zhromaždujeme, ako ich používame a aké opatrenia prijímame, aby zostali v bezpecí.

Vyjadrujú náš záväzok chránit súkromie, pokial ide o spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov (dalej len „Zásada ochrany osobných údajov“).

V týchto zásadách o ochrane osobných údajov sa výrazy „vy“, „váš“ vztahujú na dotknuté osoby zákazníkov, ktorých osobné údaje sú spracovávané zo strany spolocnosti Lyreco alebo v jej mene, a výrazy „my“, „náš“, „nami“ sa vztahujú na spolocnost Lyreco.

LYRECO, zjednodušená akciová spolocnost zriadená a existujúca podla zákonov Francúzskej republiky, ktorej sídla sú na adrese rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francúzsko) a všetky jej pridružené spolocnosti (dalej len „Lyreco“), sa špecializuje na riešenia pre pracoviská, a to najmä na kancelárske potreby, osobné ochranné prostriedky a obalového materiálu. Spolocnost Lyreco dodáva výhradne iným spolocnostiam v rámci business-to-business vztahov (dalej jednotlivo ako „zákazník“ a súhrnne ako „zákazníci“).

1    Definície

1.1    „Pridružené spolocnosti“ sú akékolvek spolocnosti, ktoré ovláda alebo spoluovláda spolocnost Lyreco.

1.2    „Platná legislatíva o ochrane údajov“ zahrna príslušné lokálne zákony a predpisy o ochrane osobných údajov, zabezpecení údajov, uchovávaní údajov a utajení údajov, ktoré sa vztahujú na osobné údaje vrátane GDPR.

1.3    „Prevádzkovatel“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spolocne s inými urcuje úcely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

1.4    „Dotknutá osoba zákazníka“ je akýkolvek zamestnanec, poradca, zástupca alebo iná fyzická osoba, ktorá je oprávnená zadat objednávku spolocnosti Lyreco v mene zákazníka.

1.5    „Osobné údaje zákazníka“ sú osobné údaje dotknutých osôb zákazníkov, ktoré spracováva spolocnost Lyreco ako prevádzkovatel, pricom svoje služby poskytuje zákazníkovi.

1.6    „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.7     „Osobné údaje“ sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovat priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikacné císlo, lokalizacné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden ci viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.8    „Spracúvat“, „spracúva“ „spracúvanie“ a „spracovaný“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad zhromaždovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, clenenie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhladávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohladu na to, ci sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

1.9    „Služba“ znamená dodávku a predaj výrobkov a všetkých súvisiacich služieb, ktoré ponúka Lyreco na celosvetovej alebo lokálnej úrovni.

1.10   „Tretia strana/tretie strany“ sú autorizovaní audítori, úctovníci, dodávatelia, zástupcovia a externí poskytovatelia služieb spolocnosti Lyreco, ktorí spracúvajú osobné údaje.

2    Rozsah

Zásady o ochrane osobných údajov sa vztahujú iba na osobné údaje zákazníkov spracované zo strany spolocnosti Lyreco alebo v jej mene.

Spolocnost Lyreco spracúva osobné údaje cestne a zákonne v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov.

V prípade akéhokolvek rozporu medzi týmito zásadami o ochrane osobných údajov a platnou legislatívnou o ochrane údajov platia ustanovenia platnej legislatívy.

Aké osobné údaje zhromaždujeme a používame?

Spolocnost Lyreco musí spracúvat osobné údaje v rámci dodávky svojich služieb zákazníkom. V skutocnosti sú dotknuté osoby zákazníkov jedinými koncovými používatelmi webových portálov  spolocnosti Lyreco, ktorí konajú v mene zákazníkov, ktorí sú v obchodnom styku so spolocnostou Lyreco. Osobné údaje zákazníkov, ktoré majú byt spracované prostredníctvom webových portálov, sú najmä osobné údaje, ktoré spolocnost Lyreco potrebuje, aby mohla dodávat služby zákazníkom, teda hlavne pre zadanie a sledovanie objednávky prostredníctvom webových portálov.

Spolocnost Lyreco spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov zákazníkov:

-    Vaše meno, telefónne císlo a e-mail
-    Názov spolocnosti, identifikacné císlo a adresa
-    Informácie o kreditnej karte
-    Informácie o polohe (t. j.: IP adresa)

Kvôli jasnosti sú povinné informácie požadované v on-line formulároch oznacené hviezdickou.

Na co používame tieto informácie?

