Používáme cookies, abychom zlepšili naše služby a abychom Vám mohli poskytnout nabídku odpovídající Vašim preferencím. Pokud budete pokračovat v prohlížení, budeme to považovat za souhlas s jejich používáním. Pokud chcete změnit Vaše nastavení nebo získat více informací, klikněte zde - Podmínky používání & Cookies Policy

Zavřít


OK
Zavřít

Error


Čekejte, prosím


Obchodní podmínky

general_tems_of_use_cookies_policy_CZCZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

Všeobecné informace

 

Lyreco“ znamená společnost LYRECO SAS, rue du 19 mars 1962 - 59770 MARLY (FRANCIE), její dceřiné a přidružené společnosti.

 

„Uživatel“ znamená každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webovou lokalitu, bude si ji prohlížet nebo ji bude používat.

 

Produkt/Produkty“ znamená produkty nabízené k prodeji na webové lokalitě.

 

„Webová lokalita“ znamená www.lyreco.com a všechny tvary tohoto názvu domény.

 

„Nástroje na přizpůsobení“ znamená jakýkoliv software, který uživateli umožňuje přizpůsobení produktů.

 

Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ regulují přístup na tuto webovou lokalitu, její prohlížení a používání.

 

Přístupem na tuto webovou lokalitu, jejím prohlížením nebo používáním uživatel pokaždé vyjadřuje svůj souhlas být vázán těmito VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, dalšími usměrněními, omezeními nebo pravidly, které mohou být uvedeny v konkrétních částech nebo službách této webové lokality, a zavazuje se dodržovat všechny platné zákony a předpisy.

 

Uživatelé získávají povolení na přístup k této webové lokalitě a jejího obsahu (jako je definováno níže) a na jejich používání výlučně na účel přípravy, hodnocení a objednávání produktů nebo služeb prostřednictvím společnosti Lyreco.

 

Společnost Lyreco si vyhrazuje právo tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, včetně obsahu (jako je definováno níže), kdykoliv a bez předcházejícího oznámení doplnit, změnit, upravit nebo zrušit. Uživatelé by proto měli tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ pravidelně sledovat.

 

Zakázané použití

Uživatel nesmí narušit nebo se snažit narušit bezpečnost webové lokality.

Uživatel nesmí a zavazuje se, že nebude používat webovou lokalitu způsobem, který způsobí nebo může způsobit poškození webové lokality nebo zhoršení její dostupnosti nebo přístupnosti a nesmí ji používat způsobem, který je protizákonný, ilegální, podvodný nebo škodlivý nebo v souvislosti s nějakým protizákonným, ilegálním, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Uživatel nesmí a zavazuje se, že nebude používat webovou lokalitu na kopírování, uchovávání, hosting, přenášení, odesílání, používání, publikování nebo šíření nějakého materiálu, který obsahuje (nebo odkazuje na) nějaký spyware, počítačový virus, trojského koně, keystroke logger, rootkit nebo jiný škodlivý počítačový software.

Uživatel nesmí bez našeho výslovného písemného souhlasu vykonávat žádné systematické nebo automatizované činnosti sběru údajů (mj. ani scraping, hloubkovou analýzu údajů, extrakci údajů a harvesting údajů) nebo ve vztahu k webové lokalitě.

 

Autorská práva

 

Tato webová lokalita obsahuje grafiku, fotografie, obrázky, loga, schémata dokumentů, předlohy, texty, fonty, šablony, softwarové nástroje a jiné informace (v tomto dokumentu se označují jako „obsah“).

 

Tato webová lokalita a všechen obsah tvoří autorským právem chráněný majetek stran, od kterých společnost Lyreco získala na tento majetek licenci.

 

Všechna práva na tuto webovou lokalitu a její obsah jsou na celém světě vyhrazena. Je přísně zakázáno uchovávat, kopírovat, šířit, publikovat nebo používat nějakou část obsahu s výjimkou toho, pokud to výslovně povolují tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.

