Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

‘Lyreco’ verwijst naar LYRECO NEDERLAND BV, met zetel te Herikerbergweg 280, 1101 CT Amsterdam, Nederland. ‘Gebruiker’ betekent elke persoon of rechtspersoon die toegang heeft tot, surft op en gebruik maakt van de Website.
‘Product / Producten’ betekent elk goed dat te koop wordt aangeboden op de Website.
‘Website’ betekent www.lyreco.com en elke afgeleide van deze domeinnaam.
‘Tools voor het Personaliseren’ betekent elke software die de Gebruiker toelaat om de producten te personaliseren.

Deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN regelen de toegang, het surfen op en het gebruik van deze Website.

Door zich toegang te verlenen tot, te surfen op en gebruik te maken van deze Website gaat de Gebruiker ermee akkoord dat hij gebonden is aan deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, bijkomende richtlijnen, beperkingen of regels die mogelijk worden aangegeven in bepaalde delen of diensten van deze Website, en stemt hij ermee in gevolg te geven aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen.

De Gebruikers hebben de toestemming om zich toegang te verschaffen tot deze Website en om de site en de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) ervan te gebruiken, enkel en alleen voor het voorbereiden, evalueren en bestellen van producten en diensten via Lyreco.

Lyreco mag te allen tijd en zonder voorafgaande verwittiging zaken toevoegen, wijzigen of schrappen of verbeteringen aanbrengen op de Website, zowel wat de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) betreft, als wat de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN betreft. Bijgevolg moeten de Gebruikers deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN regelmatig raadplegen.

Verboden gebruik

De Gebruiker mag in geen geval de veiligheid van de Website schenden of trachten te schenden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken op een manier die schade toebrengt of zou kunnen toebrengen aan de Website of die de toegankelijkheid of beschikbaarheid ervan zou kunnen aantasten; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met eender welke onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke bedoeling of activiteit.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website niet te gebruiken om ongeacht welk materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, door te geven, door te sturen, te gebruiken, te publiceren of te verdelen, dat bestaat uit (of te maken heeft met) eender welke vorm van spyware, een computervirus, Trojaans paard, worm, keylogger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.

De Gebruiker mag geen systematische of geautomatiseerde activiteiten voor gegevensinzameling bezigen (met inbegrip van maar niet beperkt tot ‘web scraping’, ‘data mining’, data-extractie en ‘data harvesting’) op of in verband met de Website, zonder ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

Auteursrechten

Deze Website bevat grafische elementen, foto’s, afbeeldingen, logo’s, lay-outs van documenten, artwork, teksten, lettertypes, templates, softwaretools en andere informatie (waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen met de term ‘Inhoud’).

Deze Website en zijn Inhoud zijn het auteursrechtelijke eigendom van Lyreco of het auteursrechtelijke eigendom van de partijen waarvan Lyreco de toestemming verkreeg voor deze rechten.

Alle rechten op deze Website en op zijn Inhoud gelden wereldwijd. Het is ten strengste verboden om ongeacht welk deel van de Inhoud te bewaren, te kopiëren, te verdelen, te publiceren of te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

De Tools voor het Personaliseren die worden aangeboden op de Website maken gebruik van een beperkt aantal grafische elementen.

Lyreco behoudt zich het recht voor om al deze elementen te gebruiken en om al deze elementen beschikbaar te maken voor gebruik door andere Gebruikers in de toekomst.

De Gebruiker verkrijgt geen enkel recht, of kan geen aanspraak maken op een gepersonaliseerd ontwerpelement, door zijn creatie van een Inhoudsontwerp en/of de toevoeging van een Inhoudsontwerp aan één of meer Producten.

Andere Gebruikers kunnen namelijk ook de Tools voor het Personaliseren gebruiken om Producten op maat te maken die gelijkaardige of identieke combinaties vertonen qua Inhoud, en Lyreco kan niet garanderen dat uw creaties geen gelijkenissen vertonen met creaties gemaakt en gebruikt door andere partijen.

