Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna verder genoemd A.V.) zijn van toepassing met ingang van 15 maart 2024. Alle verkopen van Lyreco Nederland (hierna Lyreco genoemd) zijn onderworpen aan de onderhavige A.V. die voorrang hebben op alle algemene clausules die op de documenten van de koper kunnen voorkomen, tenzij Lyreco uitdrukkelijk en formeel afstand doet van deze A.V. Lyreco behoudt zich het recht voor om deze A.V. op elk moment aan te passen of te wijzigen. De bijgewerkte versie van deze laatste is beschikbaar op de website www.lyreco.nl. In geval van wijziging zijn de A.V. van kracht die vermeld zijn op de dag van de plaatsing van de bestelling. Elke koper (hierna de “Klant(en)” genoemd) wordt geacht de A.V. te hebben gelezen en aanvaard bij het plaatsen van de bestelling.

Adressering door de klant

Lyreco richt zich tot de Klant op de adressen, e-mailgegevens en tijdens de openingsuren die door de Klant zijn opgegeven. In geval van adresverandering, wijziging van e-mailadres of wijziging in openingsuren rust op de Klant de uitdrukkelijke verplichting om deze wijzigingen dadelijk aan Lyreco door te geven. In geen geval zal Lyreco kunnen aangesproken worden voor enige schade, vertraging en dergelijke die het gevolg is van het niet tijdig of foutief doorgeven van de wijziging in adres, e-mailadres of openingsuren door de Klant.

ART. 1.: Leveringen en facturatie

ART. 1.1:

Bestellingen die op welke manier dan ook worden geplaatst, zijn leverbaar volgens de leveringsmogelijkheden van Lyreco. Levertijden zijn indicatief. Wijzigingen in de levertijden vormen geen schending van de contractuele verplichting en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor bestellingen tot 75 euro exclusief BTW wordt een bijkomend bedrag van 9,9 euro aangerekend. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen kan Lyreco afwijkende handlingskosten aanrekenen. Het goederenvervoer is op risico van Lyreco. De goederen reizen op risico van Lyreco. Lyreco heeft het recht om de goederen door een derde partij te laten leveren. Leveringen gebeuren op één centraal leverpunt opgegeven door de klant. Lyreco gebruikt een mobiele toepassing om bij levering de elektronische handtekening van de Klant te ontvangen samen met eventuele opmerkingen op de levering. Deze informatie is dadelijk beschikbaar voor verschillende diensten binnen Lyreco. Lyreco heeft het recht om bestellingen in delen te leveren en overeenkomstig te factureren.

In geval van afroepbestelling dienen alle goederen binnen de 6 maanden volgend op de bestelling afgeroepen te worden. Vanaf het verlopen van deze termijn van 6 maanden na de bestelling heeft Lyreco het recht om alle goederen die niet afgeroepen werden te factureren. De levering van deze goederen geschiedt na volledige betaling. Onze standaard manier van facturatie is pdf-facturatie. De Klant zal bij aanvang van de overeenkomst en nadien bij wijzigingen, het correcte mailadres aanleveren via customer.nl@lyreco.com. Het niet doorgegeven of niet tijdig doorgeven van een correct mailadres is geen reden voor niet betaling. De Klant wordt geacht om bij levering van de Producten met Euro-paletten onmiddellijk het equivalent EURO-paletten mee te geven met de chauffeur die de levering uitvoert. Zo niet, zal Lyreco zich het recht voorbehouden de werkelijke kostprijs van het aantal ontbrekende EURO-paletten aan te rekenen aan de Klant.

ART. 1.2:

De volgende specifieke voorwaarden die afwijken van de algemene verkoopvoorwaarden van Lyreco zijn van toepassing op alle door Lyreco geleverde thuisbezorgingsdiensten:

