Witryna wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług na stronie, w celach statystycznych oraz w celu przedstawiania użytkownikom ofert zgodnych z ich preferencjami. Podmiotem zamieszczającym pliki cookie pochodzące z witryn internetowych Lyreco w Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym dostęp do plików cookie zamieszczonych w Twoim urządzeniu końcowym jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie oraz wykorzystywanie. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie znajdziesz w naszej Polityce Prywatności: Polityka Prywatności

Zamknij


OK
Zamknij

Error


Proszę czekać, trwa przetwarzanie.


Polityka prywatności

Polityka prywatności/Privacy policy


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Preambuła

1. Definicje

2. Zobowiązanie Lyreco

3. Jakie Dane Osobowe zbieramy i przetwarzamy?

4. Do czego używamy tych informacji?

5. Cookie

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

7. Komu przekazujemy Twoje dane?

8. Lokalizacja - transfer danych

9. Bezpieczeństwo przetwarzania

10. Jakie są Twoje prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych?

11. Jak możesz kontaktować się, zgłaszać pytania i / lub skargi do Lyreco?

12. W jaki sposób aktualizujemy / zmieniamy niniejszą Politykę prywatności?

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności


Preambuła

W Grupie Lyreco uważamy, że ochrona prywatności jest niezwykle ważna, dlatego stworzyliśmy kompleksowy Program Ochrony Prywatności, globalne Biuro ds. Prywatności oraz stanowisko Chief Privacy Officer, które mają nam pomóc chronić Twoje prawo do prywatności.

Lyreco France S.A.S., uproszczona spółka akcyjna, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem Francji, której siedziba znajduje się na Rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francja) i wszystkie jej spółki zależne (dalej „Grupa Lyreco"), specjalizują się w sprzedaży rozwiązań dla miejsca pracy, w tym w szczególności materiałów biurowych, środków ochrony indywidualnej i dystrybucji opakowań. Spółki z Grupy Lyreco dostarczają usługi i towary klientom biznesowym oraz indywidualnym (dalej „Klient" lub „Klienci").

Administratorem Danych Osobowych, w szczególności danych osobowych podanych przez Klientów w związku z korzystaniem z portalu internetowego Lyreco, jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów ("Lyreco").

Lyreco Polska S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028811, oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 5212711056, REGON 012851510.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Lyreco Polska S.A. w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych prosimy o:

a) wysłanie wiadomości mailowej na adres: rodo@lyreco.com;

b) wysłanie listu na adres: Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.

Aby chronić Twoją prywatność, Lyreco dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Dane Osobowe były bezpieczne oraz wykorzystywane wyłącznie w celach oraz na zasadach opisanych poniżej. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, jakie Dane Osobowe zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie środki podejmujemy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Ta polityka jest naszym zobowiązaniem do ochrony Twojej prywatności i zawiera postanowienia dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych (zwana dalej "Polityką Prywatności").

W niniejszej Polityce Prywatności wyrażenia „Ty", „Twój" odnoszą się do każdej osoby fizycznej, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Lyreco, zaś wyrażenia "my", "nasz", "nas", odnoszą się do Lyreco.


1. Definicje

1.1 "Spółki zależne" oznaczają podmioty z Grupy Lyreco, kontrolowane przez Lyreco France S.A.S.

1.2 "Przepisy o Ochronie Danych Osobowych" oznaczają właściwe lokalne akty prawne regulujące kwestie ochrony, bezpieczeństwa i retencji danych osobowych, a także bezpośrednio wiążące akty prawne wydane na szczeblu międzynarodowym, w tym RODO.

1.3 "Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w niniejszej polityce prywatności, jest Lyreco Polska S.A.

1.4 "Dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności Kliencie lub potencjalnym kliencie, pracowniku, konsultancie, agencie, pełnomocniku lub jakiejkolwiek innej osobie działającej w imieniu lub na rzecz Klienta lub potencjalnego klienta, w szczególności uprawnionej do składania zamówień w Lyreco („ Osoba Klienta"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.5 "RODO" oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i przepływu tych danych i uchylająca dyrektywę 95/46/ WE.

1.6 "Przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.7 "Podmiot Przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

1.8 "Użytkownik" oznacza każdą osobę korzystającą z serwisu internetowego Lyreco (np. lyreco.com) lub fanpage, profilu lub kanału Lyreco w portalu społecznościowym (np. Facebook).


