Vi bruker cookies for å forbedre våre tjenester og for å tilpasse oss dine preferanser. Hvis du fortsetter å surfe godtar du at vi bruker cookies. Du kan endre innstillingene eller få mer informasjon på vår Brukerbetingelser og Cookie policy.

Lukk


OK
Lukk

Error


Vennligst vent...


Personvernerklæring

 

PERSONVERNERKLÆRING

Hos Lyreco mener vi at personvern er viktig. Derfor har vi innarbeidet et omfattende personvernprogram, inkludert et globalt personvernkontor og en personvernansvarlig, til hjelp for å beskytte personvern- rettighetene.

 

For å beskytte personvernet ditt vil Lyreco sørge for at alle Personopplysninger håndteres en sikker måte og bare brukes som beskrevet i seksjonene nedenfor. Denne personvernpolicyen informerer deg om hvilke Personopplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og hvilke tiltak vi har satt i verk for å beskytte dem.

 

Denne policyen er vår forpliktelse til personvern når det gjelder bestemmelser om behandling av Personopplysninger knyttet til Kunder (heretter kalt «Personvernpolicy»).

 

I denne Personvernpolicyen viser «deg» og «din» til de av Kundens Registrerte som Personopplysninger behandles for, av eller vegne av Lyreco, og «vi», «våre» og «oss» viser til Lyreco.

 

LYRECO, et forenklet aksjeselskap (société par actions simplifié) som er organisert og eksisterer

i henhold til lovgivningen i Frankrike, med registrert adresse Rue de 19 mars 1962, 59770 MARLY (Frankrike), og alle dets Tilknyttede selskaper (heretter kalt «Lyreco»), er en virksomhet spesialisert på løsninger for arbeidsplassen, inkludert spesielt kontorrekvisita, personlig verneutstyr og pakke- distribusjon. Lyreco leverer utelukkende til andre virksomheter i B2B-relasjoner (heretter angitt individuelt som «Kunde» og samlet som «Kunder»).

 

1  Definisjoner

1.1               «Tilknyttede selskaper» er alle virksomheter som kontrolleres av eller er under felles kontroll med Lyreco.

1.2               «Gjeldende personvernlovgivning» er relevante lokale lover og forskrifter vedrørende beskyttelse av Personopplysninger, datasikkerhet, lagring av data og personvern som Personopplysningene er underlagt, inkludert GDPR.

1.3               «Behandlingsansvarlig» er den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheten, institusjonen eller ethvert annet organ som, alene eller sammen med andre, fastlegger formålene og midlene til behandling av Personopplysninger.

1.4               «Kundens Registrerte» betyr enhver ansatt, konsulent, agent eller annen autorisert fysisk person som legger inn kjøpsordrer hos Lyreco vegne av Kunden.

1.5               «Kundens Personopplysninger» er Personopplysninger om Kundens Registrerte som behandles av Lyreco som Behandlingsansvarlig når Lyreco leverer sine Tjenester til Kunden.

1.6               «Personvernforordningen» eller «GDPR» er Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av Personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

1.7               «Personopplysninger» er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den Registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjons- nummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet av denne fysiske personen.

1.8               «behandling» er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med Person- opplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

1.9               «Tjenester» er levering og salg av produkter og alle tilknyttede tjenester foreslått globalt eller lokalt av Lyreco.

1.10            «Tredjepart(er)» er Lyrecos autoriserte revisorer, regnskapsførere, kontraktører, agenter og tredjepartsleverandorer av tjenester, som behandler Personopplysninger.

 

2  Omfang

Denne Personvernpolicyen gjelder kun for Kundens Personopplysninger som behandles av eller på vegne av Lyreco.

 

Lyreco behandler Personopplysninger på lovlig vis i samsvar med Gjeldende personvernlovgivning.

 

Ved konflikt mellom denne Personvernpolicyen og Gjeldende personvernlovgivning, skal bestemmelsene i Gjeldende personvernlovgivning gjelde.

 

Hvilke Personopplysninger samler vi inn og bruker?

