Používáme cookies, abychom zlepšili naše služby a abychom Vám mohli poskytnout nabídku odpovídající Vašim preferencím. Pokud budete pokračovat v prohlížení, budeme to považovat za souhlas s jejich používáním. Pokud chcete změnit Vaše nastavení nebo získat více informací, klikněte zde - Podmínky používání & Cookies Policy

Zavřít


OK
Zavřít

Error


Čekejte, prosím


OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Obecné obchodní podmínky (dále jen „OOP“) vydává společnost Lyreco CE, SE, se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČO 275 92 537, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 55154 (dále jen „Lyreco“). OOP jsou vydány za účelem definování pojmů a regulace obchodních vztahů mezi Lyreco a kupujícími. Tyto OOP se vztahují na právní vztahy mezi Lyreco a kupujícím v případech, kdy místo dodání zboží je na území České republiky. Lyreco si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto OOP. Aktuální znění OOP Lyreco je uvedeno na webových stránkách Lyreco: www.lyreco.cz. Nové znění OOP nabývá účinnosti ihned po jeho zveřejnění na webové stránce www.lyreco.cz.

I. ZÁKLADNÍ DEFINICE

1. Kupující je fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která je registrována v souladu s čl. II OOP a dle čl. III OOP, a která podá objednávku na zboží Lyreco způsobem stanoveným (prostřednictvím webové stránky www.lyreco.cz, e-mailem, prostřednictvím mobilní aplikace Lyreco nebo telefonicky).

2. Zboží se vztahuje na produkty nabízené společností Lyreco, uvádějící jejich název, číslo objednávky a popis zboží, určené výhradně pro vlastní potřeby a interní spotřebu kupujícího.

II. REGISTRACE

1. Iniciální registrace kupujícího je nezbytnou podmínkou pro provedení objednávky a dodání zboží v požadovaném množství a na požadované místo.

2. Registrace kupujícího zahrnuje následující informace:

 • A) Obchodní jméno fyzické osoby – podnikatele nebo obchodní jméno právnické osoby,
 • B) Adresa sídla nebo provozovny kupujícího,
 • C) Dodací adresa a fakturační adresa, pokud se liší,
 • D) Telefonní číslo a e-mailová adresa – kontakty pro ověření objednávky, případně pro dodání zboží a další komunikaci týkající se plnění na základě objednávky,
 • E) Registrační čísla (IČO a DIČ) kupujícího,
 • F) Zvláštní požadavky na dodání zboží (otevírací hodiny, oprávněné osoby k převzetí zboží).

3. Kupující je povinen okamžitě informovat Lyreco e-mailem nebo telefonicky o jakýchkoli změnách údajů uvedených v bodě 2 tohoto článku smlouvy.

4. Registrace bude provedena společností Lyreco ihned po splnění podmínek a poskytnutí požadovaných informací při iniciální registraci kupujícího. Kupující se může zaregistrovat online na webové stránce www.lyreco.cz, nebo kontaktovat zákaznický servis telefonicky na čísle 0800 100 914.

5. Kupující prohlašuje, že je oprávněn poskytovat osobní údaje, které Lyreco během registrace a během trvání obchodní spolupráce poskytl/poskytne v souladu se zákonem a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) za účelem plnění a zlepšování kvality plnění poskytovaného na základě objednávek dle těchto OOP a informování kupujícího o propagačních akcích Lyreco. Informace o zpracování získaných osobních údajů jsou poskytnuty na webové stránce https://www.lyreco.com/webshop/CZCZ/personalData/view.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

1. Objednávka je jednostranným právním aktem kupujícího, vyjadřujícím zájem o dodání zboží nabízeného na webové stránce www.lyreco.cz za cenu uvedenou v aktuálních cenových podmínkách Lyreco, na určené místo dodání (dodací adresa) a v přesně určeném množství. Současně objednávka slouží také jako návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího. Objednávka musí obsahovat informace alespoň v rozsahu jména a identifikačních údajů kupujícího, názvu zboží, čísla objednávky zboží, objednaného množství zboží a místa dodání zboží.