2. Zobowiązanie Lyreco

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Danych Osobowych przetwarzanych przez Lyreco.

Lyreco przetwarza Dane Osobowe w sposób rzetelny i zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych.

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych Osobowych.


3. Jakie Dane Osobowe zbieramy i przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, w szczególności dostarczaniem produktów lub świadczeniem usług Klientowi, Lyreco przetwarza Dane Osobowe dotyczące wielu różnych kategorii osób. Szczegółowy zakres przetwarzanych przez Lyreco Danych Osobowych, wskazany został w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności.

Klienci
Dane Osobowe Klientów będących jednoosobowymu przedsiębiorcami lub osobami indywidualnymi obejmują w szczególności Dane Osobowe niezbędne dla Lyreco do zawierania umów, świadczenia usług i dostarczania produktów Klientom, tj. głównie do przyjmowania zamówień, realizacji wysyłek oraz dokonywania rozliczeń z Klientami. Twoje dane osobowe mogły także zostać pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy rejestry dostępne w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, jak też z witryn internetowych Klienta lub profesjonalnych baz danych przedsiębiorców. Dane Osobowe Klientów mogą obejmować weryfikację wiarygodności handlowej Klientów pozyskiwane od podmiotów zajmujących się wymianą informacji gospodarczych.

Osoby Klienta
Dane Osobowe Osób Klienta obejmują w szczególności Dane Osobowe niezbędne dla Lyreco do świadczenie usług i dostarczania produktów Klientom, tj. głównie dla celu potwierdzenia lub przypisania uprawnień do składania zamówień oraz odbioru dostarczanych produktów. Lyreco przetwarza w szczególności następujące Dane Osobowe Osób Klienta:
- imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
- nazwa firmy, numer identyfikacyjny i adres;
- informacje dotyczące liczby zatrudnionych pracowników.
W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie, Lyreco otrzymało te dane od Klienta lub innej Osoby Klienta.

Użytkownicy sklepów internetowych
Osoby Klienta posiadające konto w sklepach internetowych Lyreco oraz dokonujących zakupów w Lyreco poprzez zewnętrzne platformy zakupowe (np. Allegro, morele.net). W celu zachowania przejrzystości dane, których podanie jest niezbędne dla świadczenia przez Lyreco usług, oznaczone są w formularzach internetowych za pomocą pola z gwiazdką. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak może być przydatne dla celów usprawnienia procesów związanych z utrzymywaniem konta i obsługą zamówień.
W związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, Lyreco może zbierać także informacje o lokalizacji sieciowej użytkowników (tj. adres IP) oraz zachowaniach użytkowników witryn internetowych Lyreco.

Osoby odwiedzające serwisy internetowe Lyreco
Dane osób odwiedzających serwisy internetowe Lyreco, w szczególności serwis www.lyreco.com, mogą stanowić dane osobowe (np. numer IP, ogólna geolikalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej). Dane użytkowników, którzy nie posiadają konta w sklepie internetowym Lyreco, nie zawierają danych dotyczących tożsamości odwiedzających. Niezależnie od powyższego, Lyreco chroni wszelkie dane. Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisów internetowych (np. zapamiętywania ustawień dotyczących języka), a czasami również w celach statystycznych umożliwiających podnoszenie jakości usług świadczonych w serwisach Lyreco. Więcej informacji znajduje się w części dotyczącej stosowania plików Cookies znajdującej się poniżej.

Social media
Jeżeli polubiłeś, śledzisz lub obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych, a także jeżeli zamieszczasz treści na Fanpage, kanale lub profilu Lyreco w mediach społecznościowych, kontaktujesz się z nami przy użyciu komunikatorów udostępnianych przez portale społecznościowe, komentujesz lub oceniasz zamieszczane przez nas w mediach społecznościowych treści oraz bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach oznacza to, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe takie jak imię i nazwisko, nazwa Twojego profilu społecznościowego, Twój wizerunek, inne dane identyfikacyjne oraz wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie w związku z aktywnością na naszych profilach w mediach społecznościowych.
Zakres danych, widoczność Twoich danych oraz możliwe aktywności na portalach społecznościowych są uzależnione od funkcjonalności danego portalu społecznościowego i ustalane przez ten portal. Każdy użytkownik portalu społecznościowego powinien zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności danego portalu.

