ludzie podający sobie rękę

Polityka prywatności dla kandydatów do pracy

LYRECO POLSKA S.A. - ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Data ostatniej aktualizacji: 1 czerwca 2023 r.

Lyreco Polska S.A.  z siedzibą w Sokołowie ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów, KRS: 0000028811,
NIP: 521-271-10-56 jest administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z procesem rekrutacji.

Poniżej, znajdzie Pani/Pan szczegóły dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Lyreco Polska S.A.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych w osobie r. pr. Agnieszki Dudy. Bezpośrednio kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: agnieszka.duda@dwf.law, tel. 602 886 226. Jeżeli ma Pani/Pan, jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania swoich danych w Lyreco Polska S.A., prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. RODO, który pomoże Pani/Panu uzyskać interesujące informacje lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE

Lyreco przetwarza Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji zgłoszeniowej (w szczególności w CV) oraz dane z przebiegu postępowania rekrutacyjnego. Aplikując na daną ofertę pracy, prosimy aby zamieszczać w swoim CV tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny w procesie rekrutacyjnym zgodnie z treścią naszego ogłoszenia oraz wymogów na stanowisku, na które zgłasza Pani/Pan swoją kandydaturę.

Znacząca większość rekrutacji w Lyreco Polska S.A. odbywa się na stanowiska pracy zgodnie z Kodeksem pracy. Wówczas to właśnie przepisy Kodeksu pracy są podstawa prawną do przetwarzania danych osobowych Kandydatów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

Jeżeli stanowisko objęte procesem rekrutacyjnym wymaga posiadania szczególnych kompetencji, posiadania uprawnień lub spełnienia przez nas lub przez Kandydata innych wymogów, podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych mogą być szczególne przepisy prawa, które określamy w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

W sytuacji, gdy  rekrutacja dotyczy stanowiska objętego inną niż umowa o pracę podstawą współpracy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o staż), wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych Kandydatów będą odpowiednie przepisy prawa cywilnego lub przepisy szczególne dotyczące odbywania stażu lub praktyk zawodowych.

W trakcie trwania procesu rekrutacji, może być Pani/Pan, zaproszona/y  Cię na rozmowę kwalifikacyjną odbywającą się w naszej siedzibie, wtedy Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w naszym rejestrze gości. Ze względów bezpieczeństwa wejście/wjazd do naszej siedziby jest ograniczony, a teren zewnętrzny naszej siedziby oraz obszary wspólne i ciągi komunikacyjne są objęte monitoringiem wizyjnym. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w naszej siedzibie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Stosowna informacja i oznaczenia będą widoczne oraz  udostępnione w trakcie wizyty w biurze Lyreco Polska S.A.

Lyreco Polska S.A, nie prowadzi baz danych kandydatów do pracy Jeśli Pani/ Pan chciałaby/by, Pani/Pana  kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych w przyszłości, prosimy o złożenie nowego zgłoszenia. Z tego samego powodu jeśli Pani/Pan, złoży swoją aplikację bez związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, prawdopodobnie nie będziemy mogli jej wykorzystać, a Pani/Pana dane zostaną usunięte.

 

SKĄD POSIADAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE

W zależności od tego, w jaki sposób Pani/Pana aplikacja wpłynęła do nas, Pani/Pana dane możemy posiadać z następujących źródeł:

1. Bezpośrednio od Pani/Pana– w przypadku aplikowania przez nasz system rekrutacyjny, przez pracuj.pl, jeśli Pani/Pana aplikacja wpłynęła bezpośrednio e-mailem lub pocztą;

2. Od obecnego pracownika Lyreco Poska S.A., który polecił Panią/Pana w związku z prowadzoną rekrutacją. Zgodnie z wymogami, osoba polecająca powinna posiadać Pani/Pana zgodę na zgłoszenie kandydatury lub/i przekazanie nam Pani/Pana CV. Jeśli jednak z różnych przyczyn, zdecyduje się Pani/Pan, iż nie chce brać udziału w rekrutacji, prosimy o stosowną wiadomość lub o nie potwierdzanie swojej kandydatury (nawet, jeśli dostaliśmy Pani/Pana CV od osoby polecającej, musimy posiadać również Pani/Pana zgłoszenie). Wówczas Pani/Pana osoba nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, a dane nie będą przez nas przetwarzane;

3. Od agencji rekrutacyjnej, którą zaangażowaliśmy do pomocy w pozyskaniu odpowiedniego Kandydata. Wówczas agencja winna poinformować Panią/Pana, że postępowanie rekrutacyjne odbywa się na naszą rzecz i przekazać Pani/Panu niniejszą informację.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W procesie rekrutacyjnym nie ujawniamy Pani/Pana danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym.

Administratorem danych zawartych w naszym systemie rekrutacyjnym jest Lyreco S.A.S. z siedzibą we Francji – nasza spółka-matka. Nav etapie zgłaszania swojej kandydatury Lyreco S.A.S. przekazuje Pani/Panu swoją politykę prywatności.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty, które angażujemy do realizacji różnych działań i usług na naszą rzecz. Podmioty te nie mogą jednak przetwarzać Pani/Pana danych do swoich celów, a wyłącznie do realizacji zleconych przez nas czynności. Takimi podmiotami są podmioty świadczące nam usługi wsparcia IT oraz agencje rekrutacyjne. Dbamy o to, aby podmioty, z którymi współpracujemy, odpowiednio zabezpieczały Pani/Pana dane osobowe.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kandydatów, którzy przeszli pierwszy etap rekrutacji (pierwsza weryfikacja Kandydatów), przetwarzamy przez czas trwania rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie archiwizujemy je do 1 roku w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 

TWOJE UPRAWNIENIA

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1.1 prawo dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych przez nas przetwarzanych, w zakresie uregulowanym w RODO;

 1.2 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z prawem;

 1.3 prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest – zgodnie z niniejszym dokumentem – nasz uzasadniony interes. Wówczas po pozytywnym rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

  • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
  • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Powyższe uprawnienia może Pani/Pan zrealizować kontaktując się z naszym Koordynatorem ds. RODO lub z Działem Rekrutacji.

3. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane i nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany. Jedynym kryterium wyszukiwania Pani/Pana zgłoszenia jest Pani/Pana imię i nazwisko lub oznaczenie procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pana zgłoszenie zostało dokonane.

4. Jeżeli określony proces przetwarzania wymaga innych zasad przetwarzania niż wskazane w niniejszej informacji, odpowiednie informacje zostaną Pani/Panu przekazane w osobnym dokumencie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Jeżeli pojawią jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Lyreco Polska S.A. lub gdy chciałby/aby Pani/Pan uzyskać bardziej szczegółowe informacje lub zgłosić nieprawidłowość, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. RODO w Lyreco Polska S.A. lub z osobą przeprowadzającą proces rekrutacyjny. Z chęcią pomożemy uzyskać żądane informacje lub zrealizować Pani/Pana prawa wynikające z RODO.