a woman smiling

Zmierňovanie zmeny podnebia a nedostatku zdrojov v papierenskom priemysle

Pretože drevo je hlavnou surovinou pre papierenský priemysel, je lesné hospodárstvo kľúčovým problémom trvalej udržateľnosti. Nedostatok surovín je globálnou výzvou pre udržateľnosť. 

UPM Communication Papers je popredný svetový producent grafických papierov. Už mnoho rokov je hlavným dodávateľom spoločnosti Lyreco pod značkou NEW FUTURE a patrí medzi najvýkonnejšie z hľadiska udržateľnosti. Tým, že sa zaviažu k zníženiu emisií CO2 a ochrane zdrojov dreva, prispejú k zmenám v spôsoboch práce na trhu, ktorý si vyžaduje čoraz väčšiu pozornosť z hľadiska jeho ekologickej stopy.

 

Ako UPM znižuje svoju uhlíkovú stopu?

Pävi Rissanen, UPM Director: Výroba papiera vyžaduje energiu. V snahe znížiť spotrebu energie a emisie fosílnych uhlíkov vynaložila spoločnosť UPM veľa úsilia v oblasti energetickej efektívnosti a za posledných 10 rokov znížila spotrebu energie o 14% na tonu papiera. Energia je stále potrebná a emisie CO2 z výroby energie je možné znížiť používaním nefosílnych palív. Spoločnosť UPM za posledných 10 rokov investovala viac ako 1 miliardu EUR do výroby CO2 neutrálnej energie. Asi 80% energie, ktorú UPM vytvára, neprodukuje žiadne fosílne emisie CO2. Trvalo udržateľne obhospodarované lesy fungujú ako záchyt uhlíka a UPM tieto lesy a ich biodiverzitu udržiava a vlastní takmer 1 milión hektárov lesov.

 

Ako UPM zaisťuje rovnováhu medzi využívaním a rastom lesov?

PR : Starostlivosť o hlavnú surovinu, drevo, je najvyššou prioritou. Naše podnikanie je založené na neustálom raste lesov a dlhodobej dostupnosti dreva. Aby sme zaistili, že bude rásť viac stromov, ako je vyťažené, vysádzame 50 miliónov stromov ročne - 100 stromov za minútu. Systémy certifikácie lesov sú dobrým nástrojom na preukázanie udržateľných lesníckych postupov.

Spoločnosť UPM pomohla európskym lesom expandovať za posledných 20 rokov o 11 miliónov hektárov, napríklad podporou rozvoja systémov certifikácie lesov a nákupu z certifikovaných zdrojov.

Svetové zdroje sú obmedzené a príliš veľa z nich sa míňa. Je potrebné zaoberať sa nedostatkom surovín, a preto sa usilujeme o cirkulárnu budúcnosť. To sa deje napríklad tým, že sa každé zvyšné vlákno z dreva, ktoré vyťažíme, využije, zhromaždí sa dostatok takto zhodnotených vlákien, aby sa zabezpečil udržateľný cyklus papiera, a premena odpadu na hodnotné výrobky.

 

Ako spolupracuje UPM v tejto oblasti so spoločnosťou Lyreco?

PR : So spoločnosťou Lyreco pravidelne zdieľame informácie o udržateľnosti a pomáhame si navzájom v pokroku v tejto oblasti. Spolupracujeme tiež na dodávkach do príslušných regiónov z najbližších závodov (Nordic z Kymi, stredná Európa z Nordland), aby sme minimalizovali dopravu. Recyklovateľnosť obalov je téma, o ktorej diskutujeme: Ochranný obal UPM sa už používa pre značku UPM’s New Future. V tomto vývoji určite chceme pokračovať.

Na obrázku : Païvi Rissanen, UPM Director, Sustainability