Subskrybenci Newslettera
Dane Osobowe osób, które subskrybują Newsletter Lyreco, przetwarzamy wyłącznie w celu dostarczania naszego Newslettera. Dane te obejmują w szczególności adres e-mail, na który subskrybent zadeklarował chęć otrzymywania Newslettera oraz dane dotyczące firmy, która reprezentuje.

Baza promocyjna Lyreco
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w szczególności Twojego adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska) w celach promocyjnych i marketingowych Lyreco, Twoje dane będą zawarte w bazie promocyjnej Lyreco. W każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę, a Twoje dane zostaną usunięte z bazy promocyjnej.

Dane osób kontaktujących się z Lyreco
Dane Osobowe osób kontaktujących się z Lyreco pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, telefonicznie, poprzez infolinię lub innymi kanałami kontaktu, zawarte w treści historii kontaktu oraz w wymienianej korespondencji, są przetwarzane w celu zapewnienia bieżących kontaktów. Rozmowy z infolinią Lyreco sa nagrywane, o czym osoby dzwoniące są odpowiednio informowane po uzyskaniu połączenia.

Dane osób odwiedzających Lyreco
Dane Osobowe wszystkich osób odwiedzających Lyreco są przetwarzane w zakresie zawartym w książkach gości, książkach zarządzania parkingami, monitoringu przemysłowym, dokumentacji zapewniającej zgodność z wymogami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz innymi rejestrami prowadzonymi w celu umożliwienia wstępu na teren Lyreco oraz odbycia spotkania.


4. Do czego używamy tych informacji?

Zgodnie z RODO możemy przetwarzać Dane Osobowe, o ile mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych wskazane zostały szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności.

Niezbędność do wykonania umowy: jeżeli jesteś naszym Klientem, przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy. Dotyczy to w szczególności zawierania umów, zakładania i zarządzania kontami w sklepie internetowym Lyreco, rozwiązywania problemów technicznych, czy przetwarzania Twoich zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług, a także bezpośredniej realizacji zamówień, w szczególności ich wysyłki; Na tej podstawie możemy także przetwarzać Twoje Dane Osobowe dla celów obsługi przysługujących nam wierzytelności oraz dochodzenia roszczeń.

Obowiązek prawny: występuje, gdy jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak prowadzenie ewidencji do celów podatkowych, wystawiania faktur lub dostarczanie informacji organowi publicznemu lub organowi ścigania;

Uzasadnione interesy: możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w przypadku, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie związanym z prowadzoną przez nas działalnością, o ile Twoje interesy nie są nadrzędne. Dotyczy to w szczególności monitorowania naszych relacji z Klientami, przeprowadzania ankiet satysfakcji Klienta, sporządzania statystyk sprzedaży, monitorowania doświadczeń klienta na naszej stronie internetowej;

Jeżeli nie jesteś Klientem, ale jesteś inną Osobą Klienta, posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celu zakładania i zarządzania kontami w sklepie internetowym Lyreco, rozwiązywania problemów technicznych, czy przetwarzania zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług, a także zawarcia lub wykonania umowy, w tym bezpośredniej realizacji zamówień, w szczególności ich wysyłki.

Twoje dane osobowe związane z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych, przetwarzamy w celu organizacji funkcjonowania i zarządzania tymi profilami, komunikacji i udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości, utrzymywania relacji z użytkownikami oraz promowania naszej marki w Internecie.

W przypadku, gdy bierzesz udział w konkursach organizowanych na naszych profilach w mediach społecznościowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu, a także przyznania nagród i ogłoszenia wyników. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa zbierania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Posiadamy także uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych Osobowych Osób Klienta dla celów statystycznych i analitycznych dotyczących naszych produktów i usług. W takim przypadku, masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, o czym możesz przeczytać poniżej;

Twoja zgoda: w niektórych przypadkach, gdy będziemy chcieli przetwarzać Twoje Dane Osobowe, a nie będziemy mogli skorzystać z żadnej z przesłanek spośród wymienionych powyżej, będziemy mogli poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w określonym celu. W szczególności pozyskujemy zgodę na dostarczanie Ci Newslettera oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych (dostarczanie Ci informacji o naszych porduktach i usługach drogą e-mail, SMS lub telefonicznie).W takim przypadku będziesz mógł wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


5. Cookie

W związku z korzystaniem z witryn internetowych Lyreco, przetwarzamy także Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności, takie jak adres IP komputera, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego trafiłeś na nasze strony, rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzystasz oraz inne informacje transmitowane protokołem http. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwijaniu serwisów Lyreco , w celu zapewnienia Klientom najwyższej jakości usług.