 

Nástroje na přizpůsobení poskytnuté na webové lokalitě využívají omezený počet grafických prvků.

 

Společnost Lyreco si vyhrazuje právo používat všechny takové prvky a v budoucnosti je zpřístupnit na používání ostatním uživatelům.

 

Uživatel na základě toho, že vytvořil návrh obsahu a/nebo ho začlenil do jednoho nebo vícero prvků, nezískává žádné právo ani žádný nárok na jakékoliv prvky přizpůsobeného návrhu.

 

Nástroje na přizpůsobení mohou používat ostatní uživatelé na vytváření přizpůsobených produktů, které obsahují stejné nebo podobné kombinace obsahu, a společnost Lyreco negarantuje, že Vaše díla nebudou obsahovat podobné prvky jako výtvory, které navrhly a používají jiné strany.

 

Společnost Lyreco neposkytuje žádnou garanci, že návrhy produktů, vytvořené pomocí nástrojů na přizpůsobení, nebudou porušovat ochrannou známku nebo jiná práva třetí strany nebo že nebudou předmětem nároku v důsledku porušení ochranné známky nebo jiných práv třetí strany.

Pokud uživatel poskytne svůj vlastní obsah, mj. i loga, texty nebo fonty, poskytuje společnosti Lyreco garanci, že na vytvořený přizpůsobený produkt se nevztahují žádná práva třetích stran. Uživatel zadáním objednávky na tuto webovou lokalitu garantuje, že má všechna nezbytná povolení, práva a oprávnění na začlenění materiálů třetí strany a zadání objednávky. Náklady na porušení autorského práva, osobních práv nebo práv na používání názvu bude v takovém případě hradit výlučně uživatel.

Uživatel osvobozuje společnost Lyreco od všech požadavků a nároků vznesených kvůli porušení takových práv třetí strany za předpokladu, že je za porušení zodpovědný. Uživatel nahradí společnosti Lyreco všechny náklady na obhajobu a jiné škody, které jí v důsledku takového jednání vzniknou.

Společnost Lyreco v každém případě uživatelům doporučuje, aby se poradili s odborníkem, pokud se jedná o to, zda je přizpůsobený návrh produktu zákonně dostupný na použití ze strany uživatele a neporušuje práva třetích stran.

Pokud by uživatel chtěl zadat objednávku na přizpůsobené projekty prostřednictvím internetového obchodu společnosti Lyreco, povoluje společnosti Lyreco vyhotovit produkty jeho jménem. Objednávky se budou řídit podmínkami prodeje společnosti Lyreco.

 

Přístup k osobním údajům a jejich aktualizace

Společnost Lyreco si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení omezit přístup do kterékoliv části webové lokality nebo na celou webovou lokalitu.

Společnost Lyreco nabízí rozšířené služby, mj. i objednávání a správu osobních údajů uživatele prostřednictvím internetu na základě jménem/heslem chráněného systému.

Pokud společnost Lyreco poskytne uživateli ID uživatele a heslo, aby mohl mít přístup do zakázaných častí webové lokality nebo k jinému obsahu nebo službám, uživatel musí zajistit utajení ID uživatele a hesla. 

Uživatelské jméno a heslo se označují jako „identifikace“.

Uživatel souhlasí s tím, že bude jediným uživatelem této identifikace a bude výlučně zodpovědný za všechny činnosti vykonané na webové lokalitě pomocí své identifikace.

Uživatel nese výlučnou zodpovědnost za utajení své identifikace. Společnost Lyreco uživateli důrazně doporučuje, aby se po ukončení relace z webové lokality odhlásil a zavřel okno prohlížeče a tím zabránil přístupu neoprávněných osob k své identifikaci.

