Používáme cookies, abychom zlepšili naše služby a abychom Vám mohli poskytnout nabídku odpovídající Vašim preferencím. Pokud budete pokračovat v prohlížení, budeme to považovat za souhlas s jejich používáním. Pokud chcete změnit Vaše nastavení nebo získat více informací, klikněte zde - Podmínky používání & Cookies Policy

Zavřít


OK
Zavřít

Error


Čekejte, prosím


Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ‚VOP‘) vydává společnost Lyreco CE, SE se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČO: 275 92 537, zapsaná v obchodním rejstříku České republiky, vedeného městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55154 (dále jen ‚Lyreco‘). VOP se vydávají za účelem vymezení pojmů a úpravy Obchodních vztahů mezi spol. Lyreco a kupujícími. Tyto VOP se vztahují na právní vztahy mezi spol. Lyreco a kupujícím v případě, že se místo dodání zboží nachází na území České republiky. Spol. Lyreco si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP. Aktuální znění VOP spol. Lyreco je uvedeno na webovém sídle společnosti: www.lyreco.cz.

I. ZÁKLADNÍ DEFINICE A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

1. Kupující je fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, která v souladu s těmito VOP doručí jakýmkoli způsobem (telefonicky, prostřednictvím internetové stránky www.lyreco.cz, mobilní aplikace Lyreco, poštou) objednávku zboží spol. Lyreco.

2. Zbožím se rozumí výrobky nabízené spol. Lyreco s uvedením jejich názvu, objednacího čísla a popisu zboží, určené výlučně pro vlastní potřeby a interní spotřebu kupujícího.

II. REGISTRACE

1. Prvotní registrace kupujícího je nevyhnutelnou podmínkou pro zrealizování objednávky a dodání zboží v požadovaném množství na požadované místo.

2. Součástí registrace kupujícího jsou tyto údaje:

 • A) obchodní jméno fyzické osoby - podnikatele nebo obchodní jméno právnické osoby,
 • B) adresa sídla nebo místa podnikání kupujícího,
 • C) adresa dodání a fakturační adresa, jsou-li odlišné,
 • D) telefonní číslo, fax nebo emailová adresa - kontakty pro ověření objednávky, případně pro doručení zboží a jinou komunikaci ohledně plnění na základě objednávky,
 • E) registrační čísla (IČO a DIČ) kupujícího,
 • F) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
 • G) výpis z obchodního rejstříku, příp. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH,
 • H) speciální požadavky na doručování zboží (otvírací hodiny, oprávněné osoby na převzetí zboží).

3. Kupující je povinen neprodleně písemně nebo telefonicky informovat spol. Lyreco o jakýchkoli změnách ve výše uvedených údajích.

4. Registraci provede společnost Lyreco okamžitě po splnění výše uvedených podmínek ze strany kupujícího. Kupující se může zaregistrovat sám na www.lyreco.cz, nebo kontaktováním zákaznického servisu či obchodního zástupce. Realizací registrace vyjadřuje kupující svůj souhlas s VOP.

5. Kupující prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů, které spol. Lyreco v průběhu registrace a během trvání obchodní spolupráce poskytl/poskytne v souladu se zákonem a nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR), pro účely plnění poskytovaného na základě objednávek podle těchto VOP a informování kupujícího o propagačních akcích spol. Lyreco. Informace o zpracování získaných osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce https://www.lyreco.com/webshop/CZCZ/termsAndConditions/view.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

1. Objednávka je jednostranným právním úkonem kupujícího, kterým vyjadřuje zájem o dodání zboží nabízeného v katalogu spol. Lyreco, za cenu uvedenou v aktuálních cenových podmínkách společnosti, na specifikované místo dodání (adresu dodání) a v přesně určeném množství. Současně je objednávka i návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího.

2. Dodáním požadovaného zboží kupujícímu, případně prvnímu přepravci v souladu s objednávkou dochází k řádnému uzavření kupní smlouvy na dodání zboží za podmínek stanovených v objednávkách a/nebo v těchto VOP.

3. Objednávka se doručuje telefonicky, prostřednictvím internetové stránky www.lyreco.cz, mobilní aplikací Lyreco nebo jiným dohodnutým způsobem.

4. Objednáním zboží kupující deklaruje, že zná a akceptuje aktuálně platné ceny zboží nabízeného v katalogu Lyreco.

5. Lyreco je oprávněno objednávku odmítnout bez uvedení důvodu, a to bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího.