W ramach naszych serwisów gromadzimy dane w wykorzystaniem technologii plików cookie. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z witryn Lyreco. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niektórych przypadkach informacje zawarte w plikach cookie mogą stanowić dane osobowe.

Pliki cookie są używane do zapisywania informacji o stanie, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Informacjami o stanie mogą być na przykład: identyfikator sesji, język, datą wygaśnięcia, domeną i tak dalej. Pliki cookie umożliwiają przechowywanie informacji o stanie w okresie ich ważności, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do różnych stron witryny internetowej lub gdy ta przeglądarka wraca do wspomnianej witryny później.

W witrynach Lyreco mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookie - „ciasteczka sesyjne" i „trwałe pliki cookie". Cookie sesyjne to tymczasowe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia witryny Lyreco. Trwałe plik cookie pozostają na urządzeniu przez znacznie dłuższy czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia (czas, w którym ciasteczko pozostanie na urządzeniu, będzie zależał od czasu trwania lub „żywotności" określonego pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Podmiotem zamieszczającym pliki cookie pochodzące z witryn internetowych Lyreco w Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym dostęp do plików cookie zamieszczonych w Twoim urządzeniu końcowym jest Lyreco.

Zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, natomiast korzystamy z nich w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych (wyświetlanie reklam na stronach www), na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Lyreco używa Google Analytics. Więcej informacji o zasadach używania Google Analytics przez Lyreco można znaleźć tutaj: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Aby zapewnić użytkownikom witryn internetowych Lyreco większy wybór sposobu zbierania ich danych przez Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z kodem JavaScript Google Analytics (ga.js), aby wskazać, że informacje o wizycie w witrynie nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłania informacji do samej witryny ani do innych usług analitycznych.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym.

Sposób zmiany ustawień plików cookie może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Informacje na temat plików cookie znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org.

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego, w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookie. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:
- Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955/pl)
- Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies)
- Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
- Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynach internetowych Lyreco.


6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? :

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe podczas trwania naszych stosunków handlowych i do 3 lat po Twoim ostatnim kontakcie lub zamówieniu z Lyreco, chyba że z obowiązujących przepisów wynika obowiązek dłuższego przechowywania Danych Osobowych.
Dane Osobowe zawarte w naszych fakturach będą przechowywane przez okres wskazany we właściwych przepisach podatkowych i rachunkowych, tj. przez 6 lat od transakcji.
Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookie będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie (do 13 miesięcy) lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji tego interesu do czasu jego ustania albo zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych w określonym celu jest Twoja zgoda, Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać w tym celu do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku przesyłania zamówionej przez Ciebie informacji handlowej (newsletter), Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji przez Ciebie z newsletter'a, co możesz łatwo zrobić klikając w link zawarty w każdej wiadomości mailowej zawierającej newsletter.

Twoje dane osobowe związane z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych przetwarzane będą przez okres w którym lubisz, śledzisz lub obserwujesz te profile. Jeżeli zamieściłeś treści na naszych Fanpage, kanałach lub profilach w social media, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu usunięcia tych materiałów lub przez czas określony przez dostawcę danego portalu społecznościowego.
Jeżeli wzięłaś/wziąłeś udział w konkursie przez nas organizowanym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców, a w przypadku wygranej - przez około 6 lat dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z koniecznością rozdania i rozliczenia nagród.

Dane osobowe osób odwiedzających siedzibę, oddziały oraz pozostałe lokalizacje, w których działa Lyreco, zawarte w nagraniach z monitoringu wizyjnego, przechowywane będą do 3 miesięcy od momentu dokonania nagrania. Dane te przechowywane mogą być dłużej, w przypadku wykorzystania nagrań dla potrzeb prowadzonych postępowań, w szczególności postępowań sądowych oraz innych postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.


7. Komu przekazujemy Twoje dane?

Lyreco nie przekazuje Danych Osobowych stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to usprawiedliwione naszymi uzasadnionymi potrzebami zawodowymi i biznesowymi, do realizacji Twoich żądań i/lub wykonania przez Lyreco obowiązku prawnego.