Lyreco biedt geen enkele garantie dat Productontwerpen gemaakt met de Tools voor Personalisering geen inbreuk vormen of het voorwerp kunnen zijn van een klacht over een inbreuk op het merk of op andere rechten van een derde partij.

Als de Gebruiker zijn eigen Inhoud voorziet waaronder, maar niet beperkt tot, logo’s, teksten en lettertypes, verzekert de Gebruiker Lyreco dat het ontworpen aangepaste product niet het voorwerp is van een recht van een derde partij. Door een bestelling te plaatsen op deze Website, garandeert de Gebruiker dat hij over alle nodige toestemmingen, rechten en bevoegdheden beschikt om materiaal van derde partijen te gebruiken en om de bestelling te plaatsen. In een dergelijk geval zullen alle kosten van inbreuken op auteursrechten, persoonlijke rechten of gebruiksrechten van een naam uitsluitend ten laste zijn van de Gebruiker.

De Gebruiker stelt Lyreco vrij van alle vorderingen en eisen die worden gemaakt naar aanleiding van een inbreuk op dergelijke rechten van derde partijen, in zoverre de Gebruiker verantwoordelijk is voor deze inbreuk. De Gebruiker zal Lyreco vergoeden voor alle verdedigingskosten en andere geleden schade die voortvloeit uit een dergelijke eis.

In elk geval beveelt Lyreco de Gebruikers aan om het advies in te winnen van een professional om na te gaan of het gepersonaliseerde ontwerp voor het Product wettelijk beschikbaar is voor gebruik en geen inbreuk vormt op rechten van derde partijen.

Als de Gebruiker een bestelling plaatst voor gepersonaliseerde Producten via de webshop van Lyreco, dan geeft de Gebruiker Lyreco de toestemming om deze Producten te produceren in zijn naam. De bestellingen zullen vallen onder de algemene verkoopsvoorwaarden van Lyreco.

Persoonsgegevens van de Gebruiker

Lyreco biedt uitgebreide diensten aan waaronder, maar niet beperkt tot, levering van producten, waardoor zij dient over te gaan tot het beheren van de persoonsgegevens van de Gebruiker via het internet, aan de hand van een systeem dat beschermd wordt met een naam en paswoord.

Als Lyreco de Gebruiker een User ID en paswoord verschaft om hem in staat te stellen toegang te krijgen tot beperkte onderdelen van de Website of andere Inhoud of diensten, moet de Gebruiker verzekeren dat dit User ID en dit paswoord geheim blijven.

Naar de Gebruikersnaam en het paswoord van de Gebruiker wordt verwezen met de term ‘Identificatie’.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij de enige gebruiker zal zijn van zijn Identificatie en dat hij als enige verantwoordelijk is voor alle activiteiten die op de Website plaatsvinden onder zijn Identificatie.

De Gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn Identificatie. Lyreco beveelt ten zeerste aan dat de Gebruiker zich afmeldt van de Website en de internetbrowser afsluit wanneer hij zijn sessie beëindigt, om zo te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot zijn Identificatie.

De gegevens die moeten worden ingevoerd als verplichte informatie worden aangeduid met een * of een gelijkaardig symbool. Lyreco kan bijkomende niet-verplichte informatie vragen om zijn kennis van zijn klanten te verbeteren. De Gebruiker heeft de keuze om al dan niet op deze vraag voor bijkomende informatie in te gaan. Hoewel Lyreco de grootste zorg besteedt aan de vrijwaring van de veiligheid van de Persoonsgegevens van de Gebruiker, kan Lyreco niet garanderen dat de toegang door een onbevoegde nooit zal voorkomen, en kan ze niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik door derde partijen van op frauduleuze wijze verzamelde persoonsgegevens.

Voor elke Gebruiker herkent de Website automatisch informatie die wordt bewaard en die niet wordt beschouwd als Persoonlijke Informatie, zoals het IP-adres en de domeinnaam van de Gebruiker. Lyreco gebruikt deze Gebruikersinformatie om inzicht te krijgen in het patroon van het Gebruikersverkeer op zijn Website en om zo de Website gebruiksvriendelijker te maken.