For å kunne levere våre Tjenester til Kunden, Lyreco behandle Kundens Personopplysninger. Faktisk er Kundens Registrerte de eneste sluttbrukerne vårt nettsted, som handler vegne av Kundene som er

i kundeforhold med Lyreco. Kundenes Personopplysninger som skal behandles via nettstedet, er hoved- sakelig de Personopplysningene som kreves for at Lyreco skal kunne levere Tjenester til Kundene, det vil si hovedsakelig for å plassere og følge opp en innkjøpsordre lagt nettsiden.

 

Lyreco behandler følgende kategorier av Kundens Personopplysninger:

    Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse

 

    Kundenavn, ID-nummer og adresse

 

    Kredittkortinformasjon

 

   Informasjon om plassering, f.eks. IP-adresse

 

For klarhets skyld identifiseres obligatorisk informasjon som kreves i elektroniske skjemaer, med en stjerne i feltet.


 

Hva bruker vi opplysningene til?

Personvernforordningen tillater oss å behandle Personopplysninger lenge vi har grunnlag for dette i henhold til loven. Den krever også at vi skal fortelle deg hva dette grunnlaget er. Som et resultat, når vi behandler dine Personopplysninger, vil vi henvise til en av følgende behandlingsbetingelser:

   Oppfyllelse av avtale: Dette er når behandlingen av dine Personopplysninger er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til en avtale

    Rettslig forpliktelse: Dette er når vi behandle dine Personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse, f.eks. bokføring for skatteformål eller informasjon til et offentlig organ eller en rettshåndhevende myndighet

Berettigede interesser: Vi vil behandle opplysninger om deg der det er i vår berettigede interesse for å drive en lovlig virksomhet og for å fremme den virksomheten, lenge det ikke oppveier dine interesser

    Ditt samtykke: I noen tilfeller vil vi be deg om spesifikk tillatelse til å behandle noen av dine Personopplysninger, og vi behandler bare dine Personopplysninger denne måten hvis du aksepterer at vi gjør det. Dette vil være tilfellet når vi spør deg om du ønsker å motta vårt nyhetsbrev, eller informasjon om våre produkter eller tjenester. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss i henhold til avsnittet nederst i dette dokumentet

 

Dine Personopplysninger brukes av Lyreco til følgende:

   Opprette en kundekonto vår nettside

 

   Svare på kundehenvendelser

 

    Utføre funksjoner for administrasjon av Kundens bestillinger, leveranser, fakturaer, regnskapsføring (administrasjon av kundefordringer)

 

    Gjennomføre markedsføringskampanjer og informere Kundene om våre produkter og Tjenester

 

    Undersøke vårt forhold til Kundene med kundetilfredshetsundersøkelser og utarbeide salgsstatistikk

 

    Administrere ubetalte fakturaer og tvister med våre Kunder

 

    Undersøke Kundens opplevelse vårt nettsted

 

Vi bruker også cookies (informasjonskapsler) for å forbedre kundeopplevelsen på vårt nettsted, vennligst se vår cookiepolicy nedenfor i dette dokumentet..

 

Hvor lenge oppbevarer vi dine Personopplysninger:

Vi oppbevarer dine Personopplysninger lenge vi har et forretningsmessig forhold og inntil 3 år etter din siste kontakt med eller bestilling hos Lyreco, hvis ikke annet kreves ifølge gjeldende lovgivning. For eksempel vil Kundens Personopplysninger som fremkommer i våre fakturaer, oppbevares i en lengre periode i henhold til gjeldende lokale bestemmelser.


 

Hvem deler vi opplysningene med:

Dine Personopplysninger er tilgjengelige for og behandles av autoriserte medlemmer av salgs-, økonomi- og supportavdelingene i Lyreco, for de formålene som er beskrevet ovenfor.

 

Vi deler ikke Personopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter, med unntak av det som er nødvendig for Lyrecos berettigede profesjonelle behov og forretningsbehov, for å behandle dine forespørsler, og/ eller slik loven krever eller tillater. Dette vil inkludere:

 

Tredjepartsleverandører: Lyreco kan gi tilgang til Kundens Personopplysninger:

    Våre tjenesteleverandører eller kontraktører: Lyreco overfører Personopplysninger til sine tredjepartsleverandører av tjenester, som systemleverandører (IT), hostingleverandører, konsulenter og andre leverandører av varer og tjenester eller kontraktører. Lyreco samarbeider med leverandørene slik at de kan behandle dine Personopplysninger vegne av Lyreco.