W ramach Lyreco, Twoje Dane Osobowe są dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników Lyreco oraz wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do:

Dostawców usług związanych z utrzymaniem serwisów Lyreco oraz obsługą zamówień . Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe naszym dostawcom usług takim jak dostawcy systemów (IT) oraz usług hostingu, analizy danych. Przekażemy im Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy spełnią nasze surowe normy dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przekazujemy tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne dla świadczenia przez te podmioty usług.

Dostawców usług płatniczych. Gdy dokonujesz płatności na stronie internetowej Lyreco, będziemy przekazywać dane związane z transakcją dostawcom usług płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania transakcji. Będziemy wymagać od tych podmiotów, aby szanowały Twoją prywatność i odpowiednio chroniły Twoje Dane Osobowe.

Dostawców usług związanych z wysyłką zamówień. Możemy także przekazywać Twoje Dane Osobowe dostawcom usług związanych z obsługą, wysyłką i przewozem zamówionych produktów, takim jak firmy kurierskie oraz pozostali dostawcy usług przewozowych i pocztowych. Twoje Dane Osobowe mogą być także przekazywane do innych dostawców Lyreco w przypadku, gdy korzystamy z oferowanych przez nich dóbr i usług w celach związanych z obsługą oraz realizacją Twoich zamówień.

Sądów, organów ścigania lub organów nadzorczych. Organów administracji publicznej W przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, jesteśmy zobowiązani przekazywać Twoje Dane Osobowe organom administracji lub władzy publicznej, w szczególności Krajowej Administracji Skarbowej (dane z faktur). W wyjątkowo rzadkich okolicznościach, w których chodzi o bezpieczeństwo narodowe (takich jak ataki terrorystyczne), bezpieczeństwo mienia lub osób, możemy być zobowiązani do udostępnienia całej bazy danych odwiedzających i Klientów odpowiednim organom władzy publicznej.

Audytorów wewnętrznych, profesjonalnych księgowych, doradców prawnych , którzy mogą uzyskać dostęp do dokumentów takich jak faktury, czy umowy, które zawierają Dane Osobowe Klientów, w celu realizacji świadczonych przez te podmioty usług.

Podmiotów z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France, w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą.

Potencjalnemu nabywcy, partnerowi lub sprzedawcy oraz ich doradcom , w związku z faktycznym lub potencjalnym przeniesieniem, połączeniem lub podziałem, części lub całości przedsiębiorstwa Lyreco.

Podmiotom zajmującym się wymianą informacji gospodarczych , w zakresie obejmującym wyłącznie Klientów.

Podwykonawcom i dostawcom innych usług na rzecz Lyreco , np. w zakresie dostarczania systemów i sieci IT, wsparcia administracyjnego, działalności marketingowej, obsługi social media, strategii biznesowej, jeżeli dostawca spełnia standardy i wymogi Lyreco dotyczące zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych i zawarł w tym zakresie odpowiednią umowę z Lyreco.

Nigdy nie przekażemy Twoich Danych Osobowych podmiotom prowadzącym bazy danych i udostępniającym je dla celów marketingowych.


8. Lokalizacja - transfer danych

Lyreco przetwarza i zobowiązuje Podmioty Przetwarzające Dane Osobowe w imieniu Lyreco w odpowiednich jurysdykcjach, do przetwarzania tych Danych Osobowych zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych. Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie do podmiotów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG") oraz do krajów, które uznane zostały za zapewniające odpowiedni poziom ochrony na postawie decyzji Komisji Europejskiej (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ).

Jeżeli przetwarzanie wiąże się z przekazaniem danych osobowych do kraju spoza EOG, który nie został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, Lyreco zobowiązuje się do zabezpieczenia takiego transferu za pomocą jednego z mechanizmów określonych przez Przepisy o Ochronie Danych Osobowych, jako gwarantujących odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, w tym mechanizmów określonych w art. 46-49 RODO, w szczególności:

- Standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (takich jak standardowe klauzule umowne dla administratorów danych 2004/915/WE lub standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających dane 2010/87/UE lub każdej kolejnej wersji);

- Wiążących reguł korporacyjnych w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, a podmioty do których ma nastąpić przekazanie przyjęły wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez odpowiedni organ nadzorczy.

