Giveaway Rules

Wedstrijd van 5/3/2024

NEDERLANDSTALIGE VERSIE

Hoofdstuk 1: Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Lyreco Benelux NV, met maatschappelijke zetel te België, 4041 Vottem, Rue du Fond des Fourches 20 (hierna "Lyreco") en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het grondgebied van België, Nederland of Luxemburg wonen en over een instagramprofiel beschikken. Er is geen aankoopverplichting.
 2. Instagram (from Meta) is niet geassocieerd met of kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de wedstrijd.
 3. De wedstrijd loopt van 5/3/2024 9u00 tot en met 15/3/2024 12u00.
 4. Om geldig deel te nemen, dienen de deelnemers te antwoorden op de vraag geformuleerd in de instagrampost waarin de wedstrijd wordt aangekondigd.
 5. Elke persoon kan een eerste keer (+1) deelnemen via ‘follow’ of volgen van de Lyrecobenelux Instagram pagina en het beantwoorden van de vraag als reactie op het bericht en indien gewenst een tweede keer (+5) deelnemen indien het bericht in het verhaal van de deelnemer wordt gedeeld met een tag naar Lyreco (@lyrecobenelux). Voor de tweede deelname is het essentieel dat Lyreco het bericht van de deelnemer kan bekijken of dat er een schermafbeelding via DM wordt verstuurd.
 6. In deze wedstrijd is er 1 winnaar die de volgende prijs wint: lenteschoonmaak pakket. Lyreco behoudt zich te allen tijde het recht voor om de selectie van artikelen te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 7. Een medewerker van Lyreco zal contact opnemen met de winnaar via het instagramprofiel dat werd gebruikt bij de deelname. De profielnaam van de winnaar zal via de instagrampagina van Lyreco worden bekend gemaakt. Indien de winnaar niet binnen twee weken reageert, verliest deze het recht op de prijs.
 8. Het personeel van Lyreco mag niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 9. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd, te vinden in hoofdstuk 2.
 10. Lyreco behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 11. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, heeft Lyreco het recht (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
 12. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.
 13. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.


Hoofdstuk 2: Privacyverklaring

Lyreco  behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden die niet tot de Lyreco Group behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien Lyreco zonder deze gegevens de winnaars of deelnemers niet kan contacteren.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is Lyreco. De prijs wordt via Lyreco aan de winnaar bezorgd. Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij via een persoonlijk bericht op Instagram gecontacteerd zal worden door Lyreco én dat de profielnaam van de winnende deelnemer bekend gemaakt zal worden op het profiel van Lyreco.

De gegevens worden verwijderd meteen nadat de wedstrijd afgelopen is en de afhandeling is gebeurd.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en ze hebben het recht om verwerking te beperken. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van Lyreco ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: gdpr.belgium@lyreco.com, maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.