5-3.jpg

Kohti monimuotoista ja yhtenäistä työyhteisöä

Yrityskulttuurin merkitys

Yrityksen kulttuuri ohjaa toimintaa niin hyvässä kuin pahassakin. Arvot, missio, asenne ja ilmapiiri muovaavat yrityksen työympäristöä ja vaikuttavat jopa tulokseen. Jos yrityksen kulttuurin annetaan kasvaa ja kehittyä orgaanisesti ilman yhdessä sovittuja suuntaviivoja ja työntekijöiden osallistamista, voi tuloksena olla pahimmillaan jopa myrkyllinen ympäristö, joka ei houkuttele uusia kykyjä tai saa pidettyä huippuosaajiaan mukana, ja jolla on vaikeuksia toimia yhtenäisenä työyhteisönä. Terveellä tavalla kehittynyt ja aidosti monimuotoinen kulttuuri puolestaan tukee työntekijöiden tarpeita, arvostaa eriäviä mielipiteitä ja motivoi yhä parempiin tuloksiin.

Kulttuurityö ei koskaan pääty, sillä yrityskulttuuri kehittyy ajan saatossa, kuten organisaation kasvaessa tai toiminnan painopisteiden muuttuessa. Henkilöstön osallistaminen on erityisen tärkeää, kun halutaan saada aikaan kulttuuri, jossa jokaisen on hyvä olla. Yhtä kaikille sopivaa mallia toimivan työyhteisön rakentamiseen ei ole, mutta hyväksi todettujen käytänteiden avulla voidaan luoda suunta kohti monimuotoista työpaikkaa, joka tukee innovatiivisuutta ja kukoistavaa kulttuuria.

2-2 (3).jpg

Hyviä käytänteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • kaikkien tasapuolinen kohtelu
 • tasavertaiset mahdollisuudet uusiin haasteisiin ja työmahdollisuuksiin
 • tiimityöskentely ja yhteistyö
 • luovuuden ja innovatiivisuuden tukeminen
 • joustavuus, vastaanottavuus ja ketteryys
 • selvät, yhteistyöhön perustuvat prosessit konfliktien selvittämiseen
 • johdon konkreettinen sitoutuminen monimuotoisuuden tukemiseen, kuten monimuotoisuusjohtajan / ambassadorien nimittäminen
 • monimuotoisuuden esillä pitäminen kaikilla organisaatiotasoilla
 • monimuotoisuuteen ja yhtenäisyyteen perehdyttäminen
4-3.jpg

 Mitä on monimuotoisuus? 

Työyhteisön monimuotoisuus on ymmärtämistä, hyväksymistä ja ihmisten erilaisuuksien arvostamista. Erottavia tekijöitä voivat olla muun muassa: 

 • etninen tausta, sukupuoli, ikä, uskonto, erilaiset ja eriasteiset vajaavaisuudet, seksuaalinen suuntautuminen 
 • koulutus, persoona, taidot, kokemus, asiantuntijatieto 

On otettava huomioon myös, että eri sukupolvet ajattelevat monimuotoisuudesta eri tavalla. Milleniaalit näkevät monimuotoisuuden yhdistelmänä erilaisia taustoja, kokemusta ja näkökulmia, ja ajattelevat sen lisäävän innovatiivisuutta. X-sukupolvi ja suuret ikäluokat näkevät sen sijaan monimuotoisuuden ennen kaikkea tasavertaisena ja reiluna työyhteisön kokoonpanona. 

Jokainen yritys haluaa vetää puoleensa ja pitää palkkalistoillaan monipuolista osaamista, mutta pelkkä halu ei vielä riitä. Henkilöstön tunnetta työyhteisöön kuulumisesta tulee tietoisesti vahvistaa siten, että he sekä kuuluvat että ennen kaikkea haluavat kuulua joukkoon.

1-2 (4).jpg

Monimuotoinen ja yhtenäinen työyhteisö ei synny helposti tai hetkessä. Se vaatii pitkäjänteistä panostusta yrityksen henkilöstöhallinnolta sekä johdolta, mutta on ehdottomasti kaiken työn arvoista. 

Muutos kannattaa aloittaa perehtymällä nykytilanteeseen ja laatimalla sen pohjalta suunnitelma. Oikeansuuntaisen kehityksen ja kestävän lopputuloksen takaamiseksi kulttuurin rakentamiseen on tärkeää osallistaa koko henkilöstö.

Askelia kohti monimuotoista ja yhtenäistä työyhteisöä: 

 • Huolehdi, että yrityksen johto ymmärtää miten tärkeää on, että jokaisen ääni tulee kuuluviin, jokaisen mielipiteet otetaan huomioon ja jokaisen tiimilleen tuoma arvo on selvää. 
 • Kouluta esimiehiä ja varmista, että he ymmärtävät kuinka tärkeää on ottaa huomioon kaikki alaiset ja heidän erilaisuutensa. 
 • Perusta työryhmä, jolla on aito halu ja tahto vaikuttaa monimuotoisemman ja yhtenäisemmän työyhteisön hyväksi.  
 • Arvosta eroavaisuuksia ja luo ympäristö, jossa ihmisten on turvallista olla työpaikalla täysin omia itsejään. 
 • Tunnista aliedustettujen ryhmien tarpeet ja tarjoa heille tarvittavaa tukea sekä resursseja.  
 • Luo tila, jossa henkilöstön on turvallista kertoa huolistaan ja haasteistaan. 
 • Ennen muutosten tekemistä, kiinnitä huomiota yrityskulttuurinne avainasioihin ymmärtääksesi paremmin nykyistä työntekijäkokemusta. 
 • Muista, että päivittäiset kanssakäymiset antavat parhaan kuvan siitä onko yrityksellänne yhtenäinen kulttuuri ja työyhteisö vai ei.
Krista.png

 

Krista Vallinrinne

OFFICE ENABLER