leadership trainng people

Q&A klimatlöfte 50/5

Nedan kan du läsa svar kring vårt klimatlöfte 50/5

Att genomföra en komplett LCA är både kostsamt och tidskrävande. Vi har förståelse för att inte samtliga av våra leverantörer har nått till den nivån. Det är därför vi är transparenta med den kvalitén vi har på klimatberäkningarna och i och med vår transparens bjuder vi med våra leverantörer på en utvecklingsresa för klimatet.

För Lyreco är det viktigt och högst relevant att våra leverantörer tar dessa frågor på största allvar. Vi vill utvecklas tillsammans med våra leverantörer och samarbeta med de leverantörer som delar vår ambition. Vi tror därför att vi längs med resan både kommer tappa leverantörer men även hitta nya partnerskap för klimatet.

Som ett led i vårt klimatarbete och 50/5 löfte är vi transparenta med våra produkters klimatpåverkan och ger dig som kund en möjlighet att göra ett aktivt klimatval

Klimatpåverkan beräknas med hjälp av IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) metod ”Global Warming Potential” (GWP). Klimatpåverkan anges däremot som CO2e, och syftar till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv).  Olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och därmed den globala uppvärmningen. Genom CO2e får man ett gemensamt mått för alla växthusgaser. Exempelvis bidrar metangas 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Så 1 kg metangas blir då 25 kg CO2e.

CO2e-värdet visar produktens totala CO2e-påverkan från vaggan till graven. Metoden som används för att kartlägga produkters klimatpåverkan heter LCA:er (Life Cycle Assessment).  Kort och gott produktens påverkan på klimatet under dess livstid. Vi har tre kvalitetsnivåer på våra beräkningar. Den bästa kvalitén på data utgörs av EPD:er (Environmental Product Declaration, Miljövarudeklaration) i enlighet med standard ISO 14044:2006. Den näst bästa kvalitén utgörs av klimatberäkningar där viss information om beståndsdelar, tillverkningsland m.m. kunnat inhämtas. Den tredje kvalitetsnivån utgörs av generell data baserat på mängder av klimatberäkningar för produktgruppen.

Allting har en negativ klimatpåverkan, dvs alla produkter släpper ut växthusgaser under sin livstid. Positiv klimatpåverkan är ett omdebatterat begrepp där man både kan syfta till att produkten binder mer klimatpåverkande växthusgaser än vad den genererar under sin livstid alternativt att en klimatkompensering har skett för att binda mer växthusgaser än de produkten genererar.

50/5 är Lyreco Sveriges klimatlöfte till marknaden. Vi ska halvera vår klimatpåverkan för allt vi levererar på 5 år, dvs till 2026. Arbetet fokuserar på vår egen verksamhet, transporter, produkter och ära lösningar. Som ett miljöcertifierat bolag sedan 1997 har miljö alltid varit en del av vårt DNA och då klimatfrågan är vår tids största utmaning är det naturligt att vi går i bräschen och bidrar till att minska CO2-utsläppen.

Vid dina inköp hos Lyreco kan du göra ett aktivt val för klimatet genom att jämföra produkternas klimatpåverkan. Överväg produkternas funktion och ditt behov för att säkerställa att du får den bästa produkten för ditt behov med minst klimatpåverkan. Du kan även se över dina inköpsmönster och samla dina ordrar, dvs minska dina små ordrar, så att vi får möjlighet att skicka en så klimatoptimal transport till dig som möjligt.

Lyreco Sverige har länge klimatkompenserat den egna klimatpåverkan såsom energi och elanvändning, tjänsteresor m.m., dvs på klimatspråk scope 1, scope 2 och delar av scope 3 inom GHG protokollet. Klimatkompenseringen har bestått av trädplantering genom vår partner Plant-for-thePlanet och binder koldioxid likvärdigt våra utsläpp från vår egna verksamhet. Däremot står utsläppen från vår egna verksamhet för mindre än 1% av våra totala utsläpp. Övriga utsläpp i form av transporter till kund står för 3% av utsläppen och produkternas klimatpåverkan under deras livscykel står för övriga 96%. Därför är inte Lyreco klimatneutrala.

Klimatkompensation innebär att man delvis eller helt reducerar klimatpåverkan genom att investera i projekt som binder motsvarande mängd växthusgaser som man önskar kompensera för, exempelvis genom trädplantering. Klimatkompenseringen måste ske i certifierade och tredjeparts verifierade initiativ.