Levering bij de medewerker(s) van de Klant thuis is mogelijk voor alle producten die gewoonlijk beschikbaar zijn voor de Klant. Lyreco behoudt zich het recht voor om elke inkooporder van product(en) te weigeren, met name op grond van te grote hoeveelheden of volumes. Handlingskosten van 9,90 euro zullen van toepassing zijn op elke inkooporder onder 75,00 euro die bij de medewerker van de Klant thuis moet worden geleverd, dergelijke handlingskosten zullen duidelijk worden aangegeven aan de medewerker van de Klant bij het plaatsen van de inkooporder. Voor elke levering aan huis kunnen de levertijden afwijken van de standaard levertijden van Lyreco en zullen ze ook worden aangegeven aan de medewerker van de Klant bij het plaatsen van de inkooporder. De medewerker(s) van de Klant die de inkooporder(s) plaatst (plaatsen) voor levering aan huis, zal (zullen) thuis aanwezig zijn op de dag van levering door Lyreco om de producten in ontvangst te nemen. In geval van afwezigheid van deze medewerker(s) van de Klant, blijft Lyreco vrij om extra handlingskosten aan te rekenen om over te gaan tot een nieuwe levering naar de medewerker van de Klant die in gebreke blijft (blijven). Producten die via thuisbezorging worden geleverd, komen niet in aanmerking voor het retourbeleid van Lyreco van dertig (30) dagen en kunnen niet worden geretourneerd of omgeruild. De facturerings- en betalingsmodaliteiten die van toepassing zijn, zijn dezelfde modaliteiten die van toepassing zijn op de Klant voor alle andere regelmatige inkooporders, tenzij andere modaliteiten zijn overeengekomen of gevalideerd door Lyreco. Alle andere voorwaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden van Lyreco die niet worden gewijzigd of gewijzigd door deze sectie, blijven van toepassing tussen Lyreco, de Klant of de ‘medewerker’ van de Klant. De Klant machtigt en blijft als enige verantwoordelijk voor alle bestellingen die door zijn werknemers worden geplaatst en voor het gebruik van hun login op de Lyreco webshop, ongeacht de plaats van levering.

ART. 2: Eigendomsvoorbehoud

Bij uitdrukkelijke overeenkomst blijven de geleverde producten eigendom van Lyreco tot de effectieve betaling van de volledige prijs in hoofdsom en bijhorigheden. Deze bepaling belet niet dat de risico’s van verlies en beschadiging van de verkochte goederen aan de Klant worden overgedragen zodra de goederen zijn geleverd.

ART. 3: Producten

De producten van Lyreco voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving. De keuze van de producten blijft de uitsluitende beslissing en verantwoordelijkheid van de Klant; de Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de bepaling van zijn behoeften en de verenigbaarheid van de gekozen producten met zijn behoeften en het gebruik waarvoor hij ze wil gebruiken. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het behoud en/ of gebruik van de bestelde producten. Lyreco kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in dit verband.

Het behoort aan de Klant om, vooraleer een bestelling te plaatsen of een geleverd product te gebruiken, zich te vergewissen van de productinformatie (bv. veiligheidsinformatie, gebruiksaanwijzingen, etc.) die terug te vinden zijn op de website van Lyreco, op de website van de fabrikant, op de verpakking en/of de bij het product gevoegde documentatie. De beschrijvingen en informatie die door Lyreco via haar catalogi (op papier of online) worden verstrekt is nooit exhaustief en heeft enkel een informatieve aard. Al naargelang de aard en bestemming van het verkochte product is de Klant ertoe gehouden om alle veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen van de fabrikant strikt na te leven en de door hem aangeschafte producten op correcte wijze te gebruiken. De foto’s en illustratie bij de producten, of ze nu voorkomen in de catalogi van Lyreco en/of op de website www.lyreco.nl hebben geen bindende waarde. De lijst en de kenmerken van de producten kunnen te allen tijde worden gewijzigd en aangepast. Het productaanbod is beschikbaar zo lang de voorraad strekt. Lyreco behoudt zich het recht om bepaalde bestellingen te weigeren.

ART. 4: Klachten - retourzendingen

De Klant dient de geleverde goederen onmiddellijk te onderzoeken op conformiteit. Na een periode van 15 dagen na ontvangst van het (de) product(en) behoudt Lyreco zich het recht voor om elke klacht te weigeren. In ieder geval kan (kunnen) het (de) product(en) in kwestie alleen worden teruggenomen op het leveringsadres, in perfecte doorverkoopconditie en in de originele, onbeschadigde verpakking. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen die geen Standaard artikel met voorraad betreffen, is retour enkel mogelijk na overleg met en goedkeuring van Lyreco. Lyreco accepteert geen retourzendingen van producten zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Volgende goederen komen niet in aanmerking voor retour en/of vervanging:

• Alle producten die rechtstreeks door de fabrikant worden geleverd.

• Alle levensmiddelen en producten met een vervaldatum.

ART. 5: Garantie

De algemene garantie geldt voor een jaar vanaf de levering. De garantie geldt niet voor verbruiksgoederen en levensmiddelen.

ART. 6: Prijzen

De prijzen zijn indicatief en uitgedrukt in euro exclusief belastingen (zoals maar niet beperkt tot de BTW, statiegeld, …). De geldende tarieven zijn de tarieven die van kracht zijn op de dag van de bestelling en kunnen geraadpleegd worden op de website www.lyreco.nl. Aangezien de prijzen altijd gebaseerd zijn op overeenkomsten met leveranciers, behoudt Lyreco zich het recht voor om deze op elk moment te wijzigen. De prijzen zijn excl. montage- en installatiekosten. De prijs dient steeds minimum gelijk te zijn aan de aankoopprijs en zal in geval van stijging van deze laatste automatisch hieraan aangepast worden.