Als de Gebruiker Lyreco Persoonsgegevens doorgeeft, zullen deze Persoonsgegevens worden opgeslagen en verzameld conform de Privacy policy van Lyreco, te consulteren op deze Website. Het doel van verzameling, de wijze van opslag, de bescherming ervan door Lyreco en de rechten hieromtrent voor de Gebruiker worden beschreven in de genoemde Privacy policy van Lyreco.

De computer van de Gebruiker levert deze Gebruikersinformatie automatisch telkens de Gebruiker zich aanmeldt op de Website, tenzij de Gebruiker in zijn browser een functie heeft geactiveerd die dit blokkeert. Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, kan Lyreco ook zogenaamde ‘cookies’ gebruiken om bepaalde Gebruikersinformatie op te slaan op de computer van de Gebruiker, zodat Lyreco de surfervaring van de Gebruiker kan personaliseren door rekening te houden met zijn interesses en voorkeuren, of gewoon om het aanmelden te vergemakkelijken. De meeste browsers geven de Gebruiker de gelegenheid om deze cookies van zijn computer te wissen, het aanvaarden van cookies te blokkeren, of ze krijgen een verwittiging voor er een cookie wordt bewaard. Als de Gebruiker echter cookies blokkeert of wist, is Lyreco mogelijk niet in staat om een voorkeurs- of aangepaste instelling die de Gebruiker eerder opgaf opnieuw op te roepen en zal Lyreco de online-ervaring van de Gebruiker slechts op een beperkte manier kunnen personaliseren.

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst aangeboden door Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die worden geplaatst op de computer van de Gebruiker, om Lyreco te helpen analyseren hoe Gebruikers hun Website gebruiken. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Website (waaronder het IP-adres van de Gebruiker) zal worden doorgegeven aan en worden bewaard door Google op servers in de VS. Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de Gebruikers de Website gebruiken, zal verslagen opstellen over de activiteit op de Website voor Website-operatoren en zal nog andere diensten aanbieden in verband met Website-activiteit en het internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden wanneer dit vereist is door de wet, of wanneer deze derden de informatie verwerken in naam van Google. Google zal het IP-adres van de Gebruiker niet associëren met andere gegevens die in het bezit zijn van Google. De Gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instelling te selecteren in zijn browser. Wanneer hij dit doet, is het echter mogelijk dat de Gebruiker niet in staat is om alle functies van de Website te gebruiken. Door deze Website te gebruiken, stemt de Gebruiker in met de verwerking van gegevens hierover door Google, op de manier en voor de doeleinden hierboven uitgelegd.

Lees hier meer over ons beleid omtrent persoonsgegevens. 

Afwijzing garantie

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie, waaronder afbeeldingen en foto’s van Producten, op de Website steeds correct, actueel of volledig is, en deze Website kan technische onnauwkeurigheden en typefouten bevatten.

Lyreco wijst in deze dan ook alle garanties, in welke vorm dan ook, af over de Inhoud van de Website, waaronder maar niet beperkt tot de kwaliteit, de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor het doel van deze Inhoud.

De informatie op deze Website vormt geen advies noch een aanbeveling. Dit geldt ook voor de Inhoud van ongeacht welke andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verschaft via hypertext-links of op andere manieren, via deze Website.

Aansprakelijkheid

Lyreco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies (rechtstreeks, onrechtstreeks of door gevolg), uitgaven, schulden, winstverlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van, de toegang tot, of het steunen op de informatie die wordt gegeven door haar werknemers met betrekking tot, bevat in of beschikbaar via haar Website.

Lyreco steunt of bekrachtigt de Inhoud van Websites van derde partijen niet en heeft geen enkele verplichting wat deze Websites betreft, waaronder maar niet beperkt tot aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit een bewering dat de Inhoud van een Website van een derde partij in inbreuk zou vormen op een wet of op de rechten van een persoon, of obsceen, lasterlijk of aanstootgevend zou zijn.