Pokud uživatel poskytne společnosti Lyreco osobní údaje, bude mít právo na základě předcházejícího přiměřeného oznámení v písemné formě požádat o kontrolu, změnu, doplnění nebo vymazání takových osobních údajů (jako to vyžaduje platný zákon o ochraně údajů). S osobními údaji budeme nakládat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Pokyny k tomu, jak požádat o kontrolu, změnu, doplnění nebo vymazání osobních údajů uživatele budou poskytnuty v době jejich získání a pokud v té době poskytnuty nebudou, uživatel je dostane na vyžádání.

Ochrana osobních údajů

Společnost Lyreco bude získávat jen osobní údaje, jejichž získávání je povinné, pokud to bude nezbytné na vykonání jedné nebo více požadovaných funkcí nebo činností, nebo aby uživatel získal přístup k produktům nebo službám společnosti Lyreco, a společnost Lyreco bude osobní údaje získávat jen zákonnými a čestnými prostředky.

Údaje, jejichž zadání na webové lokalitě je povinné, jsou označeny * nebo podobným symbolem. Společnost Lyreco může uživatele požádat o další, nepovinné informace, aby si rozšířila vědomost o svých zákaznících. Uživatel se bude moct rozhodnout, jak na takové žádosti o další informace zareaguje. Ačkoliv společnost Lyreco postupuje mimořádně obezřetně, aby zachovala bezpečnost osobních údajů uživatele, nemůže zajistit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k nim a nebude moct odpovídat za použití podvodně získaných osobních údajů třetí stranou.

Webová lokalita v případě každého uživatele automaticky rozpoznává a ukládá informace, které se za normálních okolností nepovažují za osobní údaje, například IP adresa a název domény uživatele.

Společnost Lyreco používá informace uživatele na to, aby se obeznámila s modely jeho přenosů prostřednictvím webové lokality na takový účel, jako je například zlepšení její použitelnosti.

Pokud uživatel neaktivoval technologii blokování, která je v některých prohlížečích dostupná, počítač uživatele poskytuje tyto informace uživatele automaticky, vždy když se uživatel přihlásí. Pokud uživatel navštíví webovou lokalitu, společnost Lyreco může použít tzv. soubory „cookies“, aby v počítači uživatele uložila určité informace o uživateli a aby mohla přizpůsobit jeho zážitek, a tak lépe uspokojit jeho zájmy a přednostní volby, nebo aby mu jednoduše usnadnila přihlášení se na používání služeb. Většina prohlížečů umožňuje uživateli vymazat soubory cookies ze svého počítače, zablokovat jejich přijetí nebo dostat oznámení před uložením takového souboru. Pokud však uživatel soubory cookies zablokuje, nebo vymaže, společnost Lyreco možná nebude schopna obnovit žádné přednostní volby nebo nastavení přizpůsobení, které uživatel v minulosti zadal, a její schopnost personalizovat zážitky uživatele na internetu bude omezená.

Tato webová lokalita používá službu Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“ ve formě textových souborů, uložených v počítači uživatele, aby společnosti Lyreco pomohla analyzovat způsob používání webové lokality ze strany uživatelů. Informace o tom, jak uživatel používá webovou lokalitu (včetně IP adresy uživatele), které soubor cookie vygeneruje, budou přeneseny do společnosti Google, která je bude uchovávat na serverech v Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat na účely hodnocení toho, jak uživatel používá webovou lokalitu, na vytváření správ o činnosti na webové lokalitě pro provozovatele webové lokality a na poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webové lokalitě a používáním internetu. Společnost Google může takové informace odesílat třetím stranám, pokud to přikazuje zákon nebo v případech, když třetí strany zpracovávají informace jejím jménem. Společnost Google nebude IP adresu uživatele spojovat se žádnými jinými údaji, které eviduje. Uživatel může používání souborů cookies odmítnout výběrem příslušných nastavení svého prohlížeče, avšak v takovém případě nelze využívat všechny funkce této webové lokality. Uživatel používáním této webové lokality vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby společnost Google zpracovávala jeho údaje způsobem a na účely popsány výše.