Vi arbetar med minskningsstrategier på bred front. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi på enskild produktnivå där vi bl.a. byter produkter till alternativ med mindre klimatpåverkan, effektivisering av fabriksprocesser samt arbetar för att hitta nya cirkulära lösningar och tjänster. Tillsammans med kunder försöker vi hitta hållbara inköpsmönster samtidigt som vi arbetar med våra transportörer för att minska den delen av klimatpåverkan. Även om klimatpåverkan från vår egna verksamhet är liten så arbetar vi även med att minska denna del.

Som ett miljöcertifierat bolag för ISO 14001 sedan 1997 har vi arbetat länge med att minska klimatpåverkan från vår egna verksamhet. Vårt största fokus lägger vi nu på att minska klimatpåverkan från våra produkter, där vi nu har identifierat storleken på utsläppen och är i fas med att genomföra minskningsstrategier på kategori och produktnivå tillsmans med leverantörer och kunder.

Du kan få hjälp att både identifiera din klimatpåverkan från dina inköp hos oss samt få stöd med att identifiera minskningsstrategier genom exempelvis produktbyten och beställningsmönster.

Per idag har vi rapporter för beställningsmönster, dvs vår Small order calculator, och man kan även få ut statistik på sin samlade klimatpåverkan från de produkter ni köpt från Lyreco. Ingår ni som kund även i vårt Lyreco Conscious Choice-program får ni kvartalsvisa rapporter över era inköp av miljöprodukter, små order-statistik samt antal träd som kommer att planteras i ert namn baserat på er prestandaförbättring.

Vi är i färd med att ta fram automatgenererade rapporter men per idag kan man få ut statistiken genom sin ansvarige säljare.

Information om produkternas klimatpåverkan återfinns på lyrecocontract.se och vi utvärderar andra kommunikationsvägar.

Du som kund kan göra ett aktivt val för klimatet genom att välja den produkt med minst klimatpåverkan samtidigt som du samlar dina ordrar. Ta gärna kontakt med din ansvariga säljare för att skapa en minskningsstrategi som passar för er verksamhet.

Cirkularitet är motsatsen till ett linjärt flöde, exempelvis att produkter inte slutar sin livscykel som avfall utan blir till en resurs för nästa produktcykel. Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller kopplade till cirkulära kretslopp för organisationer, företag och samhälle.

Återvinning innebär att produktens material bryts ner för att återanvändas vid tillverkningen av en ny produkt. Återanvändning innebär att produkten som sådan får ett förlängt liv genom en ny användare istället för att användaren köper en ny produkt.

I ett linjärt materialflöde utvinner man naturresurser för att producera en produkt som sedan konsumeras och slutligen slängs och blir avfall. I ett cirkulärt flöde utnyttjar man det som finns tillverkat så långt det går genom bl.a. återvinning, återanvändning och reparationer istället för att det blir till avfall. Man behöver därmed inte utvinna någon ny råvara för att producera nya produkter. På så sätt ser man produkter och deras material som resurser som återinvesteras i produktflödet. Genom cirkulära lösningar används de resurser som redan finns på marknaden på ett effektivare sätt än i ett linjärt flöde.

Genom cirkulära flöden minskar man behovet av att utvinna naturresurser för att skapa nya produkter och på så sätt minskas CO2-utsläpp kopplade till utvinningen. Samtidigt sparar man på jordens ändliga naturresurser genom att använda det material som redan finns på marknaden.

Genom cirkulära lösningar återförs material som redan finns på marknaden till produktcykeln och därmed elimineras CO2-utsläpp från utvinning av naturresurser och produktion av nya material såsom plast.

Cirkulära lösningar är en viktig del av 50/5 och det tillhörande arbetet att minska våra produkters klimatpåverkan. Lyreco arbetar aktivt genom en särskild projektgrupp för att hitta nya cirkulära lösningar för våra produktgrupper. I dagsläget drivs ett antal cirkulära projekt, bl.a. för textilier och toner och bläck men vi arbetar även för andra lösningar.

Målet är att hitta cirkulära lösningar för så många relevanta produkter som möjligt.

De flesta material kan ingå i cirkulära flöden men inte alla. Exempel på materialflöde som aldrig kan ingå i ett cirkulärt flöde är fossila bränslen. För andra materialflöden, såsom plastflöden, kan otillåtna kemikalier begränsa möjligheten att återföra materialet i ett cirkulärt flöde.

De cirkulära strategier som finns är reparation/renovering av produkt, återanvändning av hela eller delar av produkt samt återvinning.

Genom att göra klimatberäkningar av en produkts klimatpåverkan under sin livslängd baserat på de olika cirkulära strategierna får man en bra bild av vilken cirkulär strategi som är effektivast och innebär minst CO2-utsläpp.