Witryna wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług na stronie, w celach statystycznych oraz w celu przedstawiania użytkownikom ofert zgodnych z ich preferencjami. Podmiotem zamieszczającym pliki cookie pochodzące z witryn internetowych Lyreco w Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym dostęp do plików cookie zamieszczonych w Twoim urządzeniu końcowym jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie oraz wykorzystywanie. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookie. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie znajdziesz w naszej Polityce Prywatności: Polityka Prywatności

Zamknij


OK
Zamknij

Error


Proszę czekać, trwa przetwarzanie.


Polityka prywatności

Polityka prywatności/Privacy policy

Polityka prywatności po polsku

Privacy policy in english

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Preambuła

1. Definicje

2. Zobowiązanie Lyreco

3. Jakie Dane Osobowe zbieramy i przetwarzamy?

4. Do czego używamy tych informacji?

5. Cookie

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

7. Komu przekazujemy Twoje dane?

8. Lokalizacja - transfer danych

9. Bezpieczeństwo przetwarzania

10. Jakie są Twoje prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych?

11. Jak możesz kontaktować się, zgłaszać pytania i / lub skargi do Lyreco?

12. W jaki sposób aktualizujemy / zmieniamy niniejszą Politykę prywatności?

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności

Preambuła

W Grupie Lyreco uważamy, że ochrona prywatności jest niezwykle ważna, dlatego stworzyliśmy kompleksowy Program Ochrony Prywatności, globalne Biuro ds. Prywatności oraz stanowisko Chief Privacy Officer, które mają nam pomóc chronić Twoje prawo do prywatności.

Lyreco France S.A.S., uproszczona spółka akcyjna, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem Francji, której siedziba znajduje się na Rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francja) i wszystkie jej spółki zależne (dalej „Grupa Lyreco"), specjalizują się w sprzedaży rozwiązań dla miejsca pracy, w tym w szczególności materiałów biurowych, środków ochrony indywidualnej i dystrybucji opakowań. Spółki z Grupy Lyreco dostarczają innym podmiotom (dalej „Klient" lub „ Klienci") usługi i towary wyłącznie w relacjach business-to-business.

Administratorem Danych Osobowych, w szczególności danych osobowych podanych przez Klientów w związku z korzystaniem z portalu internetowego Lyreco, jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów ("Lyreco").

Lyreco Polska S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028811, oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 5212711056, REGON 012851510.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Lyreco Polska S.A. w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych prosimy o:

a) wysłanie wiadomości mailowej na adres: rodo@lyreco.com;

b) wysłanie listu na adres: Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.

Aby chronić Twoją prywatność, Lyreco dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Dane Osobowe były bezpieczne oraz wykorzystywane wyłącznie w celach oraz na zasadach opisanych poniżej. Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, jakie Dane Osobowe zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie środki podejmujemy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Ta polityka jest naszym zobowiązaniem do ochrony Twojej prywatności i zawiera postanowienia dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych (zwana dalej " Polityką Prywatności").

W niniejszej Polityce Prywatności wyrażenia „Ty", „Twój" odnoszą się do każdej osoby fizycznej, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Lyreco, zaś wyrażenia "my", "nasz", "nas", odnoszą się do Lyreco.

1. Definicje :

1.1 "Spółki zależne" oznaczają podmioty z Grupy Lyreco, kontrolowane przez Lyreco France S.A.S.

1.2 "Przepisy o Ochronie Danych Osobowych" oznaczają właściwe lokalne akty prawne regulujące kwestie ochrony, bezpieczeństwa i retencji danych osobowych, a także bezpośrednio wiążące akty prawne wydane na szczeblu międzynarodowym, w tym RODO.

1.3 "Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

1.4 "Dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności Kliencie lub potencjalnym kliencie, pracowniku, konsultancie, agencie, pełnomocniku lub jakiejkolwiek innej osobie działającej w imieniu lub na rzecz Klienta lub potencjalnego klienta, w szczególności uprawnionej do składania zamówień w Lyreco („ Osoba Klienta"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.5 "RODO" oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i przepływu tych danych i uchylająca dyrektywę 95/46/ WE.

1.6 "Przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.7 "Podmiot Przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

2. Zobowiązanie Lyreco

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Danych Osobowych przetwarzanych przez Lyreco.

Lyreco przetwarza Dane Osobowe w sposób rzetelny i zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych.

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a Przepisami o Ochronie Danych Osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych Osobowych.

3. Jakie Dane Osobowe zbieramy i przetwarzamy ?

W związku z prowadzoną działalnością, w szczególności dostarczaniem produktów lub świadczeniem usług Klientowi, Lyreco przetwarza Dane Osobowe dotyczące wielu różnych kategorii osób.

Dane Osobowe Osób Klienta obejmują w szczególności Dane Osobowe niezbędne dla Lyreco do świadczenie usług i dostarczania produktów Klientom, tj. głównie dla celu potwierdzenia lub przypisania uprawnień do składania zamówień, złożenia i obsługi zamówienia w sklepie internetowym Lyreco, oraz odbioru dostarczanych produktów.

Lyreco przetwarza w szczególności następujące Dane Osobowe Osób Klienta:

- imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

- nazwa firmy, numer identyfikacyjny i adres;

- informacje dotyczące liczby zatrudnionych pracowników.

Szczegółowy zakres przetwarzanych przez Lyreco Danych Osobowych, wskazany został w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności.

W celu zachowania przejrzystości dane, których podanie jest niezbędne dla świadczenia przez Lyreco usług, oznaczone są w formularzach internetowych za pomocą pola z gwiazdką. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak może być przydatne dla celów usprawnienia procesów związanych z utrzymywaniem konta i obsługą zamówień.

W związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, Lyreco może zbierać także informacje o lokalizacji sieciowej Klientów (tj. adres IP) oraz zachowaniach użytkowników witryn internetowych Lyreco.

Jeżeli polubiłeś, śledzisz lub obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych, a także jeżeli kontaktujesz się z nami przy użyciu komunikatorów udostępnianych przez portale społecznościowe, komentujesz lub oceniasz zamieszczane przez nas w mediach społecznościowych treści oraz bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach oznacza to, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe takie jak imię i nazwisko, nazwa Twojego profilu społecznościowego, Twój wizerunek, inne dane identyfikacyjne oraz wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie w związku z aktywnością na naszych profilach w mediach społecznościowych.

W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Ciebie, Lyreco otrzymało te dane od Klienta lub innej Osoby Klienta. Twoje dane osobowe mogły także zostać pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy rejestry dostępne w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, jak też z witryn internetowych Klienta lub profesjonalnych baz danych przedsiębiorców.