2. Dodáním požadovaného zboží kupujícímu, nebo případně prvnímu přepravci v souladu s objednávkou, dojde k řádnému uzavření kupní smlouvy na dodání zboží za podmínek specifikovaných v objednávkách a/nebo těchto OOP.

3. Objednávky jsou doručovány prostřednictvím webové stránky www.lyreco.cz, e-mailem, prostřednictvím mobilní aplikace Lyreco, nebo telefonicky na zákaznický servis na telefonním čísle 0800 100 914.

4. Objednáním zboží kupující potvrzuje, že je si vědom a akceptuje aktuálně platné ceny zboží nabízeného na webové stránce www.lyreco.cz.

5. Lyreco je oprávněno odmítnout objednávku bez udání důvodu, a odmítnutí objednávky neuděluje kupujícímu žádná práva.

6. Produkty vyrobené nebo upravené pro kupujícího, nebo produkty získané na základě specifické žádosti kupujícího (dále jen „Zboží mimo katalog“) jsou dodávány výhradně na základě zvláštní písemné objednávky potvrzené kupujícím nebo kupní smlouvy. Uvedené datum dodání na objednávce je pouze orientační.

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Dodání zboží znamená fyzické doručení objednaného zboží kupujícímu na dohodnuté místo dodání. Pokud je objednávka přijata do 17:00, dodání zboží proběhne během následujícího pracovního dne po přijetí objednávky a zaplacení za objednané zboží prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem, pokud si strany výslovně nedohodly jinak. Pro plné paletové dodávky si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky a zaplacení za objednané zboží prostřednictvím platební brány nebo bankovního převodu, pokud si strany výslovně nedohodly jinak. Lyreco může dovolit ověřeným kupujícím zaplatit za zboží po dodání na základě faktury vystavené Lyreco do lhůty pro platbu podle čl. V, odstavec 3 OOP. V případě opakovaných zpoždění v platbě nebo z jiných důvodů si Lyreco vyhrazuje právo pozastavit kupujícímu možnost objednávat zboží způsobem popsaným v předchozí větě.

2. Zboží je dodáváno pouze na základě objednávky kupujícího a na dohodnuté místo dodání – dodací adresa v rámci České republiky.

3. Lyreco dodává objednané zboží prostřednictvím svých smluvních dopravců, kteří doručují zboží kupujícímu na dohodnuté místo dodání. V případě opětovného dodání zboží kvůli poskytnutí nesprávné dodací adresy je Lyreco oprávněno účtovat kupujícímu poplatek za opětovné dodání ve výši 130 Kč. Pokud má kupující zájem o dodávku objednávek na více provozoven, musí zaregistrovat adresy těchto provozoven/ostatních dodacích míst, na které plánuje v budoucnu objednávat zboží; domácí adresa kupujícího nebo zaměstnance kupujícího není považována za provozovnu. Pokud kupující při zadávání objednávky neuvede místo dodání, považuje se za místo dodání sídlo/společnost kupujícího. Pokud má kupující zájem o jednorázovou dodávku zboží na nestandardní adresu, je nutné o tom informovat Lyreco e-mailem nebo telefonicky při dodání objednávky. Kupující je povinen okamžitě informovat Lyreco e-mailem nebo telefonicky o jakékoli změně sídla nebo místa podnikání/dodací adresy. Oznámená změna bude zohledněna v první nadcházející objednávce. Lyreco řádně plní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předání objednaného zboží kupujícímu. Částečné plnění je přípustné a kupující nemá právo jej odmítnout. Pokud Lyreco není schopno objednávku zcela splnit, nedoručené zboží je zaregistrováno a bude dodáno kupujícímu při první příležitosti (po dalším doplnění chybějícího zboží na skladě).

4. Kupující je povinen okamžitě po doručení zkontrolovat stav a počet balíků dodaného zboží před jeho přijetím. Pokud kupující zjistí poškození obalu nebo chybějící množství balíků dodaného zboží, musí o tom informovat dopravce a zajistit, aby dopravce tuto skutečnost zaznamenal v mobilní aplikaci SITI, v níž podpis kupujícího potvrzuje převzetí zboží; v opačném případě je Lyreco oprávněno reklamaci zamítnout.

