Vi använder cookies för att förbättra vår service och för att kunna ge dig erbjudanden enligt dina preferenser. Om du vill fortsätta använda denna sida godkänner du att vi använder dina cookies. Du kan ändra inställningarna eller få mer information på vår Villkor för användning & riktlinjer för cookies

Stäng


OK
Stäng

Error


Bearbetning pågår...


Integritetspolicy

 

 

INTEGRITETSPOLICY

Lyreco anser vi att din integritet är viktig. Därför har vi skapat ett omfattande integritetsprogram som innehåller en global sekretessavdelning och ett ansvarigt dataskyddsombud som ska hjälpa oss att skydda integritetsrättigheterna.

 

För att skydda din integritet garanterar Lyreco att alla personuppgifter hanteras på ett säkert sätt

och att de enbart används det sätt som beskrivs i avsnitten nedan. Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dem.

 

Policyn beskriver även vårt integritetsåtagande och de bestämmelser som rör behandlingen av våra kunders personuppgifter.

 

I denna Integritetspolicy refererar du och dina till kunddatasubjekt vars personuppgifter bearbetas av Lyreco eller för deras räkning, och vi”, våra och oss refererar till Lyreco.

 

LYRECO, ett förenklat aktiebolag (société par action simplifiée) som  organiseras  och  regleras  av Frankrikes lagar och har sitt registrerade huvudkontor på Rue du 19 mars 1962, 59770 Marly, Frankrike, och alla dess dotterbolag (i det följande kallat ”Lyreco”), är ett företag som specialiserar sig på lösnings- försäljning till andra företag, vilket bland  annat  omfattar  kontorsmaterial,  personlig  skyddsutrustning och förpackningar. Lyreco säljer enbart till andra företag i en business-to-business-relation (i det följande kallat ”Kund” och under samlingsnamnet Kunder”).

 

1  Definitioner

1.1               Dotterbolag innebär alla företag som styrs av eller är under gemensam styrning av Lyreco.

1.2               Med gällande dataskyddslag(-ar) avses det relevanta, lokala skyddet av personuppgifter, datasäkerhet, datalagring och integritetslagar för personuppgifter samt förordningar där personuppgiftshanteringen behandlas, exempelvis GDPR.

1.3               Med personuppgiftsansvarig avses den fysiska eller juridiska person, myndighet, instans eller annat organ, som ensamt eller tillsammans med andra avgör syftet med behandlingen av personuppgifter och vilken utrustning som ska användas vid denna behandling.

1.4               “Kunddatasubjekt” avser anställd, konsulten, agent eller annan auktoriserad fysisk person som placerar köporder hos Lyreco på kundens vägnar.

1.5               “Kundens personuppgifter” avers kunddatasubjektets personuppgifter behandlat av Lyreco som personuppgiftsansvarig för att kunna tillhandla kunden våra tjänster.

1.6               Med ”allmän dataskyddsförordning” eller ”GDPR” avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

1.7               Med ”personuppgifter” avses all information som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). En identifierbar fysisk person  är  en  person som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av en identifierare, vilket kan vara ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

1.8               Med ”behandla”, ”behandlingar”, ”behandling” och ”behandlats” avses en åtgärd eller kombination av åtgärder, oberoende av om åtgärderna är automatiserade eller ej, som rör personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter. Åtgärderna kan vara insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande  på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

1.9               Med tjänst/service avses tillhandahållandet och försäljningen av produkter samt alla övriga därtill förknippade tjänster som erbjuds globalt eller lokalt av Lyreco.

1.10            Med ”tredje part(-er)” avses Lyreco auktoriserade revisorer, räkenskapsförare, entreprenörer, agenter, återförsäljare och externa tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter.

 

2  Omfattning

Denna Integritetspolicy gäller endast för kunddatasubjekt vars personuppgifter bearbetas av Lyreco

eller för deras räkning.

 

Lyreco bearbetar personuppgifter korrekt och följer lagar i enlighet med tillämpliga skyddslagar för data.

 

Om en konflikt uppstår mellan integritetspolicyn och de tillämpliga skyddslagarna för data gäller det som står i skyddslagarna.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och använder?