Používání a zpřístupňování osobních údajů

S osobními údaji poskytnutými společnosti Lyreco na webové lokalitě se bude zacházet přiměřeným a vhodným způsobem. Bez omezení předcházející věty bude společnost Lyreco používat a zpřístupňovat osobní údaje na účely požadované funkce nebo činností, aby uživatel získal přístup k předmětným produktům nebo službám společnosti Lyreco nebo na účel, který bude konkrétně uveden v příslušné části webové lokality.

Omezení garance

Neexistuje příslib nebo garance, že informace, včetně obrázků a fotografií produktů, na webové lokalitě jsou správné, aktuální nebo úplné a tato webová lokalita může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.

Společnost Lyreco neposkytuje žádnou garanci, prohlášení ani nepřebírá závazky, pokud se jedná o obsah webové lokality, mj. i o kvalitu, přesnost, úplnost takového obsahu nebo jeho vhodnost na daný účel.

Informace na této webové lokalitě a ani žádný obsah jiné webové lokality, na kterou odkazují hypertextové odkazy na této webové lokalitě, nebo který uživatel navštíví prostřednictvím takových odkazů, nebo jiným způsobem, nepředstavují poradenství ani doporučení.

 

Osvobození od zodpovědnosti

Společnost Lyreco nebude zodpovědná za škody, ztráty (přímé, nepřímé, ani následné), výdaje, závazky, ztracené zisky nebo náklady vyplývající z používání informací, které její zaměstnanci poskytli v souvislosti s její webovou lokalitou, byly na této webové lokalitě uvedeny nebo dostupné jejím prostřednictvím, nebo v důsledku přístupu k takovým informacím nebo spoléháním se na ně.

Společnost Lyreco nepodporuje ani neschvaluje obsah žádné webové lokality třetí strany ani v souvislosti se žádnou z nich nebude nést žádnou zodpovědnost, mj. ani zodpovědnost vyplývající z tvrzení, že obsah nějaké webové lokality třetí strany porušuje nějaký zákon nebo práva nějaké osoby nebo je obscénní, urážlivý nebo hanebný.

Společnost Lyreco negarantuje, že funkce, materiály a informace, dostupné na této webové lokalitě (a/nebo propojené na tuto webovou lokalitu), budou nepřerušené nebo bezchybné, že chyby budou opraveny nebo že webová lokalita nebo její server neobsahuje viry nebo chyby, nebo jiné prvky destrukčního charakteru.

Uživatel webové lokality odpovídá za vykonání dostatečných postupů a kontrol antivirů (včetně antivirusových a jiných bezpečnostních kontrol) s cílem uspokojit konkrétní požadavky na přesnost a bezpečnost vstupu a výstupu údajů.

Společnost Lyreco nemůže nést zodpovědnost za žádné chyby nebo špatnou kvalitu, pokud uživatel používá vlastní obsah, především textů a loga.

 

Bez omezení platí, že žádná část obsahu nesmí být použita jako ochranná nebo servisní známka, na žádný nezákonný účel nebo použití, na nemorální účel nebo použití, na pomluvu nějaké osoby, na porušení práva nějaké osoby na soukromí, na publicitu, na porušení nějakého práva duševního vlastnictví nějaké osoby nebo subjektu.

 

Uživatel se zavazuje, že webovou lokalitu nebude používat na vytváření produktů, které jsou protizákonné, nemorální, urážející, obtěžující, hanlivé, zastrašující, škodlivé, obscénní, zlomyslné nebo proti nim lze jinak namítat.

 

Uživatel se zavazuje společnost Lyreco a všechny strany, od kterých společnost Lyreco získala licenci na části obsahu, a jejich ředitelů nebo zaměstnanců odškodnit a ochránit ve vztahu ke všem nárokům, zodpovědnosti, škodám, nákladům a výdajům včetně výdajů na právní zastupování a výdajů, které vzniknou nebo budou souviset s (i) porušením těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ ze strany uživatele, nebo (ii) nějakým soudním jednáním, nárokům, nebo požadavkům v důsledku nebo v souvislosti s nějakým textem, fotografií, obrázkem, grafickým nebo jiným materiálem, který uživatel začlenil do produktu, které nebyly součástí standardního obsahu webové lokality.

