tree

Naša stratégia

Budujeme trvalo udržateľnejší svet

Naše plány pre trvalú udržateľnosť

 

Vieme, že ochrana planéty a jej obyvateľov vyžaduje, aby každý priložil ruku k dielu. Preto si zakladáme na tom, aby myšlienky trvalej udržateľnosti rezonovali vo všetkých článkoch nášho dodávateľského reťazca.


Naša stratégia trvalej udržateľnosti je postavená na troch pilieroch: Planet by Lyreco (planéta), People at Work by Lyreco (ľudia) a Progress by Lyreco (pokrok). Vyjadruje našu túžbu znížiť vplyv našej činnosti na planétu, mať pozitívny vplyv na ľudí a riadiť pokrok v rámci celého nášho hodnotového reťazca.

NAŠE CIELE 2026

Planet by Lyreco

Rice fields

90 % nášho obratu tvoria produkty a služby z výberu Sustainable Selection by Lyreco

People @ Work by Lyreco

diversion

90 % zamestnancov je hrdých na to, že pracujú pre Lyreco

Progress by Lyreco

People - Meeting

Spolupracujeme s našimi partnermi na dosiahnutí trvalo udržateľného pokroku

Rice fields

Planet by Lyreco

Aby sme znížili náš vplyv na planétu, zaväzujeme sa:

​​​​

  • k používaniu a predaju produktov a služieb, ktoré prispievajú k ochrane planéty a jej ľudí, pričom cieľom je, aby 90 % celkového obratu predstavovali naše produkty Sustainable Selection by Lyreco.
  • k prijatiu obehového hospodárstva uzavretím kruhu v našej vnútornej spotrebe a externom predaji.
  • ku kníženiu vplyvu našich firemných vozidiel a služobných ciest na životné prostredie a prechodu na vozidlá s nízkymi emisiami. Emisie, ktoré nedokážeme znížiť, budú kompenzované financovaním opatrení v oblasti klímy.
  • byť uhlíkovo neutrálny v priestoroch našej spoločnosti a kompenzovať emisie, ktoré nedokážeme znížiť financovaním opatrení v oblasti klímy.
diversion

People @ Work by Lyreco

Chceme ponúkať čoraz lepšie pracovné aj životné podmienky a starať sa o komunity, v ktorých pôsobíme.

Je to pre nás viac ako len práca, je to pre nás záväzok. Záväzok neochvejne podporovať kontinuálny rozvoj našich zamestnancov. Prijímame rázne opatrenia pre vytvorenie bezpečného a rovnoprávneho pracovného prostredia pre všetkých.  

Okrem toho sa aktívne zapájame do činnosti v prospech komunít, v ktorých pôsobíme, pričom mimoriadny dôraz kladieme na vzdelanie. Patria sem aj spoločné projekty s miestnymi orgánmi a nadväzovanie partnerstiev, ktoré priamo vytvárajú pracovné príležitosti, napríklad v rámci iniciatív ako Lyreco for Education (LFE). 

Chceme byť ukážkovým zamestnávateľom a pracujeme na tom, aby do roku 2026 bolo 90 % našich zamestnancov hrdých na to, že pracujú v Lyreco. 

People - Meeting

Progress by Lyreco

Dbáme na to, aby sme zapojili všetkých našich partnerov do uplatňovania najlepších možných iniciatív, akcií a rozhodnutí.

 

  • Aby sme dosiahli pokrok, aktívne počúvame našich zákazníkov a spolupracujeme s našimi dodávateľmi.
  • Zdieľame naše skúsenosti s trvalo udržateľnými iniciatívami a osvedčené postupy so všetkými zainteresovanými stranami.
  • Prijímame opatrenia na nastavenie etického rámca vo všetkých našich aktivitách a zabezpečujeme, že pracujeme s partnermi, ktorí majú rovnaké ambície a záujmy.
global goals

Lyreco podporuje Globálnu dohodu OSN ako i ciele udržateľného rozvoja definované OSN

Naše ciele v oblasti trvalej udržateľnosti sú v súlade s Cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG), ktoré vnímame ako strategický dokument vytyčujúci líniu, ako urobiť svet lepším miestom pre každého.  

Ako distribútor tovarov a služieb zdokonaľujúcich pracoviská považujeme za smerodajné najmä ciele SDG 12: Zodpovedná spotreba a výroba, SGD 13: Klimatické zmeny a SDG 17: Partnerstvo k naplneniu cieľov. 

Neustále inovácie sú pre nás spôsobom ako ponúkať čoraz udržateľnejšie výrobky a osvojovať si obehové hospodárstvo. V rámci dodávateľského reťazca sme zaviedli opatrenia zamerané na zmiernenie klimatickej zmeny a nadviazali pevné partnerstvá, vďaka ktorým ľahšie zvládneme nadchádzajúce ekologické výzvy. 

Chcete sa dozvedieť viac?

Prečítajte si našu správu o trvalej udržateľnosti

Pokračovať v čítaní