I vårt arbete med att tillhandahålla produkter och/eller tjänster till våra kunder måste Lyreco behandla personuppgifter som tillhör våra kunders medarbetare. Även om Lyreco har en affärsrelation med kun- derna är det ju deras medarbetare, som agerar å kundernas vägnar, som är slutanvändarna av webb- platsen. Personuppgifterna som tillhör våra kunders medarbetare och som behandlas via webbplatsen rör sig främst om sådana uppgifter som krävs för att Lyreco ska kunna tillhandahålla produkter och/eller tjänster till kunderna, det vill säga att ta emot och göra uppföljningar av beställningar som har lagts på webbplatsen.


 

Lyreco behandlar följande personuppgifter som tillhör kunder och möjliga kunder:

    Namn, telefonnummer och e-postadress

 

    Företagsnamn, registreringsnr och adress

 

    Uppgifter om kreditkort

 

    Uppgifter om plats (t.ex. IP-adress)

 

För tydlighetens skull är de uppgifter som är obligatoriska i webbformulären märkta med en asterisk.

 

Vad använder vi informationen till?

Lagen tillåter oss att behandla personuppgifter så länge som vi har skäl till det eller så kallad ”giltig rättslig grund” att göra det. Lagen kräver också att vi berättar för dig vilken rättslig grund vi har. Det betyder att när vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det utifrån en av följande behandlingsgrunder:

    Genomförandet av ett avtal: I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter krävas för att uppfylla våra kontraktsmässiga förpliktelser.

  Rättslig förpliktelse: I vissa fall  kan det ställas krav  på oss att behandla dina personuppgifter   för att uppfylla en rättslig förpliktelse, exempelvis registerhållning i skattesyfte eller att lämna information till en offentlig myndighet eller ett brottsbekämpande organ.

Berättigade intressen: I vissa fall ligger det i vårt berättigade intresse och ingår det i driften av en laglig verksamhet att behandla information om dig för att gynna verksamheten, under förutsättning att detta inte väger tyngre än dina intressen.

› Ditt samtycke: I vissa fall kommer vi att fråga  dig om specifikt tillstånd att behandla vissa av  dina personuppgifter, och vi kommer endast att behandla dina personuppgifter på detta sätt om du samtycker till det. Det är detta som sker när vi frågar dig om du vill ta emot ett nyhets- brev eller information om våra produkter eller tjänster. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande genom att kontakta oss enligt avsnittet nedan i detta dokument

 

Kundernas personuppgifter används av Lyreco för att:

    Skapa ett kundkonto på webbplatsen

 

     Kunna svara på kundernas frågor

 

    Utföra kundadministrativa uppgifter i samband med beställningar, leveranser, fakturering, bokföring (hantering av kundreskontra)

 

    Genomföra marknadsföringskampanjer och berätta för kunderna om våra produkter och tjänster

 

    Övervaka våra relationer med våra kunder och genomföra kundnöjdhetsundersökningar och föra försäljningsstatistik

 

    Hantera obetalda fakturor, inkasso och tvister med våra kunder

 

    Övervaka kundernas upplevelse på vår hemsida


 

 

Vi använder också kakfiler (cookies) för att förbättra kundupplevelsen på vår webbplats – mer om detta hittar du i avsnittet som handlar om kakfiler längre ner i dokumentet.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter länge som vi har en affärsmässig relation med dig och upp till tre år efter din senaste kontakt eller beställning hos Lyreco främst i arkivsyfte om inte gällande lag förhindrar oss att göra detta. Exempelvis kommer personuppgifter som tillhör vår kund och som anges i våra fakturor att sparas längre, i enlighet med lokala föreskrifter.

 

Vilka delar vi informationen med?

Auktoriserade medlemmar av våra försäljnings-, ekonomi- och supportavdelningar inom Lyreco ges tillgång till och kommer att behandla dina personuppgifter i syftena som beskrivs ovan.

