Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Lyreco

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V spoločnosti Lyreco považujeme ochranu súkromia za dôležitú, a preto sme zaviedli komplexný program ochrany súkromia vrátane Oddelenia globálnej ochrany súkromia a Zodpovedných osôb s cieľom zabezpečiť právo na súkromie.

V záujme ochrany vášho súkromia spoločnosť Lyreco zabezpečí, aby všetky osobné údaje boli bezpečne spracované a použité iba v súlade s nižšie uvedenými zásadami. Tieto zásady o ochrane osobných údajov vás informujú o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich používame a aké opatrenia prijímame, aby zostali v bezpečí.

Vyjadrujú náš záväzok chrániť súkromie, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov (ďalej len „Zásada ochrany osobných údajov“).

V týchto zásadách o ochrane osobných údajov sa výrazy „vy“, „váš“ vzťahujú na dotknuté osoby zákazníkov, ktorých osobné údaje sú spracovávané zo strany spoločnosti Lyreco alebo v jej mene, a výrazy „my“, „náš“, „nami“ sa vzťahujú na spoločnosť Lyreco.

LYRECO, zjednodušená akciová spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov Francúzskej republiky, ktorej sídla sú na adrese rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francúzsko) a všetky jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Lyreco“), sa špecializuje na riešenia pre pracoviská, a to najmä na kancelárske potreby, osobné ochranné prostriedky a obalového materiálu. Spoločnosť Lyreco dodáva výhradne iným spoločnostiam v rámci business-to-business vzťahov (ďalej jednotlivo ako „zákazník“ a súhrnne ako „zákazníci“).

1    Definície

1.1    „Pridružené spoločnosti“ sú akékoľvek spoločnosti, ktoré ovláda alebo spoluovláda spoločnosť Lyreco.

1.2    „Platná legislatíva o ochrane údajov“ zahŕňa príslušné lokálne zákony a predpisy o ochrane osobných údajov, zabezpečení údajov, uchovávaní údajov a utajení údajov, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje vrátane GDPR.

1.3    „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

1.4    „Dotknutá osoba zákazníka“ je akýkoľvek zamestnanec, poradca, zástupca alebo iná fyzická osoba, ktorá je oprávnená zadať objednávku spoločnosti Lyreco v mene zákazníka.

1.5    „Osobné údaje zákazníka“ sú osobné údaje dotknutých osôb zákazníkov, ktoré spracováva spoločnosť Lyreco ako prevádzkovateľ, pričom svoje služby poskytuje zákazníkovi.

1.6    „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.7     „Osobné údaje“ sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.8    „Spracúvať“, „spracúva“ „spracúvanie“ a „spracovaný“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, členenie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

1.9    „Služba“ znamená dodávku a predaj výrobkov a všetkých súvisiacich služieb, ktoré ponúka Lyreco na celosvetovej alebo lokálnej úrovni.

1.10   „Tretia strana/tretie strany“ sú autorizovaní audítori, účtovníci, dodávatelia, zástupcovia a externí poskytovatelia služieb spoločnosti Lyreco, ktorí spracúvajú osobné údaje.

2    Rozsah

Zásady o ochrane osobných údajov sa vzťahujú iba na osobné údaje zákazníkov spracované zo strany spoločnosti Lyreco alebo v jej mene.

Spoločnosť Lyreco spracúva osobné údaje čestne a zákonne v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito zásadami o ochrane osobných údajov a platnou legislatívnou o ochrane údajov platia ustanovenia platnej legislatívy.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a používame?

Spoločnosť Lyreco musí spracúvať osobné údaje v rámci dodávky svojich služieb zákazníkom. V skutočnosti sú dotknuté osoby zákazníkov jedinými koncovými používateľmi webových portálov  spoločnosti Lyreco, ktorí konajú v mene zákazníkov, ktorí sú v obchodnom styku so spoločnosťou Lyreco. Osobné údaje zákazníkov, ktoré majú byť spracované prostredníctvom webových portálov, sú najmä osobné údaje, ktoré spoločnosť Lyreco potrebuje, aby mohla dodávať služby zákazníkom, teda hlavne pre zadanie a sledovanie objednávky prostredníctvom webových portálov.

Spoločnosť Lyreco spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov zákazníkov:

-    Vaše meno, telefónne číslo a e-mail
-    Názov spoločnosti, identifikačné číslo a adresa
-    Informácie o kreditnej karte
-    Informácie o polohe (t. j.: IP adresa)

Kvôli jasnosti sú povinné informácie požadované v on-line formulároch označené hviezdičkou.

