Diversity and inclusion LP

การให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน

ที่สำหรับทุกคน

เราเชื่อว่าความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนพลังแห่งนวัตกรรม และเสริมสร้างความสามารถของเราในการเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานที่ทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมลีเรคโกทั่วโลกด้วยเครือข่ายมืออาชืพที่มีพลังและค่านิยมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเลิศ ความหลงใหล ความเคารพ ความคล่องตัว และทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างทีมงานและลูกค้าของเรา 

Diversity

ค่านิยมหลักของเราคือความเคารพ

ลีเรคโกรวบรวมพนักงานมากกว่า 10,000 คนที่ดำเนินงานใน 25 ประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกในการขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของความเคารพ เราเชื่อมั่นในความหลากหลายเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ในการทำงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรา

Lyreco career - diversity and inclusion

ระบบการตัดสินใจที่ไม่เลือกปฏิบัติ

การตัดสินใจจ้างงาน การเลื่อนขั้นหรือโปรแกรมการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความสามารถ ประสบการณ์การทำงานและคุณภาพการทำงานเท่านั้น

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่มีการตัดสินใจจากเรื่องเพศ อายุ ตำแหน่ง ความพิการ เชื้อชาติ สีผิว ชนชั้นทางสังคม สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมหรือชาติกำเนิดและมุมมองทางการเมือง

lyreco career - diversity inclusion

ความสำคัญของบทสนทนาและความคิดเห็น

ลีเรคโกถือว่าความเคารพและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้บุคลากรและธุรกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง การให้คุณค่ากับความคิดเห็นของบุคลากรของเราและการสร้างความมั่นใจว่าบทสนทนาที่สร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของงานในแต่ละวันถือเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของเราในการสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

การประเมินความคิดเห็นของพนักงานและการสร้างความมั่นใจวในการสนทนาที่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์นี้

diversity - inclusion 3

ความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีในการทำงาน เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้พวกเขารักษาสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ให้การสนับสนุน และปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกันและความร่วมมือที่ดี


มีการสำรวจความคิดเห็นและมาตรวัดทางสังคมเป็นประจำเพื่อรับฟังบุคลากรของเราและทำความเข้าใจว่าเราจะปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงานได้อย่างไร
 

อ่านต่อ