team happy office

Ethiek & Compliance

in al onze praktijken

Onze waarden maken van ons een betrouwbare partner

Sinds de oprichting in 1926 wordt Lyreco gedreven door de waarden UitmuntendheidRespectPassie en Flexibiliteit. Ze worden belichaamd door al onze medewerkers en gedeeld met al onze zakenpartners.

Bij Lyreco dragen we deze waarden dagelijks uit door een ethisch en compliancebeleid te promoten in al onze praktijken. Onze Gedragscode weerspiegelt onze langetermijnverbintenis tot integriteit. Dat is wat het vertrouwen van onze klanten, maar ook van onze medewerkers en partners garandeert.

Grégory Liénard

Wij zijn trots op onze waarden. Ze worden gedeeld en uitgedragen door alle medewerkers. Ze zijn onze kracht en maken van ons een betrouwbare partner.

Het respecteren van deze waarden is een plicht. Zo zorgen we elke dag voor een "Great Working Day" voor iedereen.

Grégory Liénard

CEO

LYRECO ETHISCHE CODE

Onze Gedragscode is een uitdrukking van wie we zijn en hoe we zaken doen bij Lyreco. Hij is van toepassing op al onze activiteiten, waar we ook actief zijn, op elk moment.

Hij steunt op 4 leidende principes: onze mensen, onze zakelijke integriteit, onze producten & middelen en onze maatschappelijke betrokkenheid.

clapping team

Onze mensen

Bij Lyreco streven we naar een ethisch Mens & Cultuurbeleid, het aanbieden van een gezonde en veilige omgeving en het koesteren van Respect als een belangrijke waarde in al onze praktijken.

meeting

Onze zakelijke integriteit

Naast de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, plaatsen we zakelijke integriteit centraal in de principes die we delen met onze zakelijke partners en medewerkers, waarbij we een nultolerantie hanteren voor elke vorm van corruptie, fraude, belangenconflicten, machtsmisbruik.

Bij Lyreco zijn onze medewerkers de weerspiegeling van ons ethisch beleid; hun relaties met onze stakeholders zijn strikt gereguleerd om te zorgen voor vertrouwensrelaties gebaseerd op wederzijds respect voor integriteit.

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

Onze Gedragscode voor leveranciers vermeldt de vereisten waaraan onze leveranciers moeten voldoen op het vlak van ethiek en professioneel gedrag wanneer ze met Lyreco werken. We verwachten van onze leveranciers dat ze:

  • Dezelfde ethische vereisten respecteren en hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met deze Gedragscode voor leveranciers
  • De beleidslijnen en procedures implementeren die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving
  • Ervoor zorgen dat deze verbintenissen worden opgevolgd met al hun partners
doos lyreco

Onze producten en activa

Bij Lyreco zorgen we ervoor dat alle producten die we aan onze klanten leveren, voldoen aan de hoogste normen op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu.

We werken uitsluitend samen met zakenpartners die dezelfde ambities voor productuitmuntendheid delen.

bike delivery

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Bijdragen tot en bevorderen van een duurzame, verantwoordelijke en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering is essentieel voor Lyreco.

We streven ernaar concreet te handelen door een MVO-aanpak te hanteren, door onze collega's en zakenpartners bewust te maken van meer verantwoorde praktijken, door onze klanten producten en oplossingen aan te bieden die altijd duurzamer zijn en door onze operationele processen voortdurend te verbeteren.

raise your concern

Ons gemeenschappelijk doel is om elke ethische inbreuk te voorkomen en op te sporen, zodat Lyreco de gepaste maatregelen kan nemen, de situatie kan verhelpen en ervoor kan zorgen dat de gedragingen en handelingen volledig in overeenstemming zijn met onze waarden.

Onze Raise your concern tool is beschikbaar voor alle Lyreco medewerkers en externe partners. We moedigen u aan om te discussiëren, advies te vragen, vragen te stellen, uw bezorgdheid te delen en een feitelijke of potentiële ethische inbreuk te melden.

Raise your concern

 

Lyreco ethisch en compliancebeleid

Om een betere alertheid, consistentie en efficiëntie in alle ethische en compliancekwesties te garanderen, heeft Lyreco beslist om een unieke ethische en compliancevisie te versterken en te harmoniseren, wat geleid heeft tot de oprichting van het Group Ethics and Compliance Committee, de benoeming van een Group Compliance officer en toegewijde Ethics Referents in alle Lyreco dochterondernemingen.

People in a meeting

Meer lezen