5. Kupující je povinen zkontrolovat stav a počet balení dodaného zboží okamžitě po doručení dodávky před jejím převzetím. Pokud kupující zjistí poškození obalu nebo chybějící množství balení dodaného zboží, je třeba zaznamenat tuto skutečnost do mobilní aplikace SITI, která nahrazuje dodací list a v níž se podpisem potvrzuje převzetí zboží kupujícím a/nebo dodacího listu. Pozdější reklamaci těchto vad dodaného zboží je spol. Lyreco oprávněna odmítnout.

6. Kupující nebo jeho oprávněný zástupce potvrzuje převzetí zboží tím, že napíše jméno oprávněné osoby přijímající zboží velkými písmeny a podepíše se v mobilní aplikaci SITI nebo na dodacím listě určeném pro potřeby Lyreco. Kupující je odpovědný za to, aby zboží převzala oprávněná osoba; bez ohledu na to, kdo zboží přijme jménem kupujícího, považuje se zboží za přijaté.

7. Dodací list je součástí dodávky zboží. Kromě informací o Lyreco jako dodavateli obsahuje označení kupujícího a jeho identifikační údaje, informace o dodaném zboží (čísla objednávek, názvy zboží, dodané množství).

V. CENA ZBOŽÍ A PLATBA ZA DODANÉ ZBOŽÍ

1. Cena zboží je uvedena v aktuálních cenových podmínkách Lyreco, přičemž Lyreco si vyhrazuje právo kdykoliv cenu zboží upravit. Pro jednotlivé obchodní případy je rozhodující cena platná v době dodání objednávky. Informace o aktuálních cenových podmínkách zboží jsou k dispozici na webových stránkách www.lyreco.cz po přihlášení do klientova účtu.

2. Faktura je chápána jako daňový doklad vystavený Lyreco na základě dodacího listu. Lyreco typicky vystavuje kumulativní měsíční fakturu na konci měsíce za všechny řádně provedené objednávky, pokud si strany nedohodly jinak. Elektronické fakturování je automaticky aktivováno pro kupujícího v souladu s právními předpisy.

3. Splatnost je den stanovený Lyreco jako poslední den pro platbu závazků za přijaté zboží. Je to také den, do kterého musí být fakturovaná cena včetně DPH připsána na účet Lyreco. Standardní platební lhůta je 14 dní od dne, kdy Lyreco vystaví fakturu, pokud není dohodnuto jinak.

4. Pokud kupující zpozdí s platbou faktury za dodané zboží nebo poskytnuté služby, je Lyreco oprávněno požadovat platbu úroku z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den zpoždění. Pokud je kupující v prodlení s platbou více než 30 dní po splatnosti faktury, je Lyreco oprávněno odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně nebo elektronicky a stává se účinným okamžikem doručení kupujícímu. Odstoupení od smlouvy je považováno za doručené v okamžiku odeslání odstoupení poštou nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu kupujícího. V takovém případě je kupující povinen okamžitě vrátit Lyreco získané a nezaplacené zboží v původním stavu a množství na vlastní náklady a riziko. Okamžik a forma vrácení zboží musí být předem dohodnuty e-mailem nebo telefonicky se zákaznickým servisem Lyreco. Pokud není možné vrátit zboží v původním množství a stavu, je kupující povinen zaplatit Lyreco kupní cenu za zboží v plné výši bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení odstoupení; v opačném případě má Lyreco právo požadovat dlužnou částku všemi dostupnými právními prostředky.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud faktura prodávajícího neobsahuje náležitosti předepsané právními předpisy, nebo pokud faktura obsahuje nesprávné údaje, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení faktury, přičemž uvede chybějící náležitosti nebo označí nesprávné údaje, což lze provést písemně nebo e-mailem; původní splatnost faktury zůstává nezměněna.

