Používame cookies, aby sme zlepšili naše služby a aby sme vám vedeli dať ponuky, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, budeme to považovať za súhlas s ich používaním. Ak chcete zmeniť vaše nastavenia alebo získať viac informácií, kliknite sem - Podmienky používania & Cookies Policy

Zatvoriť


OK
Zatvoriť

Error


Čakajte prosím...


Podmienky poskytovania služby elektronická fakturácia vo formáte PDF

Tieto podmienky poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF sú doplnkom k Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Lyreco upravujúcim výlučne podmienky elektronickej fakturácie.
Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, meniť a doplniť tieto podmienky poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF a to zverejnením ich aktualizovanej verzie na www.lyreco.sk.

1. PREDMET

Akceptáciou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Lyreco CE, SE Klient vyjadril odvolateľný súhlas s aktiváciou elektronickej fakturácie.

Poskytovanie služieb Elektronickej fakturácie vo formáte PDF (ďalej len “Služba”) je v súlade s Európskou smernicou 2006/112, prevedenou do národnej právnej úpravy Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 po novele 218/2014 Z. z.; § 71-76.

2. DEFINÍCIE

V týchto podmienkach poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF majú nasledovné slová tento význam:

“LYRECO” znamená Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok. Ďalej len “Poskytovateľ “.

“Klient” znamená akýkoľvek právny subjekt, ktorý akceptoval podmienky poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF. Ďalej len “Príjemca”.

“Zmluvné strany” znamená “Poskytovateľ” a “Príjemca”.

“Elektronická faktúra” znamená faktúra zaslaná elektronicky v súlade s odstavcom 232 a následnými odstavcami Európskej smernice 2006/112 považovaná za originál pre daňovú správu.

3. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

ELEKTRONICKÁ FAKTURÁCIA:
1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje zasielať vystavené faktúry Príjemcovi ako prílohu e-mailu vo formáte PDF.

ELEKTRONICKÝ ARCHÍV:
Poskytovateľ služby poskytne Príjemcovi Elektronický archív prístupný prostredníctvom internetového pripojenia a chránený užívateľským menom a heslom. Každá nová elektronická faktúra vo formáte PDF bude automaticky archivovaná/uložená v Elektronickom archíve. Tieto faktúry budú archivované a dostupné po dobu definovanú zákonom v tej, ktorej krajine.

3.2. POVINNOSTI PRÍJEMCU

1. Príjemca sa zaväzuje zaslať Poskytovateľovi zoznam aktívnych emailových adries pre príjem elektronických faktúr.
2. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť všetky zmeny v osobných údajoch vrátane zmien v emailových adresách alebo kontaktných osobách pre potreby elektronickej fakturácie. V prípade neinformovania Poskytovateľa o zmenách, ktoré sa udejú na strane Príjemcu, Poskytovateľ na seba neberie zodpovednosť a Prijímateľ nie je oslobodený od povinnosti zaplatiť svoje pohľadávky v riadnom termíne splatnosti faktúry. Nemožnosť doručenia elektronickej faktúry na Klientom poskytnutú emailovú adresu oprávňuje Poskytovateľa na doposlanie vystavenej faktúry poštou.

4. ZÁVÄZNOSŤ ELEKTRONICKÝCH FAKTÚR

Zmluvné strany sa dohodli byť právne viazané týmito podmienkami poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF a výslovne sa vzdávajú práva spochybniť platnosť elektronických faktúr vystavených a zaslaných v súlade s podmienkami poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF a skutočnosť, že tieto faktúry boli zaslané prostredníctvom emailu.
Elektronické faktúry vo forme PDF budú slúžiť ako originál faktúry.

5. PORUŠENIE PODMIENOK

V prípade porušenia podmienok poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF, najmä nezaplatením elektronickej faktúry opatrenej elektronickým podpisom v dobe splatnosti, každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo návratu zasielania faktúr v papierovej forme s okamžitou platnosťou bez predchádzajúceho upozornenia, bez zákonných opatrení, bez ohľadu na akékoľvek škody ktoré by mohli byť nárokované druhou stranou.

6. PRERUŠENIE

V prípade dočasného alebo trvalého prerušenia poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF medzi zmluvnými stranami, obe zmluvné strany súhlasia, aby sa Poskytovateľ vrátil k pôvodnej metóde fakturácie v papierovej forme, bez akejkoľvek formy náhrady alebo odškodnenia.

7. VYŠŠIA MOC

V prípade oboch strán, v prípadoch zapríčinených Vyššou Mocou, ak nie sú schopní vykonávať všetky alebo akúkoľvek časť svojich povinností, potom strana takto postihnutá musí byť ospravedlnená z výkonu povinností na takú dlhú dobu, po ktorú nie je v dôsledku týchto udalostí schopná svoje povinnosti plniť. Takže, žiadna penalizácia nebude v takomto prípade aplikovaná.

Vyššia moc predstavuje udalosť, ktorá sa vymyká kontrole a vznikla bez zavinenia jednej zo zmluvných strán a ktorej účastník nie je schopný zamedziť: vyššia moc, vyvlastnenie alebo konfiškácia majetku, akákoľvek forma vládneho zásahu, vojna, vojnový stav, teroristické aktivity, miestna alebo národná pohotovosť, sabotáž, nepokoje, povodne alebo nezvyčajné poveternostné podmienky, ktoré nemohli byť predvídané a napravené, požiar, explózie alebo iné katastrofy, národné alebo oblastné štrajky alebo akékoľvek iné konania pracovníkov alebo iné podobné udalosti. Zmluvná strana postihnutá akoukoľvek z týchto udalostí musí bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a indikovať predpokladanú dobu prerušenia poskytovania služby. Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na zmiernenie účinkov týchto udalostí.

8. DÔVERNOSŤ

1. Pokiaľ to nebude požadované správnymi orgánmi, zmluvné strany zabezpečia, že elektronické faktúry ostanú dôverné a nebudú zverejnené alebo sprístupnené iným ako autorizovaným osobám, vrátane žiadosti a akceptácie poskytovania služby Elektronická fakturácia, alebo použité na iné účely ako dohodnuté zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti uložené zákonom na ochranu osobných údajov, pre účel na ktorý sú určené, v krajinách v ktorých pôsobia.

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V rozsahu povolenom zákonom, spoločnosť Lyreco nebude nikdy zodpovedná za akékoľvek nepriame, špeciálne, trestné, náhodné, kompenzačné alebo následné škody, náklady, výdaje alebo iné nároky, predvídané alebo neplánované, súčasné alebo budúce, či už na základe zmluvy, štatútu, deliktu alebo akejkoľvek inej právnej alebo nestrannej teórie, ktoré vzniknú z nefunkčnosti alebo nedostupnosti služby vrátane, ale nie iba, finančné straty, prerušenie podnikania, stratu príjmov alebo dát.

Tieto podmienky poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa: 01.10.2023.