Nariadenie GDPR nám umožnuje spracúvat osobné údaje, pokial máme k tomu oprávnenie alebo dôvod podla legislatívy a tiež nám ukladá povinnost vám oznámit, aké sú tieto dôvody. V dôsledku toho sa pri spracúvaní vašich osobných údajov budeme odvolávat na jednu z týchto podmienok spracovania:

•    Plnenie zmluvy: spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich záväzkov podla zmluvy;

•    Zákonná povinnost: spracovanie vašich osobných údajov sa vyžaduje na splnenie zákonnej povinnosti, ako je vedenie evidencie pre danové úcely alebo poskytovanie údajov orgánu verejnej moci alebo orgánu presadzovania práva;

•    Oprávnené záujmy: budeme spracúvat vaše údaje, ak je to v našom legitímnom záujme v rámci prevádzky spolocnosti s cielom podporit rozvoj spolocnosti, pokial to nepreváži vaše záujmy;

•    Váš súhlas: v niektorých prípadoch vás budeme žiadat o osobitné povolenie spracovat niektoré vaše osobné údaje a vaše osobné údaje spracujeme týmto spôsobom, iba ak nám k tomu dáte súhlas. Bude to v prípade, kedy sa vás spýtame, ci si prajete dostávat informacný bulletin. Svoj súhlas môžete kedykolvek odvolat tým, že nás budete kontaktovat v súlade s informáciami uvedenými nižšie.

Spolocnost Lyreco používa vaše osobné údaje na:
-    vytvorenie zákazníckeho úctu na našich webových portáloch,
-    odpovedanie na otázky zákazníka,
-    vykonávanie cinností riadenia zákazníkov týkajúcich sa objednávok, dodávok, faktúr, úctovníctva (riadenia pohladávok),
-    uskutocnovanie marketingových kampaní a informovanie zákazníkov o našich výrobkoch a službách,
-    monitorovanie nášho vztahu s našimi zákazníkmi, vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov, vypracúvanie štatistiky predaja,
-    vymáhanie nezaplatených faktúr a vybavovanie sporov s našimi zákazníkmi,
-    monitorovanie skúseností zákazníka na našich webových portáloch.

Používame aj súbory cookie s cielom zlepšit skúsenosti zákazníkov pri práci s našimi webovými portálmi - pozrite nižšie cast o zásade používania súborov cookie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávat pocas trvania nášho obchodného vztahu a do 3 rokov od posledného obchodného kontaktu alebo objednávky v spolocnosti Lyreco najmä na archívne úcely, ak nám v tom nebráni platná legislatíva. Napríklad osobné údaje zákazníkov uvedené v našich faktúrach budú uchovávané dlhšie obdobie v súlade s lokálnymi predpismi.

S kým zdielame vaše údaje:

Vaše osobné údaje sú sprístupnené a spracúvané oprávnenými zamestnancami našich obchodných, financných a podporných oddelení spolocnosti Lyreco na vyššie uvedené úcely.

Spolocnost Lyreco nezdiela osobné údaje s tretími stranami okrem prípadov, kedy je to potrebné pre zaistenie našich oprávnených odborných a podnikatelských potrieb, na vybavenie vašich požiadaviek a/alebo ked to vyžaduje alebo povoluje legislatíva. Toto zahrna:

•    Poskytovatelov tretích strán Spolocnost Lyreco môže poskytnút prístup k osobným údajom zákazníkov:

o    svojim poskytovatelom služieb alebo dodávatelom: Spolocnost Lyreco postupuje osobné údaje svojim externým poskytovatelom služieb, ktorými sú naši poskytovatelia (IT) systémov, poskytovatelia hostingu, konzultanti a iní poskytovatelia alebo dodávatelia tovarov a služieb. Spolocnost Lyreco spolupracuje s týmito poskytovatelmi, aby mohli spracúvat vaše osobné údaje v jej mene. Spolocnost Lyreco im poskytuje osobné údaje len vtedy, ak splnajú prísne normy spolocnosti Lyreco na spracovanie dát a zachovanie ich bezpecnosti. Spolocnost Lyreco zdiela osobné údaje iba s cielom poskytovat svoje služby zákazníkom.

o    Ak s niekým uzavriete obchod alebo vykonávate platbu prostredníctvom webových portálov spolocnosti Lyreco, spolocnost Lyreco bude zdielat informácie o transakcii s tými tretími stranami, ktoré sú potrebné na dokoncenie transakcie. Budeme požadovat, aby tretie strany rešpektovali vaše súkromie a primerane chránili vaše osobné údaje.

