People - Meeting

Progress by Lyreco

Spolupracujeme s našimi partnermi na trvalo udržateľnom pokroku

Spolupráca je kľúčom k dosiahnutiu trvalo udržateľného pokroku a spolupráca s partnermi je nevyhnutná pre vytvorenie lepšej budúcnosti našej planéty. 

Spojením našich zdrojov a odborných znalostí môžeme riešiť zložité výzvy, inovovať nové riešenia a vytvárať zmysluplné zmeny, ktoré sú prospešné pre ľudí aj planétu. 

Progress (pokrok) budeme podporovať aj naďalej:

  • aktívnym počúvaním našich zákazníkov a spoluprácou s našimi dodávateľmi s cieľom dosiahnuť pokrok
  • zavádzaním etických rámcov vo všetkých našich činnostiach a zabezpečujeme spoluprácu s partnermi, ktorí majú rovnaké ambície a záujmy
  • informovaním všetkých zainteresovaných strán o našich skúsenostiach s trvalo udržateľnými iniciatívami a osvedčenými postupmi (Ecovadis, Carbon Disclosure Project, ISO 26000:2021)

Budeme pokračovať v dosahovaní cieľov prostredníctvom:

  • oboznámením všetkých zainteresovaných strán s našimi etickými rámcami (vrátane GDPR)
  • vložením kľúčových ukazovateľov výkonnosti v oblasti trvalej udržateľnosti do výkazov o výkonnosti našich zamestnancov
  • povzbudzovaním našich zákazníkov k zodpovednejšej spotrebe (ocenenia za trvalú udržateľnosť atď.)
  • zapojením našich dodávateľov do zodpovednejšej výroby
Hands clapping together

Zainteresované strany

Veríme, že spolupráca je cestou k vybudovaniu trvalo udržateľnejšieho sveta.

Naším cieľom je zdokonaľovať procesy a v spolupráci s partnermi znižovať environmentálnu stopu. Len to nás udrží v pozícii priekopníkov riešení pre trvalo udržateľné pracoviská. 

Stratégia trvalej udržateľnosti je pre nás kompasom, ktorý nám pomáha tieto ciele dosiahnuť a udržovať nás na ceste komplexného a kontinuálneho rozvoja.

Group Supplier Day 2022 - Awards

Deň dodávateľov

Každý rok usporadúvame Deň dodávateľov Lyreco Group, v rámci ktorého prichádzame s návrhmi, ako našim dodávateľom pomôcť byť ešte udržateľnejšími. V roku 2023 sme sa s nimi stretli v belgickom Bruseli, kde sme si vzájomne vymenili nápady a inšpiratívne projekty. 

V tento deň tiež hodnnotíme a udeľujeme ocenenia niektorým našim dodávateľom. Hodnotenie je založené na štyroch rovnako dôležitých kritériách: trvalá udržateľnosť, logistika, konkurencieschopnosť a výkon manažmentu kategórie.

Rovnaké kritériá hodnotenia platia aj v ostatných krajinách, v ktorých pôsobíme, kde sa výročné ocenenia udeľujú na lokálnej úrovni.

 

Vpravo : Deň dodávateľov 2022 - Udeľovanie ocenení

handshake

Certifikáty a osvedčenia

Hrdo sa hlásime nielen k vlastným environmentálnym a sociálnym princípom, ale aj k požiadavkám medzinárodných noriem a osvedčení. 

Vďaka tejto transparentnosti môžeme budovať so svojimi partnermi vzťahy založené na dôvere a urýchľovať trvalo udržateľnú transformáciu pracovísk pre bezpečnejšiu planétu

Chcete sa dozvedieť viac?

Prečítajte si našu správu report o trvalej udržateľnosti

Pokračovať v čítaní