Szczegółowe informacje na temat transferu danych osobowych do państw trzecich, stosowanych zabezpieczeń takiego transferu, jak też kopię takich zabezpieczeń uzyskać możesz kontaktując się z nami przy użyciu danych wskazanych we wstępie Polityki Prywatności.


9. Bezpieczeństwo przetwarzania

Lyreco stosuje uzasadnione komercyjnie, techniczne i organizacyjne mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych Osobowych przed kradzieżą, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne bez autoryzacji. Lyreco stosuje środki ograniczające ryzyko, w tym okresowe oceny ryzyka, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich Danych Osobowych.

Podczas wprowadzania poufnych informacji (takich jak hasła):

• Szyfrujemy te informacje za pomocą SSL;

• Informacje te są dodatkowo chronione przez szyfrowanie na nośnikach danych;

• Używamy również środków zwiększających bezpieczeństwo, takich jak analizowanie zachowania użytkownika konta, w celu wykrycia nieuczciwych lub anormalnych zachowań;

• Możemy ograniczyć korzystanie z funkcji witryny w odpowiedzi na możliwe oznaki nadużycia, usuwać nieodpowiednie treści lub linki do nielegalnych treści oraz zawieszać lub wyłączać konta za naruszenia naszych warunków.


10. Jakie są Twoje prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych7?

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Lyreco:

Prawo dostępu do danych

Oprócz informacji dostępnych w ramach witryn internetowych Lyreco, masz prawo dostępu do Danych Osobowych przechowywanych przez Lyreco na Twój temat, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w obowiązujących przepisach. Jeśli poprosisz o dane, wówczas Lyreco pomoże Ci je otrzymać. Twoja tożsamość będzie musiała zostać potwierdzona, zanim uzyskasz dostęp do danych osobowych. Zasadniczo Lyreco nie pobiera opłat za dostarczanie informacji, ale jeśli wniosek jest ewidentnie bezzasadny lub nadmierny, w szczególności ze względu na jego powtarzalny charakter, Lyreco zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za takie żądania.

Jeśli zdecydujesz się zwrócić do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprosimy o dołączenie następujących informacji:

a) Twój pełny adres pocztowy

b) Twój numer telefonu

c) Nazwy określonych plików lub typów rekordów, do których użytkownik żąda dostępu, w tym, w stosownych przypadkach, określone daty tych rekordów.

Wszystkie formalne prośby o dostęp będą kierowane do Inspektora Ochrony Danych lub odpowiedniego pionu odpowiedzialnego za realizację wniosków dotyczących praw osób, których dane dotyczą, który następnie przejrzy każdy wniosek w celu podjęcia decyzji o udzieleniu dostępu do Danych Osobowych. Można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres privacy.office@lyreco.com.

Prawo do sprostowania danych

Jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe, masz prawo poprosić o ich sprostowanie. Możemy poprosić cię o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej, że przetwarzane przez Lyreco dane są nieprawidłowe. Poprawimy błędne dane maksymalnie w ciągu miesiąca i powiadomimy Cię, gdy zrealizujemy Twój wniosek.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania Danych Osobowych, które nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie Administratora Danych Osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach IT. W tym celu realizacji Twojego prawa, dostarczymy kopię danych w postaci pliku nadającego się do odczytu komputerowego (np. CSV, Excel).

Możesz również zażądać, by Dane Osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio wskazanemu Administratorowi. Zastrzegamy, że w takim przypadku spełnimy takie żądanie wtedy, gdy będzie to techniczne możliwe.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

c) nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych - ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do usunięcia danych

Lyreco nie przechowuje danych osobowych bez udokumentowanego celu. Przestrzegamy przepisów prawa, które wymagają od nas usunięcia danych osobowych, jeśli są one przechowywane w sposób niezgodny z prawem lub przyczyna ich gromadzenia i przechowywania przestała istnieć. Uważamy, że spełnia to wymogi zasady "prawa do bycia zapomnianym".

Prawo do żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci, jeżeli:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

c) została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Jeżeli dane osobowe przechowywane przez Lyreco opierają się na wykonaniu umowy, a użytkownik chce je usunąć z naszych systemów przed upływem okresu przechowywania wskazanym w sekcji "Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe", prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres privacy.office@lyreco.com.