•    Súdy, tribunály, orgány presadzovania práva alebo regulacné orgány: Spolocnost Lyreco si vyhradzuje právo zdielat vaše údaje v rámci vybavovania oprávnených žiadostí štátnych orgánov o poskytnutie informácií, alebo ak to vyžaduje legislatíva. Vo velmi výnimocných prípadoch, kedy ide o národnú, štátnu alebo firemnú bezpecnost (napríklad teroristické útoky), si spolocnost Lyreco vyhradzuje právo zdielat celú svoju databázu zákazníkov a osobných údajov zákazníkov príslušným štátnym orgánom.

•    Interní audítori, profesionálni úctovníci, právni poradcovia môžu mat prístup k dokumentom, napr. faktúram, ktoré obsahujú osobné údaje zákazníkov, na úcel výkonu svojej práce.

•    Spolocnost Lyreco môže postúpit vaše osobné údaje potenciálnemu kupujúcemu, nadobúdatelovi, partnerovi vo fúzii alebo predávajúcemu a ich poradcom v súvislosti so skutocným alebo potenciálnym prevodom alebo fúziou casti spolocnosti alebo celej spolocnosti alebo aktív spolocnosti Lyreco alebo súvisiacich práv alebo podielov alebo s cielom získat spolocnost alebo vstúpit s nou do fúzie.

Spolocnost Lyreco nikdy nepredáva vaše osobné údaje tretím stranám, ako napr. marketingovým spolocnostiam.

Spolocnost Lyreco neposkytuje žiadne osobné údaje stránkam typu „vyhladávac ludí“, „verený adresár“ alebo „biele stránky“.

A co lokalizácia a prenos vašich osobných údajov?

Spolocnost Lyreco prevádza vaše osobné údaje len v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a do krajín alebo z krajín, ktoré zabezpecujú primeranú ochranu na základe potvrdenia Európskej komisie s výnimkou prípadov podla nižšie uvedených podmienok.

Ak spracovanie údajov zahrna prenos vašich osobných údajov do krajiny mimo Európskej únie, ktorá nezabezpecuje primeranú ochranu tak, ako to potvrdila Európska komisia, spolocnost Lyreco sa zaväzuje zabezpecit tento prevod jedným z týchto mechanizmov:
-    štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou (napr. štandardné zmluvné doložky pre prevádzkovatelov údajov 2004/915/ES alebo štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovatelov údajov 2010/87/EÚ alebo neskoršie znenia),  
-    záväzné podnikové pravidlá: v prípade, že dotknuté tretie strany prijali záväzné podnikové pravidlá EÚ, ktoré sa týkajú osobných údajov, ktoré spracúvajú tretie strany.
-    Akýkolvek iný mechanizmus oficiálne uznaný v platnej legislatíve o ochrane údajov, ktorý zabezpecuje primeranú úroven ochrany osobných údajov.

Spolocnost Lyreco spracúva a zabezpecí, aby tretie strany spracúvali osobné údaje v príslušných jurisdikciách tak, ako je definované v platnej legislatívne o ochrane údajov. Tieto jurisdikcie zahrnajú krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a krajiny, pri ktorých Komisia uznala, že zabezpecujú primeranú úroven ochrany. (Viac informácií uvádza Európska komisia v „Rozhodnutiach Komisie o primeranej ochrane osobných údajov v tretích krajinách.“)

Ako zabezpecujeme spracovanie vašich osobných údajov?

Spolocnost Lyreco uskutocnuje obchodne primerané technické a organizacné bezpecnostné kontroly na ochranu vašich osobných údajov proti odcudzeniu, strate alebo zneužitiu. Vaše osobné údaje budú uložené v bezpecnom pracovnom prostredí, ktoré je bez oprávnenia neprístupné. Spolocnost Lyreco používa opatrenia na zníženie rizika po pravidelných hodnoteniach rizík, aby sa zabezpecila primeraná úroven ochrany vašich osobných údajov.

Ked zadáte citlivé informácie (ako sú císla kreditných kariet a heslá):

•    Tieto informácie šifrujeme na ochranu proti odpocúvaniu pomocou SSL.

•    Tieto údaje sú dalej chránené šifrovaním v pamäti.

•    Používame aj opatrenia na zvýšenie bezpecnosti, napríklad analýzu správania sa úctu z hladiska podvodného alebo inak nezvycajného správania.