Na čo používame tieto informácie?

Nariadenie GDPR nám umožňuje spracúvať osobné údaje, pokiaľ máme k tomu oprávnenie alebo dôvod podľa legislatívy a tiež nám ukladá povinnosť vám oznámiť, aké sú tieto dôvody. V dôsledku toho sa pri spracúvaní vašich osobných údajov budeme odvolávať na jednu z týchto podmienok spracovania:

•    Plnenie zmluvy: spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich záväzkov podľa zmluvy;

•    Zákonná povinnosť: spracovanie vašich osobných údajov sa vyžaduje na splnenie zákonnej povinnosti, ako je vedenie evidencie pre daňové účely alebo poskytovanie údajov orgánu verejnej moci alebo orgánu presadzovania práva;

•    Oprávnené záujmy: budeme spracúvať vaše údaje, ak je to v našom legitímnom záujme v rámci prevádzky spoločnosti s cieľom podporiť rozvoj spoločnosti, pokiaľ to nepreváži vaše záujmy;

•    Váš súhlas: v niektorých prípadoch vás budeme žiadať o osobitné povolenie spracovať niektoré vaše osobné údaje a vaše osobné údaje spracujeme týmto spôsobom, iba ak nám k tomu dáte súhlas. Bude to v prípade, kedy sa vás spýtame, či si prajete dostávať informačný bulletin alebo informácie o našich výrobkoch a službách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že nás budete kontaktovať v súlade s informáciami uvedenými nižšie.

Spoločnosť Lyreco používa vaše osobné údaje na:
-    vytvorenie zákazníckeho účtu na našich webových portáloch,
-    odpovedanie na otázky zákazníka,
-    vykonávanie činností riadenia zákazníkov týkajúcich sa objednávok, dodávok, faktúr, účtovníctva (riadenia pohľadávok),
-    uskutočňovanie marketingových kampaní a informovanie zákazníkov o našich výrobkoch a službách,
-    monitorovanie nášho vzťahu s našimi zákazníkmi, vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov, vypracúvanie štatistiky predaja,
-    vymáhanie nezaplatených faktúr a vybavovanie sporov s našimi zákazníkmi,
-    monitorovanie skúseností zákazníka na našich webových portáloch.

Používame aj súbory cookie s cieľom zlepšiť skúsenosti zákazníkov pri práci s našimi webovými portálmi − pozrite nižšie časť o zásade používania súborov cookie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania nášho obchodného vzťahu a do 3 rokov od posledného obchodného kontaktu alebo objednávky v spoločnosti Lyreco najmä na archívne účely, ak nám v tom nebráni platná legislatíva. Napríklad osobné údaje zákazníkov uvedené v našich faktúrach budú uchovávané dlhšie obdobie v súlade s lokálnymi predpismi.

S kým zdieľame vaše údaje:

Vaše osobné údaje sú sprístupnené a spracúvané oprávnenými zamestnancami našich obchodných, finančných a podporných oddelení spoločnosti Lyreco na vyššie uvedené účely.

Spoločnosť Lyreco nezdieľa osobné údaje s tretími stranami okrem prípadov, kedy je to potrebné pre zaistenie našich oprávnených odborných a podnikateľských potrieb, na vybavenie vašich požiadaviek a/alebo keď to vyžaduje alebo povoľuje legislatíva. Toto zahŕňa:

•    Poskytovateľov tretích strán Spoločnosť Lyreco môže poskytnúť prístup k osobným údajom zákazníkov:

  • svojim poskytovateľom služieb alebo dodávateľom: Spoločnosť Lyreco postupuje osobné údaje svojim externým poskytovateľom služieb, ktorými sú naši poskytovatelia (IT) systémov, poskytovatelia hostingu, konzultanti a iní poskytovatelia alebo dodávatelia tovarov a služieb. Spoločnosť Lyreco spolupracuje s týmito poskytovateľmi, aby mohli spracúvať vaše osobné údaje v jej mene. Spoločnosť Lyreco im poskytuje osobné údaje len vtedy, ak spĺňajú prísne normy spoločnosti Lyreco na spracovanie dát a zachovanie ich bezpečnosti. Spoločnosť Lyreco zdieľa osobné údaje iba s cieľom poskytovať svoje služby zákazníkom.
  • Ak s niekým uzavriete obchod alebo vykonávate platbu prostredníctvom webových portálov spoločnosti Lyreco, spoločnosť Lyreco bude zdieľať informácie o transakcii s tými tretími stranami, ktoré sú potrebné na dokončenie transakcie. Budeme požadovať, aby tretie strany rešpektovali vaše súkromie a primerane chránili vaše osobné údaje.