6. Nekatalogové zboží nebo produkty zhotovené či upravené dle přání kupujícího se dodávají výhradně na základě kupujícím potvrzené speciální písemné objednávky nebo kupní smlouvy. Termín dodání, uvedený na objednávce, je jen předpokládaný.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Dodáním zboží se rozumí fyzické dodání objednaného zboží kupujícímu. Dodání zboží se v případě přijetí objednávky mezi 8:00 až 17:00 hod. uskuteční zpravidla v průběhu následujícího pracovního dne, pokud se strany výslovně nedohodly jinak. Při celopaletových dodávkách zboží si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.

2. Zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, a to na dohodnuté místo dodání – adresu dodání v rámci České republiky.

3. Pokud kupující neuvede při registraci jinou adresu dodání objednaného zboží, pak platí, že místem dodání je sídlo/místo podnikání kupujícího. V případě, že má kupující zájem o jednorázové dodání zboží na nestandardní adresu, je nutné na tuto skutečnost písemně nebo telefonicky upozornit při doručení objednávky společnosti Lyreco. Kupující je povinný bezodkladně písemně nebo telefonicky informovat spol. Lyreco o změně sídla nebo místa podnikání/adresy místa dodání. Oznámená změna bude zohledněna v první nejbližší objednávce.

4. Společnost Lyreco svůj závazek dodat zboží řádně splní v okamžiku odevzdání objednaného zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Částečné plnění je přípustné a kupující nemá nárok ho odmítnout. V případě, že spol. Lyreco není schopna plnit objednávku v plném rozsahu, nedodané zboží se registruje a bude dodáno kupujícímu při první příležitosti (po nejbližším naskladnění chybějícího zboží na sklad).

5. Kupující je povinen zkontrolovat stav a počet balení dodaného zboží okamžitě po doručení dodávky před jejím převzetím. Pokud kupující zjistí poškození obalu nebo chybějící množství balení dodaného zboží, je třeba zaznamenat tuto skutečnost do mobilní aplikace SITI, která nahrazuje dodací list a v níž se podpisem potvrzuje převzetí zboží kupujícím a/nebo dodacího listu. Pozdější reklamaci těchto vad dodaného zboží je spol. Lyreco oprávněna odmítnout.

6. Kupující nebo jeho oprávněný zástupce potvrdí převzetí zboží vypsáním jména oprávněné osoby přebírající zboží hůlkovým písmem a podpisem v mobilní aplikaci SITI nebo na dodacím listě určeném pro potřeby spol. Lyreco. Kupující odpovídá za to, aby zboží převzala oprávněná osoba.

7. Dodací list tvoří součást dodávky zboží. Kromě údajů o Lyreco jako dodavateli obsahuje označení kupujícího a jeho identifi kační údaje, údaje o dodaném zboží (objednací čísla, názvy zboží, dodaná množství).

V. CENA ZBOŽÍ A ÚHRADA ZA DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Cena zboží je uvedena v aktuálních cenových podmínkách spol. Lyreco a spol. Lyreco si vyhrazuje právo cenu za zboží libovolně upravovat. Pro jednotlivé obchodní případy je rozhodující cena platná v době doručení objednávky. Informace o aktuálních cenových podmínkách zboží jsou dostupné na zákaznickém servisu Lyreco, webshopu nebo jsou doručovány na základě požadavku zákazníka na kontaktní místa uvedená v katalogu.

2. Fakturou se rozumí daňový doklad vystavený spol. Lyreco na základě dodacího listu. Spol. Lyreco zpravidla vystaví souhrnnou měsíční fakturu na konci měsíce za všechny řádně realizované objednávky, pokud se strany nedohodnou jinak. Elektronická fakturace může být kupujícímu aktivována na základě samostatné dohody o elektronické fakturaci nebo v souladu s právními předpisy.

3. Termín splatnosti je den stanovený spol. Lyreco jako den nejpozdější úhrady závazků za převzaté zboží nebo poskytnuté služby. Je to současně i den, ke kterému musí být fakturovaná cena včetně DPH připsána na účet spol. Lyreco. Standardní termín splatnosti je 14 dní po plnění společnosti Lyreco, pokud nebylo dohodnuto jinak.

4. Pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží nebo poskytnuté služby, spol. Lyreco je oprávněna od něho požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je kupující v prodlení více než 30 dní po splatnosti faktury, má společnost Lyreco nárok odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je nutné provést písemně a nabývá účinnosti okamžikem doručení kupujícímu. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené v okamžiku svého odeslání elektronickou poštou na adresu kupujícího. Kupující má v takovém případě povinpovinnost společnosti Lyreco okamžitě vrátit nabyté a nezaplacené zboží v původním stavu a množství, na vlastní náklady a riziko. Okamžik a formu vrácení zboží je potřebné předem dohodnout písemně nebo telefonicky na zákaznickém servisu spol. Lyreco. V případě, že vrácení v původním množství a stavu nebude možné, vyhrazuje si spol. Lyreco právo vymáhat dlužnou částku všemi dostupnými právními prostředky.

5. Pokud kupující reklamuje fakturu nebo její část, je povinen učinit tak písemně, a to poštou, nebo e-mailem. Současně je kupující povinen uhradit část faktury, na kterou se reklamace nevztahuje, do data splatnosti. V opačném případě je spol. Lyreco způsobilá od kupujícího požadovat úrok z prodlení.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího momentem jeho převzetí kupujícím.

VI. PŘEPRAVNÍ NÁKLADY

1. V případě, že hodnota objednaného zboží přesáhne částku 1 300 Kč bez DPH, jsou přepravní náklady spojené s doručením zboží na adresu dodání hrazeny v plné výši spol. Lyreco. V případě že cena objednaného zboží je nižší než 1 300 Kč bez DPH, spol. Lyreco si vyhrazuje právo fakturovat paušální přepravní náklady ve výši 130 Kč bez DPH. Paušální přepravní náklady je spol. Lyreco oprávněna fakturovat i v případě, že zboží vrácené Kupujícím nesplňuje podmínky podle čl. VII.

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Kupující má právo do 30 dnů od převzetí zboží vrátit zboží bez udání důvodu na náklady spol. Lyreco za předpokladu, že zboží bude vráceno bez jakéhokoliv poškození, v původním stavu, vhodném pro opětovný prodej i se všemi průvodními doklady (např. návod na použití, technická specifi kace / parametry apod.) a v originálním nepoškozeném balení. Speciálně upozorňujeme na to, že zejména příslušenství pro tiskárny (tonery, cartridge a pásky) je možné vrátit pouze v původním, nerozbaleném balení, s neporušenou ochrannou páskou. Při splnění uvedených podmínek spol. Lyreco zboží převezme zpět a vystaví kupujícímu dobropis. V opačném případě vrátí spol. Lyreco zboží kupujícímu na jeho náklady. Kupující není oprávněný podle tohoto ustanovení vrátit:

 • A) produkty zhotovené či upravené podle jeho přání a nekatalogové zboží,
 • B) produkty typu kancelářského nábytku, u kterých už byla zahájena nebo dokončena montáž,
 • C) potraviny.

2. Fyzické vrácení zboží proběhne po podání žádosti o vrácení zboží písemnou formou, přes webshop nebo telefonicky na oddělení zákaznického servisu společnosti Lyreco. Přepravce společnosti Lyreco převezme zboží na základě vrácenky zboží při první příležitosti.

3. Bez vystavené vrácenky zboží není možné zboží vrátit. Bez vrácenky zboží nemůže přepravce zboží určené k vrácení společnosti Lyreco přebrat.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Na všechny produkty prodávané spol. Lyreco s výjimkou produktů s defi novanou dobou spotřeby/expirace stanovenou přímo na obalu zboží, poskytuje spol. Lyreco záruku na zboží v délce trvání 12 měsíců, pokud není v katalogu nebo na webshopu www.lyreco.cz stanoveno jinak. Na vybrané druhy zboží je poskytována prodloužená záruční doba. Ta je vždy viditelně uvedená v katalogu spol. Lyreco v popisu daného produktu.

2. Záruka se vztahuje na všechny vady provedení zboží, včetně vad materiálu, pokud existovaly v době dodání bez ohledu na to, kdy se staly zjevnými

3. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé v důsledku používání zboží v rozporu s účelem, pro které bylo vyrobeno nebo v rozporu s návodem k použití ani na zhoršení kvality zboží způsobené kupujícím (například v důsledku nevhodného skladování, nadměrného opotřebení, vystavení nepříznivým podmínkám nebo vlivem rozpouštědel).

