เรามุ่งมั่นที่จะใช้และจำหน่ายสินค้าและบริการที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องโลกและผู้คนในนั้น

เราต้องการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคสินค้าจากรูปแบบเส้นตรงที่ รับ-ผลิต-ทิ้ง เป็นการบริโภคสินค้าแบบหมุนเวียน โดยการเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนสำหรับสินค้าทุกชนิดที่เราขาย พัฒนาการรีไซเคิลสินค้า เสนอบริการกำจัดขยะด้วยการนำไปรีไซเคิลเมื่อสามารถทำได้

โดยเรามุ่งมั่นให้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อความยั่งยืนมียอดขายเป็น 90% จากยอดขายทั้งหมด

ในปี 2023 เราเปิดตัว Lyreco Sustainable Selection ซึ่งเป็นกระบวนใหม่ของเราในการประเมินซัพพลายเออร์และสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมากขึ้น กระบวนการประเมินนี้ได้รับการรับรองโดย SGS และประเมินด้วยกันสามประเด็น : 

PLANET BY LYRECO  

PEOPLE AT WORK BY LYRECO  

COMMUNITY BY LYRECO  

สินค้าที่มุ่งเน้นความเป็นกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยของผู้คนในที่ทำงาน

สินค้าที่มุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น

Planet

Planet by Lyreco

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ "Planet" ได้ผ่านการคัดสรรจากความมุ่งมั่นต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม


สินค้าในหมวดโลกต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ ก. ได้รับใบรับรองทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับชนิดที่ 1 และ/หรือ ข. ผ่านการซ่อมแซม และ/หรือ ค. มีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบถึงขั้นต่ำที่กำหนด และ/หรือ ง. มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 อย่าง เช่น สามารถนำมาเติมใหม่หรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้ สามารถกำจัดหรือย่อยสลายทางชีวภาพ ส่งสินค้าคืนได้หรือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

แนวทางของเราเป็นไปตาม ISO 20400:2017 ซี่งเป็นมาตรฐานโลกที่สามารถไว้วางใจได้

People

People at work by Lyreco

 สินค้าที่มีตรา "People At Work" มาจากการคัดสรรว่าเป็นสินค้าที่มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในที่ทำงาน

สินค้าที่ได้รับเลือกในหมวดผู้คนในที่ทำงานจะต้องผ่านการประเมินว่ามีอย่างน้อยหนึ่งใบรับรองถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน และ/หรือ จัดหาความช่วยเหลือในการปรับตัว การเข้าการเรียนรู้พัฒนาตนเอง แรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อม และ/หรือ นโยบายป้องกันความเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บ มาตรฐานเหล่านี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม

Community

Community by Lyreco

ที่ลีเรคโก เราตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมจากการเลือกซื้อสินค้ามาจัดขาย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสินค้าที่มีตรา "Community" ถึงต้องมีคุณสมบัติ ก. ได้รับอย่างน้อยหนึ่งใบรับรองในการเป็นผู้ประกอบการที่มีการดำเนินการที่ยุติธรรมตลอดสายการผลิต และ/หรือ สนับสนุนการบริโภคสินค้าท้องถิ่น และ/หรือ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (เช่น องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและนำกำไรที่สร้างมาลงทุนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและให้ความสำคัญกับชุมชนขนาดเล็กเป้นอันดับแรก

กระบวนการคัดสรร

LYRECO SUSTAINABLE SELCTION

กระบวนการประเมินสินค้าและบริการที่ชัดเจน โปร่งใสตามประเด็นความยั่งยืน

Sustainable Selection คือกระบวนการประเมินเชิงรุกใหม่ของเราที่ชัดเจนขึ้นและเป็นไปตามกลยุทธ์ความยั่งยืนระยะยาวของเรามากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมความแข็งแกร่งแก่กระบวนการจัดซื้อด้วยการนำนวัตกรรม การดำเนินการ และการตัดสินใจที่ยั่งยืนมาปรับใช้

กระบวนการจัดซื้อสินค้าที่ยั่งยืนของลีเรคโกเป็นไปตามหลักการของ ISO 20400:2017[1] ด้วยการประเมินความสมบูรณ์ 3/5 โดย SGS[2]

กระบวนการประเมินใหม่นี้จะถูกดำเนินการด้วยสองขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการประเมินสามประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ของเราในการประเมินสินค้าเพื่อให้ผ่านการประเมินภาพรวม

  • ขั้นตอนที่ 1: การประเมินซัพพลายเออร์
  • ขั้นตอนที่ 2: การประเมินสินค้า
  • ซึ่งเมื่อผ่านกระประเมินสามประเด็นที่เราให้ความสำคัญ สินค้าจะถูกประเมินในขึ้นตอนถัดไปและถูกจำแนกสู่หมวดหมู่ตามตราสัญลักษณ์ Sustainable Selection
  • Planet: สินค้ามุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
  • People at Work: สินค้าที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยของผู้คนในที่ทำงาน
  • Community: สินค้าที่มุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคมต่อชุมชนท้องถิ่น
Green Commitment

กระบวนการที่ผ่านการตรวจสอบ

ที่ลีเรคโก เป้าหมายของเราคือการสร้างกระบวนการที่ถูกต้องสำหรับความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนของเรา เราจะไปสู่เป้าหมายของเราด้วยการพัฒนาการปฏิบัติของเราและร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นอกองค์กรที่อย่างน้อยร่วมแบ่งปันข้อกังขาและความสนใจเดียวกับเรา

นับแต่ปี 2023 กระบวนการประเมิน Sustainable Selection จะถูกตรวจสอบทุกปีโดย SGS เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ISO 20400:2017

Continuous Improvement

กระบวนการที่ถูกพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

เป้าหมายการเป็นผู้บุกเบิกของเราคือการช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนด้วยความมั่นใจง่ายขึ้น Lyreco Sustainable Selection จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาและบรรทัดฐานในการพัฒนาระดับความยั่งยืนของเรา

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินสินค้าและผู้ขาย