 

Lyreco delar inga personuppgifter med ej närstående tredje parter, förutom i den utsträckning som krävs för våra lagliga, yrkesmässiga och affärsmässiga behov, för att hjälpa dig med dina förfrågningar och/ eller när det krävs eller är tillåtet enligt lagen. Detta kan omfatta:

 

Externa leverantörer: Lyreco kan ge tillgång till kundernas personuppgifter:

    till våra tjänsteleverantörer eller entreprenörer: Vi överför personuppgifter till våra externa tjänsteleverantörer såsom IT-systemleverantörer, leverantörer av hostingtjänster, lönesy- stemsleverantörer, konsulter och andra entreprenörer eller leverantörer av varor och tjänster. Lyreco arbetar med dessa leverantörer för att de ska kunna behandla dina personuppgifter å våra vägnar. Lyreco kommer endast att överföra personuppgifter till dem som uppfyller våra stränga normer gällande databehandling och säkerhet. Vi delar endast sådana person- uppgifter som gör det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster

 

    När du genomför en transaktion med någon eller gör en betalning på Lyrecos webbplats, kommer vi att dela transaktionsinformation med de externa parter som måste ha denna information för att kunna fullfölja transaktionen. Vi kommer att ställa som krav att de externa parterna respekterar din integritet och att de skyddar dina uppgifter ett fullgott sätt

 

    Domstolar, tribunaler, brottsbekämpande eller reglerande organ: Lyreco förbehåller sig rätten att dela dina uppgifter för att svara på vederbörligen bemyndigade förfrågningar från myndigheter eller när det krävs av lagen. I ovanligt sällsynta tillfällen där det är fara

för säkerheten för landet, regionen eller företaget (exempelvis vid terrorattacker) förbehåller sig Lyre- co rätten att dela hela vår databas över besökare och kunder med lämpliga statliga

myndigheter

 

    Interna revisorer, redovisare och juridiska rådgivare kan tillgång till dokument, såsom fakturor, som innehåller kundernas personuppgifter för att kunna fullgöra sitt arbete

 

    Lyreco kan överföra personuppgifter till en potentiell köpare, mottagare, sammanslagnings- partner eller säljare och deras rådgivare i samband med en faktisk eller möjlig överföring eller sammanslagning av delar av eller hela Lyrecos verksamhet eller tillgångar, eller andra förknippade rättigheter eller intressen, eller vid köp av en verksamhet eller ingåendet av en sammanslagning


 

Lyreco säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part såsom marknadsföringsföretag.

 

Lyreco lämnar inte vidare några personuppgifter till ”telefonkataloger”, ”offentliga register” eller andra sidor som sysslar med personsökning.

 

Lokalisering – dataöverföring

Lyreco överför endast dina personuppgifter mellan sådana länder som ligger inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och till eller från länder som har fått godkännande av Europeiska kommissionen förutom under villkoren som anges nedan.

 

Om behandlingen omfattar en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU som inte omfattas av ett av undantagen som anges i gällande dataskyddslagar, åtar sig Lyreco

att skydda överföringen genom en av följande åtgärder:

    Standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen (såsom Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om ändring av beslut 2001/497/EG om standard- avtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land 2004/915/EC eller standardavtalsklausuler för personuppgiftsbiträden 2010/87/EU eller senare kommande version

 

    Bindande företagsregler: Om den aktuella tredje parten har antagit EU:s bindande företags- bestämmelser som omfattar personuppgifter som tredje part behandlar

 

    Alla övriga åtgärder som officiellt erkänns av gällande dataskyddslagar som säkerställande av en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter

 

Lyreco behandlar och kommer att uppdra åt tredje parter att behandla personuppgifter i godkända jurisdiktioner enligt definitionerna i giltiga dataskyddslagar. Dessa jurisdiktioner omfattar länder som ingår i europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och länder som EU-kommissionen har meddelat har en tillräcklig skyddsnivå. (För mer information om detta, besök: (“Commission Decisions on the Adequacy of the Protection of Personal Data in Third Countries.”)

 

Säkerheten för det som behandlas:

Lyreco inför rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetskontroller för att skydda dina personuppgifter mot stöld, förlust eller missbruk. Dina uppgifter kommer att lagras i en säker driftsmiljö som inte är till- gänglig utan godkännande. Lyreco gör regelbundna riskanalyser och vidtar riskreducerande åtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter.