4. Za vhodnost vybraného zboží, jakož i za jeho kompatibilnost odpovídá kupující.

IX. PRODUKTY OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

1. Informace o produktech ochrany zdraví a bezpečnosti jsou spol. Lyreco poskytovány pouze za účelem informování a nenahrazují informace o použití poskytnuté výrobcem, jak jsou uvedeny na obalech, etiketách nebo příbalových upozorněních a pokynech, případně návodech k použití dodávaných s výrobkem. Bezpečnostní list (MSDS) poskytuje spol. Lyreco v elektronické podobě na www.lyreco.cz, kde si ji kupující může stáhnout. Kupující je povinen zkontrolovat produkt ochrany zdraví a bezpečnosti vždy bezprostředně před každým použitím. Za vhodnost produktu ochrany zdraví a bezpečnosti pro účely/použití zamýšlené kupujícím odpovídá výlučně kupující, ne spol. Lyreco

X. REKLAMACE

1. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv odpovědnosti za vady dodaného zboží (kvalitativní a/nebo kvantitativní). Reklamace musí být provedena písemnou formou a zaslaná na e-mailovou adresu reklamace@lyreco.com.

2. Reklamace zjevných vad (kvalitativních a/nebo kvantitativních) dodaného zboží musí být podána nejpozději 5 kalendářních dní od dodání zboží.

3. Reklamace musí obsahovat:

 • A) číslo objednávky nebo objednací číslo zákazníka,
 • B) číslo výrobku podle katalogu,
 • C) chybějící množství a/nebo specifi kace kvalitativních vad zboží.

4. V případě přijetí reklamace kvantitativních rozdílů (rozdíl mezi množstvím fyzicky dodaného zboží a množstvím uvedeným na dodacím listě) bude chybějící zboží dodáno při první příležitosti.

5. V případě přijetí reklamace zjevné kvalitativní vady bude při první příležitosti vadné zboží nahrazeno zbožím splňujícím požadavky kupujícího.

6. Reklamace na skryté vady, tj. vady, které vzniknou po dobu používání dodaného zboží, musí být písemně uplatněná kupujícím v záruční době na e-mailové adrese reklamace@lyreco.com. Záruční skryté vady budou odstraněné způsobem stanoveným spol. Lyreco, a to:

 • A) opravou a/nebo,
 • B) výměnou zboží, a to v případě, že reklamované vady nelze odstranit v 30denní lhůtě nebo by jejich odstranění vyžadovalo neúměrné náklady

7. Reklamované vady, na něž se vztahuje záruka, odstraní spol. Lyreco nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace v souladu s těmito VOP. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy

XI. SLUŽBA DORUČENÍ NA DOMÁCÍ ADRESU

1. Kupující je oprávněn objednat zboží a jeho doručení na domácí adresu. Požadavek doručení na domácí adresu uvede kupující při zadávání každé jednotlivé písemné objednávky. Domácí adresou se rozumí adresa pobytu a/nebo adresa zdržování se zaměstnanců kupujícího během výkonu práce z domova. Objednané zboží bude doručeno na domácí adresu do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Na doručení na domácí adresu se vztahují přepravní náklady ve výši 130 Kč bez DPH, které budou kupujícímu fakturovány bez ohledu na hodnotu zboží v jedné objednávce.

2. Zboží doručené na domácí adresu je možné vrátit, pokud splňuje podmínky článku VII., odstavce 1. výše, avšak jen v případě, že je zboží doručeno zpět na adresu společnosti Lyreco do 10 dní ode dne převzetí zboží, a to na náklady kupujícího.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy mezi společností Lyreco a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto VOP především dohodou

3. O všech sporech, které vzniknou mezi kupujícím a společností Lyreco, bude rozhodovat příslušný soud České republiky.

4. Pro odstranění pochybností a odchylně od ustanovení uvedených v těchto VOP, kupující zbavuje spol. Lyreco jakékoliv odpovědnosti vyplývající z porušení ustanovení těchto VOP, které by bylo přímo či nepřímo vyvolané jakoukoliv válečnou nebo pandemickou situací (definovanou WHO) včetně, ale nejen, COVID-19, jakýmkoli rozhodnutím státních orgánů omezujícím svobodu pohybu, případně by poskytnutí plnění bylo/mohlo být v rozporu s rozhodnutími mezinárodních institucí (například sankcemi uloženými v souvislosti s válečným stavem).

5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 1. 1. 2023.