4. Do czego używamy tych informacji ?

Zgodnie z RODO możemy przetwarzać Dane Osobowe, o ile mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Przetwarzanie przez Lyreco Danych Osobowych Osób Klienta oraz pozostałych osób, których Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, odbywa się na następujących podstawach:

Niezbędność do wykonania umowy: jeżeli jesteś naszym Klientem, przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy. Dotyczy to w szczególności zakładania i zarządzania kontami w sklepie internetowym Lyreco, rozwiązywania problemów technicznych, czy przetwarzania Twoich zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług, a także bezpośredniej realizacji zamówień, w szczególności ich wysyłki; Na tej podstawie możemy także przetwarzać Twoje Dane Osobowe dla celów obsługi przysługujących nam wierzytelności oraz dochodzenia roszczeń.

Twoje dane osobowe związane z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych, przetwarzamy w celu organizacji funkcjonowania i zarządzania tymi profilami, komunikacji i udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości, utrzymywania relacji z użytkownikami oraz promowania naszej marki w Internecie. Podstawą prawną do przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest przesłanka niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

Obowiązek prawny: występuje, gdy jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak prowadzenie ewidencji do celów podatkowych, wystawiania faktur lub dostarczanie informacji organowi publicznemu lub organowi ścigania;

Uzasadnione interesy: możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w przypadku, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie związanym z prowadzoną przez nas działalnością, o ile Twoje interesy nie są nadrzędne. Dotyczy to w szczególności monitorowania naszych relacji z Klientami, przeprowadzania ankiet satysfakcji Klienta, sporządzania statystyk sprzedaży, monitorowania doświadczeń klienta na naszej stronie internetowej;

Jeżeli nie jesteś Klientem, ale jesteś inną Osobą Klienta, posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celu zakładania i zarządzania kontami w sklepie internetowym Lyreco, rozwiązywania problemów technicznych, czy przetwarzania zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług, a także zawarcia lub wykonania umowy, w tym bezpośredniej realizacji zamówień, w szczególności ich wysyłki.

W przypadku, gdy bierzesz udział w konkursach organizowanych na naszych profilach w mediach społecznościowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia konkursu, a także przyznania nagród i ogłoszenia wyników. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa zbierania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Posiadamy także uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych Osobowych Osób Klienta dla celów marketingu naszych produktów i usług. W takim przypadku, masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, o czym możesz przeczytać poniżej;

Twoja zgoda: w niektórych przypadkach, gdy będziemy chcieli przetwarzać Twoje Dane Osobowe, a nie będziemy mogli skorzystać z żadnej z przesłanek spośród wymienionych powyżej, będziemy mogli poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w określonym celu. W takim przypadku będziesz mógł wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne oraz cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych wskazane zostały szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności.

5. Cookie

W związku z korzystaniem z witryn internetowych Lyreco, przetwarzamy także Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności, takie jak adres IP komputera, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego trafiłeś na nasze strony, rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzystasz oraz inne informacje transmitowane protokołem http. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozwijaniu serwisów Lyreco , w celu zapewnienia Klientom najwyższej jakości usług.

W ramach naszych serwisów gromadzimy dane w wykorzystaniem technologii plików cookie. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z witryn Lyreco. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niektórych przypadkach informacje zawarte w plikach cookie mogą stanowić dane osobowe.

Pliki cookie są używane do zapisywania informacji o stanie, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. Informacjami o stanie mogą być na przykład: identyfikator sesji, język, datą wygaśnięcia, domeną i tak dalej. Pliki cookie umożliwiają przechowywanie informacji o stanie w okresie ich ważności, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do różnych stron witryny internetowej lub gdy ta przeglądarka wraca do wspomnianej witryny później.

W witrynach Lyreco mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookie - „ciasteczka sesyjne" i „trwałe pliki cookie". Cookie sesyjne to tymczasowe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia witryny Lyreco. Trwałe plik cookie pozostają na urządzeniu przez znacznie dłuższy czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia (czas, w którym ciasteczko pozostanie na urządzeniu, będzie zależał od czasu trwania lub „żywotności" określonego pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Podmiotem zamieszczającym pliki cookie pochodzące z witryn internetowych Lyreco w Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskującym dostęp do plików cookie zamieszczonych w Twoim urządzeniu końcowym jest Lyreco.

Zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, natomiast korzystamy z nich w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych (wyświetlanie reklam na stronach www), na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Lyreco używa Google Analytics. Więcej informacji o zasadach używania Google Analytics przez Lyreco można znaleźć tutaj: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Aby zapewnić użytkownikom witryn internetowych Lyreco większy wybór sposobu zbierania ich danych przez Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z kodem JavaScript Google Analytics (ga.js), aby wskazać, że informacje o wizycie w witrynie nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłania informacji do samej witryny ani do innych usług analitycznych.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym.

Sposób zmiany ustawień plików cookie może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Informacje na temat plików cookie znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org.

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego, w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookie. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:
- Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955/pl)
- Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies)
- Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
- Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynach internetowych Lyreco.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe :

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe podczas trwania naszych stosunków handlowych i do 3 lat po Twoim ostatnim kontakcie lub zamówieniu z Lyreco, chyba że z obowiązujących przepisów wynika obowiązek dłuższego przechowywania Danych Osobowych, np. Dane Osobowe Osób Klienta zawarte w naszych fakturach będą przechowywane przez okres wskazany we właściwych przepisach podatkowych. Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookie będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie (do 13 miesięcy) lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji tego interesu do czasu jego ustania albo zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych w określonym celu jest Twoja zgoda, Twoje Dane Osobowe będziemy przetwarzać w tym celu do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku przesyłania zamówionej przez Ciebie informacji handlowej (newsletter), Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji przez Ciebie z newsletter'a, co możesz łatwo zrobić klikając w link zawarty w każdej wiadomości mailowej zawierającej newsletter.

Twoje dane osobowe związane z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych przetwarzane będą przez okres w którym lubisz, śledzisz lub obserwujesz te profile. Jeżeli wzięłaś/wziąłeś udział w konkursie przez nas organizowanym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców, a w przypadku wygranej - przez około 6 lat dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z koniecznością rozdania i rozliczenia nagród.

Dane osobowe osób odwiedzających siedzibę, oddziały oraz pozostałe lokalizacje, w których działa Lyreco, zawarte w nagraniach z monitoringu wizyjnego, przechowywane będą do 3 miesięcy od momentu dokonania nagrania. Dane te przechowywane mogą być dłużej, w przypadku wykorzystania nagrań dla potrzeb prowadzonych postępowań, w szczególności postępowań sądowych oraz innych postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

7. Komu przekazujemy Twoje dane? :

Lyreco nie przekazuje Danych Osobowych stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to usprawiedliwione naszymi uzasadnionymi potrzebami zawodowymi i biznesowymi, do realizacji Twoich żądań i/lub wykonania przez Lyreco obowiązku prawnego.

