Woman green reflection trees

CO₂ Beleid

Onze acties voor het verminderen van CO₂ uitstoot in de volledige organisatie

 

"Het klimaat is onomkeerbaar veranderd door invloed van de mens. En er moet direct op wereldwijde schaal actie worden ondernomen om de opwarming van de aarde te verminderen. Maar er is ook een sprankje hoop: het is nu nog mogelijk om het klimaat te stabiliseren, als de CO₂-uitstoot op korte termijn enorm omlaag gaat."

- RTL Nieuws 

Co2 neutraal papier

CO₂-Prestatieladder

Lyreco is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de CO₂-emissie als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te reduceren. Lyreco Nederland heeft in 2022 volgens de CO₂ prestatieladder -een instrument om duurzaamheid kenbaar te maken in het aanbestedingsproces- niveau 3 behaald. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energiestromen inzichtelijk zijn, bepaald is op welke manier de CO₂-emissie wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die reductie van CO₂-emissie serieus nemen.

CO₂ prestatieladder niveau 3

2023

Hercertificering CO2-Prestatieladder

Energiebeleid

Beleid CO₂ emissie

Lyreco is naast de huidige inspanningen voor duurzaamheid, waaronder het ophalen en (laten)recyclen van toners, cartridges en klein kantoormateriaal, ook actief om de CO₂-emissie te reduceren. In 2010 is Lyreco gestart met het meten van haar CO₂-emissie. Vervolgens zijn periodiek doelstellingen geformuleerd om onze CO₂-footprint te reduceren. Van 2010 tot 2020 is de globale Benelux voetafdruk gedaald met 38%.

Voor de periode 2020 tot 2025 is het doelstelling om de CO₂ emissie te verlagen met 10% voor scope 1 en met 2% voor scope en BT. Het referentiejaar daarvoor is de voetafdruk van 2020. De CO₂ emissie per fte in het referentiejaar is 4,38 ton voor scope 1 en 0,31 ton voor scope 2 + BT. De CO2 emissie per fte in 2021 is 4,64 ton voor scope 1 en 0,35 ton voor scope 2 + BT.

Verminderen van de milieu impact maakt al jaren deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Lyreco. Zo worden de MVO doelstellingen gedefinieerd op basis van 6 pijlers waarbij ook rekening gehouden wordt met de belangrijke milieu aspecten van de organisatie:

  • Verlagen van de CO₂ uitstoot door vermindering van het dieselverbruik en het investeren in vernieuwingen van de vloot
  • Beperken van het energieverbruik
  • Slim omgaan met circulatie op de weg
  • Zoveel mogelijk afval recyclen
  • Het verder implementeren van een circulair beleid en het bieden van circulaire oplossingen

In onze CO₂-Emissie-Inventaris en het Energiemanagement Actieplan, die op de website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik, CO₂-emissie en onze plannen om deze te reduceren.

CO2-Emissie-Inventaris 2022

CO2-Emissie-Inventaris 2021

CO2-Emissie-Inventaris 2020

Energie Management Actieplan

Co2 neutraal

Uitstoot door vervoer

De CO₂-emissie wordt grotendeels veroorzaakt door het brandstofverbruik van de bestelwagens en de bedrijfswagens, het bedraagt dan ook ruim 90% van de totale CO₂-footprint. Om dit te reduceren heeft Lyreco een aantal maatregelen gedefinieerd:

  • Gefaseerde vernieuwing van het bedrijfswagenpark met milieuverantwoorde voertuigen;
  • Introductie van elektrische bestelwagens voor het leveren in bepaalde stadscentra;
  • Mogelijkheden evalueren voor het leveren via fietskoerier;
  • Continue maandelijkse opvolging van het rijgedrag van de chauffeurs van de bestelwagens en hierop bijsturen;
  • Bewustzijn verhogen van de medewerkers ter verlaging van het energieverbruik.

Wij realiseren ons dat een afname van de energiestromen niet alleen voordelige effecten heeft voor het milieu, maar ook voor het imago van het bedrijf en de portemonnee. Ook in de nabije toekomst blijven we investeren in maatregelen, zetten we acties uit en zullen we deelnemen aan (keten)initiatieven waarmee we onze CO₂-emissie verlagen.

December 2021

Halfjaarlijkse communicatie prestaties CO2-reductie

Augustus 2022

Halfjaarlijkse communicatie prestaties CO2-reductie

Oktober 2023

Halfjaarlijkse communicatie prestaties CO2-reductie

sdg13

Social Development Goals van de VN

Het verminderen van de CO₂-uitstoot in de hele waardeketen, van onze leveranciers tot onze klanten, is een voorname doelstelling in onze inspanningen om de impact van Lyreco op het milieu te beperken. In 2020 heeft Lyreco Benelux haar uitstoot van broeikasgassen met 38,25% verminderd ten opzichte van 2010.

Green Deal Duurzame Zorg

Steeds meer zorgprofessionals, ziekenhuizen en zorginstellingen werken mee aan een duurzame zorgsector. De zorg kleurt groen! Lyreco draagt graag zijn steentje bij en daarom ondertekenden wij de Green Deal.

Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid

Green deal in de zorg

Deelname aan een Keteninitiatief 2021-2023

We verwijzen jou ook graag door naar onze organisatiepagina op de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) website voor meer informatie. 

In 2022-2023 was Lyreco Nederland actief betrokken bij de Green Business Club.

Green Business Club verbindt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om samen Nederland te verduurzamen.

Bezoek de website

Green Business Club

Deelname aan een Keteninitiatief 2022-2023

Meer over CO₂