Jeśli podałeś nam swoje Dane Osobowe w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Lyreco, możesz w dowolnej chwili dezaktywować swoje konto. Ze względów bezpieczeństwa wprowadziliśmy siedmiodniowy okres karencji po zażądaniu usunięcia konta, jednak zalogowanie się na konto w okresie karencji spowoduje ponowne uaktywnienie konta. Aby zapobiec podszywaniu się, po dezaktywacji konta i po wygaśnięciu okresu karencji, Twoje konto zostanie nieodwołalnie usunięte, dzięki czemu nikt nie będzie mógł ponownie użyć tego identyfikatora konta.

Prawo do sprzeciwu

W każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.

Prosimy pamiętać, że wyświetlanie reklam w ramach serwisów odbywa się na podstawie zgody na wykorzystanie plików cookie. Aby nie otrzymywać reklam opartych na technologii cookie, konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki.

W przypadku przesyłania zamówionej przez Ciebie informacji handlowej (newsletter), możesz łatwo z tego zrezygnować, klikając w link zawarty w każdej wiadomości mailowej zawierającej newsletter.

• Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, której została udzielona w momencie zakładania konta, jak również podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci prawo wystąpienia ze skargą do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


11. Jak możesz kontaktować się, zgłaszać pytania i / lub skargi do Lyreco?

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, wyrazić obawy, zadać pytanie, złożyć skargę lub uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Lyreco, możesz wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: privacy.office@lyreco.com.

Lyreco zobowiązuje się odpowiedzieć na Twoje żądanie w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku złożoności wniosku lub dużej liczby zgłoszeń w krótkim odstępie czasu, do 3 miesięcy.


12. W jaki sposób aktualizujemy / zmieniamy niniejszą Politykę prywatności ?

Czasami konieczna może być modyfikacja lub aktualizacja niniejszej procedury. Powiadomimy Cię, umieszczając wyraźne ogłoszenie na stronie głównej naszej witryny lub, jeśli jest to prawnie wymagane, bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do okresowego przeglądu tej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić przetwarzane przez nas Dane Osobowe. Dalsze korzystanie z Usług Lyreco stanowi zgodę na niniejszą Politykę Prywatności i wszelkie aktualizacje.


Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności

Szczegółowy zakres przetwarzanych Danych Osobowych oraz celów przetwarzania


Kategorie podmiotów danych

Zakres danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Klienci;

Potencjalni Klienci;

Dostawcy;

Pozostali kontrahenci;

Imię i Nazwisko;

Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa;

NIP;

REGON;

Adres siedziby / adres zamieszkania;

Adres do wysyłki;

Numer telefonu;

Adres email;

Podpis;

Liczba zatrudnionych pracowników;

Dane związane z prowadzoną działalnością;

Dane związane z obsługą i realizacja zamówień;

Dane związane z obsługą i realizacją płatności,w tym w stosownych przypadkach dane karty płatniczej;

Dane związane z obsługą klienta oraz reklamacjami;

Dane identyfikacyjne i autoryzacyjne;

Dane zawarte w koncie Klienta sklepu internetowego Lyreco; Informacje gospodarcze;

Zawarcie i wykonanie umowy, której jesteś stroną;

Zakładanie i zarządzanie kontami w sklepie internetowym Lyreco; Realizacja zamówień składanych przez inne platformy internetowe, z którymi Lyreco współpracuje w zakresie oferowania i sprzedaży produktów i usług Lyreco; Rozwiązywania problemów technicznych;

Obsługa zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług lub przedmiotu umowy;

Obsługa i realizacja zamówień;

Weryfikacja Klientów (współpraca z podmiotami zajmującymi się wymianą informacji gospodarczej);

Obsługa wierzytelności oraz dochodzenie roszczeń;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych i rachunkowych;

Wystawianie i przechowywanie faktur;

Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Monitorowania naszych relacji z Klientami;

Przeprowadzanie ankiet satysfakcji;

Sporządzania statystyk sprzedaży;

Przechowywanie danych dla celów obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Pracownik,

Konsultant,

Agent,

Pełnomocnik,

lub inna osoba fizyczna działająca w imieniu lub na rzecz Klienta, potencjalnego klienta, dostawcy lub innego kontrahenta, w szczególności uprawniona do zawierania umów, składania lub odbioru zamówień w Lyreco;

użytkownicy sklepów internetowych Lyreco w imieniu Klienta, użytkownicy Klienta innych platform internetowych, z którymi Lyreco współpracuje w celu oferowania i sprzedaży produktów i usług Lyreco;