 

Detta gäller när du anger känslig information (såsom kreditkortsnummer och lösenord):

    Informationen krypteras med hjälp av SSL för att skydda mot avlyssning

 

    Uppgifterna skyddas ytterligare av kryptering vid lagringen

 

    Vi vidtar också åtgärder för att förbättra säkerheten, såsom analyser av kontobeteenden, för att avslöja bedrägerier eller annat onormalt beteende

 

› Vid möjliga tecken på missbruk kan vi komma att begränsa användningen av webbplatsens funktioner som motåtgärd, vi kan också avlägsna olämpligt innehåll eller länkar till olagligt innehåll och vi kan stänga av eller inaktivera konton vid brott mot våra villkor

 

Dina rättigheter:

Du har följande rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter som gjorts av eller uppdrag av Lyreco:

       Tillgång: I tillägg till den information som är tillgänglig på Lyrecos webbplats, har du rätt     att tillgång till de av dina personuppgifter som Lyreco har, förutom det som anges i undantagen i gällande lagar och förordningar. Om du begär ut uppgifterna kommer Lyreco att hjälpa dig. Du måste bekräfta din identitet innan du får tillgång till personuppgifterna.

I allmänhet tar Lyreco inte betalt för att tillhandahålla denna information, men om din begäran är uppenbarligt ogrundad eller överdriven, framför allt om den upprepas, förbehåller sig Lyreco rätten att debitera en avgift för sådana förfrågningar.

Vi vill att alla förfrågningar som rör detta ska göras till oss skriftligt. Lyrecos webbplats och på alla lokalkontor finns ett formulär som kan fyllas i för att tillgång till uppgifterna. Om du hellre vill skriva ett brev ber vi dig att ange följande:

 

1       Fullständig adress

2       Telefonnummer dagtid

3       Namnen på de specifika filer eller typer av registreringar som du begär tillgång till, inklusive specifika datum för registreringen, om så är möjligt

 

Uppge så många detaljer som du kan.

 

Alla formella förfrågningar kommer att skickas till vårt dataskyddsombud som sedan kommer att granska varje begäran för att avgöra huruvida Lyreco kan lämna ut den begärda informationen. Dataskydds-ombudet kan kontaktas via privacy.office@lyreco.com.

 

       Korrigering:

Om du anser att dina personuppgifter innehåller misstag har du rätt att be oss att korrigera dessa uppgifter. Vi kan be dig att uppvisa dokumentation som visar på vilket sätt Lyrecos   filer är felaktiga. Vi kommer att rätta de felaktiga uppgifterna inom en månad och kommer  att meddela dig när korrigeringen som du har begärt är genomförd. GDPR ger dig rätten att begära rättelse av dina personuppgifter som Lyreco har, om du anser att de innehåller felaktigheter eller att något är utelämnat. Du har rätt att bifoga ett meddelande som beskriver den bristande överensstämmelsen hos dina uppgifter och vilka rättelser du har begärt men som inte har utförts av Lyreco. Lyreco kommer att underrätta alla personer eller organisationer för vilka dina uppgifter har röjts under året innan du begärde korrigeringen och informera dem om rättelserna eller meddelandet om bristande överensstämmelse


 

       Överföringar:

Du kan erhålla och återanvända de av dina personuppgifter som Lyreco har, för dina egna syften till olika tjänster. Lyreco tillåter att du ett säkert och tryggt sätt flyttar, kopierar eller överför personuppgifter från en IT-miljö till en annan, utan hinder för dess användbarhet.

Denna rätt gäller för de av dina personuppgifter som Lyreco har och vars behandling har varit automatiserad och vars syfte har varit att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla kontraktet som kunden har med Lyreco, eller där sådan behandling har baserats på det samtycke som du har gett Lyreco för detta ändamål

 

    Du kan logga in Lyrecos webbportal och ladda hem informationen som finns i portalens avsnitt ”Export”

 

       Radering:

Lyreco lagrar inga personuppgifter utan att ha ett på förhand definierat och dokumenterat syfte. Vi följer lagar som kräver att vi raderar personuppgifter om skälet för dess insamling  och lagring inte längre existerar. Vi anser att detta uppfyller kraven som ställs i integritets- principen ”rätten att bli bortglömd”. I de fall personuppgifterna som Lyreco har baseras på ett kontraktsuppfyllande och du vill avlägsnas från våra system före den lagringsperiod som anges i avsnittet ”Hur länge sparar vi dina personuppgifter”, ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud på privacy.office@lyreco.com.