6. Právo vlastnictví k zboží a riziko škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí kupujícím.

VI. PŘEPRAVNÍ NÁKLADY

1. V případě, že hodnota zboží uvedená v dané objednávce přesáhne částku 1500 Kč bez DPH, jsou náklady na dopravu zboží na dodací adresu plně hrazeny společností Lyreco. Pokud je cena zboží uvedená v jedné objednávce nižší než 1500 Kč bez DPH, si Lyreco vyhrazuje právo fakturovat paušální sazbu za dopravní náklady ve výši 130 Kč bez DPH. Lyreco je také oprávněno fakturovat tyto paušální dopravní náklady v případě, že vrácené zboží kupujícím nesplňuje podmínky podle čl. VII.

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 30 dnů od převzetí na náklady Lyreco, za předpokladu, že zboží je vráceno bez poškození, v původním stavu vhodném pro další prodej, společně se všemi doprovodnými dokumenty (např. návod k použití, technické specifikace/parametry, ...) a v původním nepoškozeném obalu. Příslušenství tiskáren (tonery, cartridge, pásky) lze vrátit pouze v původním, neotevřeném balení se zachovalou ochrannou páskou toneru. Po splnění těchto podmínek Lyreco zboží přijme zpět a vystaví kupujícímu dobropis. V opačném případě Lyreco vrátí zboží kupujícímu na jeho náklady. Podle tohoto ustanovení není kupující oprávněn vrátit:

 • A) Zboží mimo katalog,
 • B) Kancelářský nábytek, u kterého již byla zahájena nebo dokončena montáž,
 • C) Potraviny.

2. Fyzické vrácení zboží proběhne po podání žádosti o vrácení zboží písemně, e-mailem nebo telefonicky na oddělení zákaznického servisu Lyreco. Zboží převezme dopravce Lyreco na základě vrácení lístku vystaveného prodejcem při první příležitosti.

3. Bez vystaveného vrácení lístku není možné zboží vrátit. Bez vrácení lístku dopravce nemůže zboží převzít zpět k Lyreco.

VIII. ZÁRUKA

1. Pro všechny produkty prodávané společností Lyreco, s výjimkou produktů s definovanou dobou trvanlivosti/expirace uvedenou přímo na obalu produktu, poskytujeme záruku na zboží trvající 12 měsíců, pokud není na webových stránkách www.lyreco.cz uvedeno jinak. Pro vybrané typy zboží je poskytována prodloužená záruční doba. Toto je vždy jasně uvedeno v popisu daného produktu na webových stránkách www.lyreco.cz.

2. Záruka pokrývá všechny výrobní vady zboží, včetně materiálových vad, pokud existovaly v době dodání bez ohledu na to, kdy se projevily.

3. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené používáním zboží v rozporu s účelem, pro který bylo vyrobeno, nebo porušením pokynů pro použití, ani na zhoršení kvality zboží způsobené kupujícím (například nesprávným skladováním, nadměrným opotřebením, vystavením nepříznivým podmínkám nebo vlivem rozpouštědel).

4. Kupující je odpovědný za vhodnost vybraného zboží stejně jako za jeho kompatibilitu.

IX. PRODUKTY OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

1. Lyreco poskytuje kupujícím informace o prodávaném zboží v souladu s platnou legislativou, v závislosti na typu prodávaného zboží. Zboží, pro které je vyžadováno splnění zvláštní povinnosti ve formě poskytnutí Bezpečnostního listu (MSDS), prohlášení EU o shodě atd., je považováno za produkty zdraví a bezpečnosti ("produkty zdraví a bezpečnosti"). Informace o produktech zdraví a bezpečnosti poskytuje Lyreco výhradně pro informační účely a nenahrazují informace o používání poskytnuté výrobcem, jak jsou uvedeny na obalu, etiketách nebo v letácích s varováními a instrukcemi, návody k použití dodávané s produktem. Lyreco poskytuje Bezpečnostní list (MSDS) i prohlášení EU o shodě v elektronické formě na www.lyreco.cz, kde si je může kupující stáhnout. Kupující je povinen vždy před každým použitím zkontrolovat produkt zdraví a bezpečnosti. Kupující má výlučnou zodpovědnost za vhodnost produktu zdraví a bezpečnosti pro účely/použití, které kupující zamýšlí, nikoli Lyreco.