Lyreco overfører Personopplysninger til dem bare når de oppfyller Lyrecos strenge standarder for behandling av data og sikkerhet.

Lyreco deler kun Personopplysninger for å kunne levere sine Tjenester til Kundene

 

    Når du inngår transaksjoner med andre eller foretar betalinger Lyrecos nettsted, deler Lyreco transaksjonsinformasjon med de Tredjepartene som er nødvendige for å fullføre transaksjonen. Vi vil kreve at disse Tredjepartene respekterer ditt personvern og beskytter Personopplysningene dine tilstrekkelig

 

*       Domstoler, rettshåndhevende myndigheter eller reguleringsorganer: Lyreco forbeholder seg retten til å dele opplysningene dine for å svare behørig autoriserte forespørsler om informasjon fra myndighetene eller når loven krever det. I uvanlige sjeldne tilfeller der nasjonal, statlig eller virksomhetens sikkerhet er i fare (for eksempel ved terrorangrep), forbeholder Lyreco seg retten til å

dele hele databasen over Kunder og Kundenes Personopplysninger med aktuelle statlige myndigheter

 

*       Internrevisorer, profesjonelle regnskapsførere og juridiske rådgivere kan tilgang til dokumenter, for eksempel fakturaer, som inneholder Kundens Personopplysninger, i forbindelse med sine oppdrag

 

*       Lyreco kan overføre Personopplysninger til en potensiell kjøper, overdragelsesmottaker, fusjons- partner eller selger og deres rådgivere i forbindelse med en faktisk eller potensiell overdragelse eller fusjon av en del av eller hele Lyrecos virksomhet eller verdier, eller eventuelle tilknyttede rettigheter eller interesser, eller for å erverve en virksomhet eller inngå en fusjon med den

 

Lyreco selger aldri dine Personopplysninger til tredjeparter, for eksempel markedsførere.

 

Lyreco gir ingen Personopplysninger til nettsteder med kataloger for personsøk som f.eks. «Gule sider».


 

Hva med lokalisering og overføring av dine Personopplysninger?

Lyreco overfører bare dine Personopplysninger innenfor land i Det europeiske økonomiske samarbeids- området (EØS) og til eller fra land som gir tilstrekkelig beskyttelse som bekreftet av Europakommisjonen, unntatt som angitt nedenfor.

 

Hvis behandlingen innebærer overføring av Personopplysninger til et land utenfor EU som ikke gir til- strekkelig beskyttelse som bekreftet av Europakommisjonen, forplikter Lyreco seg til å sikre overføringen ved hjelp av en av følgende mekanismer:

    EUs standardkontrakter godkjent av Europakommisjonen (for eksempel Standard Contractual Clauses for Data Controllers 2004/915/EC eller Standard Contractual Clauses for Data Processors 2010/87/EU, eller en senere versjon)

 

    Bindende virksomhetsregler: Hvis de berørte Tredjepartene har vedtatt EUs bindende virksomhetsregler som dekker Personopplysningene som Tredjeparten behandler

 

    En hvilken som helst annen mekanisme som er offisielt anerkjent av Gjeldende personvern- lovgivning for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for Personopplysninger

 

Lyreco behandler og skal kreve at Tredjeparter behandler Personopplysninger i passende jurisdiksjoner som definert i Gjeldende personvernlovgivning. Disse jurisdiksjonene omfatter land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og land som er anerkjent for å gi tilstrekkelig beskyttelsesnivå av kommisjonen. (For mer informasjon, se European Commission, («Commission Decisions on the Adequa- cy of the Protection of Personal Data in Third Countries.»)

 

Hvordan sikrer vi behandling av dine Personopplysninger?

Lyreco implementerer tekniske og organisatoriske sikkerhetskontroller som er rimelig forretningsmessig forsvarlige, for å beskytte dine Personopplysninger mot tyveri, tap eller misbruk. Dine Personopplysninger vil bli lagret i et sikkert driftsmiljø som ikke er tilgjengelig uten autorisasjon. Lyreco benytter risiko- begrensende tiltak etter periodiske risikovurderinger, for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine Personopplysninger.