•    Súdy, tribunály, orgány presadzovania práva alebo regulačné orgány: Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo zdieľať vaše údaje v rámci vybavovania oprávnených žiadostí štátnych orgánov o poskytnutie informácií, alebo ak to vyžaduje legislatíva. Vo veľmi výnimočných prípadoch, kedy ide o národnú, štátnu alebo firemnú bezpečnosť (napríklad teroristické útoky), si spoločnosť Lyreco vyhradzuje právo zdieľať celú svoju databázu zákazníkov a osobných údajov zákazníkov príslušným štátnym orgánom.

•    Interní audítori, profesionálni účtovníci, právni poradcovia môžu mať prístup k dokumentom, napr. faktúram, ktoré obsahujú osobné údaje zákazníkov, na účel výkonu svojej práce.

•    Spoločnosť Lyreco môže postúpiť vaše osobné údaje potenciálnemu kupujúcemu, nadobúdateľovi, partnerovi vo fúzii alebo predávajúcemu a ich poradcom v súvislosti so skutočným alebo potenciálnym prevodom alebo fúziou časti spoločnosti alebo celej spoločnosti alebo aktív spoločnosti Lyreco alebo súvisiacich práv alebo podielov alebo s cieľom získať spoločnosť alebo vstúpiť s ňou do fúzie.

Spoločnosť Lyreco nikdy nepredáva vaše osobné údaje tretím stranám, ako napr. marketingovým spoločnostiam.

Spoločnosť Lyreco neposkytuje žiadne osobné údaje stránkam typu „vyhľadávač ľudí“, „verený adresár“ alebo „biele stránky“.

A čo lokalizácia a prenos vašich osobných údajov?

Spoločnosť Lyreco prevádza vaše osobné údaje len v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a do krajín alebo z krajín, ktoré zabezpečujú primeranú ochranu na základe potvrdenia Európskej komisie s výnimkou prípadov podľa nižšie uvedených podmienok.

Ak spracovanie údajov zahŕňa prenos vašich osobných údajov do krajiny mimo Európskej únie, ktorá nezabezpečuje primeranú ochranu tak, ako to potvrdila Európska komisia, spoločnosť Lyreco sa zaväzuje zabezpečiť tento prevod jedným z týchto mechanizmov:
-    štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou (napr. štandardné zmluvné doložky pre prevádzkovateľov údajov 2004/915/ES alebo štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov údajov 2010/87/EÚ alebo neskoršie znenia),  
-    záväzné podnikové pravidlá: v prípade, že dotknuté tretie strany prijali záväzné podnikové pravidlá EÚ, ktoré sa týkajú osobných údajov, ktoré spracúvajú tretie strany.
-    Akýkoľvek iný mechanizmus oficiálne uznaný v platnej legislatíve o ochrane údajov, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Lyreco spracúva a zabezpečí, aby tretie strany spracúvali osobné údaje v príslušných jurisdikciách tak, ako je definované v platnej legislatívne o ochrane údajov. Tieto jurisdikcie zahŕňajú krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a krajiny, pri ktorých Komisia uznala, že zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. (Viac informácií uvádza Európska komisia v „Rozhodnutiach Komisie o primeranej ochrane osobných údajov v tretích krajinách.“)

Ako zabezpečujeme spracovanie vašich osobných údajov?

Spoločnosť Lyreco uskutočňuje obchodne primerané technické a organizačné bezpečnostné kontroly na ochranu vašich osobných údajov proti odcudzeniu, strate alebo zneužitiu. Vaše osobné údaje budú uložené v bezpečnom pracovnom prostredí, ktoré je bez oprávnenia neprístupné. Spoločnosť Lyreco používa opatrenia na zníženie rizika po pravidelných hodnoteniach rizík, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany vašich osobných údajov.

Keď zadáte citlivé informácie (ako sú čísla kreditných kariet a heslá):

•    Tieto informácie šifrujeme na ochranu proti odpočúvaniu pomocou SSL.

•    Tieto údaje sú ďalej chránené šifrovaním v pamäti.

•    Používame aj opatrenia na zvýšenie bezpečnosti, napríklad analýzu správania sa účtu z hľadiska podvodného alebo inak nezvyčajného správania.