 

Propojení

Společnost Lyreco neodpovídá za obsah nepřidružených webových lokalit, které mohou odkazovat na webovou stránku nebo na které může odkazovat webová stránka. Tato propojení jsou uvedena jen v zájmu pohodlí uživatele a uživatel k nim přistupuje na vlastní riziko. Všechny webové lokality navštívené z webové stránky jsou od společnosti Lyreco nezávislé a společnost Lyreco nemá kontrolu nad jejich obsahem. Propojení na jinou webovou lokalitu navíc neznamená, že společnost Lyreco podporuje nebo přijímá zodpovědnost za obsah nebo používání takové jiné webové lokality. Žádný odkaz na třetí stranu nebo její produkt nebo službu se v žádném případě nebude interpretovat jako schválení nebo podpora dané třetí strany nebo produktu nebo služby, kterou daná třetí strana poskytuje, společností Lyreco.


Překlady

Určitý text na této webové lokalitě může byť zpřístupněn v jiných jazycích než v angličtině. Takový text může přeložit nějaká osoba nebo jen počítačový software bez zásahu člověka nebo kontroly. Takové překlady se uvádějí jako pomůcka pro uživatele a společnost Lyreco neposkytuje žádná prohlášení nebo závazky, pokud se jedná o přesnost nebo úplnost překladu, bez ohledu na to, zda byl překlad generován počítačem jej vyhotovila nějaká osoba.


Doporučení

Bezpečnost

Webová lokalita používá 128bitové šifrování pomocí SSL (Secure Sockets Layer).

Zkontrolujte, zda jste ve svém prohlížeči povolili používání protokolů SSL 2.0 a SSL 3.0, protože jinak nebudete moct zkontrolovat své objednávky.

Komunikace mezi naší aplikací a Vaším internetovým prohlížečem v objednávací části je šifrovaná, proto musí být protokoly SSL 2.0 a SSL 3.0 povoleny.

Rozlišení obrazovky

Velikost této obrazovky je optimalizovaná pro 1024 x 768 pixlů.

Prohlížeče

Na prohlížení veškerého obsahu na této webové lokalitě doporučujeme používat prohlížeč s povolením jazyka JavaScript. Webová lokalita je kompatibilní s programy Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšším, Mozilla Firefox 3.0 nebo vyšším, Google Chrome 7 a vyšším a Safari 5.0.0 a vyšším.

Pokud budete používat jiné prohlížeče než výše uvedené, rozložení stránky může byť změněno a/nebo některé funkce zablokovány.

V zájmu nejlepšího výkonu se doporučuje aktualizace prohlížeče na nejnovější verzi.

Další software

V zájmu řádného fungování vyžaduje tato webová lokalita další software jak Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Flash (verze 10 nebo vyšší). Všechen software je dostupný bezplatně a můžete jej získat u vydavatele:

Flash Player

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

Acrobat Reader

http://get.adobe.com/reader/


Porušení těchto podmínek

Bez toho, aby byla dotknuta další práva společnosti Lyreco podle VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ platí, že pokud uživatel nějakým způsobem poruší tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, společnost Lyreco může ve vztahu k tomuto porušení přijmout v souladu s platným zákonem opatření, která budou považována za přiměřená, včetně přerušení přístupu uživatele na webovou lokalitu, zakázání přístupu uživatele na webovou lokalitu, zablokovaní přístupu počítačů používajících IP adresu uživatele na webovou stránku, kontaktování poskytovatele internetových služeb uživatele s cílem požádat ho o zablokování přístupu uživatele na webovou lokalitu a/nebo iniciování soudního jednání proti uživateli.

Právo

Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ se budou řídit a interpretovat podle právního řádu Francie a výlučnou soudní příslušnost, pokud se jedná o projednávání jakékoliv záležitosti, která vyplyne na základě těchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK, budou mít soudy ve Francii.