W ramach Lyreco, Twoje Dane Osobowe są dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników Lyreco oraz wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do:

Dostawców usług związanych z utrzymaniem serwisów Lyreco oraz obsługą zamówień . Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe naszym dostawcom usług takim jak dostawcy systemów (IT) oraz usług hostingu, analizy danych. Przekażemy im Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy spełnią nasze surowe normy dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przekazujemy tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne dla świadczenia przez te podmioty usług.

Dostawców usług płatniczych. Gdy dokonujesz płatności na stronie internetowej Lyreco, będziemy przekazywać dane związane z transakcją dostawcom usług płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania transakcji. Będziemy wymagać od tych podmiotów, aby szanowały Twoją prywatność i odpowiednio chroniły Twoje Dane Osobowe.

Dostawców usług związanych z obsługą zamówień. Możemy także przekazywać Twoje Dane Osobowe dostawcom usług związanych z obsługą, wysyłką i przewozem zamówionych produktów, takim jak firmy kurierskie oraz pozostali dostawcy usług przewozowych i pocztowych. Twoje Dane Osobowe mogą być także przekazywane do innych dostawców Lyreco w przypadku, gdy korzystamy z oferowanych przez nich dóbr i usług w celach związanych z obsługą oraz realizacją Twoich zamówień.

Sądów, organów ścigania lub organów nadzorczych : W przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, jesteśmy zobowiązani przekazywać Twoje Dane Osobowe organom władzy publicznej. W wyjątkowo rzadkich okolicznościach, w których chodzi o bezpieczeństwo narodowe (takich jak ataki terrorystyczne), możemy być zobowiązani do udostępnienia całej bazy danych odwiedzających i Klientów odpowiednim organom władzy publicznej.

Audytorów wewnętrznych, profesjonalnych księgowych, doradców prawnych, f , którzy mogą uzyskać dostęp do dokumentów takich jak faktury, czy umowy, które zawierają Dane Osobowe klientów, w celu realizacji świadczonych przez te podmioty usług.

Podmiotów z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France, w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą.

Potencjalnemu nabywcy, partnerowi lub sprzedawcy oraz ich doradcom , w związku z faktycznym lub potencjalnym przeniesieniem, połączeniem lub podziałem, części lub całości przedsiębiorstwa Lyreco.

Nigdy nie przekażemy Twoich Danych Osobowych podmiotom prowadzącym bazy danych i udostępniającym je dla celów marketingowych.

8. Lokalizacja - transfer danych

Lyreco przetwarza i zobowiązuje Podmioty Przetwarzające Dane Osobowe w imieniu Lyreco w odpowiednich jurysdykcjach, do przetwarzania tych Danych Osobowych zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych Osobowych. Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie do podmiotów w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG") oraz do krajów, które uznane zostały za zapewniające odpowiedni poziom ochrony na postawie decyzji Komisji Europejskiej (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ).

Jeżeli przetwarzanie wiąże się z przekazaniem danych osobowych do kraju spoza EOG, który nie został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, Lyreco zobowiązuje się do zabezpieczenia takiego transferu za pomocą jednego z mechanizmów określonych przez Przepisy o Ochronie Danych Osobowych, jako gwarantujących odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych, w tym mechanizmów określonych w art. 46-49 RODO, w szczególności:

- Standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (takich jak standardowe klauzule umowne dla administratorów danych 2004/915/WE lub standardowe klauzule umowne dla podmiotów przetwarzających dane 2010/87/UE lub każdej kolejnej wersji);

- Wiążących reguł korporacyjnych w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, a podmioty do których ma nastąpić przekazanie przyjęły wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez odpowiedni organ nadzorczy.

Szczegółowe informacje na temat transferu danych osobowych do państw trzecich, stosowanych zabezpieczeń takiego transferu, jak też kopię takich zabezpieczeń uzyskać możesz kontaktując się z nami przy użyciu danych wskazanych we wstępie Polityki Prywatności.

9. Bezpieczeństwo przetwarzania :

Lyreco stosuje uzasadnione komercyjnie, techniczne i organizacyjne mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych Osobowych przed kradzieżą, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne bez autoryzacji. Lyreco stosuje środki ograniczające ryzyko, w tym okresowe oceny ryzyka, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich Danych Osobowych.

Podczas wprowadzania poufnych informacji (takich jak hasła):

• Szyfrujemy te informacje za pomocą SSL;

• Informacje te są dodatkowo chronione przez szyfrowanie na nośnikach danych;

• Używamy również środków zwiększających bezpieczeństwo, takich jak analizowanie zachowania użytkownika konta, w celu wykrycia nieuczciwych lub anormalnych zachowań;

• Możemy ograniczyć korzystanie z funkcji witryny w odpowiedzi na możliwe oznaki nadużycia, usuwać nieodpowiednie treści lub linki do nielegalnych treści oraz zawieszać lub wyłączać konta za naruszenia naszych warunków.

10. Jakie są Twoje prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych ?

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Lyreco:

Prawo dostępu do danych

Oprócz informacji dostępnych w ramach witryn internetowych Lyreco, masz prawo dostępu do Danych Osobowych przechowywanych przez Lyreco na Twój temat, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w obowiązujących przepisach. Jeśli poprosisz o dane, wówczas Lyreco pomoże Ci je otrzymać. Twoja tożsamość będzie musiała zostać potwierdzona, zanim uzyskasz dostęp do danych osobowych. Zasadniczo Lyreco nie pobiera opłat za dostarczanie informacji, ale jeśli wniosek jest ewidentnie bezzasadny lub nadmierny, w szczególności ze względu na jego powtarzalny charakter, Lyreco zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za takie żądania.

Jeśli zdecydujesz się zwrócić do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprosimy o dołączenie następujących informacji:

a) Twój pełny adres pocztowy

b) Twój numer telefonu

c) Nazwy określonych plików lub typów rekordów, do których użytkownik żąda dostępu, w tym, w stosownych przypadkach, określone daty tych rekordów.

Wszystkie formalne prośby o dostęp będą kierowane do Inspektora Ochrony Danych, który następnie przejrzy każdy wniosek w celu podjęcia decyzji o udzieleniu dostępu do Danych Osobowych. Można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres privacy.office@lyreco.com.

Prawo do sprostowania danych

Jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe, masz prawo poprosić o ich sprostowanie. Możemy poprosić cię o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej, że przetwarzane przez Lyreco dane są nieprawidłowe. Poprawimy błędne dane maksymalnie w ciągu miesiąca i powiadomimy Cię, gdy zrealizujemy Twój wniosek.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania Danych Osobowych, które nam dostarczyłeś oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie Administratora Danych Osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach IT. W tym celu realizacji Twojego prawa, dostarczymy kopię danych w postaci pliku nadającego się do odczytu komputerowego (np. CSV, Excel).