 

Når du oppgir sensitive opplysninger (for eksempel kredittkortnumre og passord), skjer følgende:

    Vi krypterer opplysningene for å beskytte mot tyvlytting, ved bruk av SSL

 

    Disse opplysningene er ytterligere beskyttet av kryptert lagring

 

    Vi bruker også tiltak for å øke sikkerheten, for eksempel å analysere kontoadferd for svindel eller annet uregelmessig adferdsmønster

 

    Vi kan begrense bruk av nettstedsfunksjoner som svar mulige tegn misbruk, kan fjerne upassende innhold eller koblinger til ulovlig innhold, og kan suspendere eller deaktivere kontoer for brudd våre vilkår og betingelser


 

Hva er dine rettigheter angående behandlingen av dine Personopplysninger?

Du har følgende rettigheter angående behandling av dine Personopplysninger utført av eller vegne av Lyreco:

 

       Innsyn: I tillegg til opplysningene som er tilgjengelige Lyrecos hjemmeside, har du rett til å innsyn i de Personopplysningene Lyreco har om deg, alt underlagt unntakene i Gjeldende personvernlovgivning. Hvis du ber om opplysningene, vil Lyreco hjelpe deg. Din identitet bekreftes før du får innsyn i dine Personopplysninger. Generelt belaster Lyreco deg ikke for å levere opplysninger, men hvis forespørselen er åpenbart ubegrunnet

eller urimelig, spesielt grunn av sin gjentakende karakter, forbeholder Lyreco seg retten til å belaste et gebyr for slike forespørsler.

Vi ber deg om å sende inn din forespørsel skriftlig. Et skjema for forespørsel om innsyn er tilgjengelig Lyrecos nettsted og alle våre lokalkontorer. Hvis du velger å skrive et brev i stedet for å fylle ut et skjema, vennligst ta med følgende:

 

1       Din postadresse

2       Ditt telefonnummer dagtid

3       Navn bestemte filer eller typer registreringer som du ber om innsyn i, inkludert spesifikke datoer for disse registreringene, der det er mulig

 

Vennligst oppgi så mange detaljer som mulig.

 

Alle formelle forespørsler om innsyn vil bli sendt til personvernrådgiveren, som deretter vurderer hver forespørsel for å avgjøre om Lyreco vil utlevere de forespurte opplysningene.

Personvernrådgiveren kan nås direkte på privacy.office@lyreco.com.

 

       Endring:

Hvis du mener at det er en feil i dine Personopplysninger, har du rett til å be om at uriktige Personopplysninger rettes opp. Vi kan be deg om å gi dokumentasjon for å vise hvor Lyrecos opptegnelser er feil. Vi vil endre uriktige data innenfor en måned og vil varsle deg når korrige- ringen du har bedt om, er fullført. Personvernforordningen gir deg rett til å kreve at uriktige Personopplysninger som Lyreco har, rettes opp, hvis du mener de er feil eller unøyaktige.

Du har rett til å vedlegge en erklæring om uenighet i opplysningene, som gjenspeiler en korrigering du har bedt om, men som ikke ble utført av Lyreco. Lyreco vil varsle enhver person eller organisasjon som dine personopplysninger ble utlevert til i året fra din forespurte korrigering, og informere dem om korrigeringen eller erklæringen om uenighet

 

       Portabilitet:

Du har rett til å innhente og gjenbruke de personopplysningene som Lyreco har, til eget bruk på tvers av ulike tjenester. Lyreco lar deg flytte, kopiere eller overføre Personopplysninger enkelt fra ett IT-miljø til et annet en trygg, brukervennlig og sikker måte. Denne retten gjelder de Personopplysningene Lyreco har, hvor behandlingen ble automatisert og brukt

i forbindelse med Lyrecos Tjenester innenfor den avtalen Kunden har med Lyreco, eller hvor slik behandling var basert samtykket du ga til Lyreco

 

    Du kan logge Lyrecos online nettportal og laste ned opplysningen som er gitt i eksport- delen av portalen


 

       Sletting:

Lyreco lagrer ikke Personopplysninger uten et forhåndsdefinert og dokumentert formål. Vi følger lover som krever at vi sletter personopplysninger hvis årsaken til innsamling og lagring ikke lenger eksisterer. Vi tror at dette oppfyller kravene i personvernprinsippet om «retten til å bli glemt».

