4-1-930x620.jpg

Työkaluja motivoivaan johtamiseen

Johtaminen on muuttanut muotoaan muovautumalla vuosien saatossa autoritäärisestä käskytyksestä kohti yhä valmentavampaa ja motivoivampaa johtamistapaa. Työntekijät halutaan nähdä tänä päivänä kasvottomien resurssien sijaan ihmisinä, joilla on niin omat heikkoutensa kuin vahvuutensakin.

Esihenkilön rooli on murroksessa, kun työntekijöiden tavoite onkin johtajan seuraamisen sijaan kehittää itseään yksilöinä ja antaa sitä kautta paras osaamisensa työnantajan käyttöön. Motivointi onkin nykypäivänä yksi tärkeimmistä johtamisen työkaluista. Etätyön aikakautena työntekijän motivaation ylläpitämisen merkitys korostuu entistäkin enemmän, kun sen löytäminen voi olla koetuksella.

3-1.jpg

Roolimalli vai huono esimerkki?

Esihenkilön yksi olennainen tehtävä on roolimallina toimiminen, sillä halusimme tai emme, tunteet ja asenteet tarttuvat. Se, mitä annamme itsestämme ulospäin, vaikuttaa ympärillämme oleviin ihmisiin. Esihenkilön kannattaakin miettiä millaisen kuvan haluaa antaa itsestään, ja millaisena roolimallina haluaa näyttäytyä työntekijöilleen.

Moni on tällä hetkellä etätöissä, mikä voi tuottaa esihenkilölle hankaluuksia motivoida työntekijöitä samalla tavalla kuin ennen. Tärkeintä on kuitenkin pitää säännöllisesti yhteyttä ja antaa positiivista ja rohkaisevaa palautetta. Roolimallina olemisen merkitys korostuu varsinkin tilanteissa, joissa asiat eivät mene suunnitellusti. Virheitä sattuu kaikille ja ne ovat usein paras hetki oppia. Esihenkilön näkökulmasta on tärkeää suhtautua virheisiin myötätuntoisesti ja auttaa työntekijöitä oppimaan niistä.

2-1.jpg

Kehu aina kun siihen on aihetta

Positiivisen palautteen merkitystä ei kannata koskaan väheksyä, sillä kukapa ei rakastaisi kehuja? Esihenkilöltä tulevat kehut vahvistavat tunnetta omasta osaamisesta ja lisäävät siten työntekijän motivaatiota. Kehuminen on helppo tapa osoittaa kunnioitusta ja kiitosta työntekijöitä kohtaan.

Kehuminen on sekä ilmaista että vaivatonta, joten sen tulisikin olla luontainen osa arkea. Pienelläkin kehulla voi olla saajalleen suuri merkitys.

1-1.jpg

Yhteinen tavoite on menestyksen avain

Saman tavoitteen eteen työskentelevien tulee työskennellä tiiminä, jossa jokainen sekä tuntee tavoitteen että tietää, miten se on saavutettavissa. Tiiminvetäjän ydintehtävä onkin kirkastaa tiimiläisilleen yhteinen päämäärä ja auttaa heitä saavuttamaan se. Esihenkilöllä on roolinsa myös tiimin yhteishengen muodostamisessa, eikä selkeän viestinnän merkitystä tule koskaan unohtaa. Yksi menestyvän tiimin merkeistä on nimittäin toimiva kommunikaatio sen jäsenten kesken.

Vain luovuus on rajana

Itsensä toteuttaminen on ihmisen perustarve, joka on vahvasti yhteydessä sisäiseen motivaatioon. Tuomme itseämme esiin ja kehitymme luovuuden kautta, joten myös työelämässä on tärkeää antaa työntekijöille vapaus ilmaista itseään. Luovuutta voidaan hyödyntää työpaikoilla esimerkiksi innovaatioprojektien muodossa. Vapaus toteuttaa luovuuttaan työpaikalla ei ainoastaan motivoi työntekijöitä, vaan voi tuoda mukanaan myös konkreettisia hyötyjä muun muassa uusien innovaatioiden ja näkökulmien muodossa. Luovuuden vaaliminen auttaa näin kehittämään koko yrityksen toimintaa.

Sissi_2.png

 

Sissi Lehtonen

EXECUTIVE ASSISTANT