•    Môžeme obmedziť používanie prvkov webových portálov a reagovať tak na možné známky zneužívania, môžeme odstrániť nevhodný obsah alebo odkazy na nelegálny obsah a môžeme pozastaviť alebo zablokovať účty za porušenie našich podmienok.

Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov z našej strany?

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov zo strany spoločnosti Lyreco alebo v jej mene máte nasledujúce práva:

•    Prístup k údajom

Okrem informácií, ktoré sú k dispozícii na webových portáloch spoločnosti Lyreco máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť Lyreco o vás uchováva, a to s uplatnením výnimiek, ktoré sú uvedené v platnej legislatíve o ochrane osobných údajov. Ak požadujete tieto údaje, spoločnosť Lyreco vám pomôže ich získať. Predtým, ako vám bude umožnený prístup k vašim osobným údajom, bude musieť byť overená vaša totožnosť. Spoločnosť Lyreco spravidla neúčtuje poplatky za poskytovanie informácií, ale ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, a to najmä vzhľadom na jej opakujúci sa charakter, spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo účtovať poplatok za takéto žiadosti.

Žiadame vás, aby ste svoju žiadosť predložili v písomnej forme na adrese spoločnosti. Uveďte tieto údaje:

1    Vašu úplnú poštovú adresu

2    Telefónne číslo, na ktoré možno volať cez deň

3    Názvy vybraných súborov alebo typy záznamov, ku ktorým požadujete prístup, vrátane konkrétnych dátumov týchto záznamov, ak je to možné

Uveďte čo najviac podrobností.

Všetky formálne žiadosti o prístup budú adresované našej Zodpovednej osobe, ktorá potom preskúma každú žiadosť a určí, či spoločnosť Lyreco poskytne požadované informácie. Zodpovednú osobu p. Ing. Martina Kuľhavého môžete kontaktovať priamo na adrese: dpo5@proenergy.sk.

•    Zmena údajov:

Ak si myslíte, že vo vašich osobných údajoch je chyba, máte právo požiadať o opravu osobných údajov. Môžeme vás požiadať o poskytnutie dokumentácie, aby sme videli, kde sa v súboroch spoločnosti Lyreco nachádza chyba. Chybné údaje zmeníme do jedného mesiaca a budeme vás informovať, keď bude vykonaná požadovaná oprava. Nariadenie GDPR vám poskytuje právo požadovať opravu svojich osobných údajov, ktoré uchováva spoločnosť Lyreco, ak si myslíte, že údaje sú chybné alebo neúplne. Ste oprávnený priložiť vyhlásenie o nesúhlase s údajmi po oprave, ktorú ste požadovali, ale ktorú spoločnosť Lyreco nevykonala. Spoločnosť Lyreco upozorní každú osobu alebo organizáciu, ktorej boli sprístupnené vaše osobné údaje v priebehu roka po požadovanej oprave, a bude ich informovať o oprave alebo o vyhlásení o nesúhlase.

•    Prenosnosť údajov:

Osobné údaje, ktoré uchováva spoločnosť Lyreco , môžete získať a znovu použiť na svoje vlastné účely v rámci rôznych služieb. Spoločnosť Lyreco vám umožní ľahko presúvať, kopírovať alebo prenášať osobné údaje z jedného IT prostredia do druhého bezpečným a zabezpečeným spôsobom bez obmedzenia použiteľnosti. Toto právo sa vzťahuje na vaše osobné údaje, ktoré uchováva spoločnosť Lyreco, ak ich spracovanie bolo automatizované a použité v súvislosti s poskytovaním svojich služieb v rámci zmluvy, ktorú má zákazník uzavretú so spoločnosťou Lyreco, alebo ak toto spracovanie bolo založené na súhlase, ktorý ste k tomu dali spoločnosti Lyreco.

Môžete sa prihlásiť na online webový portál spoločnosti Lyreco a stiahnuť si informácie uvedené v časti „Export“ na tomto portáli.

•    Vymazanie údajov

Spoločnosť Lyreco neukladá osobné údaje bez vopred určeného a preukázaného účelu. Riadime sa zákonmi, ktoré nám ukladajú povinnosť vymazať osobné údaje, ak už neexistuje dôvod na ich zhromažďovanie a uchovávanie. Sme presvedčení, že táto skutočnosť spĺňa požiadavky zásady ochrany súkromia, pokiaľ ide o „právo byť zabudnutý“.

