Lyreco sustainable selection!

Sustainable Selection by Lyreco

Naším cieľom je používať a predávať viac výrobkov a služieb, ktoré prispievajú k ochrane planéty a jej obyvateľov.

Chceme prejsť od lineárneho modelu (vziať - vyrobiť - zlikvidovať) k obehovému hospodárstvu tým, že ponúkneme trvalo udržateľné alternatívy pre všetky produkty, ktoré predávame, zlepšíme ich recyklovateľnosť a ponúkneme možnosti recyklácie odpadu tam, kde je to možné.
Naším cieľom je, aby 90 % našich tržieb pochádzalo z predaja Sustainable Selection by Lyreco. 

V roku 2023 sme na trh uviedli Trvalo udržateľný výber Lyreco - novú metodiku na identifikáciu dodávateľov a produktov s lepším hodnotením trvalej udržateľnosti. Túto metodiku posudzuje a certifikuje spoločnosť SGS* a je založená na troch kritériách:

PLANETPEOPLE @ WorkCOMMUNITY
Produkty zamerané na prínos pre životné prostredie Produkty prispievajúce k pohode a bezpečnosti ľudí pri práciProdukty prispievajúce k zlepšeniu spoločenského vplyvu na lokálne komunity

* SGS je popredná globálna spoločnosť zaoberajúca sa inšpekciou, overovaním, testovaním a certifikáciou. Spoločnosť SGS je uznávaná ako celosvetové meradlo kvality a integrity. Spoločnosť SGS má viac ako 75 000 zamestnancov a prevádzkuje sieť viac ako 1 500 kancelárií a laboratórií po celom svete. 

lake

Planet by Lyreco

Produkty so značkou "Planet by Lyreco" sú selektované z dôvodu ich zamerania na prínos pre životné prostredie.

Od produktu so značkou "Planet" sa vyžaduje, aby (i) mal hlavnú celosvetovo uznávanú environmentálnu certifikáciu typu 1 a/alebo (ii) bol repasovaný a/alebo (iii) mal minimálne percento recyklovaných materiálov vo svojom zložení a/alebo (iv) mal minimálne dve environmentálne vlastnosti, ako napríklad možnosť opätovného naplnenia alebo opakovaného použitia, kompostovateľnosť alebo biologickú rozložiteľnosť, vratnosť alebo predĺženú životnosť.
Naše usmernenia sa riadia požiadavkami normy ISO 20400:2017, ktorá je vysoko spoľahlivou celosvetovou normou.

People

People @ Work by Lyreco

Produkty so značkou "People @ Work by Lyreco" musia spĺňať kritérium, podľa ktorého musia prispievať k zlepšeniu pracovných skúseností v nepriaznivých podmienkach.

Od produktu so značkou "People @ Work" sa vyžaduje, aby (i) mal aspoň jednu certifikáciu zameranú na pohodu a zdravie pri práci (wellness) a/alebo (ii) poskytoval jednoduché nastavenie, zlepšenie dostupnosti, stimuláciu pohybu a/alebo prevenciu bolesti a zranení. Tieto normy sú navrhnuté s ohľadom na vašu pracovnú silu bez ohľadu na pracovné prostredie.  

Community

COMMUNITY BY LYRECO

V Lyreco si uvedomujeme sociálny vplyv procesu výroby produktov. Preto sa od produktov označených značkou "Community by Lyreco" vyžaduje, aby (i) mali aspoň jednu certifikáciu, ktorá zabezpečuje spravodlivé postupy v celom výrobnom reťazci, a/alebo (ii) podporovali miestnu výrobu, a/alebo (iii) podporovali sociálne podniky (t. j. podniky riadené sociálnym/environmentálnym poslaním, ktorých hlavným cieľom je mať sociálny vplyv a reinvestovať zisk do vytvárania pozitívnych sociálnych zmien), čím sa do popredia dostávajú menšie komunity.

METODIKA SUSTAINABLE SELECTION BY LYRECO

 

Jasná a transparentná metodika hodnotenia výrobkov a služieb založená na kritériách trvalej udržateľnosti.

Sustainable Selection by Lyreco je naša nová progresívna metodika hodnotenia, ktorá je jasnejšia a bližšie k našej dlhodobej stratégii trvalo udržateľného rozvoja, ktorej cieľom je posilniť náš proces verejného obstarávania zavedením udržateľnejších iniciatív, opatrení a rozhodnutí.
Proces trvalo udržateľného obstarávania spoločnosti Lyreco sa riadi zásadami normy ISO 20400:2017 [1] s konečným hodnotením 3/5 od spoločnosti SGS [2]

 

[1] ISO 20400:2017 - Usmernenie k trvalo udržateľnému obstarávaniu

[2] SGS je popredná svetová spoločnosť v oblasti inšpekcie, overovania, testovania a certifikácie. Spoločnosť SGS je uznávaná ako celosvetový etalón kvality a integrity. S viac ako 75'000 zamestnancami prevádzkuje spoločnosť SGS sieť viac ako 1'500 kancelárií a laboratórií po celom svete.

Táto nová metodika hodnotenia sa vykonáva v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch, z ktorých sa od našich dodávateľov a produktov vyžadujú tri povinné kritériá, aby prešli celkovým hodnotením:

  • Krok 1: - Hodnotenie dodávateľa
  • Krok 2: - Hodnotenie výrobku

Ak sú splnené tri povinné kritériá, produkty budú ďalej hodnotené a budú im pridelené až tri z nasledujúcich značiek Trvalo udržateľného výberu:

  • Planet: Produkty zamerané na prínos k životnému prostrediu
  • People @ Work: Produkty, ktoré sú zamerané na pohodu a zdravie a bezpečnosť ľudí pri práci
  • Community: Výrobky prispievajúce k zlepšeniu spoločenského vplyvu na lokálne komunity 
green commitment

Overená metodika

Ambíciou spoločnosti Lyreco je zaviesť správne procesy, ktoré nám umožnia naplniť naše ambície v oblasti trvalej udržateľnosti. Snažíme sa o to posilnením našich postupov a spoluprácou s externými partnermi, ktorí zdieľajú naše obavy a ambície.
Od roku 2023 bude metodika hodnotenia Sustainable Selection by Lyreco každoročne posudzovaná spoločnosťou SGS a bude sa riadiť zásadami normy  ISO 20400:2017.

continuous improvement

Metodika neustáleho zlepšovania

Naším cieľom je uľahčiť našim zákazníkom rozhodovanie v zmysle trvalej udržateľnosti. Trvalo udržateľný výber Lyreco sa bude neustále prispôsobovať meniacim sa potrebám a požiadavkám, aby sa zvýšovala naša expertíza v oblasti trvalej udržateľnosti.

Pokračovať v čítaní