X. REKLAMACE

1. Reklamace je chápána jako jednostranný právní akt kupujícího, jehož cílem je uplatnit práva na odpovědnost za vady dodaného zboží (kvalitativní a/nebo kvantitativní). Reklamace musí být podána e-mailem a zaslána na e-mailovou adresu reklamace@lyreco.com.

2. Reklamace týkající se zjevných vad (kvalitativních a/nebo kvantitativních) musí být podána nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení zboží s výjimkou vad podle čl. IV, odstavec 4 OOP; v opačném případě je Lyreco oprávněno reklamaci zamítnout.

3. Reklamace musí obsahovat:

 • A) Číslo objednávky nebo číslo objednávky zákazníka,
 • B) Číslo produktu, jak je uvedeno na www.lyreco.cz nebo na faktuře,
 • C) Chybějící množství a/nebo specifikace kvalitativních vad zboží,
 • D) Fotografii v případě poškozeného nebo nesprávně doručeného zboží.

4. V případě přijetí reklamace za kvantitativní rozdíly (rozdíl mezi množstvím fyzicky dodaného zboží a množstvím uvedeným na dodacím listu) budou chybějící zboží dodána při první příležitosti.

5. V případě přijetí reklamace za zjevné kvalitativní vady budou vadné zboží nahrazeny zbožím splňujícím požadavky kupujícího při první příležitosti.

6. Reklamace skrytých vad, tj. vad, které se vyskytnou během používání dodaného zboží, musí být formálně podány kupujícím během záruční doby na e-mailovou adresu reklamace@lyreco.com. Skryté vady v záruce budou opraveny způsobem určeným Lyreco, a to:

 • A) Opravou a/nebo
 • B) Výměnou zboží, pokud reklamované vady nelze odstranit během 30denního období nebo by jejich odstranění vyžadovalo nepřiměřené náklady.

7. Lyreco opraví reklamované vady, na které se vztahuje záruka, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace na vlastní náklady v souladu s těmito OOP; v opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

XI. SLUŽBA DORUČENÍ NA DOMÁCÍ ADRESU

1. Kupující nebo jeho zaměstnanec má právo objednat zboží a nechat si jej doručit na domácí adresu zaměstnance. Žádost o doručení na domácí adresu musí být kupujícím uvedena v okamžiku zadání každé jednotlivé písemné objednávky. Domácí adresa je chápána jako bydliště a/nebo místo, kde zaměstnanci kupujícího pobývají během práce z domova. Objednané zboží bude doručeno na domácí adresu do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Za doručení na domácí adresu je Lyreco oprávněno účtovat dopravní náklady ve výši 130 Kč bez DPH, které budou fakturovány kupujícímu bez ohledu na hodnotu zboží v jednotlivé objednávce.

2. Zboží doručené na domácí adresu lze vrátit, pokud splňuje podmínky článku VII., odstavec 1 výše, ale pouze pokud je zboží vráceno na adresu Lyreco - Panholec 20, 902 01 Pezinok, nebo na registrovanou provozní adresu podle čl. IV, odstavec 3 OOP, do 10 dnů od dne převzetí zboží, na náklady kupujícího.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy mezi Lyreco a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle těchto OOP především dohodou.

3. Veškeré spory vznikající mezi kupujícím a Lyreco budou rozhodnuty příslušným soudem České republiky.

4. Pro odstranění pochybností, Lyreco není v prodlení s plněním svých povinností podle těchto OOP, pokud takové prodlení je přímo nebo nepřímo způsobeno jakoukoliv válečnou nebo pandemickou situací (definovanou WHO), včetně, ale nikoli výhradně, COVID-19, jakýmkoliv rozhodnutím státních orgánů omezujícím svobodu pohybu, nebo jakoukoliv jinou související nebo následnou událostí a/nebo pokud by poskytování výkonu bylo/mohlo být v rozporu s rozhodnutími mezinárodních institucí (např. sankce uložené v souvislosti se stavem války).

5. Tyto OOP nabývají platnosti a účinnosti od 25. 4. 2024.