Możesz również zażądać, by Dane Osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio wskazanemu Administratorowi. Zastrzegamy, że w takim przypadku spełnimy takie żądanie wtedy, gdy będzie to techniczne możliwe.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadku, gdy:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

c) nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

d) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych - ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do usunięcia danych

Lyreco nie przechowuje danych osobowych bez udokumentowanego celu. Przestrzegamy przepisów prawa, które wymagają od nas usunięcia danych osobowych, jeśli są one przechowywane w sposób niezgodny z prawem lub przyczyna ich gromadzenia i przechowywania przestała istnieć. Uważamy, że spełnia to wymogi zasady "prawa do bycia zapomnianym".

Prawo do żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci, jeżeli:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

c) została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Jeżeli dane osobowe przechowywane przez Lyreco opierają się na wykonaniu umowy, a użytkownik chce je usunąć z naszych systemów przed upływem okresu przechowywania wskazanym w sekcji "Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe", prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres privacy.office@lyreco.com.

Jeśli podałeś nam swoje Dane Osobowe w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Lyreco, możesz w dowolnej chwili dezaktywować swoje konto. Ze względów bezpieczeństwa wprowadziliśmy siedmiodniowy okres karencji po zażądaniu usunięcia konta, jednak zalogowanie się na konto w okresie karencji spowoduje ponowne uaktywnienie konta. Aby zapobiec podszywaniu się, po dezaktywacji konta i po wygaśnięciu okresu karencji, Twoje konto zostanie nieodwołalnie usunięte, dzięki czemu nikt nie będzie mógł ponownie użyć tego identyfikatora konta.

Prawo do sprzeciwu

W każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.

Prosimy pamiętać, że wyświetlanie reklam w ramach serwisów odbywa się na podstawie zgody na wykorzystanie plików cookie. Aby nie otrzymywać reklam opartych na technologii cookie, konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki.

W przypadku przesyłania zamówionej przez Ciebie informacji handlowej (newsletter), możesz łatwo z tego zrezygnować, klikając w link zawarty w każdej wiadomości mailowej zawierającej newsletter.

• Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, której została udzielona w momencie zakładania konta, jak również podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci prawo wystąpienia ze skargą do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Jak możesz kontaktować się, zgłaszać pytania i / lub skargi do Lyreco ?

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, wyrazić obawy, zadać pytanie, złożyć skargę lub uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Lyreco, możesz wysłać wiadomość e-mail na następujący adres: privacy.office@lyreco.com.

Lyreco zobowiązuje się odpowiedzieć na Twoje żądanie w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku złożoności wniosku lub dużej liczby zgłoszeń w krótkim odstępie czasu, do 3 miesięcy.

12. W jaki sposób aktualizujemy / zmieniamy niniejszą Politykę prywatności ?

Czasami konieczna może być modyfikacja lub aktualizacja niniejszej procedury. Powiadomimy Cię, umieszczając wyraźne ogłoszenie na stronie głównej naszej witryny lub, jeśli jest to prawnie wymagane, bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do okresowego przeglądu tej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić przetwarzane przez nas Dane Osobowe. Dalsze korzystanie z Usług Lyreco stanowi zgodę na niniejszą Politykę Prywatności i wszelkie aktualizacje.

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności

Szczegółowy zakres przetwarzanych Danych Osobowych oraz celów przetwarzania

Kategorie podmiotów danych

Zakres danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Klienci;

Potencjalni Klienci;

Dostawcy;

Pozostali kontrahenci;

Imię i Nazwisko;

Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa;

NIP;

REGON;

Numer telefonu;

Adres email;

Podpis;

Liczba zatrudnionych pracowników;

Dane związane z prowadzoną działalnością;

Dane związane z obsługą i realizacja zamówień;

Dane związane z obsługą i realizacją płatności,w tym w stosownych przypadkach dane karty płatniczej;

Dane związane z obsługą klienta oraz reklamacjami;

Dane identyfikacyjne i autoryzacyjne;

Zawarcie i wykonanie umowy, której jesteś stroną;

Zakładanie i zarządzanie kontami w sklepie internetowym Lyreco; Rozwiązywania problemów technicznych;

Obsługa zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług lub przedmiotu umowy;

Obsługa i realizacja zamówień;

Obsługa wierzytelności oraz dochodzenie roszczeń;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych;

Wystawianie i przechowywanie faktur;

Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Monitorowania naszych relacji z Klientami;

Przeprowadzanie ankiet satysfakcji;

Sporządzania statystyk sprzedaży;

Marketing naszych produktów i usług;

Przechowywanie danych dla celów obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Pracownik,

Konsultant,

Agent,

Pełnomocnik,

lub inna osoba fizyczna działająca w imieniu lub na rzecz Klienta, potencjalnego klienta, dostawcy lub innego kontrahenta, w szczególności uprawniona do zawierania umów, składania lub odbioru zamówień w Lyreco;

Imię i Nazwisko;

Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa;

Stanowisko;

Numer telefonu;

Adres email;

Podpis;

Dane identyfikacyjne i autoryzacyjne;

Wystawianie i przechowywanie faktur;

Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem, dostawcą lub innym kontrahentem, w imieniu lub na rzecz którego działasz;

Zakładanie i zarządzanie kontami w sklepie internetowym Lyreco; Rozwiązywania problemów technicznych;

Obsługa zapytań lub innego rodzaju wiadomości dotyczących bezpośrednio świadczonych przez nas usług;

Obsługa i realizacja zamówień;

Marketing naszych produktów i usług;

Monitorowania naszych relacji z Klientami;

Przeprowadzanie ankiet satysfakcji;

Sporządzania statystyk sprzedaży;

Obsługa wierzytelności, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Użytkownicy sklepu internetowego Lyreco,pozostałych witryn internetowych zarządzanych przez Lyreco oraz profili w mediach społecznościowych (w zakresie nieopisanym w innych wierszach);

Adres IP komputera; Wywołany adres internetowy (URL);

Adres internetowy, z którego trafiłeś na nasze strony; Rodzaj przeglądarki internetowej, z której korzystasz;

Inne informacje transmitowane protokołem http;

Dane wynikające z plików cookies;

Imię i nazwisko;

Wizerunek;

Nazwa profilu społecznościowego;

Identyfikator w mediach społecznościowych;

Inne dane podane w związku z korzystaniem z naszych profili w mediach społecznościowych;

Prowadzenie statystyk dla naszych serwisów internetowych;

Rozwój naszych usług;

Prowadzenie marketingu naszych produktów i usług (wyświetlanie reklam w naszych serwisach internetowych).

