Autorská práva

Tato webová lokalita obsahuje grafiku, fotografie, obrázky, loga, schémata dokumentů, předlohy, texty, fonty, šablony, softwarové nástroje a jiné informace (v tomto dokumentu se označují jako „obsah“).

Tato webová lokalita a všechen obsah tvoří autorským právem chráněný majetek stran, od kterých společnost Lyreco získala na tento majetek licenci.

Všechna práva na tuto webovou lokalitu a její obsah jsou na celém světě vyhrazena. Je přísně zakázáno uchovávat, kopírovat, šířit, publikovat nebo používat nějakou část obsahu s výjimkou toho, pokud to výslovně povolují tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.

Nástroje na přizpůsobení poskytnuté na webové lokalitě využívají omezený počet grafických prvků.

Společnost Lyreco si vyhrazuje právo používat všechny takové prvky a v budoucnosti je zpřístupnit na používání ostatním uživatelům.

Uživatel na základě toho, že vytvořil návrh obsahu a/nebo ho začlenil do jednoho nebo vícero prvků, nezískává žádné právo ani žádný nárok na jakékoliv prvky přizpůsobeného návrhu.

Nástroje na přizpůsobení mohou používat ostatní uživatelé na vytváření přizpůsobených produktů, které obsahují stejné nebo podobné kombinace obsahu, a společnost Lyreco negarantuje, že Vaše díla nebudou obsahovat podobné prvky jako výtvory, které navrhly a používají jiné strany.

Společnost Lyreco neposkytuje žádnou garanci, že návrhy produktů, vytvořené pomocí nástrojů na přizpůsobení, nebudou porušovat ochrannou známku nebo jiná práva třetí strany nebo že nebudou předmětem nároku v důsledku porušení ochranné známky nebo jiných práv třetí strany.

Pokud uživatel poskytne svůj vlastní obsah, mj. i loga, texty nebo fonty, poskytuje společnosti Lyreco garanci, že na vytvořený přizpůsobený produkt se nevztahují žádná práva třetích stran. Uživatel zadáním objednávky na tuto webovou lokalitu garantuje, že má všechna nezbytná povolení, práva a oprávnění na začlenění materiálů třetí strany a zadání objednávky. Náklady na porušení autorského práva, osobních práv nebo práv na používání názvu bude v takovém případě hradit výlučně uživatel.

Uživatel osvobozuje společnost Lyreco od všech požadavků a nároků vznesených kvůli porušení takových práv třetí strany za předpokladu, že je za porušení zodpovědný. Uživatel nahradí společnosti Lyreco všechny náklady na obhajobu a jiné škody, které jí v důsledku takového jednání vzniknou.

Společnost Lyreco v každém případě uživatelům doporučuje, aby se poradili s odborníkem, pokud se jedná o to, zda je přizpůsobený návrh produktu zákonně dostupný na použití ze strany uživatele a neporušuje práva třetích stran.

Pokud by uživatel chtěl zadat objednávku na přizpůsobené projekty prostřednictvím internetového obchodu společnosti Lyreco, povoluje společnosti Lyreco vyhotovit produkty jeho jménem. Objednávky se budou řídit podmínkami prodeje společnosti Lyreco.