•    Môžeme obmedzit používanie prvkov webových portálov a reagovat tak na možné známky zneužívania, môžeme odstránit nevhodný obsah alebo odkazy na nelegálny obsah a môžeme pozastavit alebo zablokovat úcty za porušenie našich podmienok.

Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov z našej strany?

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov zo strany spolocnosti Lyreco alebo v jej mene máte nasledujúce práva:

•    Prístup k údajom

Okrem informácií, ktoré sú k dispozícii na webových portáloch spolocnosti Lyreco máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré spolocnost Lyreco o vás uchováva, a to s uplatnením výnimiek, ktoré sú uvedené v platnej legislatíve o ochrane osobných údajov. Ak požadujete tieto údaje, spolocnost Lyreco vám pomôže ich získat. Predtým, ako vám bude umožnený prístup k vašim osobným údajom, bude musiet byt overená vaša totožnost. Spolocnost Lyreco spravidla neúctuje poplatky za poskytovanie informácií, ale ak je žiadost zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, a to najmä vzhladom na jej opakujúci sa charakter, spolocnost Lyreco si vyhradzuje právo úctovat poplatok za takéto žiadosti.

Žiadame vás, aby ste svoju žiadost predložili v písomnej forme na adrese spolocnosti. Uvedte tieto údaje:

1    Vašu úplnú poštovú adresu

2    Telefónne císlo, na ktoré možno volat cez den

3    Názvy vybraných súborov alebo typy záznamov, ku ktorým požadujete prístup, vrátane konkrétnych dátumov týchto záznamov, ak je to možné

Uvedte co najviac podrobností.

Všetky formálne žiadosti o prístup budú adresované našej Zodpovednej osobe, ktorá potom preskúma každú žiadost a urcí, ci spolocnost Lyreco poskytne požadované informácie. Zodpovednú osobu p. Ing. Martina Kulhavého môžete kontaktovat priamo na adrese: dpo5@proenergy.sk.

•    Zmena údajov:

Ak si myslíte, že vo vašich osobných údajoch je chyba, máte právo požiadat o opravu osobných údajov. Môžeme vás požiadat o poskytnutie dokumentácie, aby sme videli, kde sa v súboroch spolocnosti Lyreco nachádza chyba. Chybné údaje zmeníme do jedného mesiaca a budeme vás informovat, ked bude vykonaná požadovaná oprava. Nariadenie GDPR vám poskytuje právo požadovat opravu svojich osobných údajov, ktoré uchováva spolocnost Lyreco, ak si myslíte, že údaje sú chybné alebo neúplne. Ste oprávnený priložit vyhlásenie o nesúhlase s údajmi po oprave, ktorú ste požadovali, ale ktorú spolocnost Lyreco nevykonala. Spolocnost Lyreco upozorní každú osobu alebo organizáciu, ktorej boli sprístupnené vaše osobné údaje v priebehu roka po požadovanej oprave, a bude ich informovat o oprave alebo o vyhlásení o nesúhlase.

•    Prenosnost údajov:

Osobné údaje, ktoré uchováva spolocnost Lyreco , môžete získat a znovu použit na svoje vlastné úcely v rámci rôznych služieb. Spolocnost Lyreco vám umožní lahko presúvat, kopírovat alebo prenášat osobné údaje z jedného IT prostredia do druhého bezpecným a zabezpeceným spôsobom bez obmedzenia použitelnosti. Toto právo sa vztahuje na vaše osobné údaje, ktoré uchováva spolocnost Lyreco, ak ich spracovanie bolo automatizované a použité v súvislosti s poskytovaním svojich služieb v rámci zmluvy, ktorú má zákazník uzavretú so spolocnostou Lyreco, alebo ak toto spracovanie bolo založené na súhlase, ktorý ste k tomu dali spolocnosti Lyreco.

Môžete sa prihlásit na online webový portál spolocnosti Lyreco a stiahnut si informácie uvedené v casti „Export“ na tomto portáli.

•    Vymazanie údajov

Spolocnost Lyreco neukladá osobné údaje bez vopred urceného a preukázaného úcelu. Riadime sa zákonmi, ktoré nám ukladajú povinnost vymazat osobné údaje, ak už neexistuje dôvod na ich zhromaždovanie a uchovávanie. Sme presvedcení, že táto skutocnost splna požiadavky zásady ochrany súkromia, pokial ide o „právo byt zabudnutý“.

Ak osobné údaje, ktoré spolocnost Lyreco uchováva, sú založené na plnení zmluvy a prajete si, aby boli z našich systémov odstránené pred uplynutím retencného obdobia uvedeného v casti „Ako dlho používame osobné údaje“, obrátte sa na nás na adrese gdpr.sk@lyreco.com.

Ak ste u nás zaregistrovali svoje osobné údaje, svoj úcet môžete kedykolvek deaktivovat. Z bezpecnostných dôvodov sme zaviedli sedemdnové obdobie odkladu po vašej žiadosti o vymazanie úctu. Prihlásenie sa na svoj úcet pocas obdobia odkladu však opätovne aktivuje váš úcet. Aby sa zabránilo napodobnovaniu, Váš úcet bude po deaktivácii a uplynutí obdobia odkladu neodvolatelne pozastavený, co zabezpecí, že nikto nemôže znovu použit tento identifikátor úctu.

•    Námietka proti spracovaniu

Máte právo namietat proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov, ak už viac nie sme oprávnení ich používat. V tomto prípade spolocnost Lyreco nebude dalej spracúvat vaše osobné údaje, pokial nepreukáže presvedcivé oprávnené dôvody na ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, pokial ide o preukazovanie, uplatnovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako môžete kontaktovat spolocnost Lyreco, klást jej otázky a/alebo podat jej stažnosti?

Ak chcete uplatnit svoje práva, vyjadrit obavu, položit otázku, podat stažnost alebo získat dalšie informácie o spracovaní svojich osobných údajov zo strany spolocnosti Lyreco, môžete poslat e-mail na adresu: dpo5@proenergy.sk a preukážte sa platným dokladom totožnosti.

Spolocnost Lyreco sa zaväzuje odpovedat na vašu žiadost do jedného až troch mesiacov v závislosti od zložitosti žiadosti a/alebo poctu žiadostí, ktoré spolocnost dostala. 

V prípade sporu môžete podat stažnost na úrad na ochranu osobných údajov .

Ako aktualizujeme/meníme túto Zásadu o ochrane osobných údajov?

Spolocnost Lyreco môže príležitostne aktualizovat alebo upravovat zásady o ochrane osobných údajov.

Spolocnost Lyreco vás bude o tom informovat umiestnením výrazného upozornenia na domovskej stránke svojho webového portálu alebo tak, že vám priamo zašle oznámenie, ak to vyžaduje legislatíva. Spolocnost Lyreco vás vyzýva, aby ste pravidelne sledovali zásady o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaný o tom, ako spolocnost Lyreco pomáha chránit osobné údaje, ktoré zhromaždila od zákazníkov. Tým, že budete pokracovat v používaní služieb spolocnosti Lyreco, poskytujete svoj súhlas s týmito zásadami o ochrane osobných údajov a všetkými ich aktualizáciami.

Aká je naša zásada o súboroch cookie?

1.    Definícia:

Súbory cookie alebo iné podobné sledovacie prvky sú súbory, ktoré server používa na interakciu s prehliadacom (dalej len „súbory cookie“). Ked používatel navštívi webový portál, súbory cookie sa použijú na odosielanie informácií o stave. Informácie o stave môžu napríklad zahrnat ID relácie, jazyk, dátum vypršania platnosti, doménu odpovede atd. Súbory cookie umožnujú ukladat informácie o stave pocas ich doby platnosti, ked prehliadac pristupuje k rôznym stránkam webového portálu, alebo ked sa tento prehliadac k týmto stránkam neskôr vráti.

2.    Uchovanie:

Existujú rôzne typy súborov cookie, ktoré spolocnost Lyreco používa:

-    súbory cookie relácie, ktoré zmiznú hned, ako opustíte prehliadac alebo stránku,

-    trvalé súbory cookie, ako sú analytické súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým neskoncí ich platnost (až 13 mesiacov), alebo kým ich neodstránite pomocou funkcií svojho prehliadaca.

3.    A co súbory cookie Google Analytics a ich použitie na našich webových stránkach?

Spolocnost Lyreco využíva službu Google Analytics. Viac informácií o tom, ako spolocnost Lyreco využíva službu Google Analytics, nájdete tu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aby bolo možné poskytnút návštevníkom webových portálov viac možností volby, pokial ide o to, ako ich údaje zhromažduje služba Google Analytics, spolocnost Google vyvinula doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento doplnok umožnuje prostredníctvom kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) nastavit údaje o návšteve webových stránok, ktoré si neželáte odosielat službe Google Analytics. Doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on nebráni tomu, aby sa informácie odosielali na samotné webové portáli alebo do iných služieb webovej analýzy.


Viac o ochrane osobných údajov.