Monitorowania doświadczeń Klienta na naszej stronie internetowej;

Rozwijanie serwisów Lyreco, w celu zapewnienia Klientom najwyższej jakości usług;

Organizacji, przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie konkursów;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Organizacja funkcjonowania i zarządzanie tymi profilami w mediach społecznościowych;

Komunikacja i udzielanie odpowiedzi na Twoje wiadomości;

Utrzymywania relacji z użytkownikami oraz promowania naszej marki w Internecie;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Osoby kontaktujące się z Lyreco (w zakresie nieopisanym w innych wierszach);

Zakres przetwarzanych Danych Osobowych zależny będzie od kategorii sprawy w jakiej się z nami kontaktujesz. W szczególności możemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe oraz dane wynikające z przedmiotu kontaktu;

Cel przetwarzania Twoich Danych Osobowych zależny będzie od kategorii sprawy w jakiej się z nami kontaktujesz. W szczególności Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu :

przyjęcia i rozpatrzenia Twojej dyspozycji, żądania, wniosku, reklamacji, skargi lub zapytania, jak też realizacji zamówienia bądź przedstawienia oferty;

zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji, monitorowania korespondencji naszych pracowników i innych osób upoważnionych do kontaktu;

prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Osoby pozostawiające swoje Dane Osobowe dla celów marketingowych oraz kontaktowych (w zakresie nieopisanym w innych wierszach);

Imię i Nazwisko;

Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa;

NIP;

Numer telefonu;

Adres email;

Liczba pracowników;

Przesyłanie zamówionej przez Ciebie informacji handlowej (newsletter);

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Cele kontaktowe;

Prowadzenia marketingu naszych produktów i usług;

Przesyłania informacji handlowych oraz przedstawianie ofert;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Osoby odwiedzające siedzibę, oddziały oraz pozostałe lokalizacje, w których działa Lyreco (w zakresie nieopisanym w innych wierszach);

Wizerunek;

Marka oraz model pojazdu;

Numery rejestracyjne pojazdów;

Zapewnienie ochrony budynków biurowych i magazynowych;

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie Lyreco;

Zabezpieczenie mienia;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.


PRIVACY POLICY

Preamble

1. Definitions

2. Commitment of Lyreco

3. What Personal Data do we collect and process?

4. What do we use this information for?

5. Cookie

6. How long do we process your personal data?

7. Who do we transfer your data to?

8. Location - data transfer

9. Security of processing

10. What are your rights in respect to Personal Data processing?

11. How can you contact, ask questions or submit complaints to Lyreco?

12. How do we update/modify this Privacy Policy?

Appendix no. 1 to Privacy Policy

Preamble

In Lyreco Group we are aware that protection of privacy is of utmost importance, which is why we established comprehensive Privacy Protection Program, global Privacy Office and Chief Privacy Officer position to help us protect your right to privacy.

Lyreco France S.A.S, simplified joint stock company, organized and operating under French law, which seat is located on Rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (France) and all of its subsidiaries (hereinafter referred to as "Lyreco Group"), specialise in selling workplace solutions including in particular office materials, personal protection equipment and packaging solutions. Companies from Lyreco Group provide other entities (hereinafter referred to as "Client" or " Clients") with services and products solely in business-to-business relationships.

Controller of Personal Data , in particular but not limited to personal data provided by Clients in relation to use of Lyreco website, is Lyreco Polska S.A. with its registered seat in Sokołów, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów ("Lyreco").

Lyreco Polska S.A. is entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000028811, NIP number 0000028811, REGON number 012851510.

If you would like to contact with Lyreco Polska S.A. on matters related to processing of personal data, please:

a) send e-mail message to the following address: rodo@lyreco.com;

b) sent a letter to the following address: Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.

To protect your privacy, Lyreco makes every effort to ensure that all Personal Data is secure and used only for the purposes and following the terms described below. This privacy policy informs about what Personal Data we collect, how we use it and what measures we take to ensure its security.

This policy constitutes our obligation to protect your privacy and contains provisions regarding the processing of your Personal Data (hereinafter referred to as "Privacy Policy").

In this Privacy Policy, expressions "you" and "your" refer to any natural person whose Personal Data is processed by Lyreco, while the expressions "we", "ours", "us" refer to Lyreco.

1. Definitions

1.1 "Subsidiaries" means entities from Lyreco Group, controlled by Lyreco France S.A.S.

1.2 "Provisions on Personal Data Protection" means relevant local legal acts regulating matters on protection, security and retention of personal data, as well as directly binding legal acts issued on international level, including GDPR.

1.3 "Controller" means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law;

1.4 "Personal Data" means any information relating to an identified or identifiable natural person, in particular, but not limited to potential client, employee, consultant, agent, proxy, representative or any other person acting in the name of Client or potential client, in particular, but not limited to persons authorised to submit orders to Lyreco (hereinafter referred to as "Client's Person"); identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

1.5 "GDPR" means Regulation (EE) 2016/679 of the European Parliament and of The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

1.6 "Processing" means any operation or set of operations which is performed on Personal Data or on sets of Personal Data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction

1.7 "Processor" means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

2. Commitment of Lyreco

This Privacy Policy regards solely the Personal Data processed by Lyreco.

Lyreco processes Personal Data in a reliable manner and in accordance with the Provisions on Personal Data Protection.

In the event of any incompatibility between this Privacy Policy and Provisions on Personal Data Protection, the applicable Provisions on Personal Data Protection shall prevail.

3. What Personal Data do we collect and process?

In connection with the business activity we conduct, in particular, but not limited to the supply of products or the provision of services to the Client, Lyreco processes Personal Data relating to many different categories of persons.

The Client's Persons' Personal Data includes, in particular, but not limited to Personal Data necessary for Lyreco to provide services and deliver products to Clients, mainly for the purpose of confirming or assigning authorisations to submit orders, place and process orders in the Lyreco online store and collect the products delivered.

Lyreco processes in particular, but not limited to the following Client's Persons' Personal Data:

- name and surname, phone number, e-mail address;

- company name, identification number and address;

- information regarding number of employees.

The detailed scope of Personal Data processed by Lyreco is indicated in Appendix No. 1 to this Privacy Policy.

In order to retain transparency, the data that is necessary for the provision of services by Lyreco are marked on the web forms with star. Providing other data is voluntary, however, it may be useful for improving processes related to account maintenance and order processing.

In connection with the use of the online store, Lyreco may also collect information about the network location of Clients (i.e. IP address) and the behaviour of Lyreco website users.

If you liked or followed our profiles on social media, and if you contact us using messengers provided by social networks, comment or rate content posted by us in social media and take part in competitions organized by us, this means that we process your Personal Data such as your name, name of your social network profile, your image, other identifying information and any personal data provided by you in connection with the activity on our social media profiles.

In the event that Personal Data was not obtained directly from you, Lyreco has received this information from the Client or other Client's Person. Your personal data could also be obtained from publicly available registers, such as Central Register and Information on Economic Activity or registers being part of National Court Register, as well as from the Client's website or professional entrepreneur databases.

