climate policy

นโยบายภูมิอากาศปี 2563

ในปี พ.ศ.2563 ลีเรคโกได้กำหนดนโยบายภูมิอากาศเพื่อตั่้งเป้าในการลดค่า CO2 ด้วยกระบวนการScience-Based Targets Initiative (SBTi)

 

SCIENCE BASED TARGETS

 

Science Based Targets initiative (SBTi) ถูกเข้าร่วมโดยจากหน่วยงาน CDP, UN Global Compact, World Resources Institute และ WWF.

 

เป้าหมายเพื่อเพิ่มความร่วมมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดยการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆในการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยกว่า 1.5ºC / 2°C ให้ตรงกับพันธะสัญญาParis Agreement on Climate Change

เพื่อให้เกิดการเริ่มต้น ลีเรคโกจึงกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 2 ข้อ

  1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่ 1 (การปล่อยก๊าซทางตรง) และ ขอบเขตที่ 2 (การปล่อยพลังงานในทางอ้อม).
  2. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขอบเขตที่ 3 (การปล่อยก๊าซทางอ้อม อื่นๆ) ที่เกิดภายใต้กิจกรรมที่ลีเรคโกควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางธุรกิจ ขยะของเสีย และ สินค้าแบรนด์ลีเรคโก

ทางสาขาสแกนดิเนเวียจะเป็นสาขาที่ริเริ่มทดลองแรกในปลายปี 2563

story climate policy

พันธะสัญญาเพื่อการปลดปล่อยคาร์บอน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ลีเรคโกตั้งเป้าในการลดการปลดปล่อยคาร์บอน โดยให้ชื่อว่า Eco-Future CSR strategy โดยมีช่วงในการลด คือ พ.ศ.2555-2561

กระบวนการนี้ถูกตรวจวัดประเมินผ่านกระบวนการเฉพาะที่ใช้ทั้งทั่วทุกสาขาของลีเรคโกที่เรียกว่า Lyreco Carbon Footprint Calculator