Ak osobné údaje, ktoré spoločnosť Lyreco uchováva, sú založené na plnení zmluvy a prajete si, aby boli z našich systémov odstránené pred uplynutím retenčného obdobia uvedeného v časti „Ako dlho používame osobné údaje“, obráťte sa na nás na adrese gdpr.sk@lyreco.com.

Ak ste u nás zaregistrovali svoje osobné údaje, svoj účet môžete kedykoľvek deaktivovať. Z bezpečnostných dôvodov sme zaviedli sedemdňové obdobie odkladu po vašej žiadosti o vymazanie účtu. Prihlásenie sa na svoj účet počas obdobia odkladu však opätovne aktivuje váš účet. Aby sa zabránilo napodobňovaniu, Váš účet bude po deaktivácii a uplynutí obdobia odkladu neodvolateľne pozastavený, čo zabezpečí, že nikto nemôže znovu použiť tento identifikátor účtu.

•    Námietka proti spracovaniu

Máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov, ak už viac nie sme oprávnení ich používať. V tomto prípade spoločnosť Lyreco nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody na ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, pokiaľ ide o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako môžete kontaktovať spoločnosť Lyreco, klásť jej otázky a/alebo podať jej sťažnosti?

Ak chcete uplatniť svoje práva, vyjadriť obavu, položiť otázku, podať sťažnosť alebo získať ďalšie informácie o spracovaní svojich osobných údajov zo strany spoločnosti Lyreco, môžete poslať e-mail na adresu: dpo5@proenergy.sk a preukážte sa platným dokladom totožnosti.

Spoločnosť Lyreco sa zaväzuje odpovedať na vašu žiadosť do jedného až troch mesiacov v závislosti od zložitosti žiadosti a/alebo počtu žiadostí, ktoré spoločnosť dostala. 

V prípade sporu môžete podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov .

Ako aktualizujeme/meníme túto Zásadu o ochrane osobných údajov?

Spoločnosť Lyreco môže príležitostne aktualizovať alebo upravovať zásady o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Lyreco vás bude o tom informovať umiestnením výrazného upozornenia na domovskej stránke svojho webového portálu alebo tak, že vám priamo zašle oznámenie, ak to vyžaduje legislatíva. Spoločnosť Lyreco vás vyzýva, aby ste pravidelne sledovali zásady o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaný o tom, ako spoločnosť Lyreco pomáha chrániť osobné údaje, ktoré zhromaždila od zákazníkov. Tým, že budete pokračovať v používaní služieb spoločnosti Lyreco, poskytujete svoj súhlas s týmito zásadami o ochrane osobných údajov a všetkými ich aktualizáciami.

Aká je naša zásada o súboroch cookie?

Definícia:

Súbory cookie alebo iné podobné sledovacie prvky sú súbory, ktoré server používa na interakciu s prehliadačom (ďalej len „súbory cookie“). Keď používateľ navštívi webový portál, súbory cookie sa použijú na odosielanie informácií o stave. Informácie o stave môžu napríklad zahŕňať ID relácie, jazyk, dátum vypršania platnosti, doménu odpovede atď. Súbory cookie umožňujú ukladať informácie o stave počas ich doby platnosti, keď prehliadač pristupuje k rôznym stránkam webového portálu, alebo keď sa tento prehliadač k týmto stránkam neskôr vráti.

Uchovanie:

Existujú rôzne typy súborov cookie, ktoré spoločnosť Lyreco používa:

-    súbory cookie relácie, ktoré zmiznú hneď, ako opustíte prehliadač alebo stránku,

-    trvalé súbory cookie, ako sú analytické súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým neskončí ich platnosť (až 13 mesiacov), alebo kým ich neodstránite pomocou funkcií svojho prehliadača.

A čo súbory cookie Google Analytics a ich použitie na našich webových stránkach?

Spoločnosť Lyreco využíva službu Google Analytics. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Lyreco využíva službu Google Analytics, nájdete tu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aby bolo možné poskytnúť návštevníkom webových portálov viac možností voľby, pokiaľ ide o to, ako ich údaje zhromažďuje služba Google Analytics, spoločnosť Google vyvinula doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento doplnok umožňuje prostredníctvom kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) nastaviť údaje o návšteve webových stránok, ktoré si neželáte odosielať službe Google Analytics. Doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on nebráni tomu, aby sa informácie odosielali na samotné webové portáli alebo do iných služieb webovej analýzy.