4. What do we use this information for?

In accordance with the GDPR, we may process Personal Data if we have the appropriate legal basis. The processing by Lyreco of Personal Data of the Client's Persons and other persons whose Personal Data is processed in accordance with this Privacy Policy, takes place on the following legal bases:

Necessity to perform a contract:

if you are our Client, the processing of your Personal Data is necessary to perform our obligations under the contract. This applies, in particular, but not limited to creating and managing accounts in the Lyreco online store, solving technical problems, processing your inquiries or other types of messages concerning directly services provided by us, as well as direct execution of orders, in particular their dispatch; on this basis we can also process your Personal Data for the purpose of handling our receivables and pursuing claims.

Your Personal Data related to the use of our profiles in social media, we process to organize and manage these profiles, communicate with you and respond to your messages, maintain relationships with users and promote our brand on the Internet. The legal basis our processing of these categories of personal data is the condition of necessity to perform the contract for the provision of electronic services and our legitimate interest (article 6 par. 1 let. b and f of the GDPR);

Legal obligation: occurs when we are required to process your Personal Data in order to fulfil a legal obligation, such as keeping records for tax purposes, issuing invoices or providing information to a public authority or law enforcement authority;

Legitimate interests: we may process your Personal Data in the event it is in our legitimate interest related to our business activity, unless your interests override ours. This applies in particular, but not limited to monitoring of our relationships with Clients, conducting Client satisfaction surveys, preparing sales statistics, monitoring Client experience on our website;

If you are not a Client but you are other Client's Person, we have a legitimate interest in processing your Personal Data in order to create and manage accounts in the Lyreco online store, solve technical problems, or process inquiries or other types of messages related to the services we provide directly, as well as entering into or performance of the contract, including direct execution of orders, in particular, but not limited to their dispatch.

If you participate in competitions organized on our profiles in social media, we process your Personal Data in order to organize, conduct and resolve the competition, as well as award prizes and announce the results. The legal basis for the our processing of these categories of Personal Data is our legitimate interest (basis for data collection: article 6 par. 1 let. f of the GDPR).

We also have a legitimate interest in processing of Client's Persons' Personal Data for the purposes of marketing of our products and services. In this case, you have the right to object to the processing of your Personal Data, about which you can read about below;

Your consent: in some cases, if we wish to process your Personal Data, and we cannot apply any of the abovementioned legal bases, we may ask you to grant us consent to process your Personal Data for a specific purpose. In such case, you will be able to withdraw it at any time by contacting us. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing that has been made on the basis of consent before its withdrawal.

Legal bases and purposes for processing your Personal Data are indicated in details in Appendix no. 1 to this Privacy Policy.

5. Cookie

In connection with the use of Lyreco websites, we also process Personal Data related to your activity, such as the computer's IP address, the Internet address (URL) that was called, the Internet address from which you came to our site, the type of web browser you use and other information transmitted using the http protocol. The legal basis for our processing of such categories of Personal Data is our legitimate interest (article 6 par. 1 let. f of the GDPR), consisting of the development of Lyreco services, in order to provide Clients with the services of the highest quality.

As part of our online services, we collect data using cookie technology. Cookies are IT data, in particular, but not limited to text files, which are stored in your terminal equipment and are intended for the use of Lyreco websites. Cookies usually contain the name of the website from which they come, storage time on the terminal equipment and a unique number. In some cases, the information contained in cookies may be personal data.

Cookies are used to store status information when a user visits a website. Status information can be, for example: session ID, language, expiration date, domain, etc. Cookies allow you to store status information during their validity period when the browser receives access to various pages of the website or when the browser returns to the mentioned website later.

Two types of cookies can be used on Lyreco websites - "session cookies" and "persistent cookies". Session cookies are temporary cookies that remain on your device until you leave Lyreco website. Persistent cookies remain on the device for a much longer time or until they are manually deleted (the time in which the cookie will remain on the device will depend on the duration or "lifespan" of a specific cookie and browser settings).

The entity that places cookies received from Lyreco's website on your terminal device and accesses the cookies on your terminal device is Lyreco.

Cookies can be saved on your terminal device on the basis of the consent expressed in the web browser settings, but we use them for statistical purposes, development of services and marketing purposes (displaying advertisements on websites), under the legal basis of legitimate interest (article 6 par. 1 let. f of the GDPR).

Lyreco uses Google Analytics. More information on terms of use of Google Analytics by Lyreco can be found on: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

In order to provide Lyreco website users with a greater choice of how Google Analytics collects their data, Google has developed a browser plug-in that blocks Google Analytics. The add-on communicates with the Google Analytics JavaScript code (ga.js) to indicate that information on site visit should not be sent to Google Analytics. The Google Analytics blocker add-on does not block the transfer of information to the site itself or to other analytical services.

In many cases, software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored on your terminal device by default. You can change your cookie settings at any time. These settings can be changed so that automatic handling of cookies in a web browser is blocked or information is displayed whenever cookies are about to be saved on your terminal device.

The method of changing cookie settings may vary depending on the web browser you use. Information on cookies can be found in the "Help" tab in any web browser, as well as on: http://www.aboutcookies.org.

Your web browser usually provides you with information on how you can reject, delete or block cookies. Below you can find links, which will direct you to relevant information regarding few, most popular web browsers:

- Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955/pl)
- Mozilla Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies)
- Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
- Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html)

We would like to inform you that limitation regarding cookie files may affect some of the functionalities available on the Lyreco websites.

6. How long do we process your personal data?

We will store your Personal Data during our business relationship and up to 3 years after your last contact or order with Lyreco, unless the applicable provisions stipulate the obligation to store Personal Data longer, e.g. Client's Persons' Personal Data contained in our invoices will be kept for the period indicated in the relevant tax provisions. Your Personal Data contained in cookies will be stored for a period of time corresponding to the cookie "lifespan" (up to 13 months) or until you delete them.

In the event that the basis for the processing of your Personal Data is our legitimate interest, we will process your Personal Data for the purpose of pursuing this interest until it ceases or you raise an objection in a situation where your interests or fundamental rights and freedoms override our legitimate interest. In the event you object to the processing of your Personal Data for direct marketing purposes, we will not be able to process it for such purposes.

In the event that the basis for the processing of your Personal Data for specified purpose is your consent, we will process your Personal Data for this purpose until your withdraw your consent. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

In case of sending commercial information ordered by you (newsletter), your Personal Data will be processed until unsubscribe to the newsletter, which you can easily do by clicking on the link contained in each e-mail message containing the newsletter.

Your personal data related to the use of our profiles on social media will be processed for the period in which you like or follow these profiles. If you took part in a competition organized by us, your Personal Data will be processed for the time necessary to conduct the competition and identify the winners, and in case of winning - for about 6 years for tax and accounting purposes in connection with the need to distribute and settle prizes.

Personal data of persons visiting the premises, branches and other locations in which Lyreco operates, included in CCTV recordings, will be stored up to 3 months from the moment of recording. These data may be kept longer if the recordings are used for the purposes of the proceedings, in particular court proceedings and other proceedings before public authorities, including for the purpose of pursuing and defence against claims.

