Používáme cookies, abychom zlepšili naše služby a abychom Vám mohli poskytnout nabídku odpovídající Vašim preferencím. Pokud budete pokračovat v prohlížení, budeme to považovat za souhlas s jejich používáním. Pokud chcete změnit Vaše nastavení nebo získat více informací, klikněte zde - Podmínky používání & Cookies Policy

Zavřít


OK
Zavřít

Error


Čekejte, prosím


Podmínky poskytování služby elektronická fakturace ve formátu PDF

Tyto podmínky poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF jsou doplňkem ke Všeobecným obchodním podmínkám společnosti Lyreco upravujícím výlučně podmínky elektronické fakturace.

Společnost Lyreco si vyhrazuje právo kdykoli přidat, měnit a doplnit tyto podmínky poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF, a to zveřejněním jejich aktualizované verze na www.lyreco.cz.

1. PŘEDMĚT

Akceptací Všeobecných obchodních podmínek společnosti Lyreco CE, SE klient vyjádřil odvolatelný souhlas s aktivací elektronické fakturace.

Poskytování služeb Elektronické fakturace ve formátu PDF (dále jen „Služba“) je v souladu s Evropskou směrnicí 2006/112, převedenou do národní právní úpravy Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty; §26-30

2. DEFINICE

V těchto podmínkách poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF mají následující slova tento význam:

“LYRECO” znamená Lyreco CE, SE, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4. Dále jen “Poskytovatel“.

“Klient” znamená jakýkoliv právní subjekt, který akceptoval podmínky poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF. Dále jen “Příjemce”.

“Smluvní strany” znamená “Poskytovatel” a “Příjemce”.

“Elektronická faktura” znamená faktura zaslaná elektronicky v souladu s odstavcem 232 a následujícími odstavci Evropské směrnice 2006/112, považována za originál pro daňovou správu.

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
3.1. POVINNOSTI POSKYTOVATELE SLUŽBY

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE:
Poskytovatel služby se zavazuje zasílat vystavené faktury Příjemci jako přílohu e-mailu ve formátu PDF.

ELEKTRONICKÝ ARCHIV:
Poskytovatel služby poskytne Příjemci Elektronický archiv přístupný prostřednictvím internetového připojení a chráněný uživatelským jménem a heslem. Každá nová elektronická faktura ve formátu PDF bude automaticky archivována/uložena v Elektronickém archivu. Tyto faktury budou archivovány a budou dostupné po dobu definovanou zákonem v dané zemi.

3.2. POVINNOSTI PŘÍJEMCE

1. Příjemce se zavazuje zaslat Poskytovateli seznam aktivních emailových adres pro příjem elektronických faktur.
2. Příjemce se zavazuje bezodkladně oznámit všechny změny v osobních údajích, včetně změn v emailových adresách nebo kontaktních osobách pro potřeby elektronické fakturace. V případě neinformování Poskytovatele o změnách, které nastanou na straně Příjemce, na sebe Poskytovatel nebere zodpovědnost a Příjemce není osvobozen od povinnosti zaplatit svoje pohledávky v řádném termínu splatnosti faktury. Nemožnost doručení elektronické faktury na Klientem poskytnutou emailovou adresu opravňuje Poskytovatele k doposlání vystavené faktury poštou.

4. PLATNOST ELEKTRONICKÝCH FAKTUR

Smluvní strany se dohodly být právně vázány těmito podmínkami poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF a výslovně se vzdávají práva zpochybnit platnost elektronických faktur vystavených a zaslaných v souladu s podmínkami poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF a akceptují skutečnost, že tyto faktury byly zaslány prostřednictvím emailu.
Elektronické faktury ve formě PDF budou sloužit jako originál faktury.

5. PORUŠENÍ PODMÍNEK

V případě porušení podmínek poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF, zejména nezaplacením elektronické faktury opatřené elektronickým podpisem v době splatnosti, si každá ze smluvních stran vyhrazuje právo návratu k zasílání faktur v papírové formě s okamžitou platností bez předchozího upozornění, bez zákonných opatření a bez ohledu na jakékoliv škody, které by mohly být nárokovány druhou stranou.

6. PŘERUŠENÍ

V případě dočasného nebo trvalého přerušení poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF mezi smluvními stranami obě smluvní strany souhlasí, aby se Poskytovatel vrátil k původní metodě fakturace v papírové formě, bez jakékoliv formy náhrady nebo odškodnění.

7. VYŠŠÍ MOC

V případě obou stran, v případech zapříčiněných vyšší mocí, pokud nejsou schopni vykonávat všechny nebo jakoukoliv část svých povinností, potom strana takto postižená musí být omluvena z výkonu povinností na tak dlouhou dobu, po kterou není v důsledku těchto událostí schopna svoje povinnosti plnit. V takovém případě nebude aplikovaná žádná penalizace.

Vyšší moc představuje událost, která se vymyká kontrole a vznikla bez zavinění jedné ze smluvních stran, a které účastník není schopen zamezit: vyšší moc, vyvlastnění nebo konfiskace majetku, jakákoliv forma vládního zásahu, válka, válečný stav, teroristické aktivity, lokální nebo národní pohotovost, sabotáž, nepokoje, povodně nebo neobvyklé povětrnostní podmínky, které nemohly být předvídány a napraveny, požár, exploze nebo jiné katastrofy, národní nebo oblastní stávky nebo jakékoliv jiné konání pracovníků či jiné podobné události. Smluvní strana postižená jakoukoliv z těchto událostí musí bezodkladně informovat druhou smluvní stranu a indikovat předpokládanou dobu přerušení poskytování služby. Smluvní strany vynaloží maximální úsilí na zmírnění účinků těchto událostí.

8. DŮVĚRNOST

1. Pokud to nebude požadováno správními orgány, smluvní strany zajistí, že elektronické faktury zůstanou důvěrné a nebudou zveřejňovány nebo zpřístupněny jiným než autorizovaným osobám, včetně žádosti a akceptace poskytování služby Elektronická fakturace, nebo použité na jiné účely, než bylo dohodnuto smluvními stranami.

2. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uložené zákonem na ochranu osobních údajů, pro účel, na který jsou určeny, v zemích, ve kterých působí.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V rozsahu povoleném zákonem nebude společnost Lyreco nikdy odpovědná za jakékoliv nepřímé, speciální, trestné, náhodné, kompenzační nebo následné škody, náklady, výdaje nebo jiné nároky, předvídané nebo neplánované, současné nebo budoucí, ať už na základě smlouvy, statutu, deliktu nebo jakékoliv jiné právní nebo nestranné teorie, které vzniknou z nefunkčnosti nebo nedostupnosti služby včetně, ale ne pouze finanční ztráty, přerušení podnikání, ztrátu příjmů nebo dat.

Tyto podmínky poskytování služby Elektronická fakturace ve formátu PDF vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne: 01.10.2023