Imię i Nazwisko;

Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa;

Stanowisko;

Numer telefonu;

Adres email;

Podpis;

Dane identyfikacyjne i autoryzacyjne;

Dane do wysyłki przesyłek;

Wystawianie i przechowywanie faktur;

Obowiązki podatkowe i rachunkowe;

Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem, dostawcą lub innym kontrahentem, w imieniu lub na rzecz którego działasz;

Zakładanie i zarządzanie kontami Klienta w sklepie internetowym Lyreco; Rozwiązywania problemów technicznych;

Obsługa zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług;

Obsługa i realizacja zamówień;

Monitorowania naszych relacji z Klientami;

Przeprowadzanie ankiet satysfakcji;

Sporządzania statystyk sprzedaży;

Obsługa wierzytelności, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Użytkownicy sklepu internetowego Lyreco,pozostałych witryn internetowych zarządzanych przez Lyreco, platform sprzedażowych, z którymi Lyreco współpracuje w zakresie sprzedaży towarów i usług oraz profili w mediach społecznościowych (w zakresie nieopisanym w innych wierszach);

Adres IP komputera; Wywołany adres internetowy (URL);

Adres internetowy, z którego trafiłeś na nasze strony; Rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzystasz;

Inne informacje transmitowane protokołem http;

Dane wynikające z plików cookies;

Imię i nazwisko;

Wizerunek;

Nazwa profilu społecznościowego;

Identyfikator w mediach społecznościowych;

Inne dane podane w związku z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych;

Prowadzenie statystyk dla naszych serwisów internetowych;

Rozwój naszych usług;

Prowadzenie marketingu naszych produktów i usług (wyświetlanie reklam w naszych serwisach internetowych).

Monitorowania doświadczeń Klienta na naszej stronie internetowej;

Rozwijanie serwisów Lyreco, w celu zapewnienia Klientom najwyższej jakości usług;

Organizacji, przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie konkursów;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Organizacja funkcjonowania i zarządzanie tymi profilami w mediach społecznościowych;

Komunikacja i udzielanie odpowiedzi na Twoje wiadomości;

Utrzymywania relacji z użytkownikami oraz promowania naszej marki w Internecie;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Osoby kontaktujące się z Lyreco (w zakresie nieopisanym w innych wierszach);

Zakres przetwarzanych Danych Osobowych zależny będzie od kategorii sprawy w jakiej się z nami kontaktujesz. W szczególności możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe oraz dane wynikające z przedmiotu kontaktu; treść korespondencji, treść rozmów odbywanych poprzez infolinię;

Cel przetwarzania Twoich Danych Osobowych zależny będzie od kategorii sprawy w jakiej się z nami kontaktujesz. W szczególności Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu :

przyjęcia i rozpatrzenia Twojej dyspozycji, żądania, wniosku, reklamacji, skargi lub zapytania, jak też realizacji zamówienia bądź przedstawienia oferty;

zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji, monitorowania korespondencji naszych pracowników i innych osób upoważnionych do kontaktu;

prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Osoby pozostawiające swoje Dane Osobowe dla celów marketingowych (w zakresie nieopisanym w innych wierszach);

Imię i Nazwisko;

Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa;

NIP;

Numer telefonu;

Adres email;

Liczba pracowników;

Przesyłanie zamówionej przez Ciebie informacji handlowej drogą e-mail, SMS, telefonicznie;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub subskrypcji Newslettera

Przesyłania informacji handlowych w odpowiedzi na zadane zapytania oraz przedstawianie ofert.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO przesyłanie zamówionych informacji handlowych

Osoby odwiedzające siedzibę, oddziały oraz pozostałe lokalizacje, w których działa Lyreco (w zakresie nieopisanym w innych wierszach);

Wizerunek;

Marka oraz model pojazdu;

Numery rejestracyjne pojazdów;

Imię i nazwisko,

Data wizyty,

Dane dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego;

Zapewnienie ochrony budynków biurowych i magazynowych;

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie Lyreco;

Zabezpieczenie mienia;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w związku zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się COVID-19, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą również obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. i (w szczególnych przypadkach również art. 9 ust. 2 lit.h) RODO).


U nas znajdziesz najlepsze marki