7. Who do we transfer your data to?

Lyreco does not transfer your Personal Data to third parties, except cases in which it is justified by our professional or business legitimate needs or required to handle your requests and/or comply with legal obligations to which Lyreco is subject.

In Lyreco, your Personal Data is only available to the authorized Lyreco employees and only for the purposes described in this Privacy Policy.

Your Personal Data may be transferred to:

Suppliers of services related to the maintenance of Lyreco services and handling orders. We may transfer your Personal Data to our service suppliers such as system providers (IT) and hosting or data analysis service providers. We will provide them with your Personal Data only if they comply with our strict standards regarding the processing and security of Personal Data. We only transfer the Personal Data that is necessary for the provision of services by these entities.

Payment service providers. When you make payments on the Lyreco website, we will transfer data related to the transaction to payment service providers to the extent necessary to execute the transaction. We will require from these entities to respect your privacy and adequately protect your Personal Data.

• Suppliers of services related to handling orders . We may also transfer your Personal Data to service providers related to handling, shipping and transport of ordered products, such as courier companies and other transport and postal service providers. Your Personal Data may also be transferred to other Lyreco suppliers in case we use the products and services they offer for purposes related to the handling and executing of your orders.

Courts, law enforcement authorities or supervisory authorities. Where this is required by law, we are obliged to transfer your Personal Data to public authorities. In extremely rare circumstances where national security is in regard (such as terrorist attacks), we may be required to provide the entire database of visitors and clients to relevant public authorities.

Internal auditors, professional accountants, legal advisors who can access documents such as invoices or contracts that contain Client's Personal Data for the purpose of providing services provided by these entities.

Entities from Lyreco Group, in particular, but not limited to Lyreco France, for purposes related to management reporting.

A prospective buyer, partner or seller and their advisors, in relation to the actual or potential transfer, merger or division, of part or whole of Lyreco.

We will never transfer your Personal Data to entities maintaining databases and making them available for marketing purposes.

8. Location - data transfer

Lyreco obliges entities processing Personal Data on behalf of Lyreco in the relevant jurisdictions, to process this Personal Data in accordance with the Provisions on Personal Data Protection. We only transfer your Personal Data to entities within the European Economic Area ("EEA") and to countries that have been regarded as ensuring an adequate level of protection on the basis of the European Commission's decision (for more information, see the website: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ).

If the processing involves the transfer of Personal Data to a country outside the EEA, which has not been regarded as ensuring an adequate level of protection through the European Commission's decision, Lyreco is obliged to secure such transfer using one of the safeguards stipulated in the Provisions on Personal Data Protection as ensuring an adequate level of protection of Personal Data, including safeguards specified in art. 46-49 of the GDPR, in particular, but not limited to:

- Standard contractual clauses approved by the European Commission (such as standard contractual clauses for data controllers 2004/915/EC or standard contractual clauses for Processors 2010/87/EU or any subsequent version);

- Binding corporate rules, if applicable, and the entities to which the transfer is planned have adopted binding corporate rules approved by the relevant supervisory body;

Details on the transfer of Personal Data to third countries, the safeguards applied to such transfer, as well as a copy of such safeguards can be obtained by contacting us using the contact information provided in the introduction to this Privacy Policy.

9. Security of processing:

Lyreco implemented commercially reasonable technical and organizational security measures to protect your Personal Data against theft, loss or misuse. Your Personal Data will be stored in a secure operation environment that is not available without authorization. Lyreco applies risk mitigation measures, including periodic risk assessments, to ensure the adequate level of protection of your Personal Data.

When entering sensitive information (such as passwords):

• We encrypt these information through SSL;

• This information is additionally protected by encryption on data carriers;

• We also use measuring enhancing security, such as analysis of account user behaviour, in order to identify fraudulent or abnormal behaviour;

• We may limit the use of the site's functions in response to possible signs of abuse, remove inappropriate content or links to illegal content, and suspend or disable accounts in response to infringement of our terms.

10. What are your rights in respect to Personal Data processing?

You are entitled to the following rights regarding the processing of your Personal Data by Lyreco:

Right of access to data

In addition to the information available on Lyreco's websites, you have the right to access your Personal Data processed by Lyreco, subject to the exceptions stipulated in the applicable law. If you ask for data, then Lyreco will help you receive it. Your identity will need to be confirmed before you receive access to your Personal Data. In principle, Lyreco does not charge for providing information, but if the request is manifestly unfounded or excessive, in particular because of its repetitive nature, Lyreco reserves the right to charge a reasonable fee for such requests.

If you decide to contact to us via traditional mail, we will ask you to include the following information:

a) your full postal address;

b) your phone number;

c) names of specific files or types of records, to which the user requests access, including, in appropriate cases, specified dates of such records.

All formal requests for access will be directed to the Data Protection Officer, who will then review each application in order to decide on granting access to Personal Data. You can contact the Data Protection Officer on privacy.office@lyreco.com.

Right to rectification

If you think that your Personal Data is incorrect, you have the right to ask for their rectification. We may ask you to provide documentation confirming that the data processed by Lyreco is incorrect. We will rectify the incorrect data within a maximum of one month and notify you when we handle your application.

Right to portability

You have the right to receive the Personal Data that you provided to us and to send it to another Personal Data controller of your choice. You are entitled to the right to portability in a situation where we process Personal Data on the basis of consent or in order to perform the contract and the processing is performed in an automated manner, i.e. in IT systems. To this end, we will provide you with a copy of the data in the form of a machine-readable file (e.g. CSV, Excel).

You can also request that Personal Data to be sent by us directly to the indicated controller. Please mind that in such a case we will comply with such a request only when it is technically possible.

• Right to restriction of processing

In connection with the processing of your Personal Data, you have the right to request a restriction of the processing if:

a) you question the validity of the processed Personal Data;

b) data processing is unlawful, and you object to deletion of data, demanding their limitation instead;

c) we no longer need data for our purposes, but you need them to identify, defend against or pursue claims;

d) an objection to processing of Personal Data was submitted - we will restrict processing of data until we determine that controller's legitimate interests override the basis of objection.

Right to erasure

Lyreco does not store Personal Data without a documented purpose. We comply with provisions of law that require us to delete Personal Data if it is stored unlawfully or the reason for collection and storage of this data ceases to exist. We believe that it meets the requirements of your right to be forgotten.

You are entitled to request erasure of your Personal Data, if:

a) the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;

b) objection was submitted to the processing of Personal Data;

c) the consent, upon which the processing is based, was withdrawn and there is no other legal ground for the processing;

d) the personal data have been unlawfully processed;

e) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation.

If the Personal Data stored by Lyreco is processed based on the performance of the contract and the user wants to delete them from our systems before the elapse of retention period indicated in the section "How long we store your personal data", please contact our Data Protection Officer on privacy.office@lyreco.com.