Der hvor Personopplysningene som Lyreco har, er basert på avtalens inngåelse og du

ønsker å bli fjernet fra våre systemer før oppbevaringsperioden angitt i avsnittet «Hvor lenge oppbevarer vi dine Personopplysninger» utløper, vennligst kontakt vår personvernkontakt på privacy.office@lyreco.com.

Hvis du har registrert dine Personopplysninger hos oss, kan du når som helst deaktivere din konto. Av sikkerhetsmessige årsaker har vi implementert en frist syv dager etter at du har bedt om at kontoen skal slettes; hvis du logger deg kontoen i løpet av denne perioden,

vil du aktivere kontoen igjen. For å forhindre falsk identitet, når kontoen din er deaktivert og etter utløpet av syvdagersfristen, vil kontoen din bli ugjenkallelig inndratt, slik at ingen kan bruke denne kontoidentifikatoren igjen

 

       Innsigelsesrett: Du har rett til å protestere mot behandling av dine Personopplysninger hvis vi ikke lenger har rett til å bruke dem. I dette tilfellet skal Lyreco ikke lenger behandle Per- sonopplysningene med mindre Lyreco kan påvise at det foreligger overbevisende legitime grunner for behandlingen, som går foran den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav

 

Hvordan kan du kontakte, stille spørsmål og/eller klage til Lyreco?

For å utøve dine rettigheter, uttrykke bekymring, stille spørsmål, klage eller ytterligere opplysninger om behandlingen av dine Personopplysninger av Lyreco, kan du sende en e-post til følgende adresse: privacy.office@lyreco.com eller kontakte Lyreco kundeservice sammen med gyldig legitimasjon.

 

Lyreco forplikter seg til å svare din forespørsel innenfor en måned og opptil 3 måneder, avhengig av kompleksiteten av forespørselen og/eller antall forespørsler mottatt av virksomheten.

 

I tilfeller av tvister kan du sende inn en klage til den lokale personvernmyndigheten, i Norge er det Datatilsynet.

 

Hvordan oppdaterer/endrer vi denne Personvernpolicyen?

Lyreco vil noen ganger oppdatere eller endre denne Personvernpolicyen.

Lyreco vil varsle deg ved å legge et varsel en fremtredende plass sitt nettsted eller, hvis loven krever det, sende deg et varsel direkte. Lyreco oppfordrer deg til jevnlig å gjennomgå denne Personvernpolicyen for å holde deg informert om hvordan Lyreco bidrar til å beskytte de personopplysningene vi samler inn. Din fortsatte bruk av Lyrecos Tjenester utgjør ditt samtykke til denne personvernpolicyen og eventuelle oppdateringer.


 

Hva er vår cookiepolicy?

       Definisjon:

Cookies (informasjonskapsler) eller andre lignende sporingsenheter er filer som brukes av en server for å samhandle med nettleseren (heretter kalt «cookies»). Cookies brukes til å sende statusinformasjon når en bruker besøker et nettsted. Statusinformasjon kan for eksempel være en sesjon-ID, språk, utløpsdato, respons-domene og videre. Cookies gjør det mulig å lagre statusinformasjon i løpet av gyldighetsperioden når en nettleser åpner de forskjellige sidene et nettsted eller når denne nettleseren vender tilbake til dette nettstedet senere

 

       Lagring:

Lyreco bruker forskjellige typer cookies:

Sesjonscookies som forsvinner så snart du forlater nettleser eller hjemmesiden; Permanente cookies som analytiske cookies, som blir din enhet til de utløper (opptil 13 måneder) eller til du sletter dem med nettleserens funksjoner

 

       Hva med Google Analytics-cookies og bruken på vårt nettsted?:

Lyreco bruker Google Analytics. Mer informasjon om hvordan Lyreco bruker Google Analytics finner du her: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

For å gi besøkende nettstedet flere valgmuligheter for hvordan dataene deres samles inn av Google Analytics, har Google utviklet tilleggsprogrammet HYPERLINK “https://tools.goo- gle.com/dlpage/gaoptout”Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tilleggsprogrammet kommuniserer med Google Analytics JavaScript (ga.js) for å vise at informasjon om besøket på nettstedet ikke skal sendes til Google Analytics. Google Analytics tilleggsprogrammet for tilbakeholdelse av samtykke forhindrer ikke informasjon i å bli sendt til nettstedet selv eller til andre nettanalysetjenester

Verdenskjente merker ... og vårt eget merke Lyreco