ART. 7: Betalingsvoorwaarden

Betalingen vinden plaats in Euro binnen 15 dagen na factuurdatum, onder voorbehoud van financiële aanvaarding van het dossier en zonder korting voor vervroegde betaling. Daarnaast heeft de Klant de optie meteen online via creditcard te betalen. Lyreco behoudt zich het recht voor om de toegekende betalingsmodaliteiten te herzien in geval van een verslechtering van de financiële positie of nalatig betaalgedrag in hoofde van de Klant. In geval van niet tijdige betaling heeft Lyreco de mogelijkheid om nieuwe leveringen uit te stellen, een toegekende betalingstermijn op te zeggen en worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet tijdige betaling zal het factuurbedrag automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met 10%  ten titel van forfaitaire schadevergoeding  en met de vergoedende interesten berekend volgens de wetgeving betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. Onverminderd het voorgaande is Lyreco gerechtigd om een voorafbetaling te eisen. Lyreco heeft steeds het recht om haar vordering op de Klant te verrekenen met enige tegenvordering van de Klant of een aan de Klant verwante vennootschap. Elke klacht m.b.t. de facturatie die niet schriftelijk binnen de 10 dagen aan Lyreco wordt gemeld is laattijdig en niet-ontvankelijk.

ART. 8: Vertrouwelijkheid

De Klant verbindt zich ertoe geen informatie bekend te maken die hij van Lyreco heeft ontvangen in verband met de levering van producten en prijzen. De Klant verbindt zich ertoe de voormelde informatie, in welke vorm dan ook, niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van bestellingen van Lyreco.

ART. 9: Bescherming van persoonsgegevens (privacy)

Lyreco verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG-GDPR), met inbegrip van alle bepalingen, richtlijnen, aanbevelingen of wijzigingen, aanvullende en/of vervangende verordeningen. Lyreco hanteert een gedetailleerd privacy beleid dat beschikbaar is op de homepage van haar commerciële website.

ART. 10: Intellectuele eigendom

Met betrekking tot aanpasbare producten geeft de Klant

(i) Lyreco toestemming en verleent hem een tijdelijke licentie om gepersonaliseerde producten voor zijn rekening te produceren,

(ii) garandeert Lyreco dat de gepersonaliseerde producten geen inbreuk maken op de rechten van derden.

De Klant garandeert Lyreco verder dat het alle rechten heeft om de gewenste maatwerkelementen op te nemen.

Lyreco kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schending van de rechten van derden als gevolg van het aanpassen van producten door de Klant. De Klant verbindt zich ertoe alle kosten en alle andere schade aan Lyreco te vergoeden die voortvloeien uit elke actie die tegen haar wordt ondernomen in verband met de schending van de hierboven vermelde rechten. Lyreco behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke bestelling te weigeren van producten op maat die woorden of afbeeldingen bevatten die ongepast, onethisch of illegaal worden geacht.

ART. 11: Beperking van aansprakelijkheid 

Het maximumbedrag van de schadevergoeding die Lyreco dient te betalen voor een gebeurtenis die verband houdt met de levering van het product aan de Klant kan niet hoger zijn dan het gecumuleerde bedrag van de aan de Klant gefactureerde bedragen over 3 maanden en dit met een maximum van 10.000 euro, behalve in geval van lichamelijk letsel.

Lyreco kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of/en indirecte schade zoals (zonder dat deze lijst limitatief is) exploitatieverlies, inkomstenderving of financieel verlies, enz. Elke melding en/of vordering door de Klant van aansprakelijkheid van Lyreco welke niet binnen de 10 dagen na de gebeurtenis of het feit is gedaan, is laattijdig en niet-ontvankelijk. In uitzondering op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden van Lyreco, kan Lyreco door de Klant niet aansprakelijkheid worden gesteld voor een schending van enige bepaling van deze Verkoopvoorwaarden, die direct of indirect veroorzaakt wordt door om het even welke pandemische situatie (zoals gedefinieerd door de WHO),  elke overheidsbeslissing die de bewegingsvrijheid beperkt, of door een daarmee verband houdende gebeurtenis.

ART. 12: Geen afstand

Het feit dat Lyreco op een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden geen beroep doet, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van zijn kant om zich later op deze bepaling te beroepen.

ART. 13: Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen op exclusieve basis worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

ART. 14: Wederverkoopverbod

De Producten worden verkocht aan de Klant als eindgebruiker en mogen niet worden doorverkocht aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lyreco, op straffe van schadevergoeding.

Tel.: 088 60 32 001