In case you provided us with your Personal Data in connection with the use of the Lyreco online store, you can deactivate your account at any time. For security reasons, we have introduced a seven-day grace period after requesting to delete your account. Nevertheless, logging in to your account during the grace period will re-activate your account. To prevent you from being impersonated, after you deactivate your account and after the grace period has expired, your account will be permanently deleted so that no one will be able to use this account ID again.

Right to object

You have the right to object to the processing of your Personal Data at any time if we process data based on the basis of a legitimate interest (article 6 par. 1 let. f of the GDPR) in a situation where your interests, rights and freedoms are superior to that interest. In the event you object to the processing of your Personal Data for direct marketing purposes, we will not be able to process it for such purposes.

Please note that displaying advertisements on websites is based on the consent to the use of cookies. In order not to receive ads based on cookie technology, it is necessary to change your browser settings.

In the case of sending ordered commercial information (newsletter), you can easily resign of it by clicking the link contained in each e-mail message containing the newsletter.

• Right to withdraw consent

You have the right to withdraw any consent that you have given when you created your account, as well as when you use the services we provide. Please note that the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

• The right to lodge a complaint to the supervisory authority

In connection with the processing of your Personal Data, you have the right to submit a complaint to the competent supervisory authority (the President of the Personal Data Protection Office).

11. How can you contact, ask questions or submit complaints to Lyreco?

To exercise your rights, express concerns, ask a question, make a complaint, or obtain additional information regarding the processing of your Personal Data by Lyreco, you can send an email on the following address: privacy.office@lyreco.com.

Lyreco hereby obliges to respond to your request within one month, and in the case of complexity of the application or a large number of applications, up to 3 months.

12. How do we update/modify this Privacy Policy?

Sometimes it may be necessary to update or modify this policy. We will notify you by placing a clear notice on the home page of our site or, if legally required, by sending a notification directly to you. We encourage you to periodically review this Privacy Policy to keep up to date with information about how we help you protect your Personal Data processed by us. Your continued use of the Lyreco services constitutes consent to the terms of this Privacy Policy and any subsequent updates.

Appendix no. 1 to Privacy Policy

Detailed scope of processed Personal Data and purposes for processing

Categories of data subjects

Scope of data

Purpose of processing

Legal basis

Clients;

Potential Clients;

Suppliers;

Other contractors

Name and surname, name of company or business entity;

NIP;

REGON;

Phone number;

Email address;

Signature ;

Number of employees;

Data regarding conducted business activity;

Data regarding handling and executing orders;

Data related to payment processing including, where applicable, payment card details;

Data regarding client service and complaints;

Identification and authorization data

Entering into and performance of the contract to which you are a party;

Creating and managing accounts in the Lyreco online store;

Solving technical problems;

Handling inquiries or other types of messages related to our services or the agreement;

Processing and execution of orders;;

Handling receivables and pursing claims;

art. 6 par. 1 let. b of the GDPR -

processing is necessary for the performance of a contract to which you are the party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract

Keeping records for tax purposes;

Issuing and storing invoices;

Providing information to public administration or law enforcement authorities;

art. 6 par. 1 let. c of the GDPR - processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are the subject

Monitoring our relationships with clients;

Conducting satisfaction surveys;

Preparation of sales statistics;

Marketing of our products and services;

Data storage for the purpose of defence against claims;

art. 6 par. 1 let. f of the GDPR - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms

Employee,

Consultant,

Agent,

Proxy,

other natural person acting in the name or on behalf of the customer, potential customer, supplier or other contractor, in particular a person authorized to conclude agreements, place and collects orders in Lyreco;

First name and last name;

name of company or business entity;

Position;

Phone number;

E-mail address;

Signature;

Identification and authorization data;

Issuing and storing invoices;

Providing information to public administration or law enforcement authorities;

art. 6 par. 1 let. c of the GDPR - processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are the subject

Entering into and performance of the contract with the Client, supplier or other contractor in the name or on behalf of which you are acting;

Creating and managing accounts in the Lyreco online store;

Solving technical problems;

Handling inquiries or other types of messages related to our services or the agreement;

Handling and execution of orders;

Marketing of our products and services;

Monitoring our relationships with Clients;

Conducting satisfaction surveys;

Preparation of sales statistics;

Handling receivables, pursing and defending against claims

art. 6 par. 1 let. f of the GDPR - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms

User of Lyreco online store, other websites maintained by Lyreco and social media profiles (in the scope not described in other rows);

Computer's IP address; Web address (URL) called;

The internet address from which you came to our websites; The type of web browser you use;

Other information transmitted via the http protocol;

Data resulting from cookie files;

Name and surname;

Image;

The name of the social profile;

Identifier in social media;

Other data provided in connection with the use of our profiles in social media;

Keeping statistics for our websites;

The development of our services;

Marketing of our products and services (displaying advertisements on our websites);

Monitoring Client experience on our website;

Developing Lyreco services to provide Clients with the highest quality services;

Organization, conducting and resolving competitions

art. 6 par. 1 let. f of the GDPR - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms

Organization and management of these profiles in social media;

Communication and answering your messages;

Maintaining relationships with users and promoting our brand on the Internet;

art. 6 par. 1 let. f of the GDPR - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms

art. 6 par. 1 let. b of the GDPR -

processing is necessary for the performance of a contract to which you are the party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract

Persons contacting Lyreco (in the scope not described in other rows);

The scope of processed Personal Data will depend on the case in which you contact us. In particular, we can process your contact details and data resulting from the subject of the communication;

The purpose of processing your Personal Data will depend on the category of the case in which you contact us. In particular, your Personal Data may be processed in order to:

accept and consider your disposition, request, complaint or inquiry, as well as the execution of the order or presentation of offer;

ensuring IT security and information security, monitoring the correspondence of our employees and other persons authorized to contact;

conducting litigation cases, as well as proceedings before public authorities and other proceedings, including for the purpose of investigation and defence against claims

art. 6 par. 1 let. f of the GDPR - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms

Persons that provided their Persona Data for the marketing and contact purposes (in the scope not described in other rows);

Name and surname, name of company or business entity;

NIP;

Phone number;

Email address;

Number of employees;

Sending the commercial information you ordered (newsletter)

art. 6 par. 1 let. b of the GDPR -

processing is necessary for the performance of a contract to which you are the party or in order to take steps at your request prior to entering into a contract

Contact purposes;

Marketing of our products and services;

Sending commercial information and presenting offers;

art. 6 par. 1 let. f of the GDPR - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms

Persons visiting the headquarters, branches and other locations, in which Lyreco operates (in the scope not described in other rows);

Image;

Brand and model of the vehicle;

Vehicle registration numbers;

Ensuring protection of office and warehouse buildings;

Ensuring physical safety of people staying in locations of Lyreco;

Securing of theproperty

art. 6 par. 1 let. f of the GDPR - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us, except where such interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms

U nas znajdziesz najlepsze marki