Om du har registrerat personuppgifter hos oss kan du när som helst avaktivera ditt konto. Av säkerhetsskäl har vi infört en sju dagar lång vänteperiod efter det att du har begärt att ditt konto ska raderas. Loggar du in ditt konto under denna tidsperiod återaktiveras ditt konto. För att förhindra bedrägerier kommer ditt konto oåterkalleligen att upphöra efter den sju dagar långa tidsfristen för att säkerställa att ingen kan använda kontots identifierings- uppgifter igen

 

       Invända mot bearbetning:

Du har rätt att invända mot att vi bearbetar dina personuppgifter om vi inte är berättigade att använda dem längre. I sådana fall ska Lyreco inte längre bearbeta personuppgifterna om inte Lyreco visar tvingande grunder enligt lag för bearbetning, vilket åsidosätter dina intressen, rättigheter och oberoende av eller för etablering, utövande eller försvar av lagliga anspråk.

 

Kontakt, frågor och klagomål

För att utöva dina rättigheter, ge uttryck för din oro, ställa frågor, klaga eller ytterligare information om Lyreco behandling av dina personuppgifter är du välkommen att skriva till följande adress: privacy.office@lyreco.com eller kontakta Lyreco kundtjänst.

 

Lyreco åtar sig att svara din fråga inom mellan en och tre månader beroende hur komplicerad frågan är och/eller antalet frågor som företaget erhåller.

 

I händelse av tvister kan du skicka ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten (i Sverige är det Datainspektionen).


 

Förändringar av policyn:

Från tid till annan kan vi uppdatera eller förändra denna integritetspolicy.

Vi kommer att meddela att detta har skett genom att placera ett framträdande meddelande på vår webbplats eller, om så krävs av lagen, genom att kontakta dig direkt. Lyreco uppmuntrar dig att läsa igenom denna integritetspolicy regelbundet för att hålla dig informerad om hur Lyreco arbetar för att bidra till att skydda de personuppgifter som samlas in. Din fortsatta användning av tjänsten innebär att du godkänner denna integritetspolicy och följande uppdateringar.

 

Cookiepolicy:

       Definition:

Cookies och liknande spårare är filer som används av en server för att interagera med web- bläsaren (refereras hädanefter till som ”cookies”). Cookies används för att skicka statusin- formation när en användare besöker en webbplats. Statusinformation kan till exempel vara ett sessions-ID, språk, utgångsdatum, svarsdomän och vidare. Cookies gör det möjligt att lagra statusinformation under deras giltighetsperiod när en webbläsare får tillgång till olika sidor en webbplats eller när samma webbläsare används nämnda webbplats igen.

 

       Bevarande:

Lyreco använder olika typer av cookies:

sessionscookies som försvinner så snart du lämnar webbläsaren eller webbplatsen: permanenta cookies som analyscookies som är kvar på enheten tills de upphör att gälla (upp till 13 månader) eller tills du tar bort dem manuellt i din webbläsare.

 

       Hur är det med Google Analytics-cookies och användning på vår webbplats?:

Lyreco använder Google Analytics. Här hittar du mer information om hur Lyreco använder Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

För att ge webbplatsbesökarna mer än ett val för hur deras data samlas in av Google Analytics har Google utvecklat webbläsartillägget HYPERLINK “https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout”Google Analytics Opt-out. Tillägget kommunicerar med Google Analytics JavaScript (ga.js) för att visa att information om besöket webbplatsen inte ska skickas till Google Analytics. Webbplatstillägget Google Analytics förhindrar inte att information skickas till själva webbplatsen eller till andra webbanalystjänster

Världskända märken… och vårt eget märke, Lyreco