Lyreco garandeert niet dat functies, materialen en informatie beschikbaar op deze Website (en/of gelinkt aan deze Website) ononderbroken beschikbaar of vrij van fouten zal zijn, dat fouten zullen worden rechtgezet, of dat deze Website of zijn server vrij zijn van virussen of bugs en andere zaken van destructieve aard.

De Gebruiker van de Website is verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende procedures en viruscontroles (waaronder antivirus- en andere veiligheidscontroles), om te voldoen aan bepaalde vereisten voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de input en output van gegevens.

Lyreco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of slechte kwaliteit als de Gebruiker zijn eigen Inhoud gebruikt, vooral wat teksten en logo’s betreft.

Geen enkel deel van de Inhoud mag, zonder beperking, worden gebruikt als een handels- of dienstenmerk, voor ongeacht welk illegaal doel of gebruik, voor immorele bedoelingen of gebruik, om een persoon in diskrediet te brengen, om iemands privacy- of publiciteitsrechten te schenden, of om een inbreuk te vormen op ongeacht welk intellectueel eigendomsrecht van een persoon of rechtspersoon.

De Gebruiker stemt ermee in dat hij de Website niet zal gebruiken om Producten te produceren die illegaal, immoreel, beledigend, lasterlijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillig of op een andere manier aanstootgevend zijn.

De Gebruiker stemt ermee in dat hij Lyreco, en alle partijen waarvan Lyreco de toestemming heeft gekregen om Inhoud te gebruiken, en hun bestuurders of werknemers, zal vrijwaren en zal beschermen tegen elke eis, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, waaronder gerechtskosten en onkosten die voortvloeien uit of die verband houden met (i) het verbreken van deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN door de Gebruiker of (ii) elke rechtzaak, eis of verzoek dat voortvloeit uit of verband houdt met een tekst, foto, afbeelding, grafisch element of ander materiaal dat de Gebruiker heeft gebruikt in zijn producten en dat geen deel uitmaakte van de Standaardinhoud van de Website.

Links

Lyreco is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ongeacht welke websites die geen eigendom zijn of verbonden zijn aan Lyreco, waarmee een link bestaat van of naar de Website. Deze links worden slechts voorzien voor het gemak van de Gebruiker en de Gebruiker surft op deze sites op eigen risico. Elke andere website waartoe men toegang krijgt via de Website van Lyreco is onafhankelijk van Lyreco en de onderneming heeft geen controle over de inhoud van die andere website. Daarenboven houdt een link naar eender welke andere website niet in dat Lyreco de inhoud of het gebruik van een dergelijke Website goedkeurt of er verantwoordelijkheid voor opneemt. Een referentie naar een derde partij of naar een product of dienst van een derde partij kan in geen geval worden beschouwd als een goedkeuring of bekrachtiging door Lyreco van deze derde partij of een product of dienst aangeboden door deze derde partij.

Vertalingen

Bepaalde teksten op deze Website zijn mogelijk beschikbaar gesteld in andere talen dan het Nederlands. Deze teksten zijn mogelijk vertaald door een persoon of enkel door computersoftware zonder interventie van een persoon of zonder revisie. Deze vertalingen worden gegeven om het de Gebruiker makkelijker te maken en Lyreco aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende de nauwkeurigheid of volledigheid van de vertaling, ongeacht of ze werd uitgevoerd door een computer of een persoon.

Schending van de gebruiksvoorwaarden

Indien een gebruiker een inbreuk pleegt op de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, mag Lyreco, zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten onder de ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN en in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn, de actie ondernemen die haar het meest gepast lijkt in het kader van deze schending, waaronder het opzeggen van de toegang tot de Website, de Gebruiker de toegang tot de Website verbieden, de toegang tot de Website blokkeren voor computers die het IP-adres van de Gebruiker gebruiken, de internetprovider van de Gebruiker contacteren om te vragen om zijn toegang tot de Website te blokkeren en/of tegen de Gebruiker procederen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN zullen worden geregeld door en worden geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht en een geschil dat voortvloeit uit deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN kan uitsluitend worden gebracht voor de rechtbanken van Utrecht.