Spelregels winactie

Wedstrijd van 19/2/2024

Hoofdstuk 1: Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Lyreco Benelux NV, met maatschappelijke zetel te België, 4041 Vottem, Rue du Fond des Fourches 20 (hierna "Lyreco") en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het grondgebied van België, Nederland of Luxemburg wonen. Er is geen aankoopverplichting.
 2. Instagram (from Meta) en LinkedIn zijn niet geassocieerd met of kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de wedstrijd.
 3. De wedstrijd loopt van 19/2/2024 9u00 tot en met 8/3/2024 23u59.
 4. Om geldig deel te nemen, dienen de deelnemers zich via het formulier aan te melden voor de Complimentendag winactie, of een foto te delen op Instagram of LinkedIn met de hashtag #LyrecoComplimentDay en daarnaast Lyreco te taggen via @lyrecobenelux op Instagram en Lyreco Benelux op LinkedIn.
 5. Elke persoon kan op 2 manieren deelnemen: (+1) door zich via het formulier aan te melden voor Complimentendag en/of (+1) door een foto op Instagram en/of LinkedIn te plaatsen met de hashtag #LyrecoComplimentDay en het Lyreco Benelux account te taggen. Hiervoor is het essentieel dat Lyreco het bericht op Instagram/LinkedIn van de deelnemer kan bekijken of dat er een privébericht wordt gestuurd met een schermafbeelding.
 6. In deze wedstrijd is er 1 winnaar die de volgende prijs wint: een masseur die langskomt op het werk. Maximaal 1 dag. De praktische informatie stemmen we met elkaar af.Lyreco behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voornoemde prijs te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 7. Een medewerker van Lyreco zal contact opnemen met de winnaar via het in het formulier ingevulde e-mailadres of het social media profiel dat werd gebruikt bij de deelname. Indien de winnaar niet binnen twee weken reageert, verliest deze het recht op de prijs.
 8. Het personeel van Lyreco mag niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 9. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd, te vinden in hoofdstuk 2.
 10. Lyreco behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 11. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, heeft Lyreco het recht (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
 12. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.
 13. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.


Hoofdstuk 2: Privacyverklaring

Lyreco behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden die niet tot de Lyreco Group behoren. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien Lyreco zonder deze gegevens de winnaars of deelnemers niet kan contacteren.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is Lyreco. De prijs wordt via Lyreco aan de winnaar bezorgd. Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij via een persoonlijk bericht op Instagram of Linkedin, of via email gecontacteerd zal worden door Lyreco én dat de bedrijfsnaam en/of profielnaam van de winnende deelnemer bekend gemaakt mag worden op het profiel van Lyreco.

De gegevens worden verwijderd meteen nadat de wedstrijd afgelopen is en de afhandeling is gebeurd.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en ze hebben het recht om verwerking te beperken. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van Lyreco ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: gdpr.belgium@lyreco.com, maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.