A person on a path in the forest

Lyreco podporuje Newyorskú deklaráciu o lesoch

V septembri 2019, podpísaním Newyorskej deklarácie o lesoch, v rámci samitu OSN o zmene podnebia, posilnila Lyreco Group svoje odhodlanie bojovať proti odlesňovaniu a zmene podnebia.

NYDF BANNER

Newyorská deklarácia o lesoch je partnerstvom vlád, nadnárodných spoločností, domorodého obyvateľstva a mimovládnych organizácií, ktoré sa usilujú znížiť odlesňovanie na polovicu do roku 2020 a ukončiť ju do roku 2030.

Týmto podpisom sa pripájame k úsiliu viac ako 150 podporovateľov Deklarácie zapojených do konkrétnych opatrení na zníženie emisií CO2 prostredníctvom boja proti odlesňovaniu.

Ako špecializovaný distribútor na pracovisku má Lyreco dlhodobý environmentálny záväzok k znižovaniu svojej environmentálnej stopy a podpore svojich zákazníkov týmto spôsobom:

 

  • Rozvojom ponuky ekologickejšieho papiera v úzkej spolupráci s jeho dodávateľmi,
  • Zlepšením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie: napr. prijatie metodiky hodnotenia environmentálnej stopy produktu EÚ okrem dôveryhodných medzinárodných certifikácií ako FSC, EÚ Ecolabel,
  • Spoluprácou s